Mieuiue £riJisrt)c GTourant China dreigt met nieuwe strijd als India weigert Dit weekeinde zeventien slachtoffers van verkeer Chroesjtsjef: ezelstaart of mensenhand? Premier Nehroe wil beslist niet toegeven Belangrijke wijzigingen in Portugese regering Volgende week Telstar II Montgomery reageerde op uitlatingen Prins Dood op divan WIM SONNEVELD MAANDAG 3 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Directeur: F, DIEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is gftefrlevea ragn bert ia ttgbeaspotf Drieënveertigste jaargang no. 12648 OE THANT: HET DOOIT! Zie pagina 7 /^HINA zal de strijd hervatten, als India zich niet neerlegt bij de voor- waarden, waarop het communistische regime in Peking bereid is, zijn troepen uit (een deel van) India terug te trekken. Deze gecamoufleerde bedreiging werd uitgesproken in de brief, die Tsjoe En-lai (de premier van Rood-China) vorige week aan premier Nehroe van India heeft geschreven. Nehroe heeft hem reeds geantwoord: de Chinese voorwaarden blijven voor India onaanvaardbaar. En het is nu de vraag, of de Chi nese troepen werkelijk teruggetrok ken zullen worden. Sinds zaterdag hebben inderdaad troepenbewegingen plaatsgehad, maar van Indische zijde meent men nog niet te kunnen spre ken van een georganiseerde Chinese terugtocht. De Indische troepen i omzichtig te werk, zij rukken niet op om de Chinezen geen aanleiding te geven, te klagen over „provocaties" en de sbrijd te hervatten. Het Portugese ministerie van inlichtingen heeft vandaag belang rijke wijzigingen in de regering bekendgemaakt. Adriano Moreira, een actieve, nog jonge man (42) die door politieke waarnemers be schouwd werd als de waarschijnlijke opvolger van premier Antonio de Oliveira Salazar, is ontslagen uit zijn functie van minister van overzeese gebieden. Als zijn plaatsvervanger is benoemd de marine commandant Peixoto Correira, voormalig gouverneur van Portugees Guinea. Nieuws in één oogopslag In New Delhi bestaat nog geen zekerheid over de vraag, of de Chinezen in derdaad hun troepen uit een deel van India terug trekken. Er zijn dit week end wel troepenbewegin gen geconstateerd- Nehroe heeft Tsjoe En-lai medege deeld, dat de Chinese be- standsvoorstellen voor In dia onaanvaardbaar blij- Naar het oordeel van de secretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant, ziet het westen niet voldoende de volledige betekenis van de klaarblijkelijke verande ring van het politieke kli maat- Oe Thanit zelf neemt aan, dat de Russische pre mier Chroesjtsjef inder daad geen oorlog wenst. Oe Thant deed een beroep op Oost en West om de overeenkomst inzake Cu ba te herleiden tot een al gemene beweging naar dooi in de koude oorlog. In Bonn hebben dit weekeinde geruchten .de ronde gedaan, volgens welke de CDU en de CSU de socialisten hebben ge polst over het deelnemen aan een kabinet op brede basis dan wel over een coalitie zonder de libera len- Ook de liberalen heb ben contact opgenomen met de socialisten. President Tito van Joe goslavië zal een vakantie van veertien dagen door brengen in de Sow] et- unie. Verwacht wordt, dat hij besprekingen zal voe ren met premier Chroesj tsjef. Op zijn'reis naar de Sowjetumie is Tito de gast geweest van de Hongaarse premier Janos Kadar. Het Joodse wereldcon gres heeft vanuit Londen (waar een conferentie werd gehouden) een op roep gericht tot de Ver. Naties, regeringen van democratische landen en religieuze groeperingen van alle gezindten om een halt toe te roepen aan de toenemende nazistische activiteiten in vele landen. De demonstratie, die zaterdag m Hollandia is gehouden (ondanks een verbod van het VN-be- stuur) ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de Papoea-vlag, is zeer rustig verlopen: in tegen stelling tot de verwach tingen waren maar zeer weinig Papoea's op de been- Het ontslag van Moreira kwam temid den van met feiten gestaafde geruchten volgens welke de verschillen van mening