Jlicuwc gtihsctfeGTtwrmit Castro zou controle willen aanvaarden Commentaar Twee schipbreukelingen „met auto(!) gered Vrouw ruim 20 jaar aan de ketting Dreigement aan het adres van Amerika Kinderbijslag gaat omhoog Wippertoestel werkte met India opent de aanval VRIJDAG 16 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37 TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting) POSTREKENING: 58936 PrfeënveertigBte jaargang Dr. B DIEMER CHRIST EL! JK-IS AT tON AAL DAGBLAD .Stantvostic!) it gbfblttfn tnjn bert ia tegijenspotT Minister Veldkamp: Negen uur werken niet te lang Gesprek met Mikoyan afgelopen tJE Cubaanse dictator Fidel Castro is plotseling soepeler geworden ten opzichte van de Amerikaanse eisen voor toezicht op de ontmanteling van de Russische raketbasis op Cuba. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vijf voorwaarden (o.a. ontruiming van de marinebasis Guantanamo), maar heeft in beginsel besloten, deze vijf punten niet langer als een onverbre kelijke eenheid te beschouwen, nu Amerika blijft eisen, dat VN-teams naar Cuba worden gezonden om te controleren of alle raketten en lanceerin- stallaties verdwenen zijn. Beatrix verlaat een Mahabalipoeramtempels aan het strand, vijftig kilometer Madras in India. Nieuws in één oogopslag Nu de VS blijven eisen, dat VN-teams naar Cuba gaan om te controleren of alle raketten en lanceerin- staUaties verdwenen zijn, heeft premier Fidel Castro in beginsel besloten zijn vijf eisen (w.o. de ontrui ming van de Amerikaanse basis Guantanamo) niet langer als een onverbre kelijke eenheid te beschou wen. Volgens Washington liggen in Cubaanse grot ten grote aantallen raket ten voor de middenafstand opgeslagen. In het Himalayageberg- te zijn Indische troepen thans overgegaan tot een aanval op de Chinese stel lingen bij Walong. In India is een begin gemaakt met de produktie van automa tische geweren. Men hoopt daarmee binnenkort het gehele Indische leger te kunnen uitrusten. Zeven opvarenden van het brandende Griekse vrachtschip Captain Geor ge (met 400 ton springstof fen aSVi boord) zijn gered, maar een reddingboot met achttien zeelieden aan boord is gekapseisd. Het reddingswerk werd be moeilijkt door een zware storm die ook andere sche pen in moeilijkheden Naar het oordeel van bondskanselier Adenauer zal het Westen harder moeten optreden tegen de Russen. Adenauer ver klaarde ook dat de bespre kingen met president Ken nedy en minister Rusk tot volledige overeenstemming over alle belangrijke vraagstukken hebben ge leid. De Hervormde synode wil in haar zitting van be gin volgende week spreken over de Remonstrantse re acties op haar „Richtlijnen over uitverkiezing". Om het de Hervormden ge makkelijker te maken heb ben de Remonstranten hun reacties gebundeld uitge geven in een brochure. De voorzitter van de Ned. Chr. bond van werk nemers in de hout- en bouwnijverheid, de heer Van Eibergen, heeft in de vergadering van zijn bond o.m. verklaard, dat, als het bedrijfsleven erop wijst dat gesloten overeenkomsten niet kunnen worden nage leefd. de overheid de richtlijnen of regelen dient te wijzigen. De verandering in de houding van Castro valt samen met het beëin digen van zijn besprekingen met de Rus Mikoyan, die twee weken heb ben geduurd, Zij ging ook gepaard met een dragement aan het adres van Amerika, dat alle Amerikaanse vliegtuigen, die boven Cuba ver kenningsvluchten maken, zullen worden neergeschoten. in een brief aan Oe Thant, secretaris generaal van de Ver. Naties. Deze steld» de Amerikaanse afgevaardigde Steven son onmiddellijk van de inhoud van at brief op de hoogte. Zonder zijn dine* naar de Russische afvaardiging voor eer> gesprek met KoeznetSof. Na een gn- sprek van bijna drie en een half uur ver liet Stevenson het Russische gebouw. Hi) deelde verslaggevers mede. dat de brief van Castro was besproken. De inhoud van deze brief zou pas tegen de avond wor- den gepubliceerd. De soepelheid en het dreigement van Castro lijken elkaar tegen te spreken Het doorgaans goed ingelichte blad Mi ami News weet in dit verband te mel den, dat president Kenedy betrouwbare inlichtingen heeft ontvangen over de aanwezigheid van een aanzienlijk aantal raketten voor de middenafstand op Cuba De president zou er van overtuigd zijn. dat de projectielen verborgen zijn in on dergrondse bases, die uitgegraven zijn in de heuvels van de provincie Pinas de) Rio. Deze zouden aangelegd zijn onder toezicht van Tsjechisohe technici. Er zou den zich ook grote hoeveelheden ander' moderne Russische wapens bevinden. Communistisch China heeft intussen Chroesjtsjef er van beschuldigd, doods, bang te zijn voor de militaire macht van de Ver. Staten. Bovendien werd de Rus- Benzine-oorlog Sinds enkele weken wordt in Den Helder een felle slag om de prijzen superbenzine geleverd. Enkele garage houders hebben de prijs tot niet minder dan 42 cent per liter verlaagd (normale prijs 49,3 cent). Dit tot groot ongenoegen van andere bedrijven, die gebonden zijn aan hun contract met de benzinemaat schappij, en dus niet kunnen meedoen in de prijzenstrijd. De goedkope benzine wordt betrok- De goedkope benzien wordt betrok ken in Duitsland, vermoedelijk van de onafhankelijke benzine-maatschappij Frisia, die al meer van zich heeft doen spreken door felle concurrentie. De Bo- vag heeft een vergadering bijeengeroe pen om de situatie te bespreken. sische premier die niet met name werd genoemd inmenging in binenlandsc aangelegenheden van Albanië verweten. Deze hernieuwde Chinese kritiek op Chroesjtsjef wijst er op, dat de ideolo gische strijd van de Sowjetunie en China ernstiger vormen dan ooit heeft aange- Zo zat de Deense kustvaarder Windhund vanochtend op het strand bij Hoek van Holland, in een schijnbaar hachelijke positie. Per 1 januari (Van onze parlementsredactie) De regering wil bevorderen, dat per 1 januari de kinderbijslagbedragen, zo als die thans zijn opgenomen in de Al gemene Kinderbijslagwet en in de Kin derbijslagwet voor loontrekkenden. worden aangepast aan de loonstijging, welke sedert 30 september 1960 is op getreden. Zoals men weet, treedt de nieuwe kinderbijslagregeling op 1 jan. in werking. Minister Veldkamp kondigt bovenge noemde maatregel aan in de memorie van antwoord over de begroting van sociale zaken en volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Hij deelt mee, dat de uitvoerings maatregelen, die in verband met dit in werking treden noodzakelijkerwijs voor 1 januari gereed moeten zijn, ook voor genoemde datum tot stand zullen zijn gekomen. Behalve bij de Raden van Arbeid zullen ook bij de postkantoren kinderbijslaglijs- ten verkrijgbaar worden gesteld. Ook de werkgevers zullen evenals thans hun bemiddeling kunnen blijven verlenen bij het verkrijgen van kinderbijslaglijsten voor hun werknemers. A.O.W. Een voorstel tot een nieuwe aanmer kelijke verhoring van de A.O.W -uit keringen nog in de loop van dit parle mentaire jaar kan minister Veldkamp niet in uitzicht stellen. Hij deelt mee, dat dit onderwerp en vooral het ermee verbonden vraagstuk van de premieverhoging en de looncompensa- tie in het kader van het Ioongesprek met de Stichting van de Arbeid wordt besproken. Deense coaster muurvast op Hoekse strand a (bijna komische) redding gezien: gister avond op h«t strand van Hoek van Holland, waar twee van de vier op varenden van het rotsvast aan de grond zittende Deense kustvaartuig Windhund per auto van boord werden gehaald Voor de Hoekse redders onder leiding van schipper Willem van Seeters zat er niets anders meer op dan te voet en met