Jlieutuc geihittft (fitmranl Uitgebreide maatregelen voor de begrafenis Commentaar Telploeg in actie voor Het Dorp Prinses Beatrix Rolz Bennet toont zich optimistisch India en Pakistan begraven strijdbijl Beschuldiging van Chinezen Zondag wordt NIET gevlagd VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON; alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12646 CHRISTEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD „$tant*a*ticfi is obrblmn min b<rl in teitjeaspoti" Gewone leven moet loop hernemen Zie pagina 7 Uitvaartstoet sal twee uur onderweg sijn ÖYSWYKSt HDN (Van een onzer verslaggevers) T)E DELFTSE politie heeft nu officieel laten weten, dat met het oog op een vrije doorgang van de koninklijke begrafenisstoet de Delftse bin nenstad volgende week zaterdag voor alle verkeer gesloten zal zijn. Om een vlotte doorgang van de stoet zelf en mede om het piëteitsvolle karak ter van de staatsiebegrafenis te waarborgen, zal Delf-binnen-de-veste ge heel vrijgemaakt worden can overbodige obstakels. Ook al om een zo groot mogelijke parkeergelegenheid te scheppen voor de genodigden die per auto naar de Nieuwe Kerk komen. Van vrijdagavond 7 december tien uur af zullen derhalve alle voertuigen inclusief fietsen uit de Delftse stads- kom moeten zijn verwijderd. Achterblijvende voertuigen zullen door takelwagens worden versleept. Ook de auto's van de bewoners van de binnenstad zelf zullen dus de wijk moeten nemen naar de buitenkant van de stad. Aan dit „schoonvegen" van de binnenstad zal streng de hand worden gehouden. HOdRdMvHi RYKÏVUY Vieuws bi één oogopslag India en Pakistan zul len alle .geschillen door middel van onderhande lingen oplossen. Vooral de 'kwestie Kasjmir, het grote twistpunt sinds de twee 'landen in 1947 onafhan kelijkheid verkregen, zal bij de komende besprekin gen op de voorgrond staan- Het besluit is door Nehroe en Ajoeb Khan, genomen na intensief overleg met Amerikaanse en Britse di plomaten. Nadat president Kenne dy enkele uren besprekin gen had gevoerd met de Russische vice-premier Mikojan, is bekend gewor den dat er geen positieve resultaten zijn geboekt in zake de kwestie-Cuba. Er is geen aanwijzing dat de Sowjetunie bereid is wij zigingen aan te brengen in haar houding ten op zichte van de betrekkin gen met het westen. Ten aanzien van Cuba zullen de onderhandelingen wor den voortgezet. In Bonn verluidt dat minister Strauss eventueel de eis van de liberalen en de socialisten om heen te gaan zal inwilligen, mits 'hij van alle blaam in de Spiegel-affaire wordt ge zuiverd. Verwacht werd, dat vandaag de beslissing zou vallen omtrent zijn af treden. Von Brentano zou hebben geweigerd als frac tievoorzitter van de CDU- CSU in de bondsdag plaats te maken voor Strauss. Het college van rector en assessoren van de ge meentelijke universiteit van Amsterdam heeft een aantal studenten, die be trokken zijn geweest bij het z.g. Daahautje-spelen in de groentijd, streng ge straft. Een student is voor een half jaar van de uni versiteit verwijderd, ande re studenten mogen de universiteit drie en twee maanden niet betreden. Uit het voorlopig ver slag van de Eerste Kamer over de mammoetwet blijkt, dat zowel de frac ties van de CHU als van de ARP grote bezwaren hebben tegen het omstre den wetsontwerp. In een bijeenkomst van de Federatie van Ned. ver enigingen die de belangen van verpleging en verple- genden behartigen is me degedeeld, dat er in de zie kenhuizen in ons land be hoefte bestaat aan de hulp van 2500 gehuwde zusters. - na bezoek Japan - op terugreis Prinses Beatrix is vanmorgen vroeg, Nederlandse tijd, per vliegtuig uit Hong Kong naar Nederland vertrokken. Haar witte kleren