Jlicume £eiJtsrl)e öimmnl Overeenstemming over loonvormingssysteem Commentaar Regering komt nu tegemoet aan bezwaren bedrijfsleven Drie vliegrampen eisen 61 doden Chinees voorstel onaanvaardbaar Bevoegdheid c.a. o. s nietig te verklaren De olifanten vluchten VN-bestuurcler Rolz Bennett naar Nederland le^' ZATERDAG 24 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12641 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stantvosticfi it ahebleoea myn bert ia tcgtjeaspatt" In 'n woelige wereld yeilig verzekerd. Nieuwegracht 8—10 UTREUMX (Van onze sociaal-econ. redactie) OEGERING en bedrijfsleven hebben gisteren, tot volle tevredenheid van alle partijen, dan toch overeenstemming weten te bereiken over het nieuwe systeem van loonvorming, dat per 1 ja nuari moet iugaan. Het akkoord kwam tot stand dank zij de bereidheid van de regering op drie knellende onderdelen van het systeem tegemoet te komen aan de wensen van de Stichting van de Ar beid, liet toporgaan van het georgani seerde bedrijfsleven. De voornaamste wijziging is dat niet het College van Rijksbemiddelaars, maar de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de bevoegdheid krijgt 0111 cao's, die door dit college in strijd worden geacht met het algemeen belang, onverbindend te verklaren. Het college wordt dus advies orgaan van de minister. Vieuws in oogopslag Vannacht werd in Rot terdam reeds kerstfeest gevierd. Elf negers voer den in het Luxortheater hun musical Black Na tivity" op overtuigende wijze op. Het geheel maak te een zeer diepe indruk op de volle zaal. Een Hongaars vliegtuig van het type Iljoesjin 18 is gisteren bij Parijs neer gestort. De wereldberoem de hoogleraar in de patho logische anatomie, prof. dr. Louis Frühling van de uni versiteit van Straatsburg kwam daarbij met 21 an deren om het leven. Prinses Beatrix is bij zonder hartelijk door de bevolking van de Philippij- nen ontvangen. Zij is nu vertrokken om haar reis via Hongkong naar Japan voort te zetten. Tijdens de tewaterlating van Silver Isle, klaagde de directeur van de Verolme- werf in Ierland, W. H. G. Jacobs dat ook daar de te ruggang in de internatio nale scheepsbouw gevoeld wordt. Plannen voor uit breiding blijven daarom voorlopig nog in de ijs- Regering en bedrijfsle ven hebben elkaar gevon den: het loonbeleid zal zich voortaan ontwikkelen zon der overheidscontrole. Wel zal de minister bevoegd zijn tot nietigverklaring van collectieve arbeids overeenkomsten. De leiding van de In dische Congrespartij van premier Nehroe heeft het onaanvaardbaar uitgespro ken over de Chinese voor stellen inzake het grens geschil tussen India en Chi na. De Congrespartij is de regerende partij. Haar oor deel zal bepalend zijn voor het regeringsbeleid. Bondskanselier Aden auer heeft gisteren in een rede voor radio en tv toe gezegd dat een speciale re geringscommissie de ge beurtenissen rondom de „voorlopige arrestatie" van de Spiegelredacteur Con rad Ahlers in Zuid-Span- je) volledig ophelderen en alle details er van vast stellen. Het federale hoog gerechtshof te Karlsruhe heeft opnieuw drie eisen van Der Spiegel van de hand gewezen. Het hof is van mening, dat de pers vrijheid niet werd geschon- Met deze wijziging van haar oor spronkelijk plan heeft de regering het georganiseerde bedrijfsleven een grotere verantwoordelijkheid op het terrein van de loonvorming toebe deeld dan oorspronkelijk in haar be doeling lag. Aanvankelijk was haar plan de toetsende werkzaamheden van de Stichting van de Arbeid te laten controleren door het College van Rijksbemiddelaars. Thans kan het college alleen nog maar „het ro de licht hijsen" als het meent dat een hem voorgelegde cao niet juist is Doch alvorens het college de minis ter zal adviseren tot ingrijpen, pleegt het nog overleg met de stichting In de praktijk betekent een en ander dat de loonvorming zonder overheids controle geschiedt. De