Jliemtre jTdJtsriie GTouranl Uitvaart van Prinses zal op televisie te zien zijn Commentaar Russen halen de Rjoesjins weg Koningin verleende toestemming In zeventien landen uitzending te volgen Hogere broodprijs nu vrijwel zeker „Het Dorp" eind 1963 Adenauer spreekt nn met socialisten DESSDAG 4 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Directeur: F. DIEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHRISTEL1JK-1SATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is gbeblmn mgn hert in legfjenspoet" ^Drieënveertigste jaargang no. 12649^ Boxtel BOKST HET VOOR ELKAAR Zie pagina 7 Boek van Prinses uitverkocht Naar wij van de uitgeverij Ten Have, die het boek van prinses Wilhelmina „Eenzaam maar niet alleen" verzorgde, vernemen is de hele oplage van 140.000 exemplaren uitverkocht. De laatste dagen zijn er circa tienduizend exemplaren verkocht. Een tweede oplaag zal zo spoedig mogelijk verschijnen Van het boek, dat in zeven talen werd vertaald zal binnenkort bo vendien een Franse uitgave het licht zien. Nieuws in één oogopslag De bijzetting van het stoffelijk overschot van prinses Wilhelmina op zaterdag a s. in de Nieu we Kerk te Delft zal door de NTS worden uitgezon den. Het zal een Euro visieuitzending zijn. Nog zestien landen zullen de reportage van de uit vaart kunnen volgen. Er komen duizenden witte bloemen in de kerk. Een uitgebreid militair escor te neemt aan het eerbe toon deel. Het hoofdbestuur van de Westduitse CDU heeft bondskanselier Adenauer eenstemmig verzocht ook met de socialistische par tij onderhandelingen te beginnen over de vor ming van een coalitie kabinet. Vandaag nog zou Adenauer een gesprek hebben met de voorzit ter van de SPD, Ollen- hauer. Ook het gesprek met de liberalen zal wor den voortgezet. Verwacht moet wor den, dat reeds maandag het brood duurder zal worden. De broodprijs zal begin volgend jaar opnieuw omhoog gaan Minister De Pous zou hiervoor toestemming hebben gegeven in een gisteren gehouden ge sprek met de Nederland se bakkerij stichting. Aan genomen mag worden, dat per keer de prijs met niet meer dan één cent omhoog zal gaan. De Amerikaanse on derminister voor zaken betreffende het Verre Oosten, Averall Harri- man, is van oordeel dat de Chinese aanvallen op India nog lange tijd zul len voortduren. Volgens hem heeft Peking een plan op lange termijn op gesteld om India te ver zwakken en later voor het communisme „over te nemen". In verband hiermee zal India op lan ge termijn hulp van het Westen behoeven. De Antilliaanse rege ring is voorstander van de invoering van militai re dienstplicht. Minister Visser heeft de voor- en nadelen daarvan op Cu rasao met de regering van de Antillen bespro ken en zal het voorstel nu ernstig overwegen. Dr. Platteel tot burgemeester van Ede benoemd De oud-gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, dr. P. J. Platteel. is bij K.B. van 30 november benoemd tot burgemeester van Ede. De be noeming gaat in op 16 december. De heer Platteel is gereformeerd en lid van de A.R.P. De Indonesische minister van lucht vaart Iskandar heeft bevestigd dat de diensten van De Kroonduif in Nieuw- Guinea op 1 januari worden overgeno men door Garuda Indonesian Airways. Het contract is zaterdag getekend door hem en dr. E. van Konijnenburg. Iskan dar wilde niet mededelen of het contract ook financiële bepalingen bevat. Hierbij is een hervatting van de K.L.M.-diensten op Indonesië niet ter sprake gekomen. terdag in de Nieuwe Kerk te Delft, zal door de Nederlandse televisie stichting worden uitgezonden. De Koningin heeft hiervoor toestemming verleend. Het wordt een Eurovisie-uitzending: behalve in Nederland, zal de bijzetting in nog zestien landen te zien zijn. De Koningin heeft als voor waarde aan de toestemming verbonden, dat de plechtigheden van de bij zetting op geen enkele wijze van de uitzending hinder mogen ondervinden. De Rijksvoorlichtingsdienstheeft nog medegedeeld dat de plechtigheid in haar geheel door de N-T.S. zal wor den uitgezonden, dus van het vertrek van de stoet uit het paleis aan het Lan ge Voorhout in Den Haag af- De plech tigheid zal in haar geheel of gedeelte lijk door vele landen worden uitgezon den. In verband met andere program ma's, die internationale aandacht heb- (Van onze soc.