waren met zwart afgezet. De Prinses werd uitgeleide gedaan door de dochter van de gouverneur Barbara Black. Voordat de Prinses naar Neder land zal doorvliegen, bracht zij vanmor gen op eigen verzoek, een bezoek van vier uur aan de Japanse keizerlijke fa milie. Om kwart voor drie vloog de Prin ses via de pool naar Nederland. Zij wordt hier morgenochtend omstreeks acht uur verwacht. Radioprogramma's niet verder gewijzigd De omroepverenigingen zullen van za terdag af hun radioprogramma's weer uitzenden zoals ze in de omroepbladen zijn gepubliceerd. De enige verandering, die men aanbrengt is het gevolg van aanpassing van het programma rond de uitzending van de serie klankbeelden over het leven van Koningin Wilhelmina. Deze serie bestaat uit 4 delen en is sa mengesteld door Kees Middelhof en Herman Felderhof Op 8 december, dag van de bijzet ting van Prinses Wilhelmina, zal de ra dio de gehele dag over beide zenders een nationaal programma uitzenden. Tot aan het begin van de begrafenisreporta ge zal men over een der beide zenders de sluitingsplechtigheid van het tweede Vaticaanse concilie kunnen volgen. Men hoopt in de loop van de dag indien nodig hetzij rechtstreeks hetzij via een opname op de concilieplechtigheden terug te komen. De na half tien zaterdagmorgen 8 de cember te volgen route van de stoet van het paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag naar de Nieuwe Kerk te Delft, heeft gisteren nog uitvoerig on derwerp van gesprek uitgemaakt tussen de gemeenten Den Haag Rijswijk en Delft. Intergemeentelijke belangen zijn bij de te ontwerpen regeling nl. in het De route De stoet vertrekt hoogstwaarschijnlijk om kwart voor tien van het Lange Voor hout. De volgende houte zal dan worden afgelegd: Lange Voorhout Kneuterdijk Vij verberg Hofweg Spui Zieken Rijswijkseplein Rijswijkseweg Haag- weg (Rijswijk) Hoornbrug Rijks weg 13. De stoe zal dan afbuigen via de verbindingsweg naar de Delftse Vrijen- banselaan Kalverbos en dan langs de grachten van het Noordeinde en Oude Delft (noordzijde), Nieuwstraat. Camaret- ten, achter het stadhuis langs de Markt op gaan en zo voor de Nieuwe Kerk ko- Het lijkt erop dat voor deze route twee uren nodig zullen zijn. Om half een be gint vermoedelijk de dienst in de Nieuwe Kerk te Delft. Vanmorgen is de af te leggen route na gereden en nader verkend door twee twee paarden bespannen rijtuigen met politie—escorte Waarover gisteren nog geen zekerheid bestond was, welke maat regelen er moeten worden genomen op het stuk rijksweg (Den HaagRotter dam) tussen de residentie en de Prinsen- stad De keus zal gaan over afsluiting van de gehele rijksweg 13 of het toelaten van éénbaansverkeer uit de richting Rotter- de Delftse politie, de heer P. G. J. van Mulbregt had voor de te treffen verkeersvoorzieningen re gelrecht contact met de heer W. F. K. Bisschoff van Heemskerok, de eerste stal meester en adjudant van de Koningin. Parkeerplaats Tot de in Delft te treffen maatregelen behoart ook het bestemmen van de nieuwe TH.-wijk achter in de Wippolder tot groot parkeerreservoirt in het bijzon der voor het opvangen van het uit de richting Delfgauw en Rotterdam komende wagenpark. Parkeerplaats De andere Delftse buitenwijken zul len nl. op die zaterdag van de uitvaart weinig parkeermogelijkheden meer bie den, daar de hier gelegen straten de avond tevoren al vol zullen stromen met auto's, die dan uit de binnenstad worden verbannen. Op de Vrijenbanselaan en langs het Kalverbos mag het publiek zich aan beide zijden opstellen en verder worden belangstellenden toegelaten aan de oost zijde van het Noordeinde en de Oude Delft; men kan de rouwstoet daar dan vanover het grachtwater aan