stichting treedt op als toetsende instantie en de contrac ten die zij goedkeurt, treden automatisch in werking, tenzij de minister zelf in grijpt. Dat dit ingrijpen, dat uitsluitend kan geschieden op advies van de stich ting, wel hoge uitzondering zal blijven, is duidelijk als men denkt aan de moge lijke politieke gevolgen van een derge lijke daad. Afgesproken is bovendien dat de minister niet aan het advies van het college gebonden is en het advies dus niet altijd behoeft op te volgen. Als gevolg van de bereikte overeen- Prof. Frühling onder slachtoffers T^EN HONGAARS passagiersvlieg- tuig van het type Iljoesjin is gis termiddag in dichte mist vlak voor de landing op het Parijse vliegveld Le Bourget neergestort en in brand gevlogen. Hierbij zijn de 21 inzitten den, acht bemanningsleden en dertien passagiers, om het leven gekomen. Bij twee andere vliegrampen in Afrika en Amerika vonden 35 mensen de Het Hongaarse toestel, dat van Boe dapest via Frankfort op weg was naar Parijs om vandaar door te vliegen naar Londen, kwam terecht op een veld even buiten Tremblay-les-Gonesse in de buurt van een drukke verkeersweg. De Iljoesjin was als gevolg van de mist al twee uur over tijd. Op een ge geven ogenblik poogde het op zijn in strumenten te landen. Plotseling echter verdween het toestel van het radar scherm van het vliegveld. Ooggetuigen verklaarden later dat het vliegtuig tegen een hoogspanningskabel was gevlogen en onmiddellijk als een enorme fakkel in brand was gevlogen. Onbereikbaar Onmiddellijk nadat de Ijjoesjin van het radarscherm wegviel, werd op Le Bour get het alarmsein gegeven. De luchtha ven-brandweer en de brandweer van dp omliggende gemeenten Tremblay, Raincy en Aulnoy rukten in allerijl uit, evenals een aantal ziekenauto's van het zieken huis Gonesse. Maar de redders stonden voor een vrijwel onmogelijk uit te voe- Door regen en sneeuw was het veld drassig geworden zodat de plaats van de ramp moeilijk met auto's was te bena deren. Vrijwel zonder iets te kunnen doen moesten de redders toezien hoe het laaiende vuur het vliegtuig en de inzit tenden verteerde. Pas na enkele uren slaagde de brandweer er in het vuur meester te worden. Ons nieuwe feuilleton: De bekende schrijver Go Verburg heeft onlangs een reis door Kongo gemaakt. Daar ontmoette hij de persoon, die hij gebruikte voor de boeiende hoofdfiguur uit zijn speciaal voor ons blad geschreven feuil leton „De olifanten vluchten", de chauffeur, die in zijn verhaal de naam Ernest Kasimba heeft gekregen. Verburg is er niet alleen in geslaagd de natuur van het Albert Park en dc omgeving daarvan voor ons te schilderen, maar ook laat hij ons in dit verhaal zien, hoe het onafhankelijk worden van hun staat op de mensen heeft ingewerkt. Vandaag vindt men in onze krant de eerste aflevering van „De olifanten vluchten", waarin we dan kennismaken met de Amerikaan Frank Byrd, de man, die in New York safaritochten naar Afrika orga niseerde voor zijn rijke landgenoten en die op middelen zint om die Innende „business" nieuw leven in te blazen door een reclamestunt Het zal zeer moeilijk zijn de lijken te Identificeren. De meeste slachtoffers zijn onherkenbaar verminkt door het vuur. Van de dertien passagiers waren er acht niet Hongaren. Drie der slachtoffers waren leden van een Hongaarse culturele afvaardiging, die op weg was naar Lon den om aldaar te onderhandelen over het sluiten van een Brits-Hongaarse cul turele overeenkomst. Ook bevond zich aan boord de wereldbekende specialist in pathologische anatomie, dr. Louis Frühling van de universiteit van Straats- Ontploffing Een ander vliegtuigongeluk gebeurde gisteren bij het vliegveld Sao Thome, een eiland in de golf van Guinea, toen een Skymaster van de Portugese luchtmacht na het opstijgen neerstortte Achttien van de 32 inzittenden verloren daarbij het leven. Het toestel was onderweg van An gola