tussen Moreira en de Portugese sterke man Salazar over de overzeese politiek groter waren geworden. Volgens betrouwbare politieke kringen in de Portugese hoofdstad had Moreira meer zelfstandigheid gezocht voor de overzeese gebieden in het regelen van hun eigen regeringsaangelegenheden. Salazar wordt daarentegen beschouwd als een uit de groep die alle macht in Portugal gecentraliseerd wil hebben. Andere belangrijke kabinetswijzigin- de het i nisterie van defensie door generaal Gomez de Araujo, opperbevelhebber van het leger. Deze portefeuille werd voor heen bezet door Salazar. Generaal Ruis Cunha. voormalig hoofd van de politie heeft het ministerie van oodlog over genomen van generaal Mario Silva. Op het ministerie van onderwijs heeft, de studentenstaking tot wijzigingen ge lid. Professor Galvao Teles is benoemd tot minister van onderwijs in de plaats van professor Manuel Lopez de Almeda Teles had indertijd zijn sympathie mei de staking betoond. Behalve de verwijdering van Morreira en Lopez de Almeda worden alle kabi netswijzigingen door waarnemers be schouwd als normale mutaties. Sommigen der ontslagen ministers hebben zelf wil len aftreden. Waarnemers denken, dat de Indiër: de Chinezen niet op de voet willen vol gen, omdat de generaals van mening zijn, dat het belangrijker is, de huidige stellingen te versterken voor het ge val nieuwe gevechten uitbreken als ge volg van de Indische weigering, de Chi nese voorwaarden te aanvaarden de troepen over een groot gebied verspreiden. Minister van binnenlandse zaken Sjastri echter zei, dat de toepen in elk geval terug zullen gaan, al gebeurt dit nu niet onmiddellijk. „India is vastbe sloten, elke duim grond die door de Chinezen veroverd werd, opnieuw bezit te nemen. India zal dan een oorlog voeren, die strategisch grondig is voor bereid en daarbij gebruik maken van de modernste wapens." Sjastri zei. dat dit besluit zeer dui delijk is neergelegd in het antwoord van Nehroe op de brief van Tsjoe En- lai. Nehroe schreef hem terug, dat India niet kan instemmen met een Chinese poging om onder de dekmantel voorlopige schikkingen krachtens wapenstilstand in bezit te blijven het gebied, waarop India maakt. Hij zinspeelde in het bijzonder op het gebied van Ladakh in het noord westen. In dit gebied heeft nog geen terugtrekking van Chinese troepen plaatsgehad. Intussen heeft Nehroe president Ajoeb Khan van Pakistan de verzekering ge geven, dat de door India ontvangen wa- De volgende week zal van de Amerikaanse raketbasis Cape Cana veral een tweede Telstar worden ge lanceerd, die zal worden gebruikt voor het doorzenden van televisie programma's over de Atlantische Oceaan Voor de eerste uitwisseling van tv- programma's werd de Telstar gebruikt, die gebouwd was door de American Telephone and Telegraphco. Sedert enige tijd werkt de apparatuur voor de uitwisseling van tv-programma's ech ter niet meer. De satelliet zendt echter nog wel gegevens uit over de straling in de ruimte en andere feiten die van belang zijn voor de wetenschap. In de tweede ronde van uitwisseling zal een Italiaans station worden ge bruikt en mogelijk ook een in Brazilië. De nieuwe satelliet zal in een iets ho gere baan liggen dan de Telstar I. „Hij maakte het me danig lastig VTA EEN INTERVIEW met de Britse I door Montgomery gevolgde strategie de Sunday Telegraph heeft vcldmaar-' juiste is geweest. Hy geloofde niet, dat schalk Montgomery gereageerd op de uitlatingen van prins Bernhard, zoals die werden geschreven in de nieuwe biografie van Alden Hatch. De vroe gere Britse legerleider, die bekend staat om zijn ongezouten opmerkingen, zei, dat prins Bernhard weinig of geen militaire kennis bezat en dat hij het hem, bij de geallieerde opmars in Ne derland „danig lastig" had gemaakt. Op de kritiek, die in het boek van Hatch werd geuit over het inzicht van Montgomery in de krygsverrichtingen in Nederland en wel speciaal de slag om Arnhem, is Montgomery niet