de wagen naar het bijna drooggevallen scheepje (199 ton) te gaan, nadat eerder op de avond alle andere pogin gen om de schipbreukelingen van de coaster te halen, waren mislukt. De Windhund zat zo hoog op het strand honderdvijftig meter van de duinenrij dat de reddingboot President Jan Leis met geen mogelijkheid langszij kon ko men. Voor de reddingvlet was de zee te ruw en het wippertoestel. waarme< lijn naar de Windhund zou worden ge schoten, functioneerde niet. Inmiddels BANANEN (Van c onzer verslaggever) na de stranding) was gezakt, dat de gc- r voor de redding (ongeveer drie makkelijkste overbleef! De bemanning van de kustvaarder, die hoog en droog in de warme stuurhut ge duldig op de komst van de redders zat te wachten, heeft overigens na de stranding geen ogenblik in levensgevaar verkeerd Kapitein mede-eigenaar Gunnar Jensen Torwald Jensen (geen fami lie van elkaar weigerden van boord te gaan, toen de auto „langszij reed". Alleen het zestienjarige meisje Lilly Agnete Lar- sen en de 49-jarige motordrijver Peder Hansen Andreasen lieten zich in de strie mende hagelbuien op de sterke schouders van de redders zakken en zich naar gereed staande militaire jeep dragen. Even over zessen was de 57 jaar oude kustvaarder op het Hoekse strand ge lopen. op ongeveer honderdvijftig meter van de Noorderpier. Het schip, dat met een lading hout onderweg was va Zweedse havenstad Gotenburg naar Brus sel, was ter hoogte van Scheveningen dicht onder de kust gaan varen in ver band met de harde noordwesten wint (windkracht zeven a acht). (Voor vervolg zie pag 11 Reddingswerk in zware storm Deel bemanning nog op brandend Grieks schip TAE bemanning van het brandende Griekse vrachtschip Captain George is gisteravond in een door zware storm opgezweepte Atlantische Oceaan in de reddingsboten gegaan. Het vuur, dat de lading (400 ton springstoffen) bedreigde bleek niet te blussen. De Captain George, die op weg was naar Bermuda, was omringd door een vloot te hulp geschoten schepen. Zij wisten zeven opvarenden te redden. Een reddingboot met de overige achttien bemanningsleden is gekapseisd. De schepen die de ge havende Griek volgen hebben de achttien uit het oog verloren. ACHTTIEN MAN SPOORLOOS? De bemanningsleden hebben een ver beten strijd gevoerd tegen het vuur dat ontstond na een explosie. Aanvankelijk dadht men de situatie te kunnen redden door een deel van de lading overboord te werken, dooh toen dat niet ging kwa men er steeds dringender oproepen om hulp. Het eerste schip dta de Captain George bereikte, was de reddingboot Virginia, maar de zee was zo wild, dat men werkeloos moest toezien. Bij een poging langszij te komen, werd de Vir ginia beschadigd. De Trinity Navigator, die als tweede bij de Griek aankwam wist een half uur na het strijken van de eerste boot vijf schepelingen op te Volgens onbevestigde geruchten zou een reddingboot met vijf mannen zijn gekapseisd. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door een zware storm met golven van tien meter. Piloten van naar het schip gedirigeerde vliegtuigen vertelden, dat de gehele bovenbouw van het schip ln brand stond. Pogingen om radiocontact te maken mislukten. Daarop gaven de piloten seinen met lampen. Aanvankelijk seinde de bemanning terug, maar a) spoedig ging het contact verloren. Hef laatste bericht van de kapitein van de Honden met muilkorf voor, beten toch nog 8 Amsterdammers De laatste dagen hebben zich b(j de Amsterdamse G.G.D. acht personen ge meld, die gebeten waren door aangelijn de en gemuilkorfde honden. Niemand van hen had de naam van de eigenaar of begeleider van de hond gevraagd, zo dat het bijzonder moeilijk zal zijn na te gaan welke honden bijtlustig zijn geble. ken, terwijl het niet mogelijk is de eige naren oersoonlijk te wijzen op de on deugdelijkheid van de gebruikte muil korven. Bij een goede muilkorf is bijten onmogelijk. De Amsterdamse G.G.D heeft nog achtennegentig personen in behandeling, die tegen hondsdolheid zijn ingeënt. In het begin van de week waren het er honderdentwintig. Sinds het begin der vaccinatie-actie zijn 503 personen in behandeling geweest. De G.G.D. heeft 681 gebetenen, die zich aanmeldden, gerustgesteld naar huis kunnen sturen, daar zü niet gevaccineerd behoefden te worden. TNDISCHE troepen zijn aan het noordoostelijke front in het Hi- malayagebergte overgegaan tot de aanval op Chinese stellingen bij Wa long. Volgens radio Peking werden de krachtige Indische aanvallen af geslagen, niettemin leden de Chinese troepen zware verliezen. De ge vechten duren voort. Intussen heeft premier Nehroe een antwoord van drie pagina's gestuurd op de jongste Chinese nota. Over de in houd is niets bekend gemaakt. Voorts heeft Nehroe een voorstel van de hand gewezen voor verplichte militaire oplei ding in India. Hij is niet tegen militaire opleiding op zichzelf, maar meent, dat de Indische regering niet iets op zich kan nemen, dat zij niet doeltreffend kan Captain George luidde, dat er een hoog moreel aan boord was en dat de beman ning ondanks de hopeloze toestand de moed niet verloor. Geruchten als zou de Captain Geor ge bommen vervoeren werden gister avond door de reders ten stelligsb- ontkend. Het schip vervoerde 400 ton springstof, die bestemd was voo< Tripoli en zou gebruikt worden voor het boren naar oliebronnen. Minister Veldkamp Planta toch niet onschuldig aan huidziekte (Van onze parlementsredactie) Minister Veldkamp schaart zich ach. ter de directeur-generaal voor de volksgezondheid prof. dr. P. Munten dam, die op 12 oktober heeft verklaard, dat het epidemiologisch bewijs voor het verband tussen het gebruik van Planta en de z g. Plantaziekte geleverd was. Zoals men zich zal herinneren legde prof. Muntendam deze verklaring af naar aanleiding van het feit, dat zich in oktober huidaandoeningen voorde den die op de Plantaziekte leken, zon der dat Planta er de oorzaak van kon zijn geweest. Dr. Veldkamp schrijft een en ander aan de Tweede Kamer in de memorie van antwoord over de begroting van sociale zaken en volksgezondheid. Hij verwijst in dit verband naar een artikel van prof dr. J. R. Prakken hoogleraar in de der matologie aan de Universiteit van Am sterdam. in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 27 oktober. Prof Prakke meende, dat het onjuist is hel verband tussen het Planta-eten en de huidziekte in twijfel te trekken. Hij wijst erop, dat het voor huidspe- cialisten een bekend verschijnsel is, dat eenzelfde aandoening verschillende oor zaken kan hebben. Men denke bijvoor beeld aan de galbulten, die bij de ene mens kunnen optreden na het eten van aardbeien, bij een ander door het ge bruik van ander fruit en bij een derde na het nuttigen van garnalen of kreeft. (Advertentie) TJET HUIDIGE KABINET heeft op so- ciaal gebied niet weinig gepresteerd. De uitkeringen kreahtens de Ouderdoms wet zijn verhoogd. Eveneens de renten die op grond van de weduwen- en wezen verzekering worden toegekend. Voorts is op komst de Algemene Bijstandswet die de Armenwet-1912 zal vervangen. Vele lonen en salarissen zijn verhoogd. Nog Is onze opsomming niet volledig. De bouw van woningen werd ook in de laatste jaren met kracht voortgezet. Toch blijft de woningnood aanhouden. Het schijnt wel, alsof we, alle inspanning ten spijt, dit kwaad maar niet de baas kun nen worden, Hoe komt dit toch, vragen Gewezen mag worden ter verklaring on der meer op het sluiten van de huwelij ken op een vroeger tijdstip dan voor heen, op de gezinsverdunning en op het stijgen van de leeftijd der mensen. Een huis blijft langer in