Jlieuwe £rihsrt)e (fiauranl DRIEDAAGS DÉFILÉ BEGONNEN Verkeer in het westen volkomen lamgelegd Commentaar ("grap Oekraïne In mistig en spiegelglad Den Haag Engeland vreest nieuwe smog -ramp f|. f 2J80, WOENSDAG DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2.80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12650 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is ohcblmn mgn hert ia legljenspoeT en de vrijheid Zie pagina 6 EK„ TN MISTIG en spiegelglad Den Haag begon vanmorgen het défilé A langs Paleis Lange Voorhout, waar in de marmeren hal het stof felijk hulsel van prinses Wilhelmina ligt opgebaard. De nevel had zich in dikke strengen rond de takken van de kale bomen gelegd, waardoor de wereld kleiner werd en de plechtigheid tevens intiemer. Het leek wel, of de Residentie, waar Hare Koninklijke Hoogheid in haar majesteitelijke jaren zo gaarne verbleef, zich aan haar laatste wens had aangepast. Zoals in Apeldoorn zaterdag en maandag had de natuur een lijkwade gevlochten, die nauwelijks witter had kunnen zjjn. De sfeer was totaal anders dan in paleis Het Loo. Kon men daar slechts met moeite van een chapelle ardente spreken, in het meer deftige Den Haag waren alle voorwaarden wel aanwezig. De eerste dodenwacht, die vanmorgen van negen tot tien uur Werd betrokken, gaf prins Bernhard in zijn vroegere functie van adjudant van de ver storvene te zien en in het donkerblauwe groot-tenue van luchtmacht- generaal. Aan de andere kant van de kist, die opnieuw met de witte baan van de nationale driekleur was bedekt, stond mr. W. C. baron Snouckaert van Schauburg, Grootofficier van H.M. de Koningin. Hij was gekleed in het uniform van Kamerheer, dat door de vele gouden tressen een doffe glinstering gaf. STRAALDE nog veel meer goud in de kleine hal, waarvan de deuren wijd openstonden en geflankeerd werden door grote, vergulde gevellantaarns, die door de dikke mist slechts een flauw schijnsel verspreidden. Het goud-op-snee van de zogenaamde Waters noodbijbel, ook nu weer opengeslagen bij het hogepriesterlijk gebed, zoals dat in Johannes 17 wordt weergegeven, blikkerde de défilant even fel toe. Het zelfde kon gezegd worden van de versierselen van het Grootkruis van de Militaire Willemsorde, die onder de honderd jaar oude Bijbel op een satijnen kussen op de kist lag. Schat van bloemen Behalve prins Bernhard en baron Snouckaert van Schauburg bestond "de eerste dodenwacht uit nog veel meer mensen. Geen boswachters en hout vesters nu, doch palfreniers en lakeien stonden aan de voet van het bordes, waar de defilanten voorbijtrokken Hun lange, leverkleurige jassen en hun zwarte hoge heoden met de oranje kokarde staken fel af tegen de gala uniformen van de marechaussees, die als standbeelden de kou trotseerden Ook zij werden om het uur afgelost doch ieder van hen zal nog vele malen aan de beurt komen, voordat de plech tige opbaring vrijdagavond afgesloten wordt. In de eerste uur van het dirie dagen durende défilé werd reeds een schat van bloemen aan de voet van de katafalk gelegd. De meest op de voorgrond tre dende ikrans was er één van witte en gele chrysanten, die in de vorm van een margriet gevlochten was. Aangeboden door het verbond van ex -sboottroepers herinnerde dit prachtige bloemstuk aan de koninklijke woorden, eens tijdens de bange bezettingsjaren uitgesproken. „Zo- ais een margriet het hart naar de zon toekeert", zo luidde deze onvergetelijke volzin ongeveer. ..zo zal de bevrijding van Nederland als de dageraad aan- gloren". De eerste, die het défilé vanmorgen opende, was burgemeester van Den Haag, mr H. A. M. T. Kolfschoten. Na mens het college van B. en