ipi Commentaar Jlicutue £riltsctfeGTeuranl Prinses Beatrix in Nederland keerde terug Begroeting op winters Schiphol Na zes weken Koninklijk gezin herenigd in Twee doden bij autobotsing Strauss wil geen zitting in Adenauer-kabinet 8 Prins begeleidt witte wagen Thant is nu ook officieel secretaris-generaal VN Am. DC-7 verongelukt bij landing: 27 doden ZATERDAG 1 DECEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEND IE NST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 126-17 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticft is oheblevto mgn bert ia tegeaspttt" In 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegraché 8—10 UTREUUX URINSES BEATRIX is weer thuis. De gehele Koninklijke familie A heeft haar vanochtend op Schiphol ingehaald, toen zij terug keerde van haar reis door het Verre Oosten. In vier wagens waren koningin Juliana, prins Bernhard, de prinsessen Irene, Margriet en Marijke om 8 uur naar het vliegveld vertrokken, waar ze een half uur op de iets vertraagde aankomst van de DC-8 uit Tokio moesten wachten. Toen het toestel om 9 uur tot stilstand was gekomen, be steeg het Koninklijk gezin snel de trap en begaf zich naar binnen, waar ongezien door de vele belangstellenden de begroeting volgde. Vieuws een oogopslag De Westduitse minister van defensie, Strauss, zal geen zitting nemen in een nieuw te vormen kabinet. In een brief aan het be stuur van de C.S-U. zegt hij gezien de houding van de liberalen, die zondag tijdens de verkiezingen duidelijk zijn veroordeeld, geen deel te kunnen uit maken van een regering- Adenaeur. Strauss gelooft met zijn besluit de ge meenschappelijke verant woordelijkheid het best te kunnen dienen. Prinses Beatrix is vanmorgen teruggekeerd van haar buitenlandse reis, die zes weken duur de en afgebroken moest v/orden vanwege het over lijden van haar Groot moeder. Het gehele Ko ninklijke gezin haalde de Kroonprinses op Schip hol af. De algemene vergade ring van de V-N. heeft gisteravond Oe Thant met algemene stemmen gekozen tot secretaris generaal. Hij zal deze functie vijf jaar vervullen. Thant is de derde secre taris-generaal. Hij volgde Dag Hammarskjoeld op, die bij een vliegtuigonge luk om het leven kwam. Gisteren hebben en kele honderden leden en oud-leden van het perso neel van wijlen prinses Wilhelmina gedefileerd langs de baar in de oude kapel van Paleis 't Loo. Velen bewezen de over leden Prinses ook de laat ste eer door de condolean ceregisters te tekenen. Uit alle delen van de wereld stromen nog steeds bood schappen van rouwbeklag binnen. Op het vliegveld Id- lewild van New York is gisteren een viermotorige DC-7 in dichte mist van de landingsbaan geraakt. Er zijn tenminste 27 men sen om het leven geko men. Er waren tal van ge wonden; enkele passagiers bleven ongedeerd. Het reddingswerk werd door de weersomstandigheden ernstig bemoeilijkt. Tsjoe-En-lai heeft in een brief aan Nehroe de voorstellen voor het te rugtrekken van de troe pen herhaald met als drei gement dat als India wei gert mee te werken, het bestand gevaar loopt. In New Delhi houdt men re kening met een nieuwe grote aanval van de Chi nezen. Intussen zal op 10 december in Colombo eeen conferentie beginnen, waarop men een regeling voor het geschil hoopt te kunnen vinden. Op de ontwapenings conferentie in Genève heeft India gisteren een kernstopverdrag zonder verplichte inspectiebepa lingen voorgesteld, het geen algemeen wordt be schouwd als een voor zichtige stap in de rich ting van het westelijk standpunt. Dinsdagmiddag wordt het stoffelijk overschot van prinses Wilhelmina van Het Loo naar het pa leis Lange Voorhout in Dem Haag gebracht. Prins Bernhard zal de witte auto begeleiden. Schiphol bood een winters