van Assam ligt voor China Vlakte open nu Commentaar Jlieume £dJtsd)c (üiourant Nu reorganisatie mogelijk van Adenauer-kabinet Bij Grüne Polizei, toch Nederlander -lil Nehroe vraagt VS. vliegtuigen I Belangrijke stad Bomdila moest verlaten worden Castro zendt Russische bommenwerpers terug FDP.-ministers trokken zich terug DINSDAG 20 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. DrlcënveertignU jaargang no. 11687 Speelgoedactie: „Eerlijk spel" CHR1STELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is ahtbltoen tn$n herl ia Icgtjeaspott" Zie pagina 9 DE troepen van het Chinese rode leger zijn door de Indische verdedi gingsstellingen in het noordoostelijke gebied gestoten en bedreigen nu rechtstreeks de Vlakte van Assam, de poort naar het grote Indische continent. De uit bestuursoogpunt belangrijke plaats Bomdila is in hun handen gevallen. De Indische autoriteiten hebben voorbereidingen ge troffen voor het door de lucht wegvoeren van alle Britse vrouwen en kinderen, die zich in het gebied ten noorden van de Bramapoetra-rivier bevinden. In Texpoer, ongeveer 100 km ten zuiden van Bomdila, aan de zuidelijke oever van de Bramapoetra, heerst paniek. Gemeld wordt, dat de 30.000 bewo ners al bezig zijn. de stad te verlaten. Onder deze bijzondere teleurstellen de omstandigheden heeft premier NehToe een beroep op de Verenigde Staten gedaan zo spoedig mogelijk transportvliegtuigen en helikopters te leveren. Volgens de laatste be richten zijn de Chinezen thans onge veer 65 km voorbij Bomdila opge rukt. Zij zijn minder dan 50 km van de vlakte van Assam verwijderd. Intussen wordt gemeld, dat in Tibet Chinese parachutisten worden opgeleid. Als gevolg van deze berichten is de vrees toegenomen, dat de Chinezen zul len proberen, sommige Indische stellin gen in de flank aan "te vallen en zodoen de telkens door de Indische defensie- posities heen te dringen. Premier Nehroe lichtte het Indische volk gisteren zelf in over de dramatische van van Bomdila. De verovering van deze stad is tot dusver het grootste suc ces v. d. Chinese communisten geweest „Verouderd en te langzaam NADAT president Kennedy de Sowjetunie had laten weten, uiter lijk vandaag een bevredigend antwoord te verwachten over het terugtrekken van de Russische bommenwerpers van Cuba, heeft dic tator Fidel Castro aan Oe Thant, secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, bericht, dat hij bereid is deze vliegtuigen naar de Sowjetunie terug te sturen. Castro zou de bommenwerpers niet lan ger nodig hebben omdat ze ,te oud en te langzaam" zouden zijn. Nieuws in één oogopslag De Cubaanse premier Fidel Castro heeft secre taris-generaal Oe Thant laten weten, dat hij be reid is de Russische bom menwerpers naar de Sow jetunie terug te sturen. Dit gebeurde na de mede deling van president Ken nedy, dat hij uiterlijk van daag een bevredigend antwoord verwachtte. Ken nedy geeft vannacht om twaalf uur Nederlandse tijd een persconferentie. De Chinezen zetten in India hun opmars voort. Zij bedreigen nu recht streeks de vlakte van As sam. Voorbereidingen wor- denjgetroffen voor de eva cuatie van alle Britse vrouwen en kinderen, die zich ten noorden van de Pramapoetra-rivier bevin den. Nehroe heeft de Ver. Staten verzocht ten spoe digste transportvliegtui gen en helikopters te le- De Westduitse liberale ministers in totaal vijf hebben nu hun ontslag aangeboden. De samen werking met de christen democraten is echter niet opgezegd. In Bonn wordt algemeen verwacht, dat minister Strauss ten slotte zal aftreden en dat bonds kanselier Adenauer het kabinet zal reorganiseren. In een rede van enke le uren heeft premier Chroesjtsjef het centrale comité van de Russische communistische partij me degedeeld het noodzake lijk te achten, dat zowel in de partij als in de in dustrie ingrijpende reor ganisaties worden aange bracht. Volgens Chroesj tsjef heeft de Sowjetunie vorig jaar grote succes sen op nationaal en inter nationaal gebied geboekt. De eerste secretaris van de Bulgaarse com munistische partij, Todor Zjivkof, is gekozen tot premier. Tevoren was in Washington medege deeld, dat geen vorderingen gemaakt zouden kunnen worden bij de onderhan delingen over een oplossing van de Cu baanse kwestie, zolang de bommenwer pers niet van Cuba verdwenen zouden zijn. Er waren toen nog geen aanwijzin gen. dat de Russen de bommenwerpers demonteren en inpakken voor de terug zending naar de Sowjetunie. De Russen was te verstaan gegeven, dat het „nuttig zou zijn" dat de Russen een duidelijk antwoord over de bommen werpers zouden geven tegen de tijd, dat de persconferentie van Kennedy, die vastgesteld is op vanavond twaalf uur Nederlandse tijd, begint Deze perscon ferentie, die door alle grote radio- en tv-stations zal worden uitgezonden, zal naar verwacht wordt een verslag aan het vol'k zijn over de toestand rondom Cuba. En het lag voor de hand, dat wat de Russen ook over de bommenwerpers kwestie zouden zeggen, het de aard van het verslag van de president zou beïn vloeden.In Washington had men duide lijk laten doorschemeren, dat de tijd na derde waarop Amerika krachtiger maat regelen zou kunnen nemen om de bom menwerpers van Cuba te krijgen. Een verscherping van de Amerikaanse blok kade had een eerste stap kunnen zijn. De Verenigde Staten hebben uit lucht- verkenningen kunnen vaststellen, dat een aantal Russische raketten voor korte af stand op Cuba aanwezig is, die nog niet eerder zijn waargenomen. Zij zouden echter niet als aanvalswapens aange merkt kunnen worden. De New York Herald Tribune is echter niet geheel ge rust en heeft de vrees uitgesproken, dat Chroesjtsjef op Cuba opnieuw met vuur speelt, omdat het bestaan van de raket ten wijst op de aanwezigheid van atoom koppen, die ze tot gevaarlijke wapens maken. Ontploffing in Putte Riooldeksels vlogen over kerktoren Tijdens de slotwerkzaamheden aan de riolering te Putte (Noordbrabant) heeft zich gisteren aan de grens met België, ter hoogte van de rooms-katholieke kerk, een zware ontploffing voorgedaan De deksels van het hoofdriool wer den over de kerktoren geslingerd en kwamen op het dak van de pastorie te recht Talrijke ruiten in de pastorie en omgeving werden vernield. Het wegdek werd ter plaatse opengescheurd. Zware rookwolken stegen na de explosie op. Het riool zal opnieuw moeten worden gelegd, daar de buizen werden vernield. Vermoedelijk is een defect in de gaslei ding oorzaak geweest van deze ontplof fing. Er hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Tevoren had de premier het parlement ingelicht over de Chinese verovering van de bergrug van Se La, waardoor de weg naar Bomdila open lag. In ant woord op een vraag verklaarde Nehroe dat zijn regering thans de vraag, of In dia de Chinese volksrepubliek de oorlog zou dienen te verklaren, of tot sluiting moet overgaan van de Indische ambas sade te Peking, zorgvuldig zou overwe gen. De Chinese troepen, die de bergrug veroverden, worden op ruim 50.000 man geschat. Zij deden in het smalle dal. dat naar de Indische stellingen op Se La leidde, de ene stormaanval na de andere. Honderden van hen werden door het vuur van de Indische verdedigers neer- gemaaid, maar