|lieuwe eGTtmrmit KLM mag weldra weer in Djakarta landen Commentaar NTS Weer geval van hondsdolhei d Alleen vrijkaartjes maken geliefd Als Indonesië Nw-Guinea eerder krijgt? Gesprek over datum en frequentie krijgt toch 10 op tweede net uur FEIJENOORD VASAS toch op TV DINSDAG 13 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12631 CHRISTELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD „StantnasUcfc k «bekleven myn bert ia ttgjjeaspotT internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- y marken 3 r per Holland-Zweden 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 TVE Indonesische minister van buitenlandse zaken, dr. Soebandrio, heeft dr. E. van Konijnenburg, die namens de K.L.M. in Indonesië is geweest, medegedeeld dat zijn regering geen bezwaar heeft tegen het opnieuw ver lenen van landingsrechten aan de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Over de datum waarop en de frequentie van de hervatting moet nog nader van gedachten worden gewisseld. Het visum van dr. Van Konijnenburg, dat aanvankelijk voor een maand was verstrekt, is voor zes maanden ver lengd. Prinses Beatrix bracht tijdens haar reis door India een bezoek' aan St. Catharines Home, buiten Bombay, dat veertig jaar geleden door r.k. zusters is gesticht ter verzorging van vondelingen. De Prinses hoorde daar, dat het nog geregeld voorkomt, dat baby's, en vooral meisjes, na de geboorte m het vuilnisvat worden gede- ytneerd. De K.L.M. heeft over de besprekin gen van de heer Van Konijnenburg een communiqué verstrekt. Hieruit blijkt niet wat Assooiated Press uit Djakarta „van betrouwbare zijde" meldt dat aan de K L.M.-vertegenwoordiger is medegedeeld, dat Indonesië als prijs voor een hervatting van de diplomatie ke betrekkingen (en van de K.L.M.- vluehten op Djakarta?) concessies eist ten aanzien van de over Nieuw-Guinea gesloten overeenkomst. Dr. Djalal Abdoh, de tijdelijke bestuur der der Verenigde Naties van Nieuw- Guinea, heeft aan het eind van zijn be zoek aan Djakarta, verklaard dat de Ne derlands-Indonesische overeenkomst naar „de geest van de letter" zal worden na- Nieuws in één oogopslag De Indonesische rege ring heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen een verlening van lan dingsrechten in Djakarta aan de KLM. Over de da tum waarop en de frequen tie waarmee de diensten zullen worden hervat, zal nog nader overleg worden gepleegd. Of Indonesië in ruil voor deze hervatting Nederland eist ten van de overeenkomst in zake Nieuw-Guinea, is niet bekend. Alles wijst erop dat de Sow jetunie weinig of niets voelt voor inspectie door het internationale Rode Kruis van de scheepvaart naar Cuba, nu de Russi sche raketten (er zijn er 42 geteld) waarschijnlijk alle van het eiland zijn verdwe nen. Tot heden heeft Mos kou ook geweigerd de 20 Iljoesjin - bommenwerpers weg te halen. Het ziet er naar uit dat Chroe3jtsjef de raketten slechts heeft doen verwijderen om te verhinderen, dat ee bij een eventuele invasie in Ame rikaanse handen zouden vallen. In het Amsterdamse Wilhelminagasthuis is een man opgenomen, die teke nen vertoont, welke ken merkend zijn voor honds dolheid. De man is op 30 juli door een klein wit hondje gebeten. Hij verliet half oktober de wachtka mer van GG en GD, toen men hem had verteld dat injecties tegen hondsdol heid erg pijnlijk zijn. De opperbevelhebber van de NAVO, generaal Norstad, heeft verklaard dat de defensiestrategie van de NAVO in zoverre is gewijzigd, dat niet meer zal worden afgewacht hoe een aanval vanuit het oos- sten zal verlopen, maar de voorste verdedigingslinie zal komen te liggen vlak aan het IJzeren Gordijn. In gezelschap van de mi nisters Schroder en Krone is de Westduitse bondskan selier dr. Adenauer, van daag naar