-econ. redactie) VAN de zijde van het bakkersbe drijf was men vanmorgen niet bereid mee te delen tot welke resul taten gisteren het gesprek van mi nister De Pous met een delegatie uit de Nederlandse bakkerij stichting precies had geleid. Het leek ons echter zeer waarschijnlijk dst de mi nister bereid is gebleken in het be lang van de bakkers iets meer toe te geven aan een verdere verhoging van de broodprijzen. Hoewel de bakkers er gisteren ook voor hebben moeben vechten ln een urenlang gesprek, is men ditmaal goeds moeds uiteengegaan. De mogelijkheid werd gesuggereerd dat de minister de zer dagen in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van eco nomische zaken mededelingen over ae broodprijs zou doen. Waarschijnlijk zal maandag reeds een gewijzigde broodprijs gaan gelden en voorts zou begin volgend jaar nog een maatregel getroffen worden. De minis ter is waarschijnlijk toch bereid gebleken de wensen van de bakkers tot brood prijsverhoging te honoreren, maar dan ln etappes. Een stijging van de brood prijs met meer dan een cent per keer lijkt uitgesloten, gelet op het voorzich tige prijsbeleid van de minister van economische zakerr Voor grote delen var het land zullen de concessies van de minister bovendien helemaal geen prijs verhoging betekenen omdat men in vele gevallen in het recente verteden reeds de prijzen clandestien verhoogd had De bestaande prijzen worden nu slecht* gelegaliseerd. De dreiging van de prils- stop voor brood komt hiermee te ver vallen. Mocht het bedrijfsleven ook thans nog verder willen springen dan de mi nister toestaat, dan mag ongetwijfeld een bijzonder krachtig ingrijpen wacht worden. De minister heeft thans de kostenstij ging van het bakkersbedrijf uit hoofde van bloemprijsstijging en stijging va externe kostenfactoren in belangrijke mate erkend. De bakkers zijn nu op hun beurt bereid de wensen van de bakkers gezellen tot verbetering van de arbeids voorwaarden in te willigen. Met ingang van 1 november wordt de werktijd ver kort van 48 tot 46 uur per week en wordt voor werken op zaterdag een toe slag betaald van 25 procent. De pen sioenpremie die de werkgever betaalt VERSIER HET BI0SC00PJE EENS! Speel zélf eens een actieve rol als u naar de bioscoop gaat. Doe het niet afgemeten haastig. Versier het gezellig met vóór of né de film ergens neer te strijken, wat te drinken of iets te eten. Met zo'n initiatief kunt u tegen de grootste ster van het witte doek concurreren. Nóg een tip voor een leuk initiatief: als u een cadeautje moet geven, geef dan Horeca-cheques, waar mee in elk Nederlands Horeca bedrijf betaald kan worden. Chequeboekjes 10.- of 25.-, in coupures van ƒ2.50 kunt u bestellen bij het Bedrijf-, schap Horeca, Konlnglnne-| (eerste fase) Dr. A. Klapwijk, de gcnccshccr-direc- ur van de Johannastlchting te Arn hem, heeft goede hoop dat „Het Dorp" achterin 1963 de eerste lichamelijke ge handicapte bewoners zal krügen. Het maken van het definitief ontwerp zal worden versneld. Zoals wij reeds meldden, hebben zich reeds meer dan vijftig kandidaten als eventuele bewoners van „Het Dorp" in de omgeving van Arnhem opgegeven. De grootscheepse inzamelingsactie, die de vorige week zo spectaculair is gestart de door Mies Bouwman geleide ra- en tv-marathon, zal naar ver wacht wordt nog voor oudejaar 1962 een hoogte van 18 miljoen gulden hebben bereikt. Er zijn nog tal van lokale acties aan de gang en gisteren ontving dokter Klapwijk nog een goede tijding: in de RAI werden tussen de massale hoeveel heden geld dertig oude biljetten van 1000 aangetroffen. Men vreesde, dal men nooit meer in staat zou zijn. die biljetten in te wisselen. De bankjes indertijd door de geldsanering ster Lieftinck ongeldig geworden, wordt gebracht op 4 procent van het loon. Met ingang van 1 mei van het volgend jaar wordt