naar Lissabon. De Skymaster kwam terecht op een cacao-plantage nadat zich eerst een hevige ontploffing had voor gedaan. Zeventien doden waren er gisteren te betreuren bij een vliegtuigongeluk bij Ellicott City (Maryland, V.S.). Een toe stel van de Amerikaanse luchtvaartmaat schappij United Airlines stortte vlak bij een boerderij neer. Er waren geen over levenden. stemming over deze en andere knelpun ten, is het systeem, dat in onderdelen nog nader moet worden uitgewerkt en waar voor nog een wetswijziging nodig is, thans in hoofdzaak als volgt vastgesteld: l Op basis van jaarlijkse SER-rappor- ten over de economische mogelijk heden vindt overleg plaats tussen regering en bedrijfsleven over de mogelijk geachte ontwikkeling van de loonkosten, concreet of globaal aangeduid in exacte cijfers of mini mum en maximum percentages, al naar gelang de omstandigheden. Overeengekomen is dat bij verschil van mening over deze cijfers het toetsingswerk toch voortgang vindt, tenzij er sprake is van een fundamen teel verschil van inzicht in de eco nomische ontwikkeling. In dat geval kan de regering de toetsing van de contracten opdragen aan het College van Rijksbemiddelaars, o Na overleg met de betrokken vak centrales voeren partijen loononder handelingen op basis van de centraal gemaakte afspraken tussen regering en bedrijfsleven. De loonvoorstellen neergelegd in een cao, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid, terwijl een afschrift wordt gezonden aan het College van Rijksbemiddelaars. Keurt de stichting het contract goed, dan krijgt het automatisch rechtskracht, tenzij het college bedenkingen aan voert. In dat geval wordt de goed keuring een week of drie opgeschort voor overleg. Blijft het college be denkingen aanvoeren, dan adviseert het de minister van Sociale Zaken tot onverbindendverklaring van het betrokken contract. Deze kan al dan niet aan het advies gevolg geven, o Mocht de loonontwikkeling op enig tijdstip toch uit de hand lopen of wordt op de algemene economische situatie uit andere hoofde zo ge spannen dat de regering in het be lang van de nationale economie be perking van de loonkostenontwikke- ling noodzakelijk acht, dan kan zij een korte loonpauze afkondigen. Tijdens die loonpauze kan opnieuw het advies van de SER worden in gewonnen op basis waarvan over leg met de Stichting van de Arbeid wordt gevoerd. Leidt dat overleg niet tot overeenstemming, dan is de re gering gerechtigd uitsluitend het col lege de toetsing van contracten op te dragen. a De te voeren prijspolitiek zal even eens gebaseerd zijn op afspraken, die bij het jaarlijkse overleg naar aan leiding van de SER-adviezen worden gemaakt tussen regering en bedrijfs leven. Partijen dienen de Stichting van de Arbeid op de hoogte te stel len van eventuele prijsrepercussies die uit de loonvoorstellen voort vloeien. De Stichting doet hiervan zo vroeg mogelijk mededeling aan de minister van Economische Zaken, die zo nodig met partijen in overleg kan treden. Verantwoordelijkheid Eensgezind in hun tevredenheid over het bereikte akkoord, noemden gisteren vertegenwoordigers van regering en be drijfsleven het nieuwe loonsysteem een belangrijke stap naar de zozeer door het bedrijfsleven verlangde grotere vriiheid en verantwoordelijkheid. Minister Veld kamp (sociale zaken) sprak na afloop van het overleg de hoop uit dat van noodzakelijke bevoegdheden, die de re gering heeft behouden, zo weinig mo gelijk gebruik gemaakt behoeft te wor den. Hij zei dat de rol van de overheid bij de loonvorming kleiner zal ziin. naarmate het sypteem beter functioneert en het bedrijfsleven zijn verantwoorde lijkheid toont. Ook staatssecretaris Roolvink bleek tevreden met het bereik te resultaat: Hij meende dat het nieuwe systeem, weermede de derde fase in de gedifferentieerde loonvorming wordt in geluid. veel goeds belooft (Voor vervolg zie pagina 7i