Jiieuuie geihscift (üburtml WITTE BEGRAFENIS OP 8 DECEMBER In de stoet Den Haag-Delft sal geen rouw worden gedragen Herdenkingsdiensten in vele kerken New Y ork T imesHaar leven aan völk gewijd Prinses Beatrix zaterdag uit Hongkong terug Afscheid van de Prinses Ook zonclag de vlag halfstok DONDERDAG 29 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 3? TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12645 CHRISTEL! JKEATION AAL DAGBLAD .Stantvasticti is gbfbleotn mgn furl ia leg^eospoel" Petekinderen vertellen Zie pagina H.K.H. prinses Irene keerde gistermiddag wegens het over lijden van haar Grootmoeder per vliegtuig, uit Londen op S' h'phol terug. Vieuws in één oogopslag De Russische premier Chroesjtsjef heeft India de verzekering gegeven dat" de Chinese troepen zich na 1 december zullen terugtrekken achter de li- s zoals die in het Chi- e bestandsvoorstel zijn beschreven'. De Chinese minister van buitenlandse zaken heeft deze mee- dedelingen bevestigd. Chroesjtsjef heeft India gezegd het verstandig te vinden dat de Chinese voorstellen niet zonder meer van de hand worden gewezen. De Papoea's mogen zaterdag geen vlagdemon- stratie houden ter herden king van het feit. dat de Papoeavlag een jaar be staat. In Hollandia is gis teren voorts een verbod uitgevaardigd tot verkoop van alcoholische dranken. In de Sowjetunie heb ben het presidium van de Opperste Sowjet en de communistische partij een nieuw controlestelsel op de produktie ingevoerd. Daarbij krijgt elke arbei der tot taak te waken r het werk van zijn collega's. Met de leiding van de controle op de ge hele produktie is belast Alexander Sjelepin, die vroeger directeur van de geheime politie is geweest. Naar het oordeel van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, n Rusk, zal een rege ling van de Cubaanse kwestie geen fundamen tele veranderingen bren- in de andere geschil len tussen Oost en West. De minister onthulde, dat een week lang grote ge heimhouding was bewaard over de aanwezigheid van Russische raketten op Cu ba. De ministers schreven toen bepaalde documen ten zelf met de hand. Bij het depot cavale- in Amersfoort wordt sinds 1 november een proef genomen met een gewijzigd systeem van op bouw van het leger. Het is het z.g. onderdeelsaan- vullingssysteem, dat het sinds 1953 in gebruik zijn de fillersysteem moet ver vangen. Slaagt de proef, dan zal het nieuwe sy steem ook elders worden toegepast. Ged. Staten van Zuid- Holland hebben Provin ciale staten de begroting voor 1963 aangeboden. Zij delen mede, dat de ruim te in de begroting in ver gelijking met die van dit jaar is afgenomen, door dat de toeneming van de middelen belangrijk is achtergebleven bij de stij ging van de lasten. Secretaris Prinses over publikaties „Ik wil geen enkele verantwoorde lijkheid dragen voor mededelingen, die de afgelopen dagen waren gedaan, vol gens welke de gezondheidstoestand vaj de Prinses minder ernstig zou zijn, dan in werkelijkheid het geval was". Dit heeft gisteren de particulier secretan.» van prinses Wilhelmina. de heer Th Booy, medegedeeld. „Tot mijn grote verbazing", aldus de heer Booy, „las ik zelfs, dat prinses Wil. helmina nog rondliep en schilderde Di indruk, dat de Prinses al maanden lang ernstig ziek zou zijn noemde de heei Booy echter eveneens onjuist Prinse: Wilhelmina heeft tot begin november nog iedere dag „het werk verricht teken, waarvan haar gehele leven na haar abdicatie, heeft gestaan' ontving vele gasten op Het Loo. Zij werd eind september nog bezocht door dentendelegatie uit Groningen. zij zich intensief heeft beziggehouden Ook heeft de Prinses in oktober nog ge schilderd. Geleidelijk herstel van betrekkingen met Nederland De Indonesische minister van buiten landse zaken. Soebandrio heeft volgens Ass. Press gisteren te Djakarta ver klaard dat de diplomatieke betrekkin gen met Nederland stap voor stap her steld zullen worden. Hij noemde de hel opening van het telegraaf- en telefoon verkeer als voorbeeld. Hij vertelde voorts dat dit gemakke lijker zou worden indien de Nederland se regering zou instemmen met een snellere overdracht van Nieuw-Guinea. Hij zeide dat er door Papoea's daarom verzocht was en betoogde, dat Neder land en de Verenigde Naties daaraan ernstig aandacht moeten schenken. Zo niet dan zal dit het slechts voor Indo nesië lastig maken na de overdrachl van het gebied, zeide Soebandrio De V.N.-bestuurder in Nieuw-Guinea, dr. Djalal Abdoh, is eveneens uitermate optimistisch over een herstel der be trekkingen. De vorderingen ten aanzien van de PTT geven volgens hem stellig aanleiding om aan te nemen dat dit her stel niet te lang meer op zich zal laten wachten. Na zijn bezoeken aan Den Haag en Djakarta heeft hij geen contact meer gehad met beide regeringen, maar de bereidheid tot samenwerking is aan beide zijden zeker aanwezig. In Nieuw- Guinea hebben beide partijen elkaar reeds gevonden en Nederlanders en In donesiërs hebben daar de betrekkingen hersteld. Tl ET STOFFELIJK HULSEL van prinses Wilhelmina zal zaterdag 8 -*-A december worden bijgezet in de Koninklijke grafkelder van de Nieuwe kerk in Delft. Zoals ook het geval is geweest bij de begrafenis van prins Hendrik zal de lijkstoet in het wit zijn, zo is van officiële zijde ver nomen. In Delft is men reeds begonnen met het treffen van maatregelen voor de begrafenis. Wat de bijzetting betreft, is nog bekend geworden, dat de overledene de uitdrukkelijke wens heeft nagelaten, dat in de stoet geen rouw wordt gedragen. Wat de kleding van de dames betreft is bepaald, dat deze wit of stemmige kleuren zullen kunnen dragen, doch geen zwart, waarbij geldt dat bont niet rouwt, welke kleur het ook heeft. De heren zullen geen rouw band om mogen hebben. Inmiddels hebben de eerste stal meester en adjudant van de Koningin, de heer W. F. K. Bisschoff van Heems- kerek en de grootmeester van het huis van de Koningin. J. J. L. Baron van Lynden, gistermiddag officieel aangifte van het overlijden gedaan op het stad huis van Apeldoorn, ten overstaan de als ambtenaar van de burgerlijke stand fungerende burgemeester, A. L. dek Tombe. De tekst van de akte (zie elders in ons blad) werd door de heer Des Tombe voorgelezen en daar na door de twee gemachtigden van de Koningin en door de burgemeester ge- i de akte is De uitvaart Naar wij vernemen heeft het Hof een eerste contact gezocht met de begrafenis onderneming W. J. Innemee en Zonen ïr Den Haag. Verwacht mag worden dat aan dit bedrijf een aantal taken voc bijzetting van het stoffelijk overschot van Prinses Wilhelmina zal worden op gedragen. In de vorige eeuw heeft deze oude firma de uitvaart van wijlen Koning Willem III verzorgd. In 1934 werd in maart en juli voor de uitvaarten van pectievelijk Koningin Emma en Prins Hendrik zorg gedragen. De laatste maal dat 't bedrijf voor de teraardebestelling van een lid van het Huis van Oranje werd ingeschakeld, was in 1958, toen de her- Degrafenis in de Nieuwe Kerk te Delft .s vond van de laatste stadhouder WillemV die in 1806 in Brunswijk was overleden en begraven. Bij die gelegen heid is ook voor 't laatst de grafkelder m de Oranjes open geweest. In vele opzichten is bij een konink lijke begrafenis de rol van een begrafe nisondernemer beperkter dan men mis- n zou verwachten. Zo beschikt het Perscommentaren uit buitenland: De geweldige populariteit van het Nederlandse Vorstenhuis wordt weer spiegeld in de aandacht, die zeer veel buitenlandse kranten aan het heengaan van Prinses Wilhelmina hebben gege ven. Mot name wordt de moedige hou ding van de Prinses in de jaren 1940- 1945 genoemd. Het Belgische