ingegaan. Wel zei hy, dat prins Bernhard hals starrig op zyn hoofdkwartier bleef ko men en dat hem dat ging vervelen. Op de duur had hy de prins de deur moe ten wyzen, zei hy. Ronald Belchem, een generaal-majoor, die destyds Montgomery's chef van ope raties was, heeft deze uitlating (even eens in de Telegraph) verzacht. .Monty wilde alleen maar door bepaalde uit verkorenen worden gestoord en er zyn zo heel wat mensen uit het hoofdkwar tier verwyderd". Montgomery liet zich weinig vleiend uit over de militaire capaciteiten van prins Bernhard. Hy noemde hem een man, die nauweiyks iets van militaire zaken afwist en hy zei, dat de prins in militair opzicht „Pasen niet van Kerst kon onderscheiden". Generaal Belchem verzachtte ook deze opmerking: „Prins Bernhard wilde in de allereerste plaats zyn land bevryd zien en hy was er op gebrand zo snel mogeiyk een einde te maken aan het leed dat er heerste". Belchem hield overigens vol, dat de i manoeuvre z pens uitsluitend gebruikt zullen worden in de strijd tegen de Chinese agressie. Voorts heeft hij een verbod afgekondigd op de handel met „vyandelyke firma's". Het bestuur van de Indische communis tische partij heeft zich achter Nehroe geschaard tegenover de Chinese standsvoorwaarden. Brief van Nehroe aan Soekarno Mevrouw Laksjmi Menon. Indiaas mi nister van staat van buitenlandse zaken, heeft zaterdag te Djakarta een persoon lijke brief van premier Nehroe aan Soe karno overhandigd. Zy verbiyft in Indo nesië om steun te zoeken in het geschil met Rood-China. Volgens de radio had zy een onderhoud met Soekarno, de mi nister van buitenlandse zaken Soeban- drio en prins Sihanoek van Cambodja, die Indonesië bezoekt. Soebandrio zeide later dat Indonesië een beroep op India en rood China had gedaan om hun stryd in de „geest van Bandoeng" (de Afri kaans-Aziatische conferentie van 1 op te lossen. Hoeaing Tsjen, onderminister van lenlandse zaken van rood China, maandag te Djakarta aangekomen een onderhoud met Soebandrio om deze op de hoogte te stellen van de bespre kingen die hy in Colombo heeft gevoerd met de premier van Ceylon, mevrouw Bandaranaike, over het geschil met India. Dinsdagmorgen zal hij naar Peking trekken. Misdrijf in A'dam De 55-jarige kleermaker J. F. W. van Dam is zondagavond laat met een ern stige hoofdwond dood op de divan in zyn woning. Overtoom 501, in Amsterdam ge vonden. De politie denkt aan een mis drijf. De alleenwonende, ongehuwde kleer maker heeft zeker vierentwintig uur dood in zijn woning gelegen. Buren die de heer Van Dam enige tyd niet hadden gezien, werden ongerust toen zij wel de voordeur van zijn winkel zagen open staan. Zij waarschuwden gisteravond de politie, die in de boven de winkel gele gen huiskamer het stoffelijk overschot van de kleermaker languit op de divan vond. De kamer zag er ordelijk uit. Dr. J. Zeidenrust, de gerechtelijke ge neeskundige. zou vandaag sectie verrich ten. Geef WARME geschenken WOLLEN VESTEN EN PULLOVERS SUÈDE VESTEN. LAIMBÖCK HANDSCHOENEN WOLLEN EN ZIJDEN SHAWLS KAMERJASSEN C. H. NOLET BOTERMARKT 8—9. Bemanning KLM-toestel met Prinses deed extra lang dienst De bemanning van de DC-8 vai KLM. die prinses Beatrix via de Pool naar huis heeft gevlogen,heeft extra lange vlucht gemaakt. Het toe stel zou een tussenlanding maken in Anchorage, waar dan tevens een nieu we bemanning aan boord zou komen. Door de mist moest de machine echter uitwyken naar Fairbanks, waar geen vervangende „slip-bemanning" gereed was. Gezagvoerder G. Bruens heeft aangeboden om met zijn bemanning de hele vlucht te maken, opdat de Prinses tydig in Nederland terug kon zijn. WOENSDAG 5 DECEMBER 10 UUR in zijn grandioze show. Duizenden Nederlanders hebben zaterdag en heden gedefileerd langs de baar van prinses Wilhelmina in het paleis Het Loo te Apeldoorn. Tot ver buiten de hekken wachtten lange rijen mensen op het moment om naar binnen te gaan. (Zie pagina 5). Twee aanrijdingen: elk drie