Jiicuuie tTciitsrtic (iToumni China staakt het vuren - maar waarom? Commentaar Einde Cubaanse zeeblokkade Bij EEG dienstreispiek met Kerst Zó zien kinderen Sint-Nicolaas Nehroe wijst sluw voorstel van Tsjoe En-lai van de hand menens is, waarom Als 't dan nog voorwaarden? Papoea's betogen tegen snelle overdracht Sowjettroepen niet langer paraat Westduits kabinet dient ontslag in Ook Adenauer vervangen: ii WOENSDAG 21 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bü contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12638 CHRISTELIJK'ISATIONAAL DAGBLAD .Stoatvasticfi is ahfblmn mgn hert ia tegijeaspotT Zie pagina 7 Nieuws in een oogopslag De Chinese troepen zouden vanmiddag om vijf uur het vuren staken. Vanaf 1 december zullen zij worden teruggetrok ken achter de grenslijn van 7 november 1959. Daarvoor moeten India en China een akkoord treffen over een weder zijdse terugtrekking van hun troepen. In New Del hi is naar aanleiding van dit alles verklaard, dat de aankondiging van Peking als verraderlijk moet wor den gekenschetst. President Kennedy heeft opdracht gegeven de blokkaüe van Cuba op te heffen, nu premier Chroesjtsjef heeft laten weten, dat alle Russische straalbommenwerpers zullen worden verwijderd van het eiland. Kennedy verklaarde op zijn pers conferentie, dat het bewijs van de ontmanteling van de Russische raketbases geleverd is en dat alle Russische bedieningsman schappen het eiland spoe dig zullen verlaten. Ook de vijftien minis ters van de CDUCSU in het Westduitse kabinet hebben nu ontslag aan geboden. Daardoor zal het mogelijk zijn tot een al gehele reorganisatie van het kabinet te komen. In Bonn wordt er rekening mee gehouden, dat de nieuwe regering onder andere leiding dan die van Adenauer zal komen te staan. Deze week worden geen beslissende ontwik kelingen meer verwacht De Hongaarse premier Janos Kadar, heeft in een rede voor de communis tische party als zijn oor deel gegeven, dat hij ook de niet-communistische groeperingen in zijn land dringend nodig heeft om het doel te bereiken, dat hij de Hongaren steeds voor ogen heeft gehouden. Hij veroordeelde in scher pe bewoordingen de EEG. Tijdens de diesviering van Kerk en Wereld heeft de directeur, dr. F. Boer winkel, de aanwezigen ge vraagd twee procent van hun inkomen beschikbaar te stellen voor de hulp aan ontwikkelingslanden, nu de regering heeft laten weten er niet voor te voe len één procent van het nationale inkomen daar voor te bestemmen. Straal j a gerpiloot bij val gedood Een F-84F Thunderstreak straaljager van de vliegbasis Volkel is gistermid dag bij Wilstedt in Duitsland neerge stort. De 25-jarige sergeant vlieger S. Hómmerson, woonachtig in Uden, is hierbij om het leven gekomen. Hij was gehuwd en had een kind. Sergeant Hommerson was op een laag- vlieg-navigatieoefening. Het toestel is de eerste Nederlandse straaljager dia dit jaar is neergestort X)REMIER Nehroe van India heeft vandaag in het parlement verklaard, dat de Chinese bestandsvoorstellen nog niet in Nieuw-Delhi zijn ont vangen, doch dat zij na ontvangst aandachtig zullen worden bestudeerd. Hij zei echter, dat India op het standpunt blijft staan, dat de toestand van vóór 8 september jongstleden moet worden hersteld. Eerder is India niet bereid te onderhandelen. Dit betekent in feite de verwerping van het Chinese voorstel, dat gis teravond bij het bekend worden nogal wat deining verwekte. De Chinezen willen van 1 december af hun troepen terugtrekken achter de grenslijn van 7 november 1959, mits een akkoord is bereikt over wederzijdse terug trekking van troepen. Vanmiddag om 5 uur Ned. tijd wordt een Chinees staakt-het-vuren van kracht. Later zouden Nehroe en zijn Chinese ambtgenoot Tsjoe En-lai elkaar kunnen ont moeten. Een Indiase woordvoerder noemde het voorstel echter „verraderlijk". Deze korte verklaring dekte de vaak door Nehroe zelf herhaalde verklarin gen, dat India zal strijden tot de Chinese invallers uit het land zijn verdreven. Ook vandaag zei Nehroe. op dit stand punt te blijven staan. Ook het Indische persbureau Press Trust Of India ziet een valstrik achter het Chinese voorstel. „De Chinese troe pen zijn thans over een afstand van vele kilometers India binnengedrongen Zij hebben nu zoals bij hen gebruike lijk is een pauze nodig van acht tot tien dagen om hun bevoorradingslijnen Chroesjtsjef trekt Iljoesjins terug /"VP zijn eerste persconferentie na 13 september heeft president Kenne dy gisteravond de (reeds verwachte) mededeling kunnen doen, dat premier Chroesjtsjef binnen dertig dagen alle Russische straalbommenwerpers van het type ïlioesün-28 van Cuba zal doen verwijderen. De Russische rege ringsleider heeft er mee ingestemd, dat de bommenwerpers worden geteld en dat op de verscheping wordt toe gezien. Deze toe7*o-eine van Chroesj- tsief hield voor Kennedy in dat hij ziin minister van defensie. Mcnamara, ondraeht kon geven de blokkade op aanvalswapens voor Cuba te staken. President Kennedy zei, dat het be wijs geleverd is, dat de Russische ra ketbases op Cuba zijn ontmanteld. Chroesjtsjef heeft medegedeeld, dat al le kernwapens uit Cuba zijn wegge haald en dat er geen aanvalswapens meer heen gezonden zullen worden. De Russische bedieningsmansohappen zullen het omstreden eiland spoedig verlaten, zo zei Kennedy. Tot nu toe heeft, de Cubaanse regering nog geen toestemming aan de Verenig de Naties gegeven tot inspectie ter plaat se. Zij heeft ook niet gegarandeerd dat er geen aanvalsbases meer zullen wor den ingeriéht. „Wij hebben dus geen an dere keus. dan zelf de militaire installa ties op Cuba in het oog te blijven hou den". aldus de Amerikaanse president. Hij zei te hopen, dat er internationaal overeenstemming zal worden bereikt over een inspectie. Dat zou de weg vrij maken voor een vreedzame oplossing van dit geschil en van andere wereldproble men. De Amerikaanse onderhandelaars hebben van mij de opdracht gekregen zich te beperken tot de Cubaanse kwes tie. eerst nadat deze zaak rond is. kan er met de Russen worden gesproken over andere aangelegenheden, zoals bijvoor beeld de ontwapening. Beschieting? Een woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van buitenlandse zaken beeft gisteren tegengesproken volgens welke, een Amerikaans vliegtuig een Cu baans schip zou hebben gebombardeerd. Een groot aantal Papoea's bereidt een betoging op 1 december voor, op de dag van het eenjarig bestaan van de Papoea-vlag en het volkslied. De bedoeling is te protesteren tegen de versnelde door sommige Papoea's gevraagde overdracht aan Indonesië. De betoging zal ook doorgaan als deze verboden wordt en men zal de Papoea-vlag voeren. De V.N.-auto- riteiten vrezen geen ernstige moeilijkheden. Men wacht in spanning af wat de Nieuw-Guinea Raad zal beslissen. Nu de Nederlandse leden en de leden Jouwe, Kaisiepo en Maturnongs vertrokken zijn. telt de raad slechts 22 leden, van wie negen leden van de delegatie naar Djakarta hun verzoek handhaven, dat zij gedaan hebben, h.l. om versnelde overdracht. Het raadslid Bonay zeide dat vervroegde overdracht slechts voordelen heeft. Het is gebleken dat het bestuur der Verenigde Naties, dat tot taak heeft handhaving van veiligheid, rust en orde, overbodig is. Er wordt thans niet gewerkt aan de opbouw van het land. Hij was ontevreden over de ernstige werkloosheid en had goede hoop dat de hele Nieuw-Guinea Raad de wenselijkheid van vervroegde over dracht zou beamen. Ook Wajoi is fel voorstander van vervroegde over dracht. De Papoea-delegatie te Djakarta had ingestemd met de verandering van de naam Nieuw-Guinea Raad in „raad van de volksvertegenwoordiging van de speciale provincie Irian Barat". De Indonesische regering zou hebben toegestemd in het voortbestaan van 'Radio-Havanna verklaarde later dat het schip in internationale wateren ten zuid westen van Bermuda was aangevallen. Het vliegtuig heeft elf bommen uitge worpen, die geen van alle doel troffen, aldus dit bericht van de Cubaanse radio. De auto van de voorzitter van de Cu baanse revolutionaire raad in Miami Beach, José Miro Cardona, is gisteravond door een bom vrywel geheel vernield. De wagen stond voor het huis van de lei der van de Cubaanse ballingen, die een uur voor de ontploffing uit Washington was teruggekeerd. Hij had daar overleg gepleegd met Amerikaanse functionaris- Vandaag is uit betrouwbare bron vernomen, dat de Russische vice-pre- mier Mikojan een nieuw drie-jarig verdrag voor economische bijstand met Cuba heeft getekend. Er wordt aan genomen, dat er verband bestaat tus sen het terugtrekken van de Rtussische bommenwerpers en het tekenen van dit verdrag. Eenzaamheid en machteloosheid gaan uit van dit plaatje dat het schip Green Ranger toont, op de rotsen van Devon, waar het door de storm werd neergegooid. De Green Ranger, een 3299 ton meten de hulptanker van de Britse vloot, liep op de klippen bij Hartland Point in Devon, nadat het van zijn sleep was losgeslagen. Alle zeven opvarenden konden met de „Broek" van boord worden gehaald. Het ziet er niet naar uit dat de tanker snel kan worden geborgen. te herstellen en een nieuwe stoot voor te bereiden Zij pogen thans de Indische verdedigers in deze periode in slaap te sussen. In de komende dagen willen zij druk uitoefenen op India om dit land er toe te bewegen het uit drie punten bestaande Chinese voorstel te aanvaar den, dat al herhaaldelijk door India werd verworpen. Na het verstrijken van deze periode van acht of tien dagen, zullen de Chine zen wel weer de een of andere veront schuldiging vinden om dc strijd te her vatten. Indien het aanbod voor een wa penstilstand welgemeend is, belet niets hen. zich zonder meer op Chinees grond gebied terug te trekken", aldus het pers bureau. Later verklaarde een woordvoerder van het Indische ministerie van buiten landse zaken, dat India slechts positief op Chinese voorstellen zal reageren, als zij overeenkomen met die van India- nl. herstel van de status quo van voor 8 september, toen de Chinese agressieve actie begon. De Statesman was het eerste Indische blad, dat commentaar leverde. Het schrijft, dat hier geen sprake is van een nieuw plan en dat India reeds herhaal delijk heeft uiteengezet, waarom het voorstel om de troepen terug te trekken tot twintig km achter de op 7 november 1959 bestaande Indisch-Chinese grenslijn, onaanvaardbaar is. Zelfs als de Chinezen zich tot dat punt terugtrekken, zouden zij zich nog op onrechtmatig door hen bezet Indisch gebied bevinden, terwijl de Indische troepen zich nog verder op eigen gebied zouden moeten terugtrek ken, waardoor een vacuum ontstaat, dat China later zou kunnen bezetten". Voor vervolg zie pagina De Sowjetminister van defensie heeft opdracht gegeven de staat van paraatheid voor de strijdkrachten van Rusland op te heffen, na president Kennedy's bevel om de blokkade Cuba te staken. Dit geldt ook voor de strijdkrachten van het Warschaupast. In een vandaag uitgegeven militaire order staat ook, dat alle Russische onderzeeboten naar hur normale bases moeten terugkeren De militairen die gedemobiliseerd zou den worden maar in dienst werden ge houden, gaan nu naar huis. Amerikaanse U-2's uit Engeland Amerika heeft zijn vliegtuigen van het type U-2 uit Engeland teruggetrok ken. Het Britse ministerie van de lucht macht deelt mee, dat de toestellen hun program, bestaande in weerkundige on derzoekingen op grote hoogte, hebben voltooid. Twee doden bij autobotsing Op rijksweg 1, de verbinding van de hoofdstad met Het Gooi, is gisteren een personenauto, bestuurd door de heer R Leijds uit Naarden, door de gladheid geslipt en in botsing gekomen met een uit de tegenovergestelde richting komen de vrachtwagen. Bij deze botsing werd de heer Leijds zo zwaar gewond, dat hij tijdens het vervoer naar een Amsterdams ziekenhuis overleed. De bij hem in de auto zittende 19-jarige L. B. de Haan, even uit Naarden. overleed ter plaatse aan verwondingen. Muilezels worden i voor de troepen h Se La-pas aan te India gebruikt om munitie en andere voorraden le buurt van de door de Chinezen aangevallen *ren een van de meest recente foto's uit het noordelijke grensgebied. Er zal een geheel nieuwe Westduitse regering moeten worden gevormd. Ook de vijftien C.D.U.-C.S.U.-miftisters in de vierde Adenauer-regering hebben gisteren op voorstel van het partij- hoofdbestuur en de fractieleiding hun portefeuilles ter beschikking van de regeringschef gesteld, ten einde een algehele reorganisatie van het kabinet mogelijk te maken. Het wordt in goed ingelichte kringen zelfs niet voor geheel uitgesloten gehou den, dat deze regering onder andere lei ding zou komen te staan en dat met andere woorden een ander dan dr. Adenauer bondskanselier zal worden. Daarmede is thans de gehele vierdp Adenauer-regering demissionair. Men verwacht niet dat nog deze week be langrijke beslissingen zullen vallen. Het wachten is nu eerst op de uitslagen van dc landdag-verkiezingen in Beieren, die opheldering zullen verschaffen over de positie van de C.S.U. Verder op de reactie van bondspresident Lübke, die in Thai land is en door bondskanselier Adenauer per koerier van de situatie op de hoogte is gesteld. Het is mogelijk, dat de presi dent, mede in verband met de oorlogs- 'oestand in India, zijn bezoek aan pre- 'mier Nehroe zal uitstellen en voortijdig naar West-Duitsland zal terugkeren. Felle aanval De C.D.U.-C.S.U.-fractie heeft gisteren een felle aanval gedaan op de Vrije De mocratische Party. ZU stelde vast, dat de bondsregering van 1949-1961 succesvol heeft kunnen werken, dat echter in het laatste jaar de F.D.P. steeds meer moei lijkheden heeft veroorzaakt, die de rege- ringsarbeid hebben verzwaard. De F.D.P. heeft de regeringscoalitie eenzijdig opgezegd uit verkiezingstac- tisehe overwegingen, zonder daarvoor ook ondanks de gebeurtenissen der afgelopen weken als gevolg van de „Der Spiegelaffaire een acute aanleiding bestond, meent de C.D.U-C.S.U.-fractie Zij gaf uiting aan haar vertrouwen in bondskanselier Adenauer en verzochi hem snel te willen handelen tot herstel van een functionerende regering. Een nieuwe coalitie met de F.D.P. zou naar het oordeel van de fractie alleen moge- Ujk zijn indien de voorwaarden van samenwerking van te voren grondig worden vastgesteld. Met deze laatte formulering heeft de C.D.U-C.S.U. te kennen gegeven, dat zij het coalitieverdrag van november vorig Jaar als nietig beschouwt F.D.P.-chef Mende had in Neurenberg verklaard dat het nog geldig was, maar alleen tydelijk buiten werking was ge steld. De C.D.U.-C.S.U. wenst voor de toekomst garanties dat zij niet opnieuw zullen worden blootgesteld aan de gril len van de liberalen die ten slotte in de Westduitse politiek tot de dwergen be- Voor vervolg zie pagina 9 "VTOCH CHINA, noch India, zo schreven we gisteren, hebben er behoefte aan, het conflict waarin zij beide betrokken zijn te bestempelen als een formele oor log. Van de terughoudendheid op dit punt levert het jongste Chinese voorstel wel een opmerkelijk bewijs. In de internationale politiek zijn de ver rassingen overigens niet van de lucht Rusland haalt na zich daar te hebben ge nesteld, zijn kernwapens en zijn bommen werpers van Cuba. China verklaart na ver in India te zijn doorgedrongen, zich tot staking van het vuren en zelfs tot te rugtrekken bereid. De wereld gist naar de motieven. Dat zij daarbij van enig wantrouwen is bezield, verwondert niet. Zowel van de Russische als van de Chinese machthebbers zijn we niet gewend, dat ze vrijwillig tot goede daden komen. De verbaasde toeschouwer is dus bedacht op dubbele bodems, die achteraf aanwezig kunnen blijken. Nu zijn er voor de jongste Chinese hou ding wel mogelijkheden. Men heeft er in tussen wel ontdekt, alleen te staan. Het enige land. dat China is bijgevallen is Albanië, en het valt te verwaarlozen. Rus land op zijn beurt zat met het Chinese- Indiase conflict in een pijnlijk parket Het zal op China zware druk hebben ge oefend. Met zijn juist deze dagen gehouden par tijcongres had Chroesjtsjef laten zien, dat de partijgangers in eigen land achter hem sfaan. Zijn positie is, na het aanvanke lijke Cubaanse gezichtsverlies, verbeterd, en ook aan de Chinese partijleiders zal dit niet zijn ontgaan. China heeft wel zijn leergeschillen met Rusland, maar een of ficiële