gebruik bij dezelfde bewoners dan vroeger het geval was. Dit zijn stellig wel factoren die meespre ken. Maar zij verklaren niet alles. Ook Iaat zich in sommige streken het ge brek aan bouwvakarbeiders sterk gevoe len. Dit wordt, met name in de grens streken, veroorzaakt door de trek naar Duitsland met zijn hogere lonen. De kosten van het levensonderhoud zijn in Duitsland hoger dan hier te lande. Maar wie op en neer gaat, wie althans ten minste anderhalve dag per week thuis kan vertoeven, profiteert van de hogere lonen en wordt slechts ten delo getroffen door de hogere prijzen. Het bouwplan der regering voor het jaar 1963 legt het zwaartepunt terecht bij de bouw van woningwetwoningen. Daaraan is de grootste behoefte. Vooral voor de mensen met smalle beurzen. De woningbouw moet in 1963 met kracht worden voortgezet. IN ZAKDOEKEN: ZentrA ORLOGES MEESTERWERKEN VAN Z TOT A India heeft ccn begin gemaakt met de produktie van automatische geweren. Gehoopt wordt, dat binnenkort het gehele Indische leger er mee kan worden uit- De Indische regering heeft een atlas verbóden, die door de Sowjetunie is uitgegeven. Enkele landkaarten daarin geven grote gedeelten van Kasjmir en bijna het gehele noordoostelijke grens gebied als Chinees gebied aan. Rijksweg 64 wordt onder Boxtel be veiligd. De weg zal daar verbreed wor den tot vier rijbanen, terwijl bovendien een automatische beveiligingsinstallatie wordt aangebracht. J^UVEN het zeegebied lussen IJsland en Schotland was vanmorgen een nieuwe oceaandepressie aangekomen, die in de richting van Zuid-Engeland koerst. Onder invloed van deze depres. sie zal er ook in ons land tijdelijk regen De temperaturen blijven daardoor aan de lage kant, in de nacht en ochtend om het vriespunt. Het langgerekte lage-drukgebicd boren 6'candinariè verplaatst zich langzaam verder naar het noordoosten. Aan de achterkant ervan stroomde ook vandaag nog lucht met enkele regen-, hagel- en sneeuwbuien naar ons land. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Veel bewolking met op de meeste plaatsen tijdelijk sneeuw of regen. Tem peratuur om het vriespunt. Matige tot krachtige wind ln hoofdzaak tussen oost vj: en zuid. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Zaterdag 17 november: zon op 8 onder 16.47: maan op 22.13. onder 13.17. s'u Maandag 19 november: laatste kwartier. 9* AANWIJZING enige bew Oinolion, is de Griekse politic in de kelder va doorgedrongen. Een onderzoek heeft uit gewezen dat de bewonen van Omolion al jaren op de gevangen hield onine hoogte van dit geval waren zittingen rees hadden zij echter broers hebben echter ver zuster en haar man bcschul- was zij totaal klaard dat Maria het meisje digd van overspel. Dit leid- en vervuild er haar he- de tot echtscheiding. Kort jarige vrouw aan een werd aangetroffen. Deze ongelukkige vrouw Elpinki Apostolous, wa rneer dan twintig jaren ge leden door haar zuster Ma ria aan de muur geketend. ketting het stilzwijgen bewaard. De schuldige zuster, weduwe Tsasari, aan de politie dn» ki wezens kre had opgesloten. Volgens de politie is El pinki op zeventienjarige leef tijd in het huwelijk getreden erklaarde met een van haar dorpsgc- zij Elpin- noten. Het echtpaar woonde •p"*Erhe*d hij de zuster Maria in. La Enkele ter had de jonge bruid haai .arloosd donker en vuil dat de haar bruidsschat, daarna verdween Elpinki in agenten er amper indurfden. de kelder om niet meer te- Het enige raam was dicht- voorschijn te komen totdal gespijkerd en met een deken zij door de politie werd be- bedekt. Volgens een psychiater be- Zij schreeuwde en ging te staat er weinig hoop dat de keer toen de agenten haar vrouw ooit weer haar ver- uaderden. Volgens de politie stand terug zal krijgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1