Laatste Nieuws heeft zijn hele voorpagina aan het overlijden van de Prinses gewijd. Het avondblad China Mail in Hongkong, waar Prinses Beatrix op het moment van het overlij den verbleef, verscheen zelfs met een extra-editie. De New York Times schreef in een hoofdartikel, dat de Nederlandse monar chie blijft voortbestaan, omdat Prinses Wilhelmina, gelijk haar voorouders, haar leven aan haar volk heeft gewijd. Het geheim van het Oranjehuis was niet zo zeer gelegen in regeren als wel in die nen, aldus het Amerikaanse blad. He', trekt een parallel tussen het optreden van de Koningin in de Tweede Wereld oorlog en dat van Prins Willem van Oranje Le Figaro (Parijs) noemde de Prinses „een van de meest nobele mensen van onze geschiedenis." Vele Britse dagbla den, die commentaren afdrukten, verge leken de Prinses met de Britse koningin Victoria. De Daily Express schreef onder meer: „Rijk als zij was, zag zij er toch ui.t als elke Nederlandse huisvrouw. Toch ontging niemand, die haar zag, haar waardigheid en voornaamheid, of het feit, dat zij de goede en hoogstaande eigenschappen van haar volk vertegen woordigde De Westduitse Frankfurter Allgemeine gedacht in dank de Nederlandse hulp, die na de Eerste Wereldoorlog door de Ko ningin werd ingesteld en waarmee hon derdduizenden Duitse kinderen werden gevoed. Haar gevoel voor verdraagzaam heid en rechtvaardigheid stond toen tegenover de eis van Clemenceau tot uit levering van de Duitse keizer. De men selijke grootheid en karaktervastheid bleven bewaard, zelfs toen Nederland de Tweede Wereldoorlog werd binnenge trokken. Zowel de Franstalige Belgische bladen als de Nederlandstalige brachten 't droeve nieuws met grote koppen, foto's en uit voerige levensbeschrijvingen. Le Soir vergelijkt prinses Wilhelmina met ko ningin Victoria van Engeland als „eer ste burgeres" van het land. La Dernière Heure schrijft, dat koningin Wilhelmina tijdens haar verblijf in Engeland in de tweede wereldoorlog „een voorbeeld was van moed en vaderlandsliefde". Van alle vorsten m ballingschap is zjj de moe digste". wordt Winston Churchill ge- Staatscourant Er is gisteren eveneens een buitenge wone uitgave van de Nederlandse Staats courant verschenen, waarin Koningin Juliana in de volgende bewoordingen het overlijden van haar moeder heeft bekend gemaakt: ,,Het heeft God behaagd myn lieve moeder tot zich te roepen. Zij is heden vredig ontslapen. Ik ben overtuigd, dat het Nederlandse volk met de mijnen en mij de grote dankbaarheid zal delen, die wij voelen voor wat ons door dit leven werd gegeven". w.g. Juliana Hof over een eigen lijkkoets. De organi satie van de rouwstoet is uiteraard ook m handen van het Hof. In 1934 en ook in 1958 werd door de be grafenisondernemer wel de kist gele verd. Ook zorgde deze voor de opbaring voor de défilés. Het dragen van de kist zal waarschijnlijk eveneens door de be grafenisondernemer worden verzorgd. Zo werd in 1958 door de dragers vele malen het afdalen in de grafkelder ge repeteerd, samen met de marechaussee. De mensen, die bij de beide vorige ko ninklijke begrafenissen betrokken wa ren, zijn overigens niet meer in dienst van het Haagse bedrijf. Lange Voorhout Beslissingen met betrekking tot de uitvaart en de bijzetting in Delft zou den volgens officiële woordvoerders vermoedelijk reeds in de loop van vandaag worden getroffen. Toch stond vanmorgen al vrijwel vast dat de plechtige uitvaart zal geschieden van uit het paleis Lange Voorhout in Den Haag, van waaruit in 1934 ook ko ningin Emma en prins Hendrik zijn uitgedragen, na eerst in de hal te zijn opgebaard. Van dit punt af legden de toenmalige rouwstoeten de tien kilo meter lange tocht naar Delft in mars tempo af. Volgens bevoegde zegslieden is er wei nig of geen reden om aan te nemen dai de rouwstoet niet door een groot mili tair escorte zal worden begeleid. De ver sierselen van de Militaire Willemsorde, eerste klasse, die Koningin Juliana haar moeder verleende op de dag. waarop de eerste de troon besteeg, zullen zeker worden meegedragen. Terwijl de familieleden en overige wanten, zomede de vertegenwoordigers van vreemde hoven en staatshoofden, geen uiterlijke tekenen van rouw zullen dragen, zal niettemin tot en met de dag van bijzetting op alle officiële gebouwen de vlag halfstok waaien. Deze schijnbare tegenstelling vloeit voort uit het feit. dat de uitvaart een particulier karakter heeft en wordt bepaald door het hoofd van de familie, terwijl de beslissing de vlag een aangelegenheid is vai staat, waarin de regering het laatste woord heeft. Het uitgangspunt hierbij dat aan een vorstelijke overledene het eerbetoon dient te worden gebracht, dat gebruikelijk is. Hoewel de ministeraad na het over lijden van Prinses Wilhelmina niet of ficieel in vergadering bijeen is geweest, zijn tot tweemaal toe verscheidene mi nisters bijeen geweest om over de maat regelen, welke in verband met het ver scheiden getroffen moeten worden, te (Voor vervolg zie pagina 7) In de afgelopen nacht is in een z kenhuis in Haarlem overleden dr. D. Bos, lid van de hoofdredactie van I seviers Weekblad. Naar aanleiding van het over lijden van prinses Wilhelmina kreeg het personeel van de domeinen te Apeldoorn gisteren vrijaf. Op de foto de arbeiders bij het verlaten van het terrein van het paleis Het Loo. Vanmorgen zwaaiden de grote deuren van het koninklijk paleis i het Lange Voorhout, waar wijlen koningin Wilhelmina zo dikwijls v bleef, open en werd de rode loper uitgerold, waarover de in Nederland geaccrediteerde diplomaten jarenlang naar binnen gingen om hun ge loofsbrieven aan onze moeder des vaderlands aan te bieden. Nu lag er in de hal op een tafel het condoleantieregister ter tekening. Terwijl de buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers kwamen en gingen, werd door het Haagse meisje Hannie Holboom een prachtig bloemstuk op het trapbordes neergelegd. TT.K.H. prinses Beatrix zal zater- -■-A dag 1 december om vijf minuten voor acht 's morgens met een lijn- toestel van de K.L.M. uit Tokio in Nederland terugkeren. Prinses Irene is gistermiddag reeds teruggekomen uit Engeland waar zij de afgelopen drie weken in Londen bij een nicht van koningin Elizabeth, de 81-jarige prinses Alice, gravin van Athlone, te gast was. Prinses Alice zal als of ficieel vertegenwoordigster van de Engelse vorstin de bijzetting van wij len prinses Wilhelmina in de Nieu we Kerk in Delft bijwonen. Prinses Beatrix zal reizen via Tokio en de Noordpool de kortst mogelijke route naar huis. Haar bezoeken aan Ja pan, de V.S. en Canada zijn nu offi cieel afgelast Het avondblad China Mail in Hong kong meldde het overlijden van prinses Wilhelmina gisteravond in een extra editie met een zeven-kolomskop op de voorpagina. Waarnemend-gouverneur Burgess heeft prinses Beatrix gisteren per brief zijn condoleances aangeboden. „Ik schrijf u", aldus de heer Bur gess, ,.om u te laten weten hoe diep bedroefd mijn echtgenote en ik waren toen wij het nieuws vernamen van de dood van uw grootmoeder. Hare Konink lijke Hoogheid prinses Wilhelmina. Ik wil u dan ook mijn persoonlijke condo leances en die van de regering en het volk van Hongkong overbrengen. Ik weet dat iedereen In Hongkong het betreurt, dat deze grote smart u moest overko men in de loop van wat, naar wij al len hadden gehoopt, een zeer prettig en vreugdevol bezoek aan deze kolo nie zou blijken te zijn". (Voor vervolg zie pag. 7 Het secretariaat van H.M. de Koningin deelt mede: Ten einde het Nederlandse volk in staat te stellen afscheid te nemen van H.K.H. prinses Wilhelmina zal op zaterdag 1 december en maandag 3 