breuk wordt minder wenselijk ge oordeeld. Dus is het niet uitgesloten, dal het alsnog oor heeft geleend aan de Rus sische vermaningen. Er zijn nog andere mogelijkheden. Het kan zijn, dat China met zijn verrassend voorstel verwarring heeft willen zaaien onder het Indiase volk, dat allengs door de dreiging van het naderende gevaar verbijsterd dreigde te raken. Het kan ook zijn, dat China zelf beducht begon te wor den voor al te groot gezichtsverlies bij de neutrale volken Het kan ten slotte ook zijn. dat er overwegingen liggen in het militaire vlak, India is een onnoemelijk groot land, en hoe verder China oprukt, hoe langer en hoe kwetsbaarder zijn ver bindingslijnen, daartegenover begint van alle kanten een stroom van versterking naar India te vloeien. De eerstkomende tijd zal ons veel kun nen leren. Is het zo, dat Rusland China heeft weerhouden, dan is het een merk waardig voorbeeld niet het eerste ove rigens hoe onder Gods goede gunst twee, elk voor zich verwerpelijke mach ten elkaar in bedwang kunnen houden, ten profijte van anderer leefbaarheid en vrijheid. (RITA) „Hallo, pap, we hadden het juist JTEN depressie die dinsdagmiddag de ingang van het Kanaal bereikte is daarna naar Bretagne getrokken. Dc de pressie gaat vergezeld van een neerslag, zone, die zich met sneeuw over ons land uitbreidde tot de grote rivieren. Aange. zien wordt verwacht dat de depressie opvullend verder naar hét Alpengebied trekt, zal de wind door oost heen naar noordoost of misschien weer naar noor delijke richting draaien en koude lucht uit Noord Duitsland aanvoeren. De neerslagzone verlaat ons gebied maar daarvoor in de plaats kunnen als de wind noord geworden is weer enkele sneeuwbuien van de Noordzee binnen drijven. De komende nacht zal op de meeste plaatsen opnieuw lichte vorst voorkomen. Daar waar sneeuw is blijven liggen en de opklaringen overwegend HET WEER Tendens dalend zijn, het meest. De Bilt verwacht tot donderdagavond Bewolkt met enkele verspreide opkla ringen. geen neerslag van betekenis. Zwakke tot matige wind aanvankeiyic zuidoostelijk later draaiend naar noord oost of noord. Vannacht opnieuw lichte vorst tot temperaturen om het vries- yl. punt. VÜssIngen Morgen ongeveer dezelfde temperatu- Ec'de ren als vandaag. (Opgemaakt te 11.15 u.). Twente ZON EN MAAN Zd^Umb" Donderdag 22 november: zon op 8.10, Heisinki onder 16.41 uur; maan c* '"w 15.18 uur Dinsdag 27 november: DN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur D. Heidei onder Tem per. Station testeldh. If' Sc SE .d S« II TAE financiële controlecom- zijden over het financiële te nemen- Daarnaast zijn er algemene kritiek vele opmer. ten een beperking tot een missie van de E.E.G. en doen en laten van de twee nogal wat gevallen, waarin kingen over detailpunten, strikt minimum, vooral nadal Euratom, die bestaat uit zes gemeenschappen in '61 ver- bij het afsluiten van contrac- waarbij ditmaal met name d# hun b.v. is opgevallen, dat hoogleraren onder wie voor klaart de commissie dat er ten duidelijk wordt vooruit- dienstreizen en vernieuwing een commissielid in iets meer Nederland prof. dr. D. Simons te veel posten van het ene gelopen op het geld dat in van kantoormeubilair de aan- dan een jaar tijd 160 dagen heeft bij de instellingen van jaar naar het andere worden het nieuwe begrotingsjaar pas dacht hebben gekregen. De in de hoofdstad van zijn va- deze twee gemeenschappen overgeschreven onder de al- beschikbaar kan komen. kosten van officiële reizen derland op dienstreis is ge- aangedrongen op een betere gemene aanduiding „nog te van de leden der E.E-G -com- weest. Voorts vertoont vol- begrotingsdiscipline. verrichten betalingen". Voor- Het verslag dat deze week missie en hun hoge ambtena- gens hen de dienstreisgrafiek al de E E.G.-commissie heeft bij het Europese parlement is ren worden groter. Dc finan- met Kerstmis en nieuwjaar In 'n verslag van 215 blad- de neiging dit begrip ruim ingediend, bevat naast deze ciële commissarissen beplei- opvallende pieken. A'dar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1