Washington ver trokken voor een twee daags bezoek aan president Kennedy. Hij zal daar praktisch alle internatio nale vraagstukken bespre ken. Berlijn is het voor naamste thema van ge sprek. Reclame wordt toegestaan (Van onze parlementsredactie) zijn vroegst voorjaar 1964 voor het gebruik gereed zal zijn, zullen de NTS en de omroepverenigingen gedurende tien uur per week uitzen dingen mogen verzorgen. De overige twintig uur zullen worden toegewe zen aan een onafhankelijke ciële programmamaatschappij, staatssecretarissen Scholten van derwijs, kunsten en wetenschappen en Gijzeis van economische zaken delen dit mee in de memorie var antwoord over de Nota inzake Re clametelevisie. De beide bewindslieden willen op deze wijze tegemoetkomen aan de kritiek, die de meerderheid van de Tweede Kamer in het voorlopig ver slag over de nota had geuit op de televisieplannen, die de Kamer wa ren voorgelegd. Zoals men weet, wil den de staatssecretarissen aanvanke lijk het hele tweede net toewijzen aan een of meer commerciële onder nemingen. Dit laatste gebeurt omstreeks 1969, wanneer het derde tv-net gereed zal zijn. By die gelegenheid zal de commer ciële maatschappij de beschikking krij gen over het hele tweede net, terwijl NTS en omroepverenigingen over hel eerste net (zonder reclame) en het der de net (eventueel met reclame) zuller mogen uitzenden. Deze eindtoestand komt overeen met de aanvankelijke plannen van de bewindslieden. De cessie aan de Kamermeerderheid geldt dus slechts voor een overgangsperiode. De NTS en de omroepverenigingen hadden gesteld, in 1963 met tien uur per week op het tweede net te kunnen be ginnen. Het aantal zenduren zou dan ge leidelijk worden opgevoerd tot dertig in 1969. Voor meer dan tien uur in 1963 en 1964 zouden vooralsnog de financiële en artistieke mogelijkheden ontbreken. De NTS krijgt thans deze tien uur. maar de bewindslieden achten het noodzake lijk, daarnaast op hetzelfde net de com merciële maatschappij te laten uitzen- Zij zijn namelijk van mening dat bij 'n aantal zenduren, lager dan twintig per week. eigenlijk niet van een keuzemoge lijkheid tussen twee netten voor de kij kers kan worden gesproken. De staatssecretarissen zijn desge vraagd bereid, onder ogen te zien of het noodzakelijk is, dat ook op het tweede net de huidige zendtijdverhou- ding tussen de NTS en omroepvereni gingen (40 60) moet worden gehand haafd. Indien NTS en omroepvereni gingen dat wensen, zou kunnen worden overwogen, of deze zendtijd geheel of gedeeltelijk aan de omroepverenigin gen zelf ten goede kan komen. Een andere mogelijkheid ls, dat de NTS via een speciaal daartoe in het le ven geroepen orgaan gedurende die tien uur op het tweede net reclametelevisie bedrijft. Dit orgaan zou deze reclame televisie dan moeten verzorgen onder dezelfde voorwaarden als de commercië le maatschappij, die gedurende de res terende twintig over het tweede net zal beschikken. De bewindslieden achten het vanzelf sprekend, dat een dergelijk NTS-recla- metelevisie niet uit de kijkgelden maar geheel uit de opbrengst van de reclame moet worden betaald. Ze zijn bereid, de programma's van dit NTS-orgaan vrij te stellen van het toezicht van de pro grammaraad, die voor de commerciële uitzendingen in het leven wordt geroe pen. Over de mogelijkheid tot verwer kelijking van deze gedachten zullen ui teraard nog onderhandelingen met de belanghebbenden moeten worden gevoerd (Meer op pag. 7) geleefd. Zijn verklaring volgde op campagne die er op geriaht is de b lingen van de overeenkomst over overdracht per 1 mei en het houden een volksstemming in 1969 te omzeilen. Desgevraagd gaf dr. Abdoh toe, dat hy van Indonesische zijde benaderd was met de vraag of het gebied niet eerder kon worden overgedragen. Hij voegde