de werktijd boven dien teruggebracht tol; 45 uur per week ben, zal de uitzending in verscheidene landen op een later tijdstip plaats heb ben. De Engelse en Vlaamse televisie hebben reeds meegedeeld een directe uitzending van de plechtigheid te zul len geven- De Engelse televisie zal deze uitzending beginnen, wanneer de stoet de grens van de gemeente Delft pas seert. De N.T.S. zal bij de bijzetting de recht streekse uitzending verzorgen. Voorts zal de journaaldienst aanwezig zijn. Pol.v goon-Profilti verzorgt een film van df bijzetting. Aan de camera's is een vaste plaats toegewezen. De commentators zul len via monitors verslag moeten uitbren gen. (Voor vervolg zie pag. 6) Bij beschikking van de staatssecre taris van sociale zaken en volksgezond heid is bepaald, dat aan het winkelper soneel dat op de maandagmorgens 24 en 31 december werkt, op donderdagmorgen 27 december en woensdagmorgen 2 ja nuari vrijaf zal worden gegeven Gisteren waren in de Nieuwe Kerk in Delft vele hoogwaardigheids bekleders aanwezig om voorbereidingen te treffen voor de bijzetting van H.K.H. prinses Wilhelmina. De beide hofpredikers verlaten de Nieuwe Kerk: links ds. G. I. P. A. B. Forget uit Den Haag en rechts ds. J. F. Berkel uit Apeldoorn. Overleg over Cuba hervat Nieuwste opname (in 't Brusselse paleis Belvedère) van de Belgische prinses Paola met haar beide kin deren: de tweejarige prins Philip naast en de zes maanden oude prinses Astrid in de wieg. Foto graaf: prins Albert van Luik Soekanio wordt grote militaire macht in Stille Oceaan De nieuwe Belgische ambassadeur in Nieuw-Zeeland, Van den Berghe, heef: verklaard dat Indonesië er naar streef» de grote militaire macht in de Stille Oceaan te worden met een krachtig leger vloot en luchtmacht om een door Indo nesië beheerst deel van de Stille Oceaan te scheppen. Het oosten heeft Chroesj- tsjef,, het westen Kennedy en het is mo gelijk dat de Stille Oceaan Soekarno zaJ hebben. Indonesië heet de vastbesloten heid van het westen op de proef gesteld en westelijk Nieuw-Guinea gewonnen thans bereiden zij zioh voor om Portugees Timor te veroveren en de onder rege ringstoezicht staande bladen wakkeren de grieven aan. Daarna zal de gewapende aanval komen. De Sowjetunie geeft uit gebreide financiële en technische huln aan Indonesië dat blijft behoren tot de „niet-verbonden" landen, aldus de ambas- sadeur. De totale bouwtijd van „Het Dorp" (die in drie fasen zal verlopen) wordt op ongeveer drie jaar geschat. Over de ma nier waarop de vele artikelen, die tij dens de actie werden ontvangen, zullen worden verkocht, is men nog in beraad Vermoedelijk zal het plan voor een Ame rikaanse verkoop worden losgelaten. Dokter Klapwijk hoopt, als de actie is afgelopen, het dan nog nodige geld, bij een te brengen via een vereniging van donateurs van „Het Dorp". DE Russen zijn begonnen hun straalbommenwerpers uit Cuba weg te halen. Dit is de triomfantelij ke bekendmaking van het Ameri kaanse ministerie van defensie. Do Russen hadden een dertigtal van deze Iljoesjin-bommenwerpers op Cuba gestationeerd. President. Kennedy eiste de terugtrek king daarvan omdat het aanvalswapens waren. Chroesjtsjef beloofde aan deze eis gevolg te geven en Fidel Castro gaf eveneens zijn fiat omdat het toch „ver ouderde en langzame" vliegtuigen wa- De Amerikaanse onderminister van defensie, Sylvester, verklaarde, dat het Russische schip Ochotsk zaterdag door Amerikaanse patrouillevaartuigen is ge fotografeerd toen het ter hoogte van de noordkust van Cuba voer. Er waren rompen van drie bommenwerpers aan dek te zien. Op 30 november waren de Russen begonnen de bommenwerpers te demonteren. Intussen hebben de Amerikaanse en Russische onderhandelaars hun bespre kingen over de Cubaanse kwestie her vat. Amerika wordit vertegenwoordigd door John McCloy en Rusland door Koeznetzof en Zorin. Stevenson is er niet bij. Hij is op het ogenblik in Wash ington voor overleg. Berichten die suggereerden dat Ste venson het niet met Kennedy eens zou zijn over de noodzaak van militair op treden