de noord zijde zien passeren. Langs de Nieuwstraat en de Camaretten, daar waar de stoet achter het stadhuis langs trekt kan geen publiek worden toegelaten om verkeers technische redenen. Wel echter aan weerszijden van het Marktplein, dus aan noord- en zuidzijde. De verkeersblokkade van de binnen stad wordt aan dc cnc kant begrensd door het traject Oostsingel, Maria Duyst- laan. Van Miereveltlaan, Twee Molen tjeskade en aan de andere zijde van de city door de Phoenixstraat en Watering- sevest. Deze wegen wil men ook bestem men als parkeerplaatsen voor de geno digden Voor het doorgaande verkeet blijft de verbinding tussen Zuidwal, Rot- terdammerpoortbrug en IrenelunneJ open. Voor vervolg zie pagina 7 Tijdens het vervoer naar het zieken huis in Den Helder is gisteren overleden de 82-jarige heer P. Zegel Kzn. uit de Waal op Texel. De heer Zegel was op een wandeling aangereden door een personen- (Van onze parlementsredactie) „Ik ben optimistisch in mijn verwach- ïg, dat de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië in de toekomst zullen worden hersteld. Daarop trouwens al het herstel van de te legraaf-, telefoon- en radioverbinding". t zei vanmorgen op een persconfe rentie in Den Haag de voormalige tijde lijke V.N.-bewindvoerder, de heer Rolz Ton of miljoen? „J/ANAVOND om half zes beginnen we met zo'n man of 150, allemaal vrijwilligers, uit te pakken, te sor teren. te tellen en we blijven bezig tot we klaar zijn, al duurt het tot za terdagavond toe". Dit zei ons vandaag mr. G. F Brantsma, directeur van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam, waar alle kisten, dozen, varkens, emmers, pup pen en wat dies meer zij liggen opge slagen en die allemaal geld en nog eens geld bevatten. In de Stad Am sterdam ligt ongeveer negen kubieke nieter materiaalopgeslagen. Dat is de inhoud van een verhuiswagen. allemaal voor Het Dorp. „Ja, hoeveel geld zal dat alles bij el kaar zijn? Wisten we het maar. Er valt geen peil op te trekken. Daarom weten ,we ook in de verste verte niet hoe lang we met „die rare materie" bezig zullen zijn. Als u hoort, dat 'k weet niet hoe veel geld zit vastgeplakt of diep wegge stoken, dat alle verpakkingen bijzonder nauwkeurig moeten worden nagekeken, omdat er geen cent in mag achterblijven, dan is het duidelijk dat we het gevoel hebben vanavond een soort geldmijn aan te gaan boren", aldus de directeur. Een greep uit de zeer gevarieerde ga ven: een enorme melkfles beplakt mei papieren rijksdaalders, de grote hoeveel heid muntspecie, die uit de befaamde be tonmolens is gekomen: enorme hoeveel heden rijksdaalders, guldens, kwartjes, dubbeltjes, stuivers, centen. En die hele „poet" moet nog van cement ontdaan worden immers, geld stinkt niet. Dan zijn er de blikken, dozen, kistjes boordevol met geld. een groot model sleepboot vol geld. een doosje met orchidee waaronder een bankje (van hoeveel?) zit verborgen, handdoeken waaraan enveloppen-met-inhoud zijn be vestigd, een compleet schoolbord, be plakt met papieren geld enzovoorts, zovoorts, te veel om op te noemen. „De grote attractie vanavond zal het verrassende element zijn", zo besloot de heer Brantsma. „Want we weten niet of er vijftigduizend, tien ton of een miljoen aan geld uit al die origi nele verpakkingen zal komen rollen". Bennet. Hjj heeft hier de afgelopen da gen met de regering besprekingen ge voerd, na eerst in Djakarta te zijn ge weest voor overleg met Indonesië. De V.N-functionaris onderstreepte, dat tot dusverre van Indonesische zijde geen officiële eis is gesteld tot verkorting van de V.N.