llietttue £eüt$rije (ümirnut De Gaulle kan op een meerderheid rekenen Adenauer nu zelf ook op de wip Ondanks verenigd oppositiefront: UNR kon het alleen niet bolwerken Schepen vastgelopen, luchtverkeer verlamd Pakistan kiest de zijde van Rood-China Prinses Margriet werkt in Leids ziekenhuis i MAANDAG 26 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.2r per kwartaal: 2,80 per maand: 0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12642 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Slantposticfj is ihebWaen 0190 hert ia tt^easpnT I INX1 j bij de vakman ook uw GOEDKOOP HORLOGE in chroom en doubiê Vieuws in één oogopslag De tweede ronde van de verkiezingen voor de Franse nationale vergade ring heeft een bevestiging van het succes voor pre sident De Gaulle opgele verd. In het nieuwe parle ment zullen in feite twee blokken tegenover elkaar staan: de Gaullisten en de linkse groeperingen met de socialisten als belang rijkste macht. De presi dent zal in de nieuwe na tionale vergadering over een royale meerderheid kunnen beschikken. De partij van minister Strauss, de CDU. heeft bij de verkiezingen in Beie ren de absolute meerder heid behaald. Als gevolg daarvan zal het moeilijk zijn, Strauss uit te scha kelen bij de reorganisatie van het Westduitse kabi net. Indien Adenauer wei geren mocht hem te laten vallen, zal waarschijnlijk zijn kanselierschap op het spel staan. Naar verluidt heeft de regering van Pakistan het Chinese aanbod voor een niet-aanvalsverdrag in overweging genomen. In Pakistan heerst grote ont stemming over wat men noemt de huichelachtige Indische politiek. Men is er bevreesd, dat de door het westen aan India gelever de wapenen tegen Pakis tan zullen worden ge bruikt. India heeft China gevraagd om verduidelij king van de bestandsvoor- stellen. Minister Zijlstra heeft verklaard het zeer onjuist te achten aan de menings verschillen over het Nieuw - Guinea-vraagstuk consequenties en conclu sies te verbinden ten aan zien van de samenstelling van de a.r.-kandidaten- lijst voor de Tweede-Ka merverkiezingen. Hij heeft erop aangedrongen de ge lederen voor 196 3te slui ten. Op Kerk en Wereld te Driebergen is het afgelo pen weekend de verhou ding tussen hervormden en gereformeerden aan de orde geweest. Onder meer is er het woord gevoerd door dr. W. A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de Wereldraad van kerken. Op de zaterdag te Utrecht gehouden jaarver gadering van de C|EFA heeft de heer G. H. Hoek het voorzitterschap over gedragen aan de heer D. Boon uit Den Haag. Ter vergadering werd o.m. ge constateerd. dat de belang stelling van de jeugd voor de CEFA-voorstellingen toeneemt. De heer C. van Baren jr., die is afgetreden als voorzitter van de Chr. Bedrijfsgroepen Centrale, heeft als zijn mening ge geven, dat de tijd nog niet rijp is voor een verdere verkorting van de arbeids tijd. De uitslag Met nog slechts tweee zetels voor de overzeese gebiedsdelen onbeslist, biedt de samenstelling van de nieuwe Franse Nationale Vergadering na de algemene verkiezingen van 18 en 25 november het volgende beeld: Gaullisten 233 zetels (174); socialisten 67 zetels (44); radicalen 44 zetels (37); communisten 41 zetels (10); MRP 38 zetels (57); Gaullistische conservatieven 32 zetels i onafh. cons. 19 zetels (121); linkse socialisten 5 zetels partijlozen 1 zetel (2); uiterst rechtsen zetels (37). Boos De burgemeester van Corte, op Cor sica, was zo boos over het feit dat'bij de tweede ronde van de Franse alge mene verkiezingen een radicale kan didaat in zijn gemeente het grootste aantal stemmen had behaald, dat hij zich zondagavond in zijn kantoor op sloot en weigerde de verkiezinshuitsla- gen af te geven. De leden van het stem bureau moesten de hulp van de politie inroepen om hem te overreden. Toen dit eindelijk gelukt was, be merkte de teleurgestelde burgervader, dat zijn geliefkoosde kandidaat elders in het kiesdistrict voldoéhde stemmen had om een zetel machtig te t TAE Gaulle beschikt thans over een royale meerderheid in de Franse nationale vergadering. Weliswaar heeft de „onvoorwaardelijk Gaul- lische" unie voor de nieuwe republiek gisteren in de tweede en laatste de van de verkiezingen niet de absolute meerderheid behaald. Maar ii andere partijen bevindt zich een dertigtal uitgesproken aanhangers va generaal, waardoor een hechte werkmeerderheid in de nationale vergade ring kan worden gevormd. De UNR behaalde tot dusver 233 van de 482 zetels en kan rekenen op de medewerking van 32 andere Gaullisten. Zes uitslagen waren toen nog niet binnen. Hoewel het weer koel en somber was, was het aangenamer dan vorige week, toen de eerste ronde van de verkiezingen werd „uitgevochten". Er kwamen gisteren dan ook wat meer mensen de deur uit om hun stem uit te brengen. De nieuwe nationale vergadering zal 6 december bijeenkomen. De tweede ronde heeft dus een be vestiging opgeleverd van het succes, dat de Gaullisten reeds in de eerste ronde hadden behaald. Anderzijds blijkt uit de verkiezingsuitslagen dat zich een ople ving van de linkse partijen heeft voor gedaan. De kandidaten van deze par tijen hebben door coalitievorming en door vrijwillige terugtrekking van te genkandidaten aanzienlijke successen ge boekt in pogingen de verkiezing van Gaullisten te voorkomen. De Verscherping crisis in Bonn (Van onze correspondent in Bonn) PiE verkiezingen in Beieren hebben de CSU van Franz Joseph Strauss (de Westduitse minister van defensie) de absolute meerderheid in het parle ment van deze staat bezorgd. Het zal Adenauer nu niet gemakkelijk tallen, bij het reorganiseren van zijn kabinet (als gevolg van de Spiegel-affaire) geen rekening te houden met Strauss, wiens aftreden wordt geëist door de vrije democraten. Zou Adenauer wei geren, Strauss te laten vallen, dan zal waarschijnlijk ook zijn kanselierschap op het spel staan. De CSU (zusterpartij van Aden auers CDU) behaaldp 47 5 procent van alle uitgebrachte geldige stemmen (45.7 in 1958). Door het gecompliceerde Beierse kiesstelsel bracht zij het echter tot 108 van de 204 zetels in het staats- par lenient In de oude „landdag" bezetten zij 101 zetels. De socialisten behaalden een stemmenwinst van 4.5 procent; en kwam op 35-5 procent met 79 zetels (was 64). De vrije democraten brach ten het tot een magere stemmenwinsi van 0.3 procent en kwamen op 5-9. Zij hebben negen zetels, een meer dan in 1958 (hoewel de FDP-fractie 13 leden telde, omdat vijf afgevaardigden var de Vluchtelingenpartij waren overge lopen'. De enige andere partij is nog de Beierse nationale partij, die 8 zetels kreeg- Aan de verkiezingen van gisteren was zoveel betekenis gehecht, dat zelfs Aden auer vorige week geen stap ondernam om een nieuwe federale regering in Bonn te vormen, nadat de vrije democraten waren uitgetreden, omdat zij Strauss niet langer als minister (op welke post dan ook) wilden accepteren. De uitslag heeft hel de kanselier niet gemakkelijker gemaakt Gevreesd moet worden, dat de CSU thans met nadruk zal vasthouden aan toeken ning van een of andere federale minis- terszetel aan Strauss (die partijvoorzitter van de CSU is Prestatie Zou Adenauer hieraan willen toegeven dan moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat de vriie demo craten in de bondsdag een motie var. wantrouwen tegen het beleid van de bondskanselier zullen indienen. Het staal vast. dat een dergelijke motie zou worden aangenomen en dat Adenauer ten val zou worden gebracht. Het zou dan in belang rijke mate van de medewerking van dc vr(je democraten afhangen, wie de op volger van Adenauer zou zijn. De vrije democraten willen in de bondsdag vra gen stellen over de rol van Adenauer zelf in de Spiegel-affaire. Strauss zou hebben verklaard dat de kanselier van het begir af aan van de zaak heeft afgeweten en dat het niet op de hoogte brengen van minister van justitie Stammberger een gevolg is geweest van „instructies van Adenauer". De kanselier heeft laten „doorschemeren", dat hij pas later het ingrijpen tegen Der Spiegel op de hoogte werd gebracht. De vrije democra ten willen hierover opheldering hebben De verscherping van de houding van de vrije democraten is voor een deel het gevolg van het streven van CDU en CSU bij de vorming van een nieuw kabinet de kwestie van de opvolging van Adenauer geheel buiten beschouwing te laten. De vrije democraten zijn uit de coalitie ge lopen en alle afspraken, ook over het af treden van Adenauer voor de herfst van 1963 zijn vervallen, aldus CDU en CSU Daar nemen de vrije democraten geen genoegen mee. ten bijvoorbeeld, die in de oude natio nale vergadering slechts tien zetels had den, hebben er nu meer dan veertig. Zeer opmerkelijk is ook de totale verdwijning van de uiterst rechtse afge vaardigden. De gematigd conservatieven, die dergelijke figuren in hun gelederen hadden, hebben tientallen zegels verlo ren door hun toegevende houding te genover de OAS en wat dies meer zij. Van de zetels die zij behouden hebben Kan voorts worden gezegd, dat zij veel al in bezit van aanhangers van De Gaul le zijn gekomen. Als gevolg van deze verschuivingen is de nationale vergade ring feitelijk verdeeld in twee blokken, aan de ene kant staan de Gaullisten, die men als „rechts" kan aanmerken, omdat er vrijwel geen rechtse oppositie meer is, en aan de andere kant de linkse partijen, van radicalen tot com munisten en de socialisten als belang rijkste „macht". Uit de resultaten van gisteren springt ook naar voren de nederlaag van voormalige premier, Michel Debre, Gaullist, die niet op kon tegen zijn dicale tegenstander Fernand Berthoin ■die op de communisten kon rekenei Daar staat weer tegenover, dat alle 31 kiesdistricten van Par(js voor de ste keer in de geschiedenis een Gaullis tische kandidaat aanwezen. Onder hen bevond zich de minister van binnenland se zaken. Roger Frey, die een commu nistische tegenkandidaat versloeg. In het kiesdistrict Arras is de socialis tenleider Guy Mollet herkozen mei Krachtige steun van de communisten Ir de eerste ronde lag hij nog achter bij zijn Gaullistische tegenkandidaat Jean d'Hotel. Ook Jules Moch, Frankryks permanente vertegenwoordiger in ontwapeningscommissie en een fel communist, werd met steun van de munisten gekozen. De Kanunnik Kir. een vriend van Chroesjtsjef, is met steur, van de communisten herkozen. De 87- jarige Kanunnik is burgemeester var Opnieuw dichte mist: Terwijl India voorstellen overweegt': Nu China eenzijdig het vuren ge staakt heeft en er tijdelijk rust is ge komen aan het front bij de Himalaja, komt de bepaald vijandige houding die officiële Pakistaanse autoriteiten (egenover de Indiase politiek aanne men. sterk op de voorgrond te staan. De Pakistaanse regering schijnt h«*t Chinese aanbod een niet-aanvalsver drag tussen China en Pakistan te slui ten, in overweging te hebben. Op het hoofdkwartier van de Seato (de Zuid oost-Aziatische verdragsorganisatie.) realiseert men zich de ernst van de toestand. Het aanbod van China komt op een tijdstip dat steeds meer stemmen in Pakistan spreken van huichelachtige In diase politiek en van de plannen van India, de westerse wapens tegen Paki stan te zullen gebruiken. Men vertrouwt India niet. In het aanbod van Peking wordt gezegd, dat China er geen be swaar tegen heeft, dat Pakistan lid blijf» van westelijke verdiragsorganisafcies. Zo- Tsjoe wil Indonesiës steun tegen India (Van onze correspondent) Op het Walchcrse strand ongeveer 5 km ten noordwesten van Vlissingen zit sedert de nacht van zaterdag op zondag het Nederlandse vrachtschip Ares 57 (5711 bruto registerton) van de Koninklijke Nederlandse Stoom boot Maatschappij muurvast. Inmid dels hebben de sleepboten Scaldis uil Vlissingen en de Oostzij van L. Smit ■n Co uit Rotterdam alle paardekrach- ten tevergeefs aangewend Ongeveer tezelfdertijd liep ook een zogenaamde loodstender. De Stormvogel, die met loodsen op weg was naar Vlis singen. op het strand. Dit veel kleinere schip is inmiddels door loodsboten, de betonningsvaarluigen Temeuzen en Frans Naerebout. vlotgetrokken Beide sche pen waren door de dichte mist de koers kwijt geraakt Vanuit Rotterdam is de sleepboot Hum. ber van L. Smit en Co bij het vastge lopen schip gearriveerd, terwijl vanuit België nog de Burgemeester van Dam me van de Union, de Rémarquage en de Sauvatage bij het schip arriveerden. De ze vier sleepboten wilden gisternacht Met een 150-tal andere vrouwelijke studenten in Leiden, allen lid van de V.V.S.L. (Vereniging van vrouwelijke studenten) verricht prinses Margriet, die thans in Leiden studeert, sedert enige t(jd werk op het gebied van de verpleging en het sociaal werk in Leiden en omgeving. De vrouwelijke studenten beogen hiermee aan het bij ziekenhuizen en andere instellingen bestaande tekort aan werkkrachten tegemoet te komen. Prinses Mar griet stelt het op hoge prijs dat zij bij dit werk niet wordt gehinderd door nieuws gierigheid van het publiek. Sommige patiënten in een groot Leids ziekenhuis heb ben haar niet herkend en anderen, die haar wèl herkenden, reageerden bijzonder sportief op deze ontmoeting, omdat zij begrijpen, dat het werk van de Prinses geschiedt in het kader van de studentcnhulp. trachten De Ares vlot te trekken, maar omdat er een zeer dichte mist was. stond de kapitein van De Ares niet toe dat er getrokken werd. Vanmiddag rond half drie zou opnieuw een poging wor den gedaan. Op Zestienhoven bij Rotterdam is gis teravond geen van de zes toestellen die werden verwacht binnengekomen. Ook hier heeft het uitgaande verkeer prak tisch geen hinder van de mist onder vonden. Premier Tsjoe En-lai i tisch China heeft, naar de Indonesische minister van buitenlandse zaken Soeban- drio zondag te Djakarta verklaarde, In donesië om steun verzocht in de grens- oorlog tegen India. Soekarno had dit ver zoek zaterdag ontvangen. Alle redactielokalen van Der Spiegel vrij Na een „bezetting" van ruim vier we ken, heeft de Westduitse justitie zondag avond de laatste redactielokalen van het weekblad Der Spiegel vrij gegeven. Zowel de ambtenaren van het federale parket als de politiemannen, die met de bewaking van de inbeslaggenomen bu reaus belast waren, zijn teruggetrokken. In de machinekamer van het Duitse rijnschip Sachsen-Hagen, dat in de Waal haven ligt. heeft zich by het oppoken van het vuur van de centrale verwar ming een ontploffing voorgedaan. Naar buiten slaande vlammen troffen de 18- ;arige matroos Walter Hippe uit West- (erhauderfehn. De matroos moest met ernstige brandwonden in het gezicht raar het havenziekenhuis worden gebracht. Formidabele maskers van Hitier en zijn trawanten: Himmler von Bock, Goebbels en Goering, „prij ken" zaterdag in de Haagse Kon. Schouwburg, ivaar een nieuw stuk van Bertold Brecht werd opge voerd (zie pagina 9). als bekend