ei toe, dat dit met toestemming vai V.N. mogelijk is, maar dat -het eerst door alle betrokkenen behandeld moet wc de Algemene Vergadering r moet beslissen. (Vo vervolg zie pag. 61 ERRES service aan zijn cliënten Na het bekend worden van de mede deling. dat de belangrijke voetbalwed strijd FeijenoordVasas om de Europa Cup, a.s. woensdagavond niet op de TV zou worden uitgezonden, heeft de directie van ERRES onmiddellijk contact opge nomen met de betreffende instanties. ERRES verklaarde spontaan zich garant te stellen voor de eventueel niet afgeno men plaatskaarten. Wij wensen U een genoeglijke ERRES avond Ter ere van de tachtigste i jaardag van koning Gustaaf Adolf van Zweden werd in Koninklijke Opera van Stock holm een grote feestvoorstelling gegeven. Koning Gustaaf Adolf en (geheel rechts) koning Olav van Noorwegen spraken met enkele acteurs, die Zweedse ko ningen uit verschillende tijd perken voorstelden. Een van de opvarenden van de Franse treiter Jean Pierre et Philippe wordt met behulp van een wippcrtoestcl aan de veilige Engelse kust gehesen. Het Franse vissersvaartuig liep bij Broadstairs in Kent op de klippen. De reddingboot kon niet dicht genoeg bij de treiter kómen. Negen bemanningsleden werden op deze spectaculaire wijze in veilig heid gebracht. f)E ZESTIGJARIGE Amsterdam se loodgieter, J. Rijkhoff, zaterdag opgenomen in het Wil helminagasthuis met ziektever schijnselen die sterk aan honds dolheid doen denken. De toestand vai de patiënt is zeer ernstig. De artsen hebben geconstateerd dat hij duidelijke watervrees heeft, kenmer kend voor mensen die aan rabies lij den. Men heeft de man in het zie kenhuis kalmerende middelen moeten toedienen. Het slachtoffer werd op 30 juli 1962 door een klein wit hondje met een blau we halsband gebeten, toen hij het zwer vende dier enige uren in zyn auto mee nam en het later in de Westerstraat weer uit de wagen zette. In deze perio de was er echter nog niets over honds dolheid bekend, zodat de man zich pas op 19 oktober by de G.G. en G.D. meldde. Aanvankelijk weigerde hij zich te la ten inenten, maar later wist men hem van de noodzaak van de inentingen te overtuigen. Zoals afgesproken, meld de hij zich de volgende dag weer bi de G.G. en G.D., maar hy verliet de wachtkamer toen enkele andere patiën ten daar verhalen vertelden over uiterst pijnlijke injecties in de buik. Daarna is "pEN woordvoerder van het Engelse koninklijke ope ragebouw Jeefy heeft giste- ze lawaaierige groep werd door het pubiiek op de «Tebouwl" VeS«" to™ "D; gr<"* v?" «"ter-riew dat hij anonieme Ik kan n verzekeren dat het mensen op he, seheiiinkje fa,erij S S"aW later naar buiten kwam. kaartjes en uitnodigingen werd ze uitgefloten. Ook trok voor de thee." men aan haar haren. In zijn krant Opera De Australische bariton schrijft de kriticus Harold John Shaw (33), zei in een zijn niet i beschuldigd dat ze kere artiesten het leven zuur maken. De Italiaanse zangeres Flo- verkiaarde „lk ben bang dat ik ei een beetje griep heb", zei hij. „Ik ga naar de dokter, maar het schellink- r niets mee Zaterdag meldde de man zich b(J zyn huisarts, toen de arm, waarin hond heeft gebeten, stijf werd. Nog diezelfde dag is hy •opgenomen. Zijn geval laat zich ernstig aanzien. Kattevallen De Amsterdamse hondenbrigade zal binnen enkele dagen beginnen met hel uitzetten van ruim honderd kattevallen op verscheidene plaatsen in de stad, het Amsterdamse bos, het havengebied en de grote gemeenschappelijke tuinen tussen de huizencomplexen, met het oogmerk een drastische opruiming t» houden onder de duizenden zwerfkatten, die een constant gevaar voor versprei ding van rabies-besmetting opleveren. De vallen zijn ontworpen in overleg met de dierenbescherming. Zodra een kat het aas een bokