Jlicttuic £riiisrf)e ÖTmtraiil Miljoenen stromen binnen <3Eï> Commentaar Liever voetbalelftal dan tractoren BEWAAR deze courant! Het Dorp hield heel t land uit de slaap Ontroerend Spontaan Massaal O D C Verkoop van Suprimal voorlopig gestaakt Gehandicapt meisje geeft bruidsjapon Verf met voldoening India verwerpt het Chinese voorstel Het heeft nog geen uitleg DINSDAG 27 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.30 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 126^ CHR1STEL1JK.NAT101SAAL DAGBLAD #itant»astidi is Qhebleven mgn bert ia tcgljeaspoet" Zie pagina 3 Nieuws in één oogopslag Het Nederlandse volk heeft op een meer dan grootse wijze gereageerd op de oproep zich in te zetten voor de bouw van Het Dorp, een gemeen schap van lichamelijk ge handicapten op de terrei- i van de Johanna Stich ting. De marathonuitzen ding vanuit het RAI-ge- bouw in Amsterdam is op ongelofelijke wijze inge slagen. Vele miljoenen zijn in enkele uren reeda bijeengebracht. In New Delhi is offici eel verklaard, dat India niet kan toestaan, dat Chi- als beloning voor zijn agressie het onwettig be heer over Indisch grond gebied uitbreidt. Daarmee heeft India het voornaam ste onderdeel van het communistische bestands- voorstel, n.l. dat Chinese troepen ver op Indisch ter ritoir zouden achterblij ven, afgewezen. Uit gesprekken, die Amerikaanse afgevaardig den hebben gehad met de Rus Mikojan (die uit Ha vanna in New York is ge arriveerd), blijkt dat pre mier Fidel Castro nog even onverzoenlijk is als voorheen. Een oplossing van 't Cubaanse probleem ligt dan ook nog niet in het verschiet. In Genève is de ont wapeningsconferentie gis teren in een aanzienlijk prettiger sfeer dan voor heen hervat. Zowel van Russische als van Ameri kaanse zijde is gezegd met verwijzingen naar de Cubaanse affaire dat partijen alle mogelijke moeite zullen doen de dreiging van een oorlog met raketten af te wen den. De Poolse communis tische leider Gomoelka heeft op het congres van de Poolse vakbonden aan gedrongen op grote sober heid, om. bestaande in vermindering van de in voer, bevordering van de uitvoer en grondige wij ziging in de Poolse econo mie. Men wil hiermee het hoofd bieden aan de crises in de landbouw, de indus- en de buitenlandse handel. Naar het oordeel van de heer Westerlaken, di recteur van het Centraal bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbewij zen, verwerft minstens twintig procent van de rij- kandidaten met veel han gen en wurgen ten slotte toch het rijbewijs, ten onrechte echter, aange zien deze mensen feitelijk nooit zouden mogen rij den. Het ziet er naar uit, dat Frankrijk woensdag al weer een nieuwe regering zal hebben. Georges Pom pidou, die reeds voorberei dend werk heeft gedaan zou vandaag als formateur worden benoemd. FMT is nog nooit eerder in de geschiedenis van de vaderlandse televisie voorgekomen. En de wat langere radiohistorie heeft een dergelijke spontane en royale reactie nog nimmer teweeggebracht. De tv.- en radio-marathon van de AVRO 0111 miljoenen guldens in te zamelen voor de liefdadigheidsactie „Open het dorp" (voor blij vend invaliden in de buurt van Arnhem), die in totaal 23 uur zal duren, was nau welijks op de helft gekomen, toen al vele miljoenen guldens (vanmorgen waren het er ruim zeven) op het scorebord in het RAl-gebouw konden worden genoteerd. Het begon met de lucifersdoosjes, die bij vele honderdduizenden naar de kruide niers werden gebracht, het ging door met de manifestatie van burgerzin, die het RAl-gebouw en speciaal de gastvrouw Mies Bouwman tot middelpunt had. Wat daar op het toneel van de RAI werd gebracht, was ongelooflijk. Nederland reageer de met een wijdopen beurs voor „Open het dorp" en de non-stop-marathon van geld brengen en aanbiedingen doen, met daartussendoor het optreden van een keur van bekende artiesten die hun belangeloze medewerking gaven, werd door een hele natie in de nachtelijke uren met wijdopen ogen (waarin