Russen willen en de geit de kool ii sparen Commentaar Jüeuiue £dJwri)c (fourant Vierde sterfgeval hondsdolheid Vrouwen kanten zich tegen staking Sowjetunie bemiddelt in New Delhi Zelfs Adenauer schijnt Strauss kwijt te willen Wapenstilstand op zonderlinge basis Nieuw plan voor Cuba van Mikoyan Oe Tliant weer WOENSDAG 14 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is ahcbltutn mgn bert in legljeospoet" Drieënveertigste jaargang no. 12632 OPINIES over de TV.-NOTA Zie pagina 11 -5", De eerste struisvogelrace werd dezer dagen in Zuid-Ajrïka ge' houden. Niet minder dan zeven duizend toeschouwers zagen hoe vier jockeys hun vogels over 150 yards lieten „draven". Slechts één van hen werd door zijn „rijvogel" afgeworpen. De races waren echter zo'n succes, lat er meer zullen volgen. En er wordt niet eens bij gewed,.... De positie van de Westduilse minister van defensie, Strauss is door zijn rol in de Spiegelaffaire sterk aangetast. liet eün thans niet meer alleen de socialisten die over zyn aftreden spreken. Ook on der de christen-democraten worden de kritische stemmen duidelijker en talrU- ker en zelfs bondskanselier Adenauer schijnt geërgerd te zijn. De bondskanselier, die gisteren naar Washington vertrok, moest zijn minister zonder portefeuille (en zijn vermoede lijke „kroonprins") dr. Heinrich Krone, tegen de bedoeling in Bonn laten om de moeilijkheden zoveel mogelijk te be- Deze zijn ontstaan ondanks de vrij lating van de hoofdredacteur van het van landverraad beschuldigde weekblad. Claus Jacobi. Officieel heet het dat dr. Krone in Bonn moet blijven om toezicht te houden op het speciale regeringsrapport dat over de Spiegelzaak wordt samengesteld, maar de nieuwe deining om minister Strauss schijnt de werkelijke reden van het thuis blijven te zijn. Een directe beslissing is door de af wezigheid van Adenauer niet te ver wachten. Die afwezigheid van de bondskanselier was voor de voorzitter van de Christen democratische fractie, von Brentano, aanleiding de socialisten van woordbreuk te beschuldigen. Deze hadden beloofd geen verdere acties te ondernemen tij dens het bezoek van Adenauer aar Kennedy. Ze hebben gisteren echter be sloten de bondskanselier te verzoeken Strauss te ontslaan. De Sowjetunie heeft India uitgewerkte voorstellen gedaan om een bestand aan de Indisch-Chincse grens tot stand te brengen. Moskou zou hebben voorgesteld, dat India onverwijld en onvoorwaardelijk met een wapenstil stand instemt, zoals door Peking wordt gevraagd. Op hun beurt zouden de Chinezen zich moeten terugtrekken tot de posities, welke zij voor het be gin van de vijandelijkheden op 9 september innamen. Dit is de voorwaarde, die de In diase regering stelt voor het openen van onderhandelingen. Op deze ma nier zouden de Russen zowel hun „Chinese broeders" als hun „Indische vrienden" tevreden stellen. Hun eer ste doel zou zijn, zo spoedig moge lijk een eind te maken aan de vijan delijkheden om te voorkomen, dat India zich ontdoet van zijn neutralis- tische bagage en de zijde van het Westen kiest. Intussen hebben de Chinezen berichten tegengesproken, als zouden hun troepen ln het door Pakistan beheerste deel van Kasjmir zijn binnengetrokken. Berichten uit India, die daarvan melding hebben gemaakt, zouden ten doel hebben, de „vriendschappelijke betrekkingen tussen China en Pakistan te vertroebelen". De Chinees-Pakistaanse besprekingen in Pe king over grensafbakening zouden goed verlopen. India gaat voort stappen te nemen om de civiele defensie in het gehele land te organiseren. In alle districten die gren zen aan het door de Chinezen bezette Tibet zullen home guards (nog steeds naar Brits voorbeeld) komen en zal de dienstplicht ingevoerd worden voor alle lichamelijk geschikte mannen. De com munistische bladen in India hebben de Nieuws in één oogopslag Rusland zou India heb ben gevraagd onverwijld en onvoorwaardelijk in te stemmen met het Chinese verzoek om een wapen stilstand. De Chinezen zoude nzich dan moeten terugtrekken op hun stel lingen