aan gezicht op deze eerste decemberdag. Het vroor heel licht en een lage zon scheen recht door de deur van het vliegtuig binnen. Daarin verscheen na enkele minuten onze Kroonprin ses, gekleed in een zwarte mantel en een zwart hoedje. Ze daalde de trap af en begroette vriendelijk enkele le den van het gevolg. Het duurde alles slechts enkele seconden. Daarna stapten de in een korte bruine bontjas gehulde Koningin en de, ondanks de koude zonder jas verschenen Prins Bernhard met hun oudste en jongste dochter in de voorste hofauto, terwyl de prinsessen Irene en Margriet in de tweede wagen plaats namen. In het win terse zonnetje gleed de stoet van wagens vervolgens snel het platform af. Op weg het Ko- Bevroren ruiten, slecht zicht Vanmorgen vroeg is op de rijksweg by Grijpskerk een personenauto achterop een truck met oplegger gereden. Hierbij kwamen twee van de vier inzittenden van de personenauto om het leven, de chauffeur, de 37-jarige K. van der Ploeg uit Grijpskerk en de naast hem zittende 65-jarige P. W. de Boer. eveneens uit Grijpskerk. Zij waren op weg gegaan zonder de ruiten, die bevroren waren, schoon te maken. Zij hebben vermoede lijk, mede door de duisternis, de voor hen rijdende truck niet opgemerkt. De beide andere inzittenden van de personenauo zijn met lichte venvondin- naar huis gébracht. LUXE TAFELPOOTJES ,DE HOUTHAL" HOGEWOERD 99 TELEFOON 22536. Vorming kabinet nu gemakkelijker Westduitse crisis over hoogtepunt TAE IJUIDIGE WESTDUITSE minis ter van defensie en voorzitter van de Christelijk-Sociale Unie, Franz- Jozef Strauss, zal geen deel uitmaken van het nieuw te vormen kabinet. Hij heeft het bestuur van de C.S.U. een verklaring gezonden, waarin hij zegt dat hij .,na de gebeurtenissen van de laatste weken, in het bijzonder ge zien de houding van de liberale Vrije Democratische Partij, die de afgelo pen zondag bij de Landdagverkiezin gen door de Beierse bevolking on dubbelzinnig is veroordeeld, geen zit ting zal kunnen nemen in een nieuwe Adenauer-regering." Strauss gelooft met zijn besluit „de gemeenschappe- FRANZ-JOSEF STRAUSS .slachtoffer. De Vrije Democratische Partij had als voornaamste voorwaarde (voor deelneming aan een nieuwe coalitie-regering met de Christelijk Democratische Partij gesteld dat de 46-jarige Strauss geen deel uitmaken van het nieuwe kabinet, gezien zijn rol in de Spiegel-affairp Strauss had donderdag al impli ciet zijn verantwoordelijkheid in deze zaak op zich genomen. Zijn optreden tegen het weekblad we gens beweerde schending van de fensiegeheimen ligt aan de huidige crisis ten grondslag. Dondei-dagavond waren in Bonn reeds de eerste onderhandelingen over nieuwe regeringscoalitie begonnen sen commissies .van de christen-demo- oraten en de liberalen. Naar de ning van een woordvoerder van FDP is de vorming van een nieuwe gering door het besluit van Strauss buiten het nieuwe kabinet te blijven zenlijk" vergemakkelijkt. De C.S.U., die de minister van defen sie krachtig had gesteund, verklaarde gisteren in een communiqué dat zij BANANEN zich bewust is van de noodzaak om de regeringscrisis, „die door de FDP een zijdig is veroorzaakt", op te lossen. Zij is dan ook bereid aan onderhandelin gen over een nieuwe coalitie deel te nemen, De C.D.U. is In meerderheid van me ning dat een voortzetting van de coalitie met de liberalen, die sedert oktober 1961 aan het bewind was, de enige prak tische oplossing van de crisis is. Strauss stond dan ook onder grote druk van de zijde van zyn eigen party die zyn af zien van een nieuwe ministerspost ver- Op 19 november jl. dienden de vijf li berale ministers hun ontólag in ten einde de verwijdering van Strauss uit' de regering te bewerkstelligen. De chris ten-democratische ministers dienden la ter hun ontslag in om een reorganisatie van de regering mogelijk te maken. Adenauer scheen aanvankelijk zijn mi nister van defensie niet te willen de- savoureren maar later had hij naar ver luidt toeeggeven dat hy geen andere op lossing zag dan de verwijdering van Strauss die sinds 1956 de Westduitse strijdkrachten van een half miljoen man had opgebouwd. Later zei Strauss in een vraaggesprek voor de radio, dat zijn partij de C.S.U. nooit in de oppositie zou gaan tegen een C.D.U.