december van tien uur 's morgens tot vier uur 's middag het stoffelijk hulsel van de prinses zijn opge baard in de kapel van paleis 't Loo te Apeldoorn. Op donderda'g 6 en vrijdag 7 december eveneens van 's morgens tien uur tot 's middags vier uur zal het stoffelijk hulsel van prinses Wilhelmina zijn opgebaard in het paleis Lange Voorhout te Den Haag. Van officiële zijde deelt men om ieder misverstand te voorkomen mede, dat ook zondag de vlaggen halfstok zullen hangen op alle overheidsgebouwen. Zoals bekend heeft de minister van binnen landse zaken gisteren aan de commissarissen van de Koningin meegedeeld, dat tot en met de dag van de begrafenis van H. K. H. Prin ses Wilhelmina. van alle overheidsgebouwen halfstok zal worden gevlagd zonder wimpel en zonder rouwfloers. Men verzoekt verder mee te delen, dat de overheidsdiensten de hand zullen houden aan de regel, dat de vlag 's avonds bij zonsonder gang wordt binnengehaald en 's morgens zal v/orden uitgestoken. In de officiële richtlijnen over het gebruik van de Nederlandse vlag ten teken van rouw is het volgende vastgesteld: Indien ten teken van rouw halfstok wordt gevlagd, moet de vlag eerst vol gehesen worden, alvorens de vlag halfstok te doen zwaaien. Bij het binnen halen van de vlag moet de vlag van halfstok eerst vol gehesen worden alvorens de vlag in te halen. Bij halfstok vlaggen wordt nim mer gebruik gemaakt van de wimpel. De vlag moet. als ze halfstok hangt, zich vrije lijk kunnen ontplooien. (Advertentie) GEZELLIGE TAFELTJES ,DE HOUTHAL' HOGEWOERD Koning van Boeroendi vertrokken Koning Mwamboetsa de vierde van Boeroendi, die een officieel bezoek van drie dagen aan ons land heeft gebracht, ls vanochtend met zijn gezelschap, onder wie twee ministers en de ambassadeur in België, met een Caravelle lijntoestel van Finnair van Schiphol naar Pari/» vertrokken. depressie trekt over het zuiden van Scandinavië in de richting van de Oostzee. De storing heeft op de Noordzee en voornamelijk in den van Nederland een tijdelijke toe neming van de westenwind gebracht waardoor betrekkelijk zachte lucht van de Noordzee het land kon binnenstro men. Een bij de depressie behorend kou front beweegt over de Noordzee naar het zuidoosten. Dit front zal tot dicht bij het noorden van Nederland kunnen doordringenmaar daar tengevolge van de invloed van een continentaal hoge- drukgebied tot stilstand komen. Vervol gens zal dannaarmate de genoemde depressie zich verder naar het oosten verwijdert, het rustige weer in het ge- hele land terug keren. De mist die de afgelopen nacht alleen in het zuidoosten HET WEER EN EUROPA van Nederland voorkwam, kan daardoor ook weer in noordelijker gelegen delen Rapporten hedenmorgen zeven uur van het land optreden. De temperatuur zal over het algemeen een kleine daling ondergaan. Stationair HOOGWATER SCHEVENINGEN november: 4.51 17.03 De Bilt verwacht tot morgenavond: Half tot zwaar bewolkt en op de mees- D~Helder te plaatsen droog weer. In de nacht en XP611*3- ochtend hier en daar mist. Matige, in het Ee'tóê Waddengebied tijdelijk vrij krachtige De Bilt westelijke wind. Weinig verandering ln P*'eJj}he temperatuur. ZcT-Limb' ZON EN MAAN Stockh" Vrijdag 30 november: zon op 8.23. onder Oslo 5E"5 16 u. 34; op 11.08, onder 19.27. Hallo Djakarta De P.T.T. heeft heden ook het rechtstreekse telefoonverkeer met Indonesië heropend. De inzameling op de tentoonstelling „7000 jaren Perzische Kunst" voor do slachtoffers van de ramp in Perzië heeft f 10.262,20 opgebracht. Het bedrag is overgemaakt aan het Genootschap Ne- derland-Iran en zal gebruikt wordeD ten bate van de getroffen scholen in het I rampgebied. Kopenh. berdeen jnden gh. bev rege gh. bev gh. bew rn. regen gh. bew zw. bew ijsregei windstil -2 -11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1