zal de Pakistaanse minister van buitenlandse zaken binnenkort een bezoek aan Peking brengen. Een andere minister zei dat vrientdsdhap met China een van de grondslagen van de buiten landse politiek is. Inmiddels heeft India China verzocht om verduidelijking van zijn bestands- voorstellen. Over de aard van de ophel dering wilde India zich niet uitlaten India heeft het Rode Kruis om inlich tingen verzocht over gevangenen in Chi nese handen. Zelf zou India geen Chi nezen gevangen houden. Het is niet zo dat India de Chinese voorstellen expliciet heeft verworpen. Wel heeft India de voorstellen bestem peld als „een handige manipulatie om van de huidige frontlijn een werkelijke grens te maken." Het Chinese voorstel ls echter nog steeds in New Delhi „in overweging". President N'kroemah van Ghana heeft ook al aangeboden te bemiddelen in het conflict. N'kroemah wil vredesmissies naar beide landen afvaardigen die recht streekse onderhandelingen moeten zien be bewerkstelligen, dit ondanks het feit. dat China het sluiten van een bestand reeds heeft aangeboden. Nkroemah ziet nog vele gevaarlijke dreigingen in de toestand van het moment Een tweede bemiddelaar van dit week einde is de Britse filosoof en strijder voor de vrede, lord Bertrand Russell. Deze heeft een telegram ontvangen var de Chinese premier Tsjou En-lai, die hem vraagt zijn „geëerde" invloed aan te wenden. De levering van Russische Mig-straal jagers aan India schijnt toch nog moei lijkheden op te leveren. Onder druk van China zou de Sowjetunie deze wapen leverantie opnieuw in beschouwing heb ben genomen. India heeft West-Duits land een dankboodschap gestuurd voor het Westduitse aanbod 10.000 Indiase soldaten volledig met winterkleding uit te rusten. De Kroonprinses gekroond: een vrolijk tafereeltje in Manilla (Philippijnen), waar leden van een dansgroep prinses Beatrix een kroon op het hoofd zetten. RITA) „U hebt zeker mijn kauwgum niet uit mijn zakken gehaald." hartverwarmend GEZELLIGE MENSEN STOKEN f EDURENDE het weekeinde luchtdruk boven de Britse eilanden aanzienlijk gestegen. Er bevindt zich daar nu een hogedrukgebied van iets boven 1053 millibar. Ook boven Zuid. Duitsland bleef de luchtdruk hoog. Langs de flank van deze hogedrukgebiedèn voerden zuidwestelijke tot noordweste- lijke winden zachtere en vochtiger lucht van de Noordzee het continent binnen, waardoor de temperaturen hoger wer den en maandagmorgen alleen in Zuid. Duitsland en het Alpengebied nog vorst voorkwam. Een zeer diepe depressie trok van Groenland naar Noord-Noorwegen, ver. gezeld van zware stormen Deze depres sie wordt op het noordelijk deel van de oceaan gevolgd door een nieuw hoge- drukgebied. Verwacht mag dan ook worden, dat het rustige weer met plaat- selijk mist of laaghangende bewolking en slechts verspreide opklaringen in on- ze omgeving zal voortduren, waarbij eerstkomende 24 uur in het temperatuur- verlooji weinig verandering zal komen. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking en slechts enkele verspreide opklaringen. Overwegend droog weer. Weinig wind. Ongeveer dezelfde tempe raturen. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Dinsdag 27 november: zon op 8.18. onder 16.36; maan op 8.05, onder 17.11. Dinsdag 27 november: nieuwe maan. 1 HOOGWATER SCHEVENINGEN 27 november: 3.09 vjn.; 15.22 n.m. HET WEER IN EUROPA Happarten hedenmorgen zeven uur ii XÊ letr per. Stveldh. Wind. richt. H gh be\ gh. bc\ gh bev MEESTERWERKEN VAN Z TOT A De 25-jarige J. Norder uit Nieuw Weerdinge is gisternacht op onverklaar bare w(jze met zijn fiets in het stads- kanaal in Musselkanaal gereden en ver dronken. 2". 12

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1