tegen Cuba, blijken op onwaar heid te berusten. Het Witte Huis heeft zich lovend uitgelaten over het optreden van Stevenson in de V.N., aangezien hij de marineblokkade volledig had ge steund. De verklaring van het Witte Huis maakte geen melding van het standpunt van Stevenson, vóór het besluit tot een blokkade viel. Kennedy zelf zou het ini tiatief tot deze verklaring hebben geno men, die noodzakelijk was geworden na een artikel in de Saturday Evening Post waarin werd beweerd, dat Stevenson van mening met Kennedy verschilde en de voorkeur gaf aan politieke onderhan delingen. In antwoord op een vraag zei perschef Salinger, dst er absoluut geen twijfel over is, dat Stevenson aan zal blijven als Amerikaans ambassadeur bij de V.N. H" LIBERALISME maakt, zowel in land als elders, moeilijke tijden door. Men kan zich nauwelijks voorstel len, dat er tijden zijn geweest waarin het, politiek gesproken, een leidende rol heeft vervuld. Zijn betekenis is sterk afge nomen. Nu en dan heeft het oplevingen. Maar deze zijn meer het gevolg van negatieve gevoelens van ontevredenheid, dan van een positieve aantrekkingskracht van het liberalisme zelf. In Engeland is van de liberale partij niet veel overgebleven, waarbij overigens er kend moet worden, dat het daar het En gelse kiesstelsel verkiezingen per dis trict wel zeer tegen had. In Duitsland heeft de liberale partij po gen te profiteren van de befaamde Spiegel- affaire, maar het heeft er schijn van alsof liet nu het lid op de neus gaat krij gen. Onder de Duitse christen-democraten wordt immers een coalitie met de socia listen in plaats van met de liberalen over wogen. Niet zelden zitten de liberalen op de wip. Onder bepaalde omstandigheden kan dat een positie zijn, sterker dan het enkele cijfer van de aanhang zou doen verwach ten, Aan de andere kant is zulk een po sitie en de ervaring leert het bitter weinig stabiel en wordt men soms onver hoeds aan de kant gezet. Ook ten onzent heeft het liberalisme het niet gemakkelijk. De tekenen wijzen erop. dat het geen innerlijke saambinding van uit het beginsel heeft. Ook in andere par tijen kunnen ernstige spanningen voor komen. maar daar zijn ze gemeenlijk toch van een ander niveau en dragen ze de op lossing in zich. Het Nederlandse liberalisme van onze da gen is zeer verscheiden van samenstelling. Vandaar dat er nauwelijks leidende figu ren zijn. van wie geldt dat zij geacht kun nen worden de liberale partij als zodanig te vertegenwoordigen. Wat in een kan didaat door de een wordt geloofd wordt door de ander gelaakt. Trouwens, in de liberale partij, hoezeer zij in het verleden vele kopstukken heeft geleverd, dienen kandidaten van formaat zich nauwelijks Temeer zal er in liberale kring voldoening bestaan, dat thans in prof. Witteveen een gegadigde voor het voorzitterschap is ge vonden. De jonge Rotterdamse hoogieraar beschikt over tal van voortreffelijke eigen schappen. Men mag belangstellend zijn naar wat hij van zijn functie maken gaat. Ook voor hem echter zal het een handi cap blijven, dat het liberalisme naar zijn wezen voor land en volk betrekkelijk weinig heeft te bieden. Ckita) „We hebben allemaal een dubbeltje van meneer Smid gekregen, om uit de buurt te blijven tot hij zijn huis verkocht heeft." Een zwart-rode coalitie (Van onze correspondent in Bonn) Na een beraad van vele uren, heeft het hoofdbestuur van de West duitse CDU gistermiddag bondskan selier Adenauer verzocht, ook met de socialistische SPD onderhande lingen te beginnen over de vorming van een coalitiekabinet. Dit besluit werd eenstemig genomen, ondanks bezwaren die met grote heftig heid naar voren werden gebracht. De eenstemmigheid gold vooral de nood zaak om de regeringscrisis zo snel mo gelijk op te lossen en West-Duitsland wederom een handelende regering te geven. Het coalitiegesprek met de vrije democraten zal eveneens worden voort gezet. Ook de C.S.U.- leider Strauss die aan het beraad deelnam, ging met het besluit akkoord. De minister van wo ningbouw Lübke, op wiens initiatief de ze nogal sensationele actie wordt onder nomen, heeft gisteravond waarnemend president Kiesinger, van het C.D.U.-be- Sluit op de hoogte gebracht en hem in gelicht over de gesprekken die hij de afgelopen week heeft gevoerd met de ce-voorzitter der SPD Wehner. Dr. Adenauer hoopte nog heden de voorzitter van de S.P.D., Erich Ollen- hauer, voor een eerste gesprek te ont moeten. Het hoofdbestuur der socialis tische partij zou zich vanmiddag om vijf uur over de thans ontstane situatie beraden. Burgemeester Brandt van West- Berlijn zou aan dit overleg deelnemen. De C.D.U.-C.S.U. heeft sinds gisteren nu twee open deuren Zij kan een coa litie aangaan met de liberalen reen her stel dus van de oude coalitie) en met de socialisten. In het laatstgenoemde ge val zou de „grote coalitie" tot stand komen waarvoor vele C.D.U.-politici al jarèn pleiten. Dit betekent een keerpunt in de bin nenlandse politiek der Bondsrepubliek. De politieke afgrond, die jarenlang heeft gegaapt tussen de C.D.U.-C.S.U. en de S.P.D. is op dit ogenblik al lang niet meer zo breed, al betekent dat niet dat een zwart-rode coalitie nu maar dl- rekt in kannen en kruiken is. Het staat vast, dat dit geen tactische manoeuvre van de C.D.U.-C.S.U. is om druk uit te oefenen op de vrije demo craten. De grote coalitie zal vermoede lijk in de toekomst worden gekoppeld aan de invoering van het meerderheids kiesrecht en de afschaffing van het evenredige kiesstelsel. De C.D.U.-C.S.U. en de S.P.D. bezitten tezamen in de bondsdag meer dan de meerderheid van tweederde meerderheid die daarvoor nodig zou zijn. De invoering van het meerderheidskiesrecht zou het einde be tekenen van de liberale partij. Noch bij de C.D.U.-C.S.U. noch bij de S.P.D. zijn reeds definitieve beslissingen gevallen, maar zelfs bondskanselier Ade nauer is de laatste dagen iets van zijn wantrouwen tegen een samengaan met de socialisten kwijtgeraakt. Het is misschien jammer dat de bondskanselier in een zo laat stadium van zijn regeringsarbeid tot de ontdekking moet komen .da ter ook een andere verhouding mogelijk is tot de socialisten dan die welke hij sinds 1949 heeft gepredikt De liberalen hebben daartoe het hunne bijgedragen. Zij zijn 'én jaar coalitie niet los gekomen de verkeerde gedachte, dat men zelfs in een kabinet oppositie kan voe- Zeeland 3 graden. Het kouds werd het in Twente waar -10 graden werd bereikt. De koude luchtlaag is vrij dun, want reeds op 2 a 300 meter hoogte liggen de temperaturen boven het puntHet hogedrukgebied neemt heel langzaam af, waardoor de zwakke wind meer naar zuidelijke richting draait. Bo ven zee liggen de temperaturen vlak bo ven nul. zodat een kleine windsprong naar zuidwest al voldoende is om dooi van betekenis te brengen. Toch verwach ten wij ook in de komende nacht hier in het westen opnieuw 4 tot 7 graden vorst, zodat in tal van plaatsen de schaatsen toch nog uit het vet zullen komen. De rj-^rp %Y7T7l?T> nu CTTDAD 4 laagste temperaturen werden vanmorgen IjLEjI W JEjEj.K Lil LUKUrA weer in Zuid-Duitsland en Oostenrijk gemeten waar Salzburg -18 graden Cel- Rapporten hedenmorgen zeven uur cius noteerde. Over het algemeen weinig of geen be wolking maar hier en daar mist. In de nacht en ochtend lichte tot matige vorst, morgen overdag temperaturen om of iets Tendens dalend ZON EN MAAN Eelde Woensdag 5 december: zon op: 8.30, Twente onder 16.30; maan op: 14.02, onder: 00.14. Eindhovc Dinsdag 11 december: volle maan. Zd.-Limt Burgemeester Meissen kreeg auto-ongeluk (Van onze oorrespondent) Dr. M. P. A. Meissen, burgemeester van Wateringen, is gisteravond omstreeks zeven uur bij Zevenhuizen met zijn auto in botsing gekomen met een vrachtwa gen. Hij liep een hersenschudding en een hoofdwond op en moest worden opgeno men in het St. Hippolytusziekenhuis te Delft Berlijn Fr.uikforl Athene Rome Ajaeclo ■indstil S -10 windstil windstil z 4 windstil windstil windstil windstil w 2 windstil windstil n 1 z 2 windstil windstil 0 -10 windstil windstil windstil windstil -3 -14 3—10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1