mensenlevens ongelukken vele slachtoffers te betreuren. In totaal eiste het ver keer zeventien doden. Het ernstigste ongeluk gebeurde bij Uitgeest, dat het leven heeft gekost aan drie per- De slachtoffers zyn de heer Schave- maker, zijn echtgenote en zijn schoon zuster. De twee echtparen Schavemaker reden zondagmiddag met een 25-jarige dochter op de provinciale weg. Bij de nadering van rijksweg 9 gaf de bestuur der, de 58-jarige S. Schavemaker, geen voorrang aan een uit de richting Zaan dam komende touringcar. De personen auto werd geheel van de weg gedrukt. De beide dames waren vrywel op slag dood. De gebroeders Schavemaker wer- ernstige toestand naar het ziekenhuis te Zaandam gebracht. Enkele iren daarna is een der broeders aan zijn erwondingen overleden. De dochter liep lichte verwondingen op. De touringcar. zich voetballers uit Uitgeest be vonden. werd beschadigd, doch de inzit tenden kwamen met de schrik vry. Op de rijksweg Utrecht-Arnhem gebeurde een ongeluk, dat het leven heeft gekost'aan de 65-jarige heer P Groot Roessink uit Vorden en aan de -jarige mevrouw H. A. Wahl-Biel- derman eveneens uit Vorden. De 51- jarige mevrouw B. J. Groot Roessink- Golstein, die de auto bestuurde, werd zwaar gewond. De personenauto ve Roessink, die in de richting Utrecht reed, wilde een vrachtwagen met aan hanger inhalen, juist op het moment, dat zij werd ingehaald door een Duitse personenwagen, bestuurd door de 24- jarige K. A. Wattemeier. Dit had tot gevolg dat de Duitse personenwagen de wagen van mevrouw Roessink te gen de aanhangwagen drukte. De per sonenauto werd totaal vernield. Mevr. Wahl-Bielderman, die bij mevrouw Roessink in de wagen zat, en zwaar gewond naar het ziekenhuis in Zeist was gebracht, is daar later overleden. De 21-jarige kantoorbediende M. W Scholten uit Rotterdam is zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Maasstad, waar de auto van zijn vriend frontaal tegen een tram botste. Hij zat naast de bestuurder, de 30-jarige vertegenwoordiger W. C. van Otterloo, ut Krimpen aan de IJssel, die zwaar aan het hoofd werd gewond, een hersen schudding en een beenbreuk opliep. De 20-jarige A. M. Troost uit Baren- dreoht is zaterdag om het leven gekomen toen hy met zijn auto op het viaduct over de rijksweg 16 by Ridderkerk slipte en over de kop sloeg. De drie mannen die in de auto zaten, werden uit de wagen geslingerd. Troost kwam onder de auto terecht, en overleed ter plaatse. Twee inzittenden liepen lichte verwondingen OP. Zondag is in het ziekenhuis tc Kcrk- rade overleden de 4-jarige Wim Vluggen uit Kerkrade-Heilust, die zaterdagoch tend te Kerkrade werd gegrepen door een personenauto, bestuurd door een 23- jarige taxichauffeur uit Kerkrade. In Udenhout is de 60-jarige bromfiet ser N. Sulsters uit Tilburg op een groepje kinderen ingereden en daarby komen te vallen. De man overleed ter plaatse. Zondag botste te Sittard de 23-jarige motorrijder J. Krijns uit Born tegen een geparkeerde vrachtauto. Hy was op slag dood. Te Heusden is zaterdag de 23-jarige A. Boaman op zyn scooter door een grindauto gegrepen en zodanig gewond, dat hij na aankomst in het ziekenhuis is overleden. Zyn jongere broer Gijs, die achterop zat, is met een schedelba- sisfractuur opgenomen in het ziekenhuis. De 71-jarige bromfietser H. Schet- ters uit Sittard is zondag op de markt in botsing gekomen met een personen auto, bestuurd door- H. uit Geleen. De man is later aan de gevolgen in het zie kenhuis te Sittard overleden. Bij het luchtmaohtkamp Nieuw Mil- lingen is vrijdagavond de 20-jarige kor poraal W. Willekens uit Rockanje bij het oversteken overreden door een vrachtauto. Hij was op slag dood. Een 38-jarige Italiaanse voetgan ger is zondag in Bussum op een ge sloten overweg door een trein gegre pen en gedood. Hel slachtoffer, dat in 'Veesp woonachtig was, vas de met halve* bomen automatisch bevei ligde overweg opgelopen toen de trein :n aantocht was. Op de Schinkelkade te Amsterdam is zondagavond omstreeks kwart voor twaalf de 65-jarige gepensioneerde W. J. G. B., die midden op straat zün roes lag uit te slapen, door een personenauto aangereden en ongeveer tien meter mee gesleurd. In zorgwekkende toestand werd hy naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Toen zyn 67- jarige echtgenote het bericht van de aanrijding vernam, kreeg zij een hart aanval en overleed vrijwel onmiddellyk. In Winterswijk is zondag een per sonenauto door een bus gegrepen en tien meter meegesleurd. Vier van de vyf inzittenden van het autootje werden zwaar gewond in het ziekenhuis te Win terswijk opgenomen. De 76-jarige we duwe A. Brusse-Gossink is daar aan een schedelbasisfractuur overleden. De toestand van haar 48-jarige dochter, me vrouw L., eveneens uit Winterswijk, was vanmorgen nog zeer ernstig. De bestuur der, de heer J. T. uit Eibergen, en zyn zesjarig dochtertje liepen een hersen schudding op. De buschauffeur verklaar de dat hij door de zon was verblind en daardoor de auto niet tijdig had opge- [LOGES MEESTERWERKEN VAN Z TOT A (Awertentie) NOG GAUW EVEN EEN LEUK TAFELTJE HALEN in „DE HOUTHAL" HOGEWOERD 99 TEL. 22536 tot aan de Zwarte Zee. Overal in dit gebied is de vorst ingevallen. Skandina- vië is daarentegen grotendeels vorstvrij. Daar heeft een diepe depressie, die dag door Noord-N oorwegen naar t in land trok, voor aanvoer van zachte lucht gezorgd. Het centrum van het hogedruk- gebied ligt nu vrijwel stil op de grens van Tsjecho-Slowakije en Polen. Dit leidt in onze omgeving tot zuidoostelijke winden, die ook morgen zullen aanhou den. Ze voeren zeer droge continentale lucht aan, waarin nagenoeg geen bewol king voorkomt. De nachtelijke uitstraling is daarom zeer groot en in het algemeen moet op 5 tot 8 graden vorst worden gerekend. Overdag zal de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt komen. Het ziet er naar uit. dat de vorst ook woensdag nog zal aanhouden. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Droog weer met weinig of geen bewol king. Zwakke tot matige zuldoostelUke wind. Lichte tot matige vorst (Opge maakt tet 11.15 uur). Dinsdag 4 december: zon op 8.29, onder 16.31 uur; maan op 13.09, onder uur. Dinsdag 4 december: Eerste kwartier. HET WEER IN EUROPA liapporten hedenmorgen zeven uur Helsinki gh. bew TE KUNT niet merken of Russische schilders, die in op de voorgrond tredende tentoonstelling van meer eon- derij moet hen, die het bezich- "J het geschilderd is met de een abstracte stijl schilderen, experimentele schilders van ventïonele kunst. Ook hier tigen, inspireren", hand van een mens of erop Dergelijke schennineen zo de Sow3etunie en een bekend had hij kritiek. Hij verweet Te Moskou wordt verno- gesmeerd is met de staart van 5 MR - kunstcriticus, legde er de na- de organisatoren dat men men, dat de organisatoren een ezel". hebben ireze^d ziin on<? volk druk op' dat het werk van de zich bÜ de kcuze van de van de twee tentoonstellingen vreemd en worden dan ook schilders niet ge- kunstwerken door een te de kritiek van de regerings- venvornen Hieraan moeten insPireerd >s door e«n 6eest vrijzinnige geest had laten en partijleider ter harte heb- deze mensen, die zich kun- van verzet tcStoi de mensen, leiden en keerde zich voorts ben genomen. De abstracte een ezel' Zie hier het oordeel van premier Chroesjtsjef over de abstracte schilderkunst. Chroesjtsjef tiet zich deze woorden ontvallen toen men - - hem op een tentoonstelling te Moskou werk liet zien van maa eens tegen het „formalisme" van schilderijen zijn aan hun n.»- r Chroesjtsjef bezocht, voor bepaalde exposanten. Dit kers teruggegeven en de ex- hij naar de abstracte schilde- formalisme beviel hem hele- positie waar zij te zien waren, Eli Beljoetin, een van de rijen ging kijken, eerst een maal niet, want „een schil- is gesloten. denken. indstil -4 -fl windstil irindstil 14 8 43

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1