van voor 9 septem ber. Peking heeft tegen gesproken, dat zijn troepen Kasjmir zijn binnenge trokken. De secretaris-generaal van de VN, Oe Thant, heeft gemeenschappelijke voorstellen van Cuba en de Sowjetunie ontvangen ter regeling van de kwes- tie-Cuba. Een der eisen zou zijn de ontruiming door de Amerikanen van marinebasis Guanta- namo. De Ver. Staten heb ben het plan vrijdag van af Cape Canaveral een rme Saturnus-raket af te schieten, die moet die als proefneming voor het lanceren van een ra ket n^ar de maan. Een nieuwigheid is, dat de ra ket op een hoogte van 166 kilometer bijna honderd in de ruimte zal slin geren. Naar aanleiding van mededelingen van de groep verontruste anti revolutionairen heeft de voorzitter van de ARP, dr. Berghuis, verklaard, dat de resultaten van het ge sprek tussen deze groep en het centraal comité „een zijdig, onvolledig en daar om onjuist" zijn weerge geven. Hij heeft de kies verenigingen gevraagd zich niet naar de actie van de ze groep te richten. Naar alle waarschijn lijkheid moet worden aan genomen. dat de 60-jarige Amsterdammer, die giste- in het Wilhelmina- gasthuis is overleden, aan hondsdolheid heeft gele den. Hij zou dan het vier de slachtoffer van deze ziekte zijn. Uit een onder zoek is voorts gebleken dat twee honden en een geit, die op 2 oktober in Amstelveen zijn gebeten door een uit Amsterdam afkomstige herdershond, aan hondsdolheid zijn gestorven. in actie VN-secretaris-generaal Oe Thant gemeenschappelijke voorstellen voorgelegd ter regeling van het Cu baanse conflict met de Verenigde Staten. Naar verluidt is de Ameri kaanse marinebasis op Cuba, Guan- tanamo, door deze nieuwe voorstel len in de onderhandelingen betrok ken. Diplomaten veronderstellen, dat de formule is uitgewerkt door Fidel Cas tro en de Rus Mikoyan, die nu al enke le weken op Cuba vertoeft. Bijzonder heden ontbreken nog, maar de formule zou zijn gebaseerd op ontruiming van de Amerikanen van de basis Guantan- mo en opheffing van de economische blokkade, die al geruime tijd voor dc marineblokkade van kracht was. Oe Thant is nu een nieuwe serie di plomatieke gesprekken begonnen. Hij voerde besprekingen met de Rus Koez- netsof en de Cubaan Lechuga, kort na dat uit Genève berichten waren ont vangen, dat het Rode Kruis zich wil terugtrekken uit de inspectiekwesties (schepen op weg naar Cuba). Men neemt in New York aan, dat over de controle-methoden onenigheid is ont staan met de Cubaanse regering en dat het Rode Kruis zich om die reden van de inspectiekwestie heeft gedistantieerd. Het was voor het eerst, dat Thant ge- Volgende week al loondebat in Kamer? (Van onze parlementsredactie) Tweede Kamervoorzitter Kortenhorst verzocht gistermiddag de Kamerleden er rekening mee te houden, dat in de tweede helft van de volgende week mo gelijk de begroting van sociale zaken en volksgezondheid voor 1963 openbaar zal worden behandeld. Het loonbeleid zal uiteraard de hoofdschotel van dit be grotingsdebat zijn. P.v.d.A.-fractieleider Vondeling wees er echter op dat 't over leg tussen regering en Stichting van de Arbeid over de nieuwe loonpolitieke pro cedure volgende week wellicht nog niet zal zijn agesloten. Hij vond 't met 't oog daarop kennelijk wat voorbarig de Ka mer nu al vast te leggen op een zo spoe dige behandeling van „sociale zaken". Dr. Kortenhorst wees hem er echter op, dat zijn voornemen slechts van voorlopige aard is. India heeft kort geleden met Indonesië een overeenkomst gesloten voor aankoop van acht Vampire-vliegtuigen te betalen ln de vorm van opleiding van Indonesisch luchtvaartpersoneel in India. lljktijdig met een Rus en een Cubaan overleg pleegde. Stevenson, de Ameri kaanse gedelegeerde, zou later me Thant spreken. Hij kwam gisteravond met zijn medewerkers uit Washington terug in New York met de opdracht, te blijven vasthouden aan het verwijde ren van de Russische straalbommen- werpers van Cuba, Later op de avond hebben Russische en Amerikaanse vertegenwoordigers langdurige besprekingen over de Cu baanse