Wdat hem voltallig vergezelde, legde hij aan de voet van de katafalk een krans neer, waarna hij even eerbiedig stilstond. Het zelfde deed onmiddellijk daarna de hoofdcommissaris van politie te Den Haag, de heer J. H. A. K. Gualthérie van Weezel. Reeds'om half negen had den de hoge gemeente-functionarissen Vieuws in één oogopslag Over de samenstelling van het nieuwe Westduit- se kabinet valt op dit mo ment nog niets te zeggen: de liberalen hebben zich ook tot de socialisten ge wend voor het voeren van onderhandelingen over een kabinet met ministers van beide partijen. Be sprekingen zijn gevoerd tussen de socialisten en de christen-democraten. Van avond zou president Lüb- ke zijn het Verre Oosten terugkeren. Mist en ijzel hebben de afgelopen nacht en een groot deel van de dag het verkeer, vooral in 't Wes ten, in zeer grote moei lijkheden gebracht. Er hebben zich cp heel wat punten kettingbotsingen voorgedaan. Een aantal busdiensten reed niet. De treinen reden vanmorgen met in het algemeen slechts geringe vertra ging. Op het Italiaanse communistische partij heeft de Chinese afgevaardigde gisteren president Tito van Zuid- slavië een verrader van het wereldcommunisme genoemd Tito brengt een vakantiebezoek aan de Sowjetunie. Hij is harte lijk begroet door premier Chroesjtsjef. De vice-voorzitter van de Europese commissie, dr. Mansholt, heeft in de ministerraad van de EEG verklaard, dat zich de eerste drie maanden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor Ne derland meer dalingen in de handel in agrarische produkten hebben voor gedaan dan stijgingen. De Belgische vice-minister Fayat heeft aangedrongen op een „marathon-verga dering" in januari tussen de EEG en Engeland over de landbouwpolitiek. De journalist Willem Oltmans. die in de Nw.- Guinea-affaire een bij zondere rol heeft gespeeld, is van plan naar Neder land te komen (hij zit nu in de Ver. Staten) om een kort geding aanhan gig te maken tegen minis ter Luns. die instructies heeft uitgevaardigd als gevolg waarvan Oltmans in de uitoefening van zijn beroep zou worden gehin- Premier Nehroe heeft in een vraaggesprek ver klaard, dat hij de niet- gebondenheid van India aan een van de machts blokken als juist be schouwt. India zal, on danks de Chinese aanval len, zijn neutraliteit niet opheffen. De heer M. Bakker (comm.) lid van de Twee de Kamer, heeft de staats secretaris van defensie, de heer M. R. H. Colmey- er, schriftelijke vragen gesteld over de gebeurte nissen, voordat de dpi. soldaat C. W. A. G. uit Utrecht de hand aan zich zelf sloeg. Prins Bernhard betrok als eer ste de erewacht bij de baar van prinses Wilhelmina in het pa leis aan het Lange Voorhout. Velen hebben vanmorgen in de mist in de rij gestaan om af scheid te nemen van de ver scheiden prinses. koningin, moeder Particulieren Pas hierna kwamen de eerste parti culieren aan de beurt, die zich al van acht uur af op het Schelppad van het Lange Voorhout hadden verzameld. Het waren mensen, die zich niet door de mist, de gladheid en de kou hadden la ten afschrikken. Velen onder hen ston den huiverend in hun kraag gedoken, de jas en de hoed witberijpt. Tientallen hadden bloemboeketjes meegenomen: witte chrysanten, die als laatste groet op het bordes werden neergevleid. Duidelijk was te zien dat de weers omstandigheden niet hadden meegewerkt om van die eerste defilanten een lange, aaneengesloten groep te maken. Al na een half uur was er geen file meer, doch de mist was zó dik dat men dit op een afstand van vijfentwintig meter nog niet kon zien. De vele agenten, die bij het TournooiveM als vraagbaak dienden, stuurden de nieuwkomers dan ook hele maal naar de Kloosterkerk, waar het begin van de hekafsluiting van het Schelppad bevindt. In de latere morgenuren en in de mid dag wend het allengs wat drukker. Dele gaties van in de Residentie gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegenwoor digers droegen kransen aan, waarin de kleur wit domineerde. Nie alleen Hage naars bevonden zich in de stoet, doch ook velen, die uit andere delen van West- Nederland waren gekomen. Rotterdam. Leiden, Dordrecht. Amsterdam, Utrecht. West-Brabant en Zeeland uit de ver ste uithoeken waren de defilanten ge komen om de laatste eer te bewijzen Het zelfde beeld wordt morgen en overmorgen verwacht. Hopelijk is het dan minder mistig en glad, want veel ouderen, die vandaag reeds wil den komen, durfden zich niet op straat te wagen. En ook vanmorgen was uit weer te zien juist de oudere generaties voelen er behoefte aan aan het défilé deel te nemen. Voor de mens: diie de lange regeringsjaren van de opgebaardie vostin hebben meege maakt, is de ontslapene nog altijd „onze Koningin". Ondanks het slechte weer wa ren velen naar het paleis Lan ge Voorhout gekomen om de Prinses een laatste groet te brengen. Velen legden bloe men bij de baar, die in de hal van het paleis stond opgesteld. De Nederlandse vlag er over heen. daarop de geopende Statenbijbe1 (Van een onzer redacteuren) GROTE delen van West-Nederland zijn vanochtend in een grijze dichte ijzige nevel verdwenen. Vele autobezitters hebben vandaag hun voertuig op stal laten staan en hebben de trein genomen, die, ondanks de werkelijk ondoordringbare mist op rijkswegen en door polders omgeven dorpen, toch nog zeer behoorlijk op tijd reed. Merkwaardig waren van morgen de grote temperatuurverschillen in ons land. Op het vliegveld Volkel vroor het 11 graden, terwijl op het lichtschip Texel om dezelfde tijd het kwik negen graden boven nul aanwees! De hoofdwegen zaten in het westen vaak zo potdicht, dat er met „groot licht" nog maar bitter weinig te beginnen viel. Daarbij kwam dat de ijskille mist de temperatuur tot onder het nulpunt dreef en door bevriezing werden sommige wegen spie gelglad. Op rijksweg 13 tussen Den Haag en Rotterdam en op rijksweg 16 van Rotterdam naar Dordrecht gebeurden in de ochtend-nevel tal van kettingbotsingen. Gelukkig kwamen daarbij geen ernstige persoonlijke ongelukken voor, maar de materiële schade was aanzienlijk. dat zelfs negen maal zo veeL Die kwade dampen maken de Londense „smog" zo gevaarlijk voor mensen, die last hebben met hun ademhalingsorganen, zoals bijv. lijders aan astma en bronchitis. Precies tien jaar geleden hing er zo'n verontreinigende mist gedurende acht dagen boven Londen. Toen stierven ten minste 4.000 TAE SPANNINGEN en wrijvingen, zoals deze worden gevonden binnen het communisme van vandaag, komen sterk tot uiting op het communistische partij congres dat thans te Rome wordt ge houden. Men zegt elkaar daar onverbloemd het geen men de waarheid acht. Al de me ningsverschillen liggen er onverhuld op tafel. De wederzijdse verwijten zijn er niet van de lucht. De grote en wezenlijke tegenstelling is die tussen de Russische en de Chinese leiders. Het geschil ligt diep. China wenst vast te houden aan het orthodoxe marxisme en beticht Rusland van het ergste waar van een communist kan worden beticht, het doen namelijk van kapitalistisch water in de rode wijn. Rusland verweert zich heftig tegen de communistische aantij gingen. Behoudens het kleine Albanië staat China alleen. Daarentegen hebben de andere communistische staten zich eensgezind om Rusland geschaard. Hun leiders zijn de afgelopen weken apart genomen, één voor één, en Chroesjtsjef is er kennelijk in ge slaagd, hen allen voor zijn politiek te winnen. Kennelijk is de Cubaanse kwestie, hoe zeer hij daarin aan het kortste eind heeft getrokken, Chroesjtsjef niet op gezichts verlies bij zijn communistische medebroe ders komen te staan. Hij wordt integen deel geëerd als de man die de wereld vrede heeft gered. Dat hij deze eerst in gevaar heeft gebracht, wordt gemakshal ve over het hoofd gezien. Alsof dit alles nog niet voldoende smaad voor de Chinese leiders is. wordt in deze zelfde dagen de fel betwiste figuur Tito van Zuidslavië met alle vertoon van vriendschap te Moskou ontvangen. Het is dezelfde Tito die door China met nadruk wordt verguisd en die door Albanië wordt beschouwd als het ergste wat men zich kan indenken. Verdeeldheid dus. en wat Rusland en China elkaar in feite betwisten is de lei ding in het wereldcommunisme. Het com munistische patroon duldt nu eenmaal niet twee gelijkwaardige krachten naast elkaar Binnen elk der communistische partijen is er steeds een man die het voor het zeggen heeft, alle betuigingen van eer bied jegens democratie en proletariaat ten spijt. Zo ook moet in het communistische denksysteem een voor alle communistische staten de leiding hebben. Rusland en China bestrijden die elkaar. De wereld ziet in spanning toe. Zoals wij meer hebben gesteld: het is niet voor het eerst in de geschiedenis der wereld, dat machten waarvan onderdrukking moet worden gevreesd elkaar in bedwang en evenwicht houden. Vandaag beleven wij het opnieuw. Ook het centrum van Rotterdam was door een waas omgeven. In de omgeving van Rotterdam was nog geen honderd meter zicht. Het verkeer van zeeschepen op de Nieuwe Waterweg is vrijwel stil gelegd. Van vannacht twaalf uur tot van morgen tien uur is maar één kustvaarder van ongeveer 300 brt de Waterweg bin nengelopen. Er waren geen uitgaande schepen. De nachtboot Amsterdam in de spoor wegdienst Harwioh-Hoek van Holland kwam vanmorgen met een vertraging van ruim twee uur in De Hoek aan. Het schema van de spoorwegen moest daar aan worden aangepast. Op de luchthaven Rotterdam zijn sinds gisteravond half zes geen toestellen bin nengekomen. Evenmin vonden de uit gaande vluchten doorgang. Er is in de Zestienhovense polder nog geen vijftig De dichtheid van de nevel varieerde van plaats tot plaats. Zo moest in Zee land de veerdienst tussen Zierikzee en Kats al dinsdagavond om negen uur we gens de mist worden gestaakt. Het bus vervoer in de Westhoek van Schouwen- Duiveland werd zelfs reeds om half ze ven in de avond stilgelegd, omdat het zicht nauwelijks boven de tien meter uitkwam. Ook op de andere Zeeuwse eilanden was het bar. Velen, die op het laatste ogenblik nog hun Sinterklaasin kopen in de steden gingen doen, bereik ten met de bussen slechts stapvoets hun bestemming. Bij een botsing op de rijksweg in Dus- sen (Noord-Brabant) is dinsdagavond het echtpaar Zoutkamp uit Arnemuidcn om het leven gekomen. Hun auto botste in dichte mist op een trekker met aanhan ger en werd daarna van achteren aange reden door een truck met oplegger. De bestuurder van de trekker werd in het ziekenhuis te Raamsdonkveer opgeno men. Het verkeer op het gladde wegdek moest anderhalf uur worden omgeleid. De busonderneming Maarse en Kroon uit Aalsmeer, die diensten in het westen van het land onderhoudt, onder andere op Schiphol en Amsterdam, heeft van morgen, met het oog op de dichte mist De KNAC wegeninformatiedienst deel de mede dat de toestand zeer slecht is op de wegen in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland. Friesland, Gro ningen, Overijssel en Drenthe. Ook in het noorden van de provincie Utrecht en op de Afsluitdijk is de toestand van de we gen uitermate slecht. Vrij redelijk is de situatie in Noord-Brabant. Limburg en Gelderland De diensten van de Nederlandse Spoor wegen ondervinden slechts in he* westen van het land geringe vertraging. Wel is de busdienst Den Haag-Amsterdam van de N S. uitgevallen. Ook Schiphol is vrijwel geïsoleerd. Het personeel kon door gladheid op de wegen de luchthaven niet bereiken. Engeland nog dichter Een met vieze dampen bezwangerde mist heeft het bevroren Engeland even eens in haar greep gehouden. Alle ver voer kwam tot stilstand en vooral Londen was bevreesd voor een ware „smog"- rarnp. In de Britse hoofdstad had men geen meter zicht en ook in het industriële noorden van het land was de situatie zo. Bevroren en met Ijs bedekte plaatsen op de wegen veroorzaakten talloze botsin gen. In het graafschap Essex vooral wa ren de wegen zo glad. dat werkelijk hon derden auto's van de weg raakten en in greppels of heggen verongelukten. De Londense politie heeft meegedeeld, dat sedert dinsdagmorgen 32 personen door de „smog" in elkaar zijn gezakt en overleden. Over de cijfers van hen. die in ziekenhuizen en particuliere woningen zijn overleden is nog niets bekend. Het Londense vliegveld was onbereik baar voor alle luchtverkeer, de Londense haven lag werkloos in de mist en de treinen kropen voort. De spoorwegen verminderden de diensten ingrijpend. Reeds halverwege de middag was de hoeveelheid zwaveldioxide in de Londen se atmosfeer zes maal groter dan het wintergemiddelde en in de avond werd r m\m*t-y pR komt maar weinig verandering in J het ongewone winterweer met kou de in de alleronderste luchtlagen en zeer warme lucht op enkele honderden me ters hoogte. Ook boven zee is geen kou de lucht aanwezig. De temperatuurte- genstellingen zijn dan ook bijzonder groot. Zo meldde vanmorgen het vlieg, veld Volkel 11 graden vorst en op de zelfde tijd wees het kwik op het licht schip Texel 9 graden boven nult de war. mere lucht stroomt met zeer zwakke winden hier en daar ook de kuststroken binnen. Door iets toegenomen vochtigheid van dc lucht ontstond de afgelopen nacht vooral in de kustprovincies op uitgebrei de schaal mistop sommige plaatsen by 3 tot 8 graden vorst, waardoor wegen plaatselijk zeer glad werden. De komende nacht zal het over het al gemeen weer licht tot matig vriezen met op vele plaatsen mist, die ook overdag kan blijven hangen. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Behalve hier en daar nabU de kust vannacht en morgenochtend lichte tot matige vorst en morgen overdag lichte vorst tot temperaturen om het vries punt. Op vele plaatsen mist. Overwegend zwakke wind. (Opgemaakt te 11.15 uur). HOOGWATER SCHEVENINGEN '75^7^77 44^^D£^JS78\f 1(73^4 J ^*79\ \72tfe, J S1BOl 69 68- Stationair ZON EN MAAN Donderdag 6 december: zon op 8.31, onder 16.30: maan op 14.26. onder 1.33. Dinsdag ll december: volle maan. HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur 6 december: 10.01 i 22.38 i 0 De rechtbank te Almelo heeft de 37- jarige postexpediteur G, A. B, uit En schede wegens verduistering van kas gelden meermalen gepleegd hij had bankbiljetten uit postzakken gehaald veroordeeld tot negen maanden m.a., waarvan vier maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd onder toezicht. (Eis: negen maanden m.a.). 0 De 63-jarige boomkweker G Rijswijk te Alphen Boskoop, is aan de Rijn reed tegen daarbij *.e plaatse. de Rijn. werkzaam dinsdagmiddag in Alphen om het leven gekomen. Hij en melkbezorgauto en kwam vallen. Hij overleed ter Rome0 Ajaccio windstil 6 -9 windstil 8 -5 indstil -2 -6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1