de slaap week door de ge beurtenissen op het scherm) en vaak ook met grote ontroering gevolgd. „Het Dorp" is er al voor de helft. De rest zal in de loop van de uren, tot vanavond half acht (en daarna) zeker nog komen. DR.. A. Klapwijk is de initiatief- T7TJFENTWINTIG miljoen gulden nemer van deze grote nationale zijn nodig om dat voor de ge- actie voor het dorp. Dat ons vader- handicapte landgenoot te bouwen land zo spontaan zou reageren op dit „dorp" te kunnen realiseren en voor ongewone marathon-spel, dat het de start van het grootse project zijn hart in het RAI-gebouw te Amster- alleen al vier miljoen gulden nodig, dam heeft, zal ook deze geneesheer- Dank zij de massale reactie uit ge- directeur van het revalidatiecentrum heel Nederland is dat begin al meer „De Johannastichting" te Arnhem ^an verzekerd. De bouw niet hebben verwacht. Nederlands dorp kan beginnen. In ijltempo heeft bevolking toonde, dat het hart op de Nederland gereageerd op het verzoek goede plaats zit. om mee helpen Vannacht in het RJLJ.-gebouu) te Amsterdam: het tellen van de onvoorstelbare hoeveelheid geld die in de marathon-radio-T.V.-uit zending voer Het Dorp is binnengekomen é$r B1 I IJ Mies Bouwman, die onver moeibaar de hele show vrijwel zonder onderbreking presenteert, meldde zich een onafgebroken stroom van milde gevers en geefsters, die uit alle delen van het land (soms zelfs van over de grenzen) hun geld en gaven kwamen brengen. Dat geld bracht het tot een kapitale miljoe nensom en die dikwijls ontroerende geschenken zullen zeker ook nog een aanzienlijke som voor het dorp op brengen, als zij amerikaans ver kocht zullen worden. DR. A. KLAPWIJK ....eerste steen EEN VOLSLAGEN UNIEK CADEAU! Zoekt u naar een cadeau voor iemand, die gesteld is op origi naliteit? Geef dan een boekje met Horeca-cheques. Zend ƒ10.- of f 25.- aan het Bedrijfschap Horeca, Koningin negracht 58-59, Den Haag (giro 63.53.00; vermelden: Cheque boekje). U ontvangt dan een keurig chequeboekje van de Amsterdamsche Bank, bevat tende speciale cheques van 2.50, waarmee in ieder Neder lands Horecabedrijf, groot of klein, kan worden betaald. Schenk vrienden of vriendin- i cadeautje bedenken, Horecachequeboekje^ dat het motto draagt:. Vier merkartikelen waarin het genees middel meclizine is verwerkt (postafène, cranlmal en suprimal) zijn in afwach ting van de uitslag van een onderzoek voorlopig uit de handel genomen. Het mi nisterie van sociale zaken en volksge zondheid heeft (zoaJs we gisteren in een deel onzer edities al meldden) aanstaan de moeders gewaarschuwd, slechts op doktersrecept medicijnen in te nemen. Alleen Suprinol, veelgebruikt tegen wa gen- en zeeziiekte, was van deze vier kal merende middelen vrij in de handel. De fabrikant heeft de aflevering stopgezet en de handel (Lc. de Stichting Pharmacon) heeft de verkoop onmiddellijk gestaakt. Onderzoek inspecteur Hoewel het wetenschappelijk nog niet bewezen wordt geacht, dat deze middelen misvorming bij ongeboren baby's hebben veroorzaakt, heeft het ministerie louter uit voorzorgsmaatregel deze middelen verboden. Alle vier geneesmiddelen worden in Nederland in licentie gemaakt door de Amsterdamse Chininefabriek. Het spécia lité komt zelf uit België. De directeur van de Chiininefabriek deelde gisteravond mee, dat het middel al van 1952 wordt verkocht. Sdndis die tijd zijn er nog nooit klachten geweest over de schadelijke wer king ervan. Maandagmorgen ontving het ministerie berichten uit Zweden, waarin sprake was van mismaakt geboren baby's, van wie er inmiddels een aantal zijn overleden, na dat de moeders van „tranquillizers" ge bruik hadden gemaakt. Hoewel het nog niet is bewezen, verklaarde de directeur- generaal van de volksgezondheid, prof. dr. P. Muntendam, dat er aanwijzingen uit Stockholm zijn gekomen, die het nood zaken maatregelen tegen de ongecontro leerde verkoop van deze middelen te tref- In Nederland is geen geval bekend, waarin het preparaat mogelijk de