crisis gevoerd, waarbij enige vorderingen gemaakt zouden zijn. Het is niet bekend, of de nieuwe Russische- 'Cubaanse voorstellen besproken den. De besprekingen hadden ten doel „De standpunten van beide landen ter zake van de onopgeloste kwestie te pre ciseren en op te helderen", zo verklaar de Stevenson slechts na afloop. Vermelden we nog, dat Cubaanse ballingen verwachten, dat Fidel Castro „klaar staat om de vlucht te nen een vliegtuig zou dag en nacht v reedheid worden gehouden. Het heeft er echter veel van weg, dat de u hier de vader van de gedachten is. waarschuwing gekregen, dat zij moeten ophouden met hun anti-nationale berich- ïn artikelen. Doen zij dit niet. dan zal de regering niet aarzelen, op te tre- Voorts is gebleken, dat de Chinezen een netwerk van 63 radiostations in bedrijf hebben langs de Himalayagrens met India en hun politieke leuzen daar mee aan de man brengen. India zal on middellijk maatregelen nemen om sterkere zenders te bouwen om het Indische standpunt bekend te maken. Dertig vrouwelijke parlementsleden drongen er op aan, dat de Indische radio militaire marsen en liederen zal uitzenden om de geestdrift onder het volk aan te kweken. Verder werd in het parlement besloten, de industrieën te vragen, hoe snel zij kunnen over schakelen op de oorlogsproductie. Senaat akkoord met parkeermeters (van onze parlementsredactie) Ook de Eerste Kamer Is er gisteren mee akkoord gegaan, dat de gemeenten de bevoegheld krjjgen, door middel parkeermeters het verschijnsel van lange parkeren te beteugelen. Het daar op betrekking hebbende wetsontwerp tot wijziging van de wet op de motorrijtui genbelasting is gistermiddag zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Minister Korthals deelde mee, de gemeenten dusdanige tarieven de parkeermeters mogen vaststellen, dat ze er een matige winst van houden. Er moet rekening mee worden gehouden, aldus de bewindsman, dat, gezien het verschil in omstandigheden, in de ene gemeente een hoger tarief zal gelden dan in de andere. Drs. Korthals vond het bezwaarlijk, de gemeente aan bevelingen te doen over de hoogte var het tarief. De enige spreker was Zutphens bur gemeester De Jong (soc.). Hij nam hei minister Toxopeus kwalijk, dat deze de gemeenten heeft afgeraden, politieper soneel te belasten met de controle over de parkeermeters. Pe minister had namelijk als zijn mening laten weten, dat de gemeenten, gezien het tekort aan politiepersoneel, minder gespecialiseer- den, namelijk parkeerwachters, met de controle moeten belasten. Minister Korthals noemde het standpunt van zijr collega echter een goed beleid. Het aanvaarde wetsontwerp zal spoe dig van kracht worden. Gelijktijdig zal middels een wijziging van het Wegen verkeersreglement de invoering var parkeerschijven mogelijk worden ge maakt. De gemeenten zullen tussen me ters en schijven mogen kiezen. Opgewonden vrouwen trachten in Dagenham de stakingsplan nen van hun mannen te voor komen. Toen koningin Juliana gisteren de gemeente Tilburg een bezoek bracht, werd zij ook hartelijk ontvangen in het revalidatiecentrum voor kin deren, „Charlotte-oord"Een ongedwongen babbeltje maakte zij hier en daar met de patiëntjes, die door oefeningen, gymnastiek en knutsel- arbeid leren hoe zij hun handicap enigszins te boven kunnen komen. In het midden de geneesheer-directeur H. F. W. te Riele, die de Koningin uitleg gaf over de methode voor de revalidatie van het ge brekkige kind. Hondje beet man in arm In het Wilhelmina-gasthuis in de hoofdstad is gistermiddag de 60-ja- rige Amsterdammer J. Rijkhoff overleden, die daar zaterdag met ziekteverschijnselen, welke sterk aan hondsdolheid deden denken op de afdeling besmettelijke ziekten werd opgenomen. Sectie zal worden ver richt om na te gaan of hij inderdaad aan rabies is gestorven. Indien dit het geval zal blijken te zijn is de man het vierde slachtoffer van de hondsdolheid.. De heer Rijkhoff, die loodgieter was, werd 30 juli door een klein wit hondje met een blauw halsbandje in een van de armen gebeten. Dit gebeurde toen hij het hondje, dat hij op straat zwer vend had aangetroffen en in zijn auto had genomen, er in de Westerstraat uitzette. De heer Rijkhoff meldde zich pas op 19 oktober bij de G.G. en G.D., waar men hem adviseerde zich te laten inen ten. Aanvankelijk voelde hij daar niets voor, .maar tenslotte wist men hem te overtuigen van de noodzaak van vacci natie. De volgende dag verscheen hij bij de G.G. en G.D., maar toen hij van an dere patiënten hoorde hoe deze nogal pijnlijke inenting geschiedde verdween hij zonder gevaccineerd te zijn en is nie meer teruggekomen. Op 8 september stierf in Amsterdam di 3-jarige Advi Egthuizen, die op 27 juli door het fatale witte kleine hondje werd gebeten. Op 20 oktober overleed de 16- jarige Henny van Bambergen, die ir augustus door een nog steeds onbekend gebleven kleine witte hond werd gebe ten en zes dagen later overleed in Zaan dam de 38-jarige G. K. Romkes aan hondsdolheid. Twee honden en een geit, die op 'i oktober in Amstelveen werden gebeten door een uit Amsterdam afkomstige herdershond en daarna stierven, zijn hondsdolheid overleden. Dit is gebleken uit het onderzoek van hun kadavers door het centraal diergeneeskundig instituut te Rotterdam. Bij Lammer is gisteren de achtjarige J. S. Bakker door een auto aangereden. Het jongetje hield zioh op zijn fiets vast aan de aanhangwagen van landbouwtractor. Toen hij plotseling los liet slingerde hij over de weg en werd gegrepen door de hem tegemoetkomende auto. Met zware verwondingen werd hij naar een ziekenhuis te Sneek vervoerd waar hij kort na aankomst overleed. fANDANKS het nieuwe compromis ten gunste van televisiestichting en om roepverenigingen, blijft het standpunt van de regering erop neerkomen, dat zij in voering wenst van commerciële televisie. Dat betekent dus een principiële wijziging in het systeem zoals wij dit thans ken nen. Men behoort dit te bedenken. Wel iswaar is naar onze mening nimmer over tuigend aangetoond, waarom het huidige systeem zo hoognodig dient te worden gewijzigd, niettemin houdt de regering vast aan haar besluit in deze. Wij betreuren deze vasthoudendheid. On ze aanvankelijke indruk was. dat de re gering zich op een ogenblik van onbera denheid had laten verleiden tot een uit spraak voor commerciële televisie. en onze hoop en verwachting was, dat zij hiervan spoedig zou terugkomen. In deze hoop en verwachting zijn we beschaamd. In het bijzonder van de ons geestver wante bewindslieden valt ons dit tegen. Nu echter de regering blijkt te volharden, zien wij generlei reden onze bezwaren los te laten. Ook de nieuwe, omvangrijke nota heeft ons van de juistheid van 't regerings standpunt niet kunnen overtuigen. Het rechtsmotief, dat In deze nota sterk wordt geaccentueerd, is zwak. Daarin wordt vooral gepleit voor het recht van televisie als een democratisch recht. Dit zijn. zeker voor wat betreft de televisie, zware woorden. De regering wil hier het democratisch kennelijk verstaan hebben in de zin van in ruime mate toe gankelijk. Maar meent zij dan, dat de in voering van commerciële televisie de toe gankelijkheid van dit medium wezenlijk verhoogt? Het is laten we het maar duidelijk zeggen een waandenkbeeld dat gevaarlijke illusies schept? Naast de thans reeds bestaande algemene omroeporganisaties, waarvan men rustig mag zeggen dat zij de onder ons volk levende levens- en maatschappijbeschou wingen representeren, betekent invoering van commerciële televisie alleen maar de mogelijkheid van toegang tot de televisie voor weinige financieel draagkrachtigen. Met democratie heeft het uitsluitend de naam gemeen. In plaats van gelijkheid, immers een kenmerk van de democratie, wordt zo integendeel discriminatie ge schapen. Dit is immers het wezenlijke verschil tus sen de drukpers aan de ene, de radio en de televisie aan de andere kant. De druk pers staat in wezen een ieder ter beschik king, radio en televisie echter niet. Wil men de openheid van radio en televisie vergroten, het is ons wel, maar