golf na golf stormde gil lend en krijsend en struikelend over hun eigen doden en gewonden voorwaarts. Ook in Kasjmir (het zgn. noordweste lijke grensgebied) voeren de Indische verdedigers een verbitterde strijd voor het behoud van het strategisch belang rijke vliegveld van Tsjoesoel. in het zuiden van Ladakh. Een Indische voor post is na harde strijd van verschei dene uren in handen van de commu nistische aanvallers gevallen. Het vlieg veld zelf is ondanks de op elkaar vol gende aanvallen, nog onder controle van de Indiërs. Intussen heeft premier Tsjoe En-Lal van Rood China er zijn „misnoegen" over uitgesproken, dat het grensgeschil met India niet tot een oplossing komt. In een brief aan de Afrikaanse en Azia tische groep landen, die in de V.N. een blok vormen, noemt hij de ontwikkeling „verontrustend". Hij acht het „ondenk baar", dat het conflict uitgroeit tot een echte oorlog tussen beide landen, „om dat hun belangen in wezen gelijk zijn". Prins Bernhard naar Brussel Prins Bernard zal op woensdag 21 no vember een bezoek brengen aan de Nederlandse permanente vertegenwoor diging bij de Europese Gemeenschappen te Brussel. De voormalige Grüne Polizist" Joop Hennepoel met zijn vrouw, beiden verheugd om zijn verkrij ging van de Nederlandse natio naliteit, wegens zijn uitstekend gedrag in de oorlog Maar hjj liet de waarschuwing horen, dat interventie door de Ver. Staten het grensgeschil op afschrikwekkende wijze zou kunnen vergroten. Gisteravond heeft de Indische zaakge lastigde bij Rood China, Banerjee, met Tsjoe En-Lai over het conflict geconfe reerd. Wellicht heeft hij verteld, wat Nehroe gistermiddag in een radiotoe spraak heeft gezegd, nL dat de strijd zal worden voortgezet, hoe lang die ook mag duren en hoe hoog de prijs ook zal zijn. „Nooit," aldus Nehroe, „zullen wij een vrede aanvaarden op voorwaarden, die door Rood China gedicteerd worden. Want dan zou men kunnen denken, dat wij toegeven wegens de geleden verlie- De Bondsdagfractie en het partij bestuur van de F.D.P. (de Vrije democratische partij) in West- Duitsland waren in Neurenberg bijeengekomen om hun houding te bepalen inzake het terugtrek ken van de vijf F.D.P. ministers in het huidige kabinet. Op deze foto ziet men de voorzitter van de F.D.P., Erich Mende, terwijl hij lachend de hand drukt van de oud-voorzitter Reinhold Meier. De laatstgenoemde zit aan een tafel, waarop het laatste nummer van „Der Spiegel" ligt (Van onze correspondent) BONN, dinsdag TAE vrije democraten hebben hun vijf ministers Starke, Stammberger, Mischnick, Lenz en Geel, resp. van financiën, justitie, vluchtelingen zaken, staatsbedrijven en economische samenwerking uit de regering teruggetrokken. Het besluit daartoe is gistermiddag in Neurenberg een stemmig genomen op een vergadering van het partijbestuur en fractie leiding, in totaal rond tachtig man. Bondskanselier Adenauer, bondsraad president dr. Kiesinger die de in Thailand vertoevende president Lübke vervangt en minister zonder portefeuille dr. Krone (die de laatste dagen heeft getracht de coalitie in stand te houden) werden onmiddellijk tele grafisch van het besluit op de hoogte gesteld. De vrije democraten hebben deze ernstige stap genomen om de weg vrij te maken voor een reorgani satie van het Adenauer-kabinet. In een communiqué spraken zij zich nadrukkelijk uit voor voortzetting van de samenwerking met de C.D.U.-C.S.U. Zij verklaarden dat West-Duifsland een sterke regering nodig heeft en dat de C.D.U.-C.S.U. en F.D.P. tezamen in het parlement over een grote meerderheid beschikken. Ook de internationale situatie eist een regering die niet is belast door bepaalde personen. Der halve is een reorganisatie van de re gering nodig, aldus de vrije democra ten, die zelf .ook twee ministers wilden vervangen, nil. Starke en Stammber- Strauss niet genoemd ln een communiqué wordt minister Strauss niet meer met name genoemd. Noch wordt er gesproken over een ulti matieve eis tot zijn ontslag. In goed inge- lichte kringen gelooft men dat de libe ralen opzettelijk hebben willen vermijden dat de onderhandelingen over de kabi netsreorganisatie worden bemoeilijkt. In C.D.U.-C.S.U. kringen is men van mening dat de toestand zich door de liberale stap niet verder heeft verscherpt. De liberalen hopen dat er met de rcorganisatiebespr* kingen spoedig een begin zal worden ge maakt. Het is echter niet te verwachten dat dit zal gebeuren voor de landsdagver. kiezingen die zondag a.s. in Beleren wor den gehouden. (Voor vervolg zie pag. 4) Het vierjarig zoontje van de familie Bronsema uit Delfzijl is gisteren v< gelukt, toen het uit de kleuterschool de straat op holde en onder een auto kwam. 9 De 67-jarige G. H. Wilmink uit Wie- ne-Ambt-Delden is gisteren, toen hij per fiets de rijksweg Delden-Goor overstak, door een auto aangereden. Hij was di rect dood. pHINA EN INDIA zijn niet met elkaar in oorlog. Zelfs zijn de diplomatieke betrekkingen niet verbroken, men krijgt als buitenstaander de indruk, dat ze in* tegendeel met enige nadruk in stand wor den gehouden. Beide landen hebben daarvoor uiteraard hun redenen. De Chinese regering beweert, dat het haar te doen is om een vreedzame regeling van een grenskwestie. Zo draagt ze het in het bijzonder voor aan de lan den in Azië en Afrika, die kennelijk zand in de ogen moet worden gestrooid. Ze moeten van China niet een al te ongun stig beeld krijgen. Ze zijn in meerderheid neutraal, hebben grote bewondering voor India, en er is China ie*s aan gelegen, dat ze niet publiekelijk de kant van India kiezen, ja hier en daar mogelük ook ove- r'^ens het neutraliteitsstandpunt laten schieten. Een neutraal land is en blijft nu eenmaal een gemakkelijker prooi voor het commumsme. Vandaar dus geen oor log tussen China en India, alleen maar wat genoemd wordt een vreedzame rege ling van een grenskwestie. Ook India ontkent, dat er een oorlogstoe stand is. Hier is het duidelijk zwakte. Een uitgebroken oorlog heeft altijd in zich het onherroeoel'ike. men heeft hem niet in de hand, hi.i heeft ziin eigen wetten. Daarteeennver bewaart India vooralsnog liever de illusie want veel meer is het niet dat de huidige pijnlijke situatie zich nog van oorlog ondierscheidt. China moet liever met praten in het gareel wor den gehouden. Vandaar India's streven ook nu nog. of juist nu om China toe te laten tot de Veren5ede Naties. De toestand is ongetwijfeld ernstig. India begint meer en meer de bescherming te verliezen van zijn natuurlijke grenzen. Straks hebben de invallers het bergland achter zich en strekken zich de wijde vlakten voor hen uit Belangrijke gebieden van India komen dan open te liggen. Het is moeilijk, zich over dit alles in spe culaties te begeven. Zo weet men on voldoende, wat China inmiddels aan mili taire macht heeft opgebouwd. Misschien is die macht op zichzelf niet overweldi gend. Daar staat dan tegenover, dat de machthebbers in de Chinese hoofdstad niet zuinig zijn met materiaal aan mensen. Men kan een vijandelijke stelling ver overen met wapens, men kan het ook doen door haar met mensen te overspoelen. Er zijn berichten, dat de Chinese regering deze methode toepast. De eerbied voor de mens is onder