-regering. Hij zei voorts dat hij zijn besluit om geen ministerpost in het nieuwe kabinet te aanvaarden genomen had. omdat hij de binnenlandse politieke toestand niet moeilijker wilde maken. Dinsdag naar Den Haag Dinsdagmiddag om half zes wordt het stoffelijk overschot van Prinses Wilhelmina van Paleis Het Loo te Apeldoorn naar het Paleis Lange Voor hout in Den Haag gebracht. Na een korte dienst in de kapeldie uitslui tend zal worden bijgewoond door de Koninklijke Familie en het personeel van Het Loo, zal de gestorvene wor den uitgedragen, onder de klanken van het volkslied van Waldeck. De Prinses heeft zelf bepaald, dat dit lied op dit ogenblik zal worden gespeeld, als een huldebetoon aan haar moeder Konin gin Emma, die haar met zo grote wijs heid en toewijding opvoedde voor haar levenstaak en die tientallen jaren met geheel haar persoonlijkheid achter koningin Wilhelmina stond. Prins Bernhard zal de witte auto met het stoffelijk overschot van de Prinses naar^Den Haag begeleiden. Belgisch Koningspaar bij begrafenis In Brussel is bekend gemaakt, dat ko ning Boudewijn en koningin Fabiola op 8 december naar Nederland komen om de bijzetting van het stoffelijk, hulsel van prinses Wilhelmina m de Nieuwe Kerk te Delft bij te wonen. Revue Leger des Heils uitgesteld De nationale jubileumrevue van het Leger des Heils, die vanavond voor de laatste maal in Arnhem zou worden op gevoerd, is in verband met het overlijden van Prinses Wlühelimiima uitgesteld tot 29 december. Sport noch amusement op 8 december De minister van binnenlandse zaken heeft aan de commissarissen der Ko ningin in de provincies, namens de re gering, verzocht te bevorderen, dat in hun provincie op zaterdag 8 december, de dag van de plechtige büzetting van het stoffelijk overschot van prinses Wilhelmina te Delft: alle toneelvoorstel lingen en andere openbare vermakelijk heden achterwege blijven; in restau rants e.d. alleen muziek ten gehore wordt gebracht afkomstig van epn> der Hilversiimse zenders en uitsluitend Ne derlandse televisie-uitzendingen worden gegeven en dat op genoemde dag sport wedstrijden geen doorgang zullen vin- De heer G. H. Kuperus is op zijn verzoek met ingang van 1 januari 1963 eervol ontslag verleend als burgemees- /an Heerenveen, met dankbetuiging de goede en langdurige diensten door hem als burgemeester bewezen. De 26-jarige monteur L. P. Smit uit Haarlem viel bij werkzaamheden op het dak van een gebouw van de Amstel- brouwerij in Amsterdam tien meter diep. nan was op slag dood. (Avertentie) Een geschenk voor uw hond honden riemen honden manden VLIELAND voor dier en tuin NIEUWE RIJN 50 Met algemene stemmen gekozen Verenigde Naties heeft gisteren, na daartoe geadviseerd te zijn door de Veiligheidsraad, de Birmese diplo maat Oc Thant met algemene stem men gekozen tot secretaris-generaal van de volkerenorganisatie. Hij zal deze functie vijf jaar vervullen en wel tot 3 november 1966. Zijn ambts periode wordt geacht te zijn inge gaan op het moment dat hij de vorig jaar overleden Dag Hammarskjöld i: opgevolgd. De toevoeging „waarne- mend" is nu dus officieel komen te vervallen. Oe Thant is de derde secretaris-ge neraal in het 17 jaar lange bestaan van de