wie daar toe de weg van de commercie kiest, doet beter niet de gedachte te wekken alsof een openheid wordt bereikt die deze naam ook verdient. Wat voorts de drukpers betreft, bij dat gedeelte van de drukpers, dat de dag bladpers heet bestaat voor de voornemens van de regering beduchtheid. Wij begrij pen het en het is ook generlei schande, daarvan gewag te maken. De dagbladpers vertoont in ons land een grote, ook gees telijke verscheidenheid. Het verdriet ons, dat de regering aan de gevaren, die een deel van de dagbladpers straks loopt, zo gemakkelijk voorbijgaat. De staatssecretaris van onderwijs, kun sten en wetenschappen die in het bijzon der met deze materie te maken heeft, heeft als taakomschrijving de zaken be treffende radio, televisie en pers. Dit is de officiële volgorde, en zij is reeds ken merkend, met het alfabet is daarbij ge broken. De belangstelling van de staats secretaris voor het perswezen blijkt be perkt. Maar het minste wat hij had kun nen doen is over de mogelijke gevolgen van commerciële televisie voor het dag bladwezen het oordeel vragen van het of ficiële adviesorgaan der regering in pers- aangelegenheden, de persraad. Het is ook uit de nola niet gebleken dat dit is ge schied. Naar onze mening behoort het alsnog te geschieden. Het onderwerp is waarlijk belangrijk genoeg. Vanmorgen schrijft De Telegraaf: „Het is aan geen twijfel onderhevig, dat de in voering van commerciële televisie behoor lijke financiële nadelen voor het dagblad wezen zal opleveren, omdat een groot deel van het reclamebudget van het be drijfsleven nu naar de commerciële t.v. zal vloeien." De Telegraaf laat zich aan de geestelijke verscheidenheid binnen het Nederlandse perswezen blijkbaar niet veel gelegen liggen. De regering echter ook niet? randstoring van een depressie, in de richting van Spitsbergen is ge- trokken, breidt zijn invloed thans Engeland en de Noordzee uit. Deze rand. storing zal vanavond ook het ons land gaan beïnvloeden. De wind neemt toe uit zuidelijke richtingen waar. bij aanvankelijk nog koude lucht uit Frankrijk wordt aangevoerd. Na het pas- seren van het regengebied, waarbij hier en 'daar in het land tijdelijk wat natte sneeuw kan vallen, draait de wind naar westelijke richtingen. Het binnenstromen evenwel van het pooifront zodat de tem. Tendens langzaam stijgend het land. De aangevoerde lucht komt zal aanleiding gevi m de temperatuur het n en noordwesten van £)E vrouwen van de arbei- houden onder hun leden kelijk een overwinning en de eerste offieiêle staking het niet alleen opruiers maar d"s. van de f ordfabrie- Volgens de vrouwen ral er w,j moeten er allemaal onder rijn bij Ford in Dagenham. ook slechte vaklieden. De ne° nS T X hoCdfn'" 6 ">"cn-,En F°rd "auhet rich De aanleiding ligt in de jong- bonden rijn van mening dat nacht in stalcing wddcn eaan veroorloven de strijd langer ste van het grote aantal wil- de mannen het slachtolter hebben gisterm een anti- Er was echter nogal wat houden dan wij. de stakingen bij het bedrijf run geworden van hun over- stakingsvergadering gehou- oppositie op de vergadering. Alle arbeiders moeten na- ^a de laatste staking heefi en eisten dat ze weer Een sta- °"Jven' - king hebben uitgeroepen, king is net een oorlog. Geen trouw zlJn aa" hun gezin nemen, eerst een geheime stemming van de partijen boekt wer- De komende staking zal Volgens de directie peratuur beneden normaal blijft. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Zwaar bewolkt met tijdelijk regen, mogelijk hier en daar met wat natte sneeuw. Later enkele opklaringen. Iets hogere temperaturen. Matige, tijdelijk krachtige en langs de kust harde wind aanvankelijk zuid tot zuidwest, later uit westelijke richtingen. ZON EN MAAN Donderdag 15 november: zon op 7.58 onder 16.58 uur: maan op 20.07. onder 11.44 uur. Maandag 19 november laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 14 november: 4.22 v.m., 16.30 n.m. 15 november 5.05 v.m.; 17.20 uur n.m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1