het communisme bitter klein. Intussen bestoken China en Rusland el kaar per krant en radio. Dit is voor Rus land ook een wijze om zich actief te be tonen. Het geeft Chroesjtsjef een kans te meer om zich -van andere activiteiten in het ook voor hem pijnlijke conflict te onthouden. (RITA) tendens: stijging ming van koude poollucht waarin boven de Noordzee buien tot ontwikkeling ko men die daarna landinwaarts drijven. Boven Ierland en Engeland breiden zich intussen drukdalingen uit die behoren bij een oceaandepressie ter hoogte van de Schotse kust. Bij het Kanaal splitst zich van deze depressie een afzonder lijke storing af, die naar Bretagne of da Golf van Biscaye afzwenkt. In ons land is de invloed van deze storing niet groot. Wel krimpt de wind naar zuid en later wellicht naar zuidoost, waardoor er d* onder 16.42; maan op: 1.31, onder 14.59. komende nacht op tal van plaatsen lichte Dinsdag 27 november: nieuwe maan. vorst voorkomt tot temperaturen om het HOOGWATER srHFVFNivrFV vriespunt. Er blijven nog enkele buien HUUliWAItK aCHEVENINGEN binnendrijven. Later kan er bewolking ^1 november: 10.50 van.; 23.27 nan. in de hogere niveaus worden verwacht. Maar frontale neerslag is tot morgen- HET WEER CV EUROPA avond onwaarschijnlijk. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Nu cn dan opklaringen, maar plaatse, lijk ook enkele buien. Zwakke tot matige station wind krimpend naar zuid of zuidoost. Vannacht lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. Morgen overdag onge- ypenburg veer dezelfde temperaturen als vandaag Vlissingen (Opgemaakt te 11.15 uur) d^BT Zon en maan Hndhhe Woensdag 21 november: zon op 8.09, Zd.-Limb. Rapporten hedenmorgei T}E ex-opperwachtmeester bezetting honderden Neder- van de Grüne Pollzei te landers, vooral Amsterdam- correcte" houding tijcfens ~dë opende" hij' Amsterdam Josef Henncboel bewijsmateriaal voor zijn ten bleken te zijn. In 1959 boel de Nederlandse natio- •ecto hmifimfr ui; sigarenwinkel naliteit is toegekend. .geholpen uit de handen bezetting te verzamelen, werd aan de De Wittenkade heeft na negen jaar de Ne- van de Duitsers te ontsnap- hij door de politieke opspo- dwianrtcp nationaliteit ge- pen. „Het enige wat ik heb ringsdienst aangehouden. „Ik heb willen bewijzen Amsterdam; 130 bloemstuk- dat niet alle Grünen hetzelf- ken onderstreepten toen de de waren. Ik geloof dat ik i kr«"V.AI< Hennrtöhl gedaan is da. ik mens ben In 1953 diende hy een ver. „m dïThyg* m\g .eggen d7 ik d?ar°n werf hl, m Berge ,n Du,ts. gebleven." roeksehrift in om de Neder- Sinds het indienen van het geslaagd ben gezien dt li land gehnren Als reservisl Na de oorlog werd Henne- landse nationaliteit te ver- verzoekschrift in 1953 is gijn willlging van mijn ver70ek 'f n °°rl?esJa«" t gearresteerd Tot werven. In 1957 trouwde hij hooding tijdens de oorlog uit. schrift. Ik ben erg blij met ingedeeld bli de Gruuc Po- 1950 wan hef hpm vprbnrtpn met nnn VsAsrlonilcn „nu.,., iki 6 oerig onderzocht, wat gere- de Nederlandse nationaliteit. igedeeld bij de Grüne Po- 1950 was het hem verboden met een Nederlandse vrouw! JSÜÜL lisel. Omdat hij het niet in Nederland te komen Toen Bij deze gelegenheid kreeg sulteerd heeft in de publika- Ik hoop te bewijzen dat ik met het nationaal-socialisme hij een jaar na de oorlog il- hij 600 brieven van Neder- tie in de staatscourant van 1 die waard ben" eens was, heeft hij tijdens de legaal in ons land verbleef landers die hem niet verge- november, waarbij Henne- BerlHn rrankfui Belgrado gh. windstil I -o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1