geboor- te van misvormde baby's tot gevolg heeft gehad. Thalidomide wordt er niet in ver in Denemarken, Noorwegen en Zweden zijn soortgelijke maatregelen getroffen. fZie ook pagina 7) Toen ze gesteund door haar verloofde het podium opkwam, viel er even een stilte in de zaal. Het was het meisje zelf dat die stilte verbrak. Zij kwam ook een geschenk brengen: een enveloppe met honderd kulden. Het was het bedrag dat ze voor een bruidsjapon had willen uit geven („Ik ga binnen einkele weken trouwen"). „Maar nu geef ik het voor het dorp", zei ze resoluut. Ik trouw wel in een gewoon japonnetje. Maar zo liet kijkend en luisterend Nederland het meisje, dat zelf gehandicapt is, niet gaan. Groot was het aantal reacties op deze spontane gift. Tientallen bruidsjaponnen werden aangeboden. Er was zelfs een bedrag van duizend bij. En als de grote verrassing: een eigen huis. aangeboden door een makelaar. Beatrix aant roer door Hong Kong Prinses Beatrix heeft haar derde dag in de Engelse kroonkolonie Hong Kong doorgebracht met winkelen. Gistermorgen reeds zij naar de markt van tweedehands goederen, een van de toeristische attrac ties van de stad. Hier worden zeldzame waren te koop aangeboden, die nergens anders op het eiland te krijgen zijn. De Prinses liet zich echter de kans niet ontnemen om ook nog aan watersport doen. Meer dan drie uur lang was de roergangster van het zeiljacht „De Ruyter" (draken-klasse) tijdens een tocht door de haven van Hong Kong. De Prinses heeft 's avonds de ongeveer driehonderd Nederlanders in Hong Kong op een cocktail partijtje leren kennen. Een produkt van de Sikkens Groep. NDIA heeft de belangrijkste be paling in het communistisch Chi- ese bestandsvoorstel van de hand gewezen. „Chinese troepen zouden ver op Indisch grondgebied achter blijven en India kan niet toestaan, dat China als beloning voor zijn agressie het onwettig beheer over Indisch gebied uitbreidt", aldus een officiële Indische woordvoerder. Ter wijl deze verklaring India en China dichter bij een hervatting van de ge vechten scheen te brengen, naderden Amerikaanse en Britse missies het einde van hun bezoeken aan India De mededeling van India komt ei op neer, dat het zijn eis aan China om akkoord te gaan met de status quo van 8 september als basis voor een wapenstilstand, hernieuwt. Dit bete toen in Ladak en in het noordoosie- kent, dat India alle posten die het lijke grensgebied van India had. op- Vit latere mededelingen van India is gebleken, dat de Chinezen veel grotere gebieden heeft bezet, dan tot dusver be kend was gemaakt. Intussen heeft India nog niets gehoord naar aanleiding van zijn tisch China gerichte verzoek heldering over de bestandsvoorstellen Zoals men weet, hebben de Chinezen be weerd, op 1 december een begin te ma ken met het terugtrekken van hun troe pen. India wil van de tijd, die het nog van deze datum scheidt, gebruik maken om zijn troepen in de noordelijke ge bieden te versterken om voorbereid te zijn op eventuele nieuwe moeilijkheden. Conferentie Ceylon is een van de landen, die po gingen doen, in het Chinees-Indische conflict te bemiddelen. Volgende week begint daar een conferentie van Aziati sche en Afrikaanse landen, die geheel aan deze zaak gewijd zal zijn. Soeban- drio, de Indonesische minister van bui tenlandse zaken, zal ook van de party zijn. Indië zal niet aan bedoeld gesprek deelnemen. Communistisch China heeft zjjn vreugde uitgesproken over de stap van Ceylon. een oorlog duren voort. Dat behoeft niet te verwonderen, t Vraag stuk, dat met de atoombewapening aan de orde wordt gesteld, is van een aangrijpen de ernst. Maken in een oorlog partijen van atoomwapens gebruik, dan zijn zij in staat elkaar radicaal te vernietigen. Het onvoorwaardelijk afwijzen van nu cleaire wapens maakt wie dit doet vrijwel machteloos tegenover een mogendheid die geen bezwaar heeft tegen het hanteren van deze middelen. Zelfs wie nog over tot in de perfectie uitgeruste oude verdedi