Jlicmoe friJtsrijc ÖTuuraitl Mist: thuisblijven of... lopen Opklaringen in Londense smog; toch al 66 doden Geen inkomstenbelasting beneden twaalf mille Alle soorten van vervoer gaven er de brui van K.L.M. op 1 februari weer naar Djakarta? Zaterdag alle winkels dicht V.S. en Rusland willen samen satelliet lanceren DONDERDAG 6 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „ütanttasticb is gheblftta 01911 btri ia tegbeaspttf Drieënveertigste jaargang no. 126S1 Forumgesprek over: Vijfdaagse voor Moeder? Zie pagina 9 Grimmig blikkert de weg vooruit. Aan de kant een omgeslagen vrachtauti. Een eindje verder drie personenwagens. De bestuurders kunnen niet verder, steken een sigaretje op. De rook vermengt zich met de vuile mist. Twee lichtpuntjes. Ze slingeren. Er vliegt een auto op het wrakstuk aan de kant. Bestuurder licht gewond. Hij kan niet naar huis. Hij moet naar Amsterdam. Zijn kinderen en zijn vrouw zitten thuis met de pakjes 00 hem te wachten. Er is geen telefoon in de buurt. Krachtig remmen. Twee lichtjes cirkelen driemaal over het glimmende, beijzelde wegdek. Schade gering, de schrik groot. Pijn in de ogen van het turen. Alles is grauw. Hoofdpijn van het turen. Alles is mist. In de berm van de weg kantelt weer een auto. Een ander vliegt er boven op. En nog.Moeders en kinderen wach- ten. Ongerust, mistroostig kijkend naar de pakjes in fleurig papier. Sinterklaasavond 1962. (Van een onzer redacteuren) s HEELDEN zal het Sinterklaasfeest voor zovelen zo'n huiselijk karakter hebben gehad, als gisteren het geval is geweest. Vrijwel iedereen was blij, te gen de avond gezond en wel door de dichte mist thuis te zijn gekomen en dacht er niet aan, nog een voet buiten de deur te zetten. Het was levensge vaarlijk, zich op straat te begeven en ook de velen, die zich hadden voorgenomen het feest van de Sint „elders" te gaan vieren, gaven er de voorkeur aan, dit voornemen te laten varen en de feestviering nog maar wat uit te stellen. Via radio en tv werd hier gisteravond al vroeg op aangedrongen en met na me in de grote steden werd de bevolking gevraagd, de gordijnen aan de straatkant open te houden om degenen, die zich noodgedwongen door de dichte mist moesten begeven, in staat te stellen veilig hun plaats van bestemming te bereiken. En zo was het in alle delen van het land, die onder een zwaar mist- kleed waren bedolven, ongekend rustig op de wegen. Nieuws in Niettemin hebben zich gisteren met name op de dag nog verscheidene ongelukken voorgedaan, waarvan enkele met dodelij ke afloop. Vele grote en kleine botsingen hebben ook grote materiële schade veroorzaakt, waarvan de omvang bij benadering niet te schat ten valt. Behalve van de mist ondervond het verkeer ook veel hinder van de gladheid: vele wegen waren veranderd in spiegelgladde ijs banen. Zelfs in de grote steden was dit het geval. Het openbare ver voer moest vrijwel geheel worden stilgelegd. Interlokaal verkeer was in de loop van de dag in verschillende delen van het land al stilgelegd. Dit laatste was ook het geval met de veerdiensten in Zee land. Er reden vannacht geen goederentrei nen van en naar het westen van het land. De havensteden zijn hierdoor ge heel geïsoleerd geweest, wat het goede renvervoer betreft Naar men van de zijde Vein de spoorwegen mededeelde ls dit in de laatste 25 jaar niet voorgeko men. Gisteren ondervonden de spoorwe gen de gehele dag moeilijkheden mei het reizlgersvervoer en hadden zij mei 't reizigersvervoer en hadden zij met soms grote vertragingen te kampen. Scheep en luchtverkeer werden gisteren vrijwel lamgelegd. Er vertrok maar één vlieg tuig van Schiphol en bij Hoek van Hol land voeren slechts ruim 20 schepen binnen, terwijl er normaal zo'n 80 d« pieren binnenlopen. Na Ihalf zes is gis teravond geen schip meer de Waterweg opgevaren. En zo heeft de mist gisteren de ge hele georganiseerde samenleving in de war gestuurd. Als iedereen giste ren zijn dagblad (vaak nog op tijd ook) in de bus heeft gekregen, dan is dat vaak te danken geweest aan de oplettendheid cn het doorzettingsver mogen van chauffeurs, die letterlijk cn figuurlijk niet bij de pakken neer gingen zitten, maar ze in enkele ge vallen op de rug namen en de rei* te voet voortzetten, toen zij met hun auto niet meer verder konden komen. En dat er toch nog kranten onbezorgd zijn gebleven valt dus op een dag als we gisteren hebben beleefd, niet te verwonderen één oogopslag De mist heeft gisteren en de afgelopen nacht het verkeer in "vele delen van het land volkomen stilge legd- Op sommige plaat sen waren de wegen bo vendien spiegelglad. Ge lukkig zag het er vanmor gen heel wat beter uit: in de loop van de nacht is de mist bijna verdwenen en scheen vanmorgen de zon. Ook de beruchte Lon dense 5,smog" is wegge trokken. Aangezien de Westduit- se socialisten bij nader in zien bondskanselier Ade nauer niet onvoorwaarde lijk als regeringsleider wil len aanvaarden, gaan de besprekingen tussen de bondskanselier en de so cialistische leiders van daag niet door. Overigens heeft Ollenhauer. de SPD- voorzitter, Adenauer ia een telegram medegedeeld, dat hij geen tijdslimiet voor Adenauers kanselier schap heeft gesteld. De zes landen van ae Europese Economische Ge meenschap hebben op de conferentie van de minis terraad in Brussel, Enge land een aanbod gedaan dat het mogelijk maakt dc Britse landbouwvraag stukken, struikelblok voor Engelands toetreding tot de EEG, op te lossen.. Het aanbod was mogelijk door grotere soepelheid van de Fransen. In een brief aan de se cretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant, hebben dc Ver. Staten en de Sow- jetunie medegedeeld, dat zij een overeenkomst heb ben getroffen om geza menlijk kunstmanen en satellieten op te laten voor onderzoekingen op hel gebied van de commu nicatie, de weersvoorspel lingen en het in kaart brengen van het magne tisch krachtenveld om de aande. Staatssecretaris Gijzeis heeft bij de behandeling van de begroting van Eco nomische zaken in de Tweede Kamer medege deeld, dat het in de bedoe ling ligt volgend jaar het percentage van de subsi dies, die de overheid geeft voor het vergelijkend wa renonderzoek. te verhogen van vijftig tot zeventig. Een ton wordt uitgetrok ken voor het Consumen ten Contact Orgaan. In Biak verluidt dat de KLM-diensten op Djakar ta met ingang van 1 fe bruari hervat zullen wor den. nadat de landings rechten reeds 1 januari zouden ingaan. Regelin gen zijn inmiddels getrof fen voor de overname van De Kroonduif (Nieuw- Guinea) door de Garuda. Ongelukken Omstreeks kwart over vijf gisteravond Is bij Barendrecht de trein Dordrecht- Rotterdam met geringe snelheid tegen een locomtor aangereden. De locomotor ontspoorde. De machinist van de trein werd licht gewond. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Het trein verkeer van Rotterdam naar Dordrecht werd geruime tijd over één spoor ge leid, hetgeen de nodige extra-vertraging opleverde. Korte tijd later geraakte de 61-jarI- ge C. Weynschenk uit Den Haag met z(jn auto te water. De man, die uit Loos- duineu kwam. was misleid door de mist cn is verdronken. 's Middags omstreeks half drie wilde een personenauto op Rijksweg 1 (Am sterdam-Hoevelaken) in de omgeving van Laren een militaire colonne tijdens de dichte mist inhalen. Toen plotseling een tegenligger uit de mist opdoemde, trachtte de bestuurder van de personen auto deze wagen in de colonne te drin gen. waarbij een der militaire wagens geraakt werd. Na de botsing kwam de gehele colonne tot staan. Aan het einde er van reed een tankwagen die niet snel genoeg kon stoppen en op een voor hem rijdende bestelwagen reed. De be stuurder daarvan, de 32-jarige poelier A. F. Kohlmeyer uit Oostzaan, kwam daarbij om het leven. Misleid door de mist geraakte gister avond een personenauto bestuurd door de 70-jarige heer C. Schaap uit Elburg, te water in het Westerdok te Amsterdam. De brandweer slaagde er in, de heer S.. die al bewusteloos was. uit de wagen te halen. Nadat enige tijd kunstmatige ademhaling was toegepast, kwam hij weer tot bewustzijn. Dertien beschadigde auto's, waarvan enkele vrij ernstig, waren het resultaat van gladheid en mist op de rijksweg bij Kapelle in Zeeland. Het begon 's mor gens al, toen een uit Goes komende auto ter hoogte van de 's-Gravenpolderse Oudedijk moest remmen. De wagen ging slippen en botste tegen een truck met op legger. Persoonlijke ongelukken deden zich daarbij niet voor. Bij een kettingbot sing, die even later ontstond waren W. J. V. uit Papekop, G. J. G. uit Hansweert, J. J. F. uit Goes en A. B. B. uit Oud- Beijerland betrokken. Enkele van hen liepen sndjwonden op. (Zie vervolg op pag. 6) (Van onze parlementsredactie) TAE belastinggrens voor loontrekkenden, waarbeneden men alleen loon- belasting behoeft te betalen en niet voor de inkomstenbelasting wordt aangeslagen, zal van achtduizend tot twaalfduizend gulden worden ver hoogd. Het maximum van belastingvrije neveninkomsten gaat omhoog van f 200 tot f 300 per jaar. In dc toekomst zal dus geen aanslag voor dc in komstenbelasting worden opgelegd, als het belastbare jaarinkomen niet meer bedraagt dan f 12.000 aan loon en f 300 aan andere inkomsten. Dit stellen minister Zijlstra staatssecretaris Van den Berge aan de Tweede Kamer voor. Bij de Kamer Van bevoegde zijde op Biak wordt vernomen, dat de K.L.M. waarschijn lijk 1 februari naar Djakarta zal gaan vliegen. De wekelijkse dienst langs de zuidelijke route over Biak naar Sydney zal dan in plaats van over Biak naar Djakarta gaan lopen. Aan gezien de poolvlucht naar Biak waar schijnlijk eind 1962 zal ophouden, zul len de Nederlanders, die na 1 februari uit Nieuw-Guinea naar huis willen reizen, over Djakarta moeten vliegen. Men verwacht dat de landingsrechten te Djakarta formeel reeds op 1 januari aan de KX.M. zullen worden verleend, op de dag. waarop de Kroonduif aan de Garuda Indonesian Airways wordt over- Het is overigens op Biak nog niet officieel bekend, of de overeenkomst tot overdracht van De Kroonduif te Djakarta ondertekend is. De directeur van De Kroonduif, de heer A. Janssen, heeft het nieuws over radio-Australië gehoord, maar het telegram dat hij van dr. E. van Konijnenburg ontvangen zou zodra de handtekeningen zijn gezet, is nog steeds niet binnengekomen. Aangezien de partijen reeds vorige week tot volle overeenstemming waren gekomen, rekent men erop dat alles in kannen en krui- Bij de K.L.M.-directie is niets bekend omtrent een mogelijke hervatting van de diensten op Djarkarta op 1 februari. zodat men het bericht nog niet bevesti gen of ontkennen kan. Mogelijke route- veranderingen na heropening van die dienst kunnen pas bestudeerd worden als het resultaat van het gesprek van onderdirecteur dr. Van Konijnenburg te Djakarta bekend ls. Kort tevoren was uit Sydney door Reuter gemeld, dat de wekelijkse dienst van de K.L.M. tussen Sydney en Europa over Biak geen invloed zal ondervinden van de overdracht van De Kroonduif aan Garuda. daar deze overeenkomst al leen betrekikng heeft op binnenlandse vluchten in Nieuw-Guinea. Op 30 november heeft de heer Jans sen het gehele personeel van De Kroon duif ontslag aangezegd met een maand opzegtij d. Enkele tientallen vliegers, technici, administratief- en hotelperso neel van Garuda zijn op Biak aangeko men. Zij zullen een stoomcursus volgen omde overdracht zonder sohokken te doen verlopen. De directeur van Garuda, de heer Partono. en dr. Van Konijnen burg zijn overeengekomen, dat Garuda vier Beavers en drie Twinpioneers van De Kroonduif zal overnemen. Men zoekt nu kopers voor de Dakota's, die niet overgenomen worden, omdat Garuda zelf Dakota's bezit. Men heeft contact aan geknoopt met Australische en Philippijn- se maatschappijen. (Voor vervolg zie pag. 6) Walter Rauf, volgens de West- duitse justitie een medewerker van de Jodenvervolger Adolf Eichmann, is op verzoek van de Westduitse ambassade in Chili gearresteerd. Hij zal vermoedelijk aan West-Duitsland worden uit geleverd. Zwaar bewaakt door Chileense politiemannen verlaat Rauf liier na zijn arrestatie en voorgeleiding het hooggerechts hof in Santiago. (Zie pagina 5) In 't hele land: De drie grote middenstandsbonden, sa menwerkend in de commissie van over leg van middenstandsvakcentralcs. heb ben hun leden verzocht, uit eerbied vooi het koninklijk huis cn ten teken var rouw over het verscheiden van prinses Wilhelmina op zaterdag 8 december, in dien de plaatselijke omstandigheden dit toelaten, de zaken te sluiten tijdens de uitvaartplechtigheden. Het met spoed door een helikopter aangevoerde serum, heeft het leven kunnen redden van een slangenoppasser, die gisteren door een cobra was gebeten Doktoren zeiden, dat de 55-jarige slan genoppasser Gerwin, gestorven was on danks de injectie met het serum, dai de Luftwaffe naar het ziekenhuis in Bremen had gebracht. momenteel een aantal wetsontwer pen tot wijziging van ons belastingstel sel niet van de belastinghoogte) aanhangig. Een half jaar geleden bracht de Tweede Kamer voorlopig verslag nit. In de thans verschenen lorie van antwoord op de wets ontwerpen inzake de inkomstenbelas ting en de vermogensbelasting, en de erbij gevoegde nota's van wijzl-. gingen, stellen de bewindslieden een aantal belangrijke verzachtingen voor Tegenover de verhoging van de aan- slaggrens staat overigens wel het n, het tarief van de loonbels bijzondere beloningen, zoals werk en gratificaties, niet alleen af te stemmen op tariefgroep en kindertal, ook op de hoogte van het jaar loon. Maar de percentages zijn hierbij gekozen, dat ze passen bij een jaar loon, dat gelijk is aan de ondergrens de gekozen loonklassen. Bij het ve tarief zullen de onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de inkom stenbelasting aanzienlijk geringer zijn dan bij het bestaande, terwijl voor de belastingplichtige nadelige verschillen vrijwel niet meer zullen kunnen optre- wijziging in de aanslaggrens heeft zonder meer tot gevolg, dat in de toe komst ongeveer 275.000 belastingplichtl- ;en meer buiten de heffing van inkom stenbelasting zullen vallen. Momenteel krijgen ongeveer twee miljoen belasting betalers een aanslag voor de inkomsten belasting en betalen ongeveer 2,6 mil joen werknemers uitsluitend loonbelas ting. De mogelijkheid om teveel betaalde loonbelasting tenlg te vorderen wordt verruimd. Als de voorheffingen van de loonbelasting en eventueel andere belastingen (zoals bijv. dividendbelas ting) het tarief van de inkomstenbe lasting overtreffen met meer dan vijf procent doch met ten minste 25 gul den, zal men, via een verzoek om aan slag in de inkomstenbelasting, terug betaling kunnen krijgen. Deze maat regel kost de schatkist, naar wordt verwacht, ongeveer tien miljoen gul den. De vaste kostenaftrek voor werkne mers wordt verhoogd van f 100, resp f 200 (als man en vrouw belde inkom sten genieten) tot f 150, resp. f 300. De met de kostenaftrek in verband staan de vijf procent-regeling krijgt een maxi mum van f 800. Vermogensbelasting De minister en de staatssecretaris stellen verder voor, een derde gedeelte van de betaalde vermogensbelasting af trekbaar te maken van het belasting plichtige inkomen. In zoverre wordt ook gelijkheid verkregen ten opzichten van de fiscale behandeling van premies voor sociale en ouderdomsvoorzienin gen, die evenzeer van het belastingplich tige inkomen kunnen worden gebracht (Zie vervolg pagina 6) Hoeveel kost het, als je je eigen boot meebrengt, meneer?" JLLEEN in de provincie Zuid-Hol- land wist de vorst zich gisteren te handhaven. Op het vliegveld Zestien- hoven bleef het de gehele dag vier a vijf graden vriezen. In Brabant en Limburg waar het weer zonnig was steeg het kwik tot vijf a zes graden boven het vriespunt. Ook vanmorgen waren er nog vrij grote temperatuur verschillen. In de omgeving van Rot terdam heeft het negen a tien graden gevroren tegen nul graden in Vlissin- gen. Het hoge drukgebied verandert weinig van plaats zodat dit rustige winterweer de komende een a twee da- gen nog zal voortduren. In de nacht kan plaatselijk mist ontstaan maar de mist was vandaag minder hevig in ons land dan gisteren. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: plaatselijke mist, overigens weinig of F)E Verenigde Staten en de Sowjet- unie zij" overeen gekomen geza menlijk kunstmanen en satellieten op te laten voor onderzoekingen op het gebied van de communicatie, de weers voorspelling en het in kaart brengen van het magnetische krachtenveld van de aarde. In een brief, die ondertekend was door dc Amerikaanse afgevaar digde bij de V.N., Adlai Stevenson, en zijn Russische ambtgenoot Valerian Zorin. hebben de beide landen Oe Thant, de V.N.-secretaris-generaal van hun overeenkomst op de hoogte ge steld. Het akkoord was in de afgelopen zomer tot standgekomen na gesprek ken tussen dr. Dryden van het bureau voor lucht- en ruimtevaart (NASA) en prof. Blagonravov van de Russi sche akademie van wetenschappen. Het pïogramma ziet er globaal als volgt uit: 1963/1964 zullen dc Ver. Sta len en de Sowjetunie experimenteren met weersatellieten en een verbindings systeem uitwerken voor dc overbren- ping van feitenmateriaal, dat door hen sinds de Tweede Wereldoorlog is ver zameld. Van half 1964 tot half 1965, de periode die wel ,,het internationale jaar van de rustige zon" wordt genoemd, zullen bei de landen afzonderlijk een satelliet lan ceren om gegevens te verzamelen voor een kaart van het magnetische krachten veld van de aarde. (Deze periode wordt zo genoemd omdat de geleerden ver wachten. dat gedurende dat jaar de zon betrekkelijk weinig activiteiten zal ont wikkelen. Dit stelt de geleerden in de gelegenheid een nauwkeurige studie te maken van het hemellichaam en zijn in vloed in de ruimte. Tenslotte zullen Amerika cn Rusland samen gaan werken bij de experimenten op het gebied van de communicaties door middel van de Amerikaanse sa telliet Echo A-12. ZU zijn het erover eens geworden, dat ze besprekingen zul len gaan voeren met andere landen over de uitwerking van een project voor een wereldomvattend systeem voor ruimte communicaties. Over de Telstar, die in juli door de Verenigde Staten werd gelanceerd, wordt in de overeenkomst met geen woord gerept. geen bewolking. Vannacht en morgen ochtend lichte tot matige vorst, morgen middag temperaturen om of enkele gra den boven het vriespunt. Meest zwakke wind uit zuidelijke richtingen. (Opge maakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Zon op 8.33, onder 16.30 uur; maan op 14.26. onder 2.54 uur. Dinsdag 11 november volle maan. HOOGWATER SC1IEVENINGEN 7 december 11.18 Vm.; 23.57 n.m. HET WEER LM EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur D. Beldei Ypenburf Vlissingc Eeldc wtndstil 3 -10 windstil 2 -10 windstil 6 -8 windstil 6 -2 windstil windstil indstil 5 -S windstil 0 -12

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1