-periode die aan de feitelijke overdracht van Nieuw-Guinea aan In donesië voorafgaat. Het was hem overi gens bekend, dat zekere vertegenwoor digers van de Nieuw-Guinea-Raad en van andere groepen in Nieuw-Guinea de wens tot verkorting hebben geuit. Er hebben zich sedert de overdracht aan de VN. geen moeilijkheden en sto ringen in Nieuw-Guinea voorgedaan. Het leven vindt normaal voortgang en het akkoord wordt getrouw nageleefd. „Wij hebben de volle medewerking van alle betrokkenen gehad", aldus de heer Rolz Bennet, die voor het overige alle vragen met diplomatieke handigheid omzeilde. Hij zou vanmiddag naar Brussel ver trekken om daar besprekingen te voeren over de financiering door de E.E.G. van bepaalde projecten in Nieuw-Guinea. De heer Bennet hoopte en verwachtte, dat deze hulp normaal zal worden geconti- De wagen die vanmorgen ge bruikt werd om de route te be palen, welke de begrafenisstoet volgende week zal volgen, arri veerde na 2 uur en 2 minuten voor de Nieuwe Kerk te Delft. Twee koetsiers vervulden vanmorgen een belangrijke rol bij de voor bereidingen van de begrafenis van prinses Wilhelmina op 8 december. Links de sectiekoetsier E. E. Loman, die in 1934 bij de begrafenis van prins Hendrik in de stoet reed, rechts de koetsier J. Lammers, die vol gende week zal rijden. TNDIA EN PAKISTAN hebben be sloten, alle bestaande geschillen tussen de twee landen met name de kwestie Kasjmir op te lossen om in vrede en vriendschap naast elkaar te kunnen leven, de onderhandelingen worden op ministerieel niveau ge voerd. Ltaer zullen Nehroe en Ajoeb Khan elkaar persoonlijk ontmoeten. De rijksvoorlichtingsdienst deelt me de: In tegenstelling tot hetgeen gisteren werd medegedeeld ever het vlag gen op aanstaande zondag in ver band met het overlijden van H.K.H. prinses Wilhelmina. wordt thans van regeringszijde bekend gemaakt, dat op zondag op overheidsgebou wen niet halfstok zal worden ge vlagd. De minister van binnenlandse zaken heeft telegrafisch aan de Commis sarissen van de Koningin in gelijke zin een aanbeveling gedaan, die mede bestemd is voor de gemeen tebesturen. De 41,^-jarige Martin Looye.. Alkmaar is gistermiddag, toen hij i een groepje kinderen de straat zou ot steken, tegen een vrachtauto, bestuurd door de heer S. uit Alkmaar, opgelopen. Het kind was vrijwel op slag dood. De verklaring, die zowel ln New Delhi als in Rawalpindi werd gepubli ceerd, brengt de twee landen dichter bijeen dan ooit na dc onafhankelijkheid tn 1947 het geval Is geweest. Zij volgt op een dag van intensief Amerikaans en Brits diplomtiek overleg in de Pakisttnse hoofdstad. Nehroe en Ajoeb Khan namen hun besluit, nadat zij besprekingen had den gevoerd met Averell Harriman, de Amerikaanse onderminister voor Azia tische zaken en Duncan Sandys, do Britse minister voor gemenebestzaken. In de verklaring wordt gezegd, dat Nehroe en Ajoeb Khan zijn overeen gekomen, dat er een nieuwe poging moet worden gedaan om de bestaande ge schillen uit de weg te ruimen, zoals Kasjmir en andere daarmee verband houdende zaken. Lede ogen Intussen heeft communistisch Chi na. dat deze gang van zaken met led# ogen aanziet, India er van beschul digd, dat het de wapenstilstand in het grensgebied heeft geschonden. Hier bij dient te worden aangetekend, dal India zich tot niets verplicht heeft eo klaarblijkelijk voortgaat met het ver stevigen van zijn posities in de noor delijke gebieden. TN DE ONTGROENINGSZAAL aan de Amsterdamse stedelijke universiteit zijn nu flinke academische straffen uit gesproken. Ongelijk hebben gekregen wie meenden „dat het wel weer met een sisser zou aflopen". De straffen zijn zwaar, maar toch terecht niet van een aard om voor de getroffenen de toekomst aan de uni versiteit onmogelijk te maken. In dit verband treft ook het aantal van de