gingsmiddelen beschikt, kan tegenover een atoommacht weinig presteren. Men staat dan, zoals dezer dagen terecht is opgemerkt, als met pijl en boog tegen over een tank. Men kan ook zeggen: met een ouderwets jachtgeweer tegenover kanonnen. Hieruit volgt, dat eenzijdige ontwapening van nucleaire middelen moeilijk te accep teren is. Ontwapening is te aanvaarden bij een waterdichte overeenkomst tussen de grote mogendheden. Toezicht op de naleving van een dergelijk accoord zal noodzakelijk zijn. Bijvoor beeld vanwege de Verenigde Naties. Wie echter gelooft in de haalbaarheid van de verwezenlijking van een dergelijke be perkte bewapening? Vooralsnog valt al thans te betwijfelen, of daarvoor de grote mogendheden zijn te winnen. Er is zoveel wantrouwen. De vrees voor een atoomoorlog heeft tot dusver sterk meegeholpen de oorlogsdrei ging telkens weer af te wenden. Conflict stof was er genoeg. Er ligt wel troost in de gedachte, dat zon der Gods wil zelfs geen mus op de aarde valt. VERFHANDEL OEGSTGEEST KEMPENAERSTR 71 TELEFOON 50105 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn LAGE RIJNDIJK 57—59 LEIDEN TELEFOON 23135 FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 49 CRITA) „Rita, heb je nog een paar aardappelen gehaald?" Premie ziekenfonds 1963 met 0,2 pet. verlaagd De minister van sociale zaken en volksgezondheid hëeft op advies van de S.E.R. besloten de premie voor de ver plichte ziekenfondsverzekering voor het jaar 1963 terug te brengen van 4.8% tot LUXE TAFELTJES „DE HOUTHAL' HOGEWOERD 99 TELEFOON 2 veroorzaakt rustig weer. In dit hoge drukgebied algemeen droog met uitzondering wel van de omgeving van Oostenrijk en Hongarijewaar het, in verband met een storing in de hogere luchtlagen, sneeuwt. Nabij Groenland en IJsland komt een nieuw hogedrukgebxed tot ontwikkeling, waardoor later droge polaire lucht over de Noordzee naar het zuiden zal gaan In verband hiermee neemt in ons land later de kans op enkele opklaringen van- rzj^rp uit het noordwesten toe. Ook wordt dan tUL 1 wind wat sterker. Voordien handhaaft zich echter het rustige weertype met veel mist of laaghangende bewolking. HOOGWATER SCHEVENINGEN 28 november: 3.45 v.m., 15.53 n.m. WEER EN EUROPA De Bilt verwacht tot morgenavond: Zwakke wind met op vele plaatsen Den Helder mist of laaghangende bewolking, later Ypenburg j in hoofdzaak in het Waddengebied mati- Wtesingen ge westelijke wind en zlchtverbetering. De Bilt Ongeveer dezelfde temperaturen. Twenthe Eindhoven Zon en maan Zd.-Limb. i HoUinlH Woensdag onder 16.35 17 48 uur. Een boerderij werd er uit gepikt in het Slavyansk-dis- trict, nabij de Zwarte Zee. TYE RUSSISCHE collectieve boerderijen worden er van beschuldigd dat zij be roepsvoetbalelftallen in het leven houden in plaats van hun geld te besteden aan landbouwwerktuigen. Deze beschuldiging werd gedaan in het officiële partij blad Prawda, dat schreef dat boekhouder van de boerderij, middelde dit gebeurde in een aantal Pavel Demidenko, die ver- verdient tereenvolgende jaar wonen bestaan van het voetbalelftal niet het werk van een dag zestien voetballers op de col- verdedigd werd door de voor- gedaan." lectieve boerderij Elk van zitter van de boerderij Mi- hen ontvangt een maandsa- chael Sosjnikof, die zei, dat Sommige westerse sport- elke speler een echte land- autoriteiten hebben soortge- arbeider ls: tractorchauffeur, lijke beschuldigingen van e Voor de Sow jetunie is 200 chauffeur op landbouwmachl- professionalisme tegen Sow- u, roebel (on£eveer 800 gulden) nes etc. jetsportslieden uitgesproken, Het blad citeerde de hoofd- een zeer goed loon. De ge- namelijk dat zij beroepsmen- industrie-arbeider „Maar," aldus de Prawda, sen zijn die gesteund worden roebel per maand, „geloof Sosjnikof niet door de staat en geen echte klaarde: „In het tweede ach- De Prawda schreef dat het met hun allen hebben zij nog amateurs zijn. vlndstll 3 -0 ndstil 13 -1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1