Brandweerlieden en redders zijn bezig on\ in dc smeulende resten van het neergestorte Hongaarse toestel naar over levenden te zoeken. Het was tevergeefs; alle inzittenden De Friesland en de Kortenaer zijn gistermorgen uit Nieuiv-Guinea in Den Helder teruggekeerd. De moeders, vrouwen en verloofdes moesten echter nog even wachten om „hun" mannen in de armen te sluiten. Aan boord waren namelijk wandluizen aangetroffen, waarom de af halers op veilige afstand van het schip werden gehouden. Leiding Nehroes partij: ONAANVAARDBAAR heeft de zg. permanente commissie van de Indische congrespartij (van Nehroe) het geheel van het Chinese voorstel met betrekking tot het grensgeschil genoemd. De uitspraken van deze missie zijn voor de regering van India niet bindend. Wel moet er ernstig rekening mee worden ge houden. omdat zij de spreekbuis van de regeringspartij is. Als de Chinezen hun zin zouden krij gen. dan zou India zijn grensposten in Dhola, Khinzemane. Kibitoo en Waling aan de noordoostgrens en andere posten in de streek van Ladakh moeten prijs geven. Deze posten zijn thans reeds door Chinezen bezet. De grensposten in het noordoostelijke grensgebied vallen bin nen de voorgestelde 40 km zone. Het zijn er in totaal 43. India moet volgens de commissie dan ook blijven vasthouden aan de grenslijn, zoals die op 8 septem ber bestond, omdat dit meer of minder een grens is. die in de correspondentie Het is nog niet duidelijk, of de Chinezen zullen trachten, de Indische troepen achter hun linies krijgsgevangenen te maken. De Indiërs zouden zich uiter aard tegen hun gevangenschap verzet ten en op die wijze het gevaar van een hervatting van de strijd vergroten. Naar schatting is tweederde deel van de ge vechtskracht van het Indische leger af gesneden. De vlakte van Assam met zijn olieterreinen en theeplantages is bijkans weerloos. Uit andere delen van India worden per vliegtuig troepen aange voerd om de verdediging zoveel mogelijk te versterken. In de hoofdstad New Delhi is men begonnen met het organiseren van de burgerlijke verdediging. Er worden schuilplaatsen gegraven en evacuatie plannen opgesteld. In Tezpoer, juist ten noorden van de Brahamapoetra. keren de inwoners weer terug die in het begin van de week voor de oprukkende Chi nezen op de vlucht waren geslagen. De Chinezen zijn niet zo ver gekomen er. nu voelt de bevolking zich in de steek ge laten door de Indische autoriteiten, die de evacuatie aanvankelijk aangeraden hadden, maar later de mensen probeerde tegen te houden. De Chinese ambassadeur in India is naar Moskou overgeplaatst, zonder dat bekend is gemaakt, of een ander in zijn plaats zal worden benoemd. De Pa kistaanse minister van buitenlandse za ken, Mohammed Ali, die enkele dagen geleden tegen India van leer is getrok ken, heeft een uitnodiging voor een be zoek aan Rood-China aanvaard. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft antwoord op een vraag mee gedeeld dat de heer Rolz Bennett, die op Nieuw-Guinea als waarnemende be stuurder van de Verenigde Naties is op getreden, woensdag op Schiphol aan komt voor zijn bezoek aan Nederland. Zoals bekend, was eerder meegedeeld dat de heer Rolz Bennett, een Guatemal- teek, maandag in Nederland zou aan komen. Op weg van Karatsji naar Nederland brengt hij nog een bezoek aan Madrid. Na zijn bezoek aan Nederland gaat hij naar Brussel voor overleg met EEG- functionarissen. Tn Haagse kringen meent men dat dit uitstel de Nederlandse regering zeer goed schikt met het oog op het algeme ne politieke debat in de Eerste Kamer, dat dinsdag en woensdag wordt gehou den en vele regeringsautoriteiten wezig zullen moeten zijn. TYE WENS van het bedrijfsleven, de ver- antwoordelijkheid voor het loonbeleid in Nederland te leggen bij dit bedrijfs leven zelf, is thans door het zittende ka binet volledig gehonoreerd. Gisteravond heeft de regering na afloop van een ge