gestraften. De maatregelen richten zich niet alleen tegen de daders zelf, maar ook tegen de verantwoordelijke leiders van het organisatieleven onder de studenten. Dit ligt geheel in hel zelfde vlak van het geen wij van de aanvang hebben geschre ven, het kwaad zat dieper dan dat enkele zich op deze ernstige wijze hadden ver grepen. Ontgroenen is een bij uitstek moeilijke bezigheid. Te spoedig ontaardt het in ver nedering en ontluistering. Wil men een aankomend student aan het verstand brengen, dat hij bij het betreden van de universiteit nog veel heeft te Ieren eo dat hij wijs doet geen hoge dunk van zich zelf te hebben, het is ons wel. Maar er is alle twijfel, of de thans gevolgde ont groening daarvoor het meest geschikte middel is. En wie de groentijd ziet als een voorwaar de voor een hecht studentenleven waarin eigen gebruiken en gewoonten dienen te gelden, mag zich afvragen, of het met die gebruiken en gewoonten wel goed zit, nu ook groenperioden van ergerlijk karakter moeten dienen om ze eigen te maken. Wij zouden niet rouwen om afschaffing van de groentijd. Ook voor de student, die naar het evangelie wil leven is het veelal onmogelijk gebleken, in de groentijd iet» waar te maken van een eigen stijl. Het goede, dat men met de ontgroening be oogt zal bereikt moeten worden met een totaal andere opzet. En studenten zijn naar onze overtuiging non-conformistisch genoeg om dit ook te willen inzien en erkennen. Wat over deze Amsterdamse groentijd in de publiciteit is gekomen, heeft wel tot gevolg gehad dat bepaalde brokken stu dentenleven in het zonnetje zijn geraakt. In studentenkringen is dat wel eens alt onbillijk bevonden. Men zal er echter ver standig aan doen. te bedenken, dat open baarheid nu eenmaal een kenmerk is van deze tijd. In de openbaarheid wordt thans ook een streep gezet onder wat is geschied. Ook dit is terecht. De besproken gebeurtenis sen mogen nu worden geacht te zijn af gedaan. Maar over het wezen zelf van de groen tijd zal. vermoeden wij zo, het laatste woord niet zijn gesproken. Het is niet maar een kwestie van excessen alleen. MEESTERWERKEN VAN Z TOT A KEUKENMEUBELEN ,DE HOUTHAL' HOGEWOERD 99 4 CHTKR een depressie boven de rand. staten stroomde vandaag droge po laire lucht Nederland binnen. De depres sie trekt naar het oosten weg en wordt qevolgd door een in betekenis toenemen, de rug van hoge luchtdruk. Deze zal het weer in ons land gaan beheersen. Tijdens opklaringen kan daarbij de komende nacht een flinke temperatuurdaling op treden, waarbij lichte vorst mogelijk te, terwijl bovendien plaatselijk mist zal voorkomen. Samenhangend met de af koeling zal de temperatuur morgen dag wat lager blijven dan vandaag het geval was. De oceaandepressies blijven op Rapporten hedenmorgen zeven uur Stationair HOOGWATER SCHEVENINGEN december: 17.39 HET WEER EN EUROPA grote afstand i De Bilt vacht tot morgenavond: in de nacht en och- daar lichte vorst en plaat- D Helder Zwakke tot matige noordelijke wind Vlissinge^ met voornamelijk in de kustprovincies j-j1 een enkel verspreid voorkomende bui. Eindhoven Zon en maan Zd.-Limb. Zaterdag 1 december: zon op 8.24 u.. stockh" onder 16.33 u.; maan op 11.56 u. onder Oslo 20.31 uur. Eerste kwartier: 4 december. £openh. Station Weers- a's' >{- d c ,y S'C E k E £■3 De Bilt _^^__Een praktisch cadeau wordt gewaardeerd TAFELKLEDEN in diverse soorten en prijzen vanaf 45, SLAAPKAMERKLEEDJES 55 x 115 25.70 PERZISCHE TAPIJTEN brengen iets persoonlijks in uw kamer 1 SHIRAZ tafelmaat vanaf 279, Voor betere WONINGINRICHTING BULTHUIS BOTERMARKT 23 gh. beu m.regei gh. beu gh. beu gh. bew. gh bew windstil 13 -3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1