Ver. Naties en de eerste niet- Europeaan op deze post. De eerste was de Noor Trygve Lie, die door de Zweed Hammarskjöld werd opge volgd. Zoals bekend kwam de laatste 17 september 1961 bij een vliegtuig ongeluk in Ndola om het leven. De uitslag van de stemming in de Algemene Vergadering (109 voor, nul tegen, terwijl één lid afwezig was) werd met donderend applaus begroet en de hele zaal ging staan toen Thant, die de uiitslag in een zijkamer had afgewacht, werd binnengeleid. Oe Thant dankte de vergadering voor het vertrouwen en her nieuwde zyn eed om „dé V.N. loyaal, gewetensvol en discreet te dienen en niets anders dan de belangen van de de V.N. instructies te aanvaarden. De heer Thant gaat er ook wat zyn salaris betreft behoorlijk op vooruit. Hij zal in het vervolg 10.000 dollar per jaar meer in handen krygen en komt dan in totaal op 65.000 dollar. Zesde luchtramp in acht dagen Vf/lJ bleven maar passagiers naar buiten duwen. Eén voor een toen iedereen, die ik kon zien, buiten het toestel was, sprong ik op de grond. Ik holde cn holde en toen bleef ik staan en ik zei tot mezelf: „Neen, dat mag ik niet doen. Ik moet ze helpen." Ik holde terug en zag enkele lijken. Een man stond in brand. Zijn hele lichaam brandde. Ik haalde hem eruit „Hier brak de 21-jarige miss Fournier, van de twee stewardessen van een gisteravond verongelukt vliegtuig vaD de Eastern Airlines in tranen uit. „Het gebeurde by de landing op de luchthaven „Dlewild." zo vertelde ze. „Er een dichte mist. We kwamen mei klap op de grond. Het ging vlug. Toen was het hele toestel rood. Het leek, dat de piloot de energie opvoerde, maar het hielp niets. Toen was er een soort steekvlam. Maar geen explosie." Dit is het dramatische verhaal van miss Fournier. Van de 51 personen, die zich aan boord van het vliegtuig be vonden 46 passagiers en een vijf koppen sterke bemanning zijn 24 overlevenden. Aangenomen wordt, dat de andere 27 om het leven zyn ge komen. Drie overlevenden konden zon der meer huns weegs gaan. Aan 21 an deren moest onmidellijk eerste hulp worden verleend, waarna zy naar een ziekenhuis zijn gebracht. Het toestel maakte een vlucht van Charlotte, in North Carolina naar New York. Het kwam op de landingsbaan, die er voor was bestemd. Het stoof er echter plotseling af. Reed nog 200 meter door en vloog in brand. Bij aankomst van het verongelukte toe stel op het internationale vliegveld moes ten andere eerder aangekomen vliegtui gen, vanwege het slechte zicht, op het veld wachten tot zU door voertuigen wa ren gevonden en naar het station konden worden geloodst. Het vliegveld was tijdlang gesloten geweest, doch opengesteld voor de aankomst van verongelukte toesteL Dit is de zesde grote vliegramp in acht dagen. Sinds vorige week vrijdag zijn door luchtrampen in VS, West- Af rika, Frankrijk, Brazilië en Peru, in totaal 181 personen om het leven ge komen- TEENEINDE niet in de weg te staan aan de vorming van een nieuw Duits kabinet heeft Strauss nu het offer ge bracht van zijn persoon. Daarmee is in derdaad het tot stand komen van het ka binet minder moeilijk geworden. Of hei echter gemakkelijk zal zijn? Te verwachten valt, dat, nu de C.D.U., waarvan de afgetreden bewindsman im mers een der meest vooraanstaande leden was, deze aderlating heeft ondergaan, de inschikkelijkheid van dezelfde C.D.U. je gens de liberale coalitiegenoten tegelijk haar grens zal hebben bereikt. Blijven de liberalen veeleisend, dan zal de coalitie vermoedelijk alsnog springen. Strauss had de laatste maanden wel bij zonder de aandacht op zich geconcentreerd. Hij was in opspraak geraakt. Enkele persoonlijke eigenschappen, waar mede hij was behept, hadden hem te ge reder gemaakt tot een mikpunt in de kri tiek. Hij is een briljant man die in het nieuwe Duitsland ook een opvallende car rière heeft gemaakt. Zijn politiek, die bijvoorbeeld gericht is geweest op de opbouw van een sterke defensie, heeft weerstanden opgeroepen Zijn zwakheid was, dat hij geen ongelijk wenste te bekennen ook dan wanneer het ongelijk duidelijk zijn deel was. De politiek heeft nu eenmaal haar eigen wetten, en het is in de politiek niet on gebruikelijk, dat zich om zulk een figuur allengs zoveel verzet ophoopt, dat span ningen ontstaan. Deze hebben in dit geval zo grote omvang aangenomen, dat het regeerbeleid werd lamgelegd. Het getuigt van grootheid en wijsheid, dat Strauss zich voor het ogenblik in het on vermijdelijke heeft geschikt. Voor een politicus is het geen alledaagse bezigheid, ongelijk te bekennen, en het siert de man, die het juist op dit punt zichzelf en de anderen in het verleden niet gemakkelijk heeft gemaakt, dat hij door zijn terug treden heeft erkend, aanleiding te zijn geworden en aanleiding te hebben gege ven tot problemen die alleen door zijn terugtreden tot een oplossing kunnen komen. Een vertrek voorgoed zal het stellig niet zijn. Zijn nog betrekkelijk jeugdige leef tijd hij is eerst 47 jaar oud doet dit niet verwachten, en al evenmin de poli tieke ambitie zoals hij deze tot dusver heeft getoond. De tijd verzacht en heelt. Strauss komt wel eens terug, na mogelijk nog aan wijs heid te hebben gewonnen. Voor het ogenblik echter is zijn offer bereidheid, die als zodanig te waarderen valt, het beslissende gebeuren. Een hindernis zijnde voor de vorming van het nieuwe kabinet, heeft hij thans zelf de weg vrijgemaakt. BREESTRAAT 173 LEIDEN HOOFTSTRAAT 88 ALPHEN Stapvoets Het achterste deel van de Amerikaanse DC-7 bleef intact, de rest van het toestel werd uiteengereten en verspreide zich groot gebied. Het zoeken naar overlevenden werd bemoeilijkt door de dichte mist. die zelfs zo dik was. dat de reddingploegen zich slechts stapvoets het vliegtuig konden begeven. Daar- Gisleren is Hr. Ms. onderzee boot Walrus in de haven van Nieuive Diep aangekomen na een verblijf in de wateren rond Nieuw-Guinea. Korte tijd na de aankomst van het schip vertrok Hr. Ms. Rotterdam naar dc West. Op de foto zien we de beide bodems, die uit teken van rouw de vlag halfstok voerden. J^OVEN de Noordzee lag vanmorgen het centrum van een sterk hoge- Crukgebied. Dit verplaatst zich lang. zuam naar het oosten en zorgt aat deze eerste dagen van de winter maand ook een winterskarakter heb ben. In de komende nachten is lichte vorst te verwachten en overdag komt het kwik enkele graden boven het vries- Door deze lagere temperaturen heelt bet weer een zonnig karakter gekregen en doordat er weinig wind aanwezig is, zal er in de middaguren sprake zijn van (raai winterweer. In een groot deel van Scandinavië komt slecht, streng, vorst Zo„d 2 december: zon op 8.2 coot maar belangrgke koudere lucht 16.32; maan op 12.36, onder 21.41. zal de komende dagen ons land niet nonnen bereton. In de afgelopen vier ..Maandag 3 december: zon op 8.27, onder jaar was de eerste decemberweek zeer zacht en regenachtig, dit keer zal de Sinterklaasweek een. belangrijk koude re en winters karakter hebben. Stationair ZON EN MAAN onder HOOGWATER SCHEVENINGEN 2 december: 6.02 v.m.; 18.20 n.m. De Bilt venvacht tot morgenavond: 3 december: 6.44 vjn.; 19.09 r Droog vrij zonnig weer, maar In hoofd zaak in het zuiden van het land ook hier UI?rr rfmr.n en daar tijdelijk mist of lage wolken. HL I WEER EN EUROPA Zwakke tot matige z.o.-wlnd. In de nacht ?P. oohtend, hier en daar matige vorst. Rapporten hedenmorgen zeven uur het windstil 9 -0 windstil 2 windstil -2 -7 0.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1