sprek met het bestuur van de Stichting van de Arbeid, zonder enige reserve deze bereidheid uitgesproken. Over alle tot gistermiddag nog bestaande meningsverschillen tussen regering en be drijfsleven is volledige overeenstemming bereikt. Een principiële zaak, die vooral door de Christelijk-Sociale organisaties in de afgelopen jaren is bevochten, is hier mee een feit geworden. Dat de protes tants-christelijke bewindslieden in het kabinet belangrijk hiertoe hebben bijge dragen, lijkt ons zonder meer duidelijk. Wij behoeven slechts aan het feit te her inneren ,dat staatssecretaris Roolvink des tijds in zijn kwaliteit van secretaris van het C.N.V. zich een warm voorstander be toond heeft van de vrijere loonpolitiek. Dat dit kabinet onmiddellijk na haar op treden in 1959 niet over kon gaan tot de invoering van een hier bedoelde loonpo litiek. is voor ons van het begin af aan duidelijk geweest. De overgang zou te groot geweest zijn. Een periode van ge differentieerde loonpolitiek, zoals wij deze de afgelopen jaren nog hebben gekend, is noodzakelijk geweest om de weg te effenen voor een vrijere loonpolitiek, welke thans per 1 januari a.s. ingevoerd zal worden. Niemand is bijzonder gelukkig geweest met de interim-periode, omdat er ook toen nog te veel gemillimeterd moest worden en de bemoeiingen van de overheid via het College van Rijksbemiddelaars wel eens als hinderlijk en als een knellende band werden aangevoeld. Ook de regering zelf is er niet altijd ge lukkig mee geweest, maar haar stond uit eindelijk ook iets anders voor ogen, na melijk een wezenlijk vrijer loonbeleid, waarvoor de regering thans ook gekozen heeft De regering heeft waar gemaakt, wat zij in het vooruitzicht had gesteld. Daarover zijn wij verheugd en daarvoor verdient onze regering grote lof. Ook groeperingen, die nog wel eens ge acht worden tot de oppositie te behoren, hebben gisteren ingestemd met deze lof voor het regeringsbeleid. De heer D. Roe mers. voorzitter van het socialistische werknemersvakverbond, N.V.V., bleef daarbij niet achter. Dit beleid siert de regering. Zij geeft het bedrijfsleven de volledige kans, de ver antwoordelijkheid voor het loonbeleid te dragen, waarom dit bedrijfsleven gevraagd heeft De regering neemt hier bepaalde risico's en zij spreekt daarmee in dezelfde mate vertrouwen uit in het Nederlandse bedrijfsleven. De verantwoordelijkheid voor het loonbeleid in Nederland ligt nu. waar zij hoort. Het bedrijfsleven zal op zijn beurt moeten tonen dit vertrouwen waard te zijn. IYE winter wordt vanmorgen by de kraag gepakt door een actieve de pressie die bij Londen lag en naar het oosten trekt. Bij een temperatuur om het vriespunt viel er vanmorgen tn het westen van ons land ijzel en regen, ver. der naar het oosten aanvankelijk sneeuw. De Zuidwesten Wind neemt nog tn kracht toe en voert geleidelijk wat zachtere lucht aanwaarin het kwik tot 5 a 7 graden boven nul stijgt. Morgen komen er opklaringen voor maar de wind, die naar noordwest draait voert nog wat te koude lucht aan. Aan de vroege vorstperiode is even wel vandaag een einde gekomen. Nog vandaag zal een nieuwe depressie, die u j tiu uind nadert, de Moordeee be- Ka"porten hedenmorg. reiken en opnieuw een hoeveelheid zochtere lucht, vergezeld van regen, naar onze omgeving blazen. tendens: stijging HOOGWATER SCHEVENINGEN 25 november: 1.59 v.m.; 14.13 n.m. 26 november: 2.37 v.m.; 14.46 n.m. HET WEER Ol EUROPA De Bilt wacht I I Sn lz-5 Overwegend zwaar bewolkt, met plaat selijk enige motregeh. Geleidelijk afne mende maar aanvankelijk nog tijdelijk öeBUt krachtige, zuidelijke wind. Enige ver- Twentlie dere stijging van temperatuur. ghidhovc ZON EN MAAN Zondag 25 november. Zon op 8.15, on- Helsfnki der 16.38. Maan op 5.51, onder 16.17. Aberdecr Maandag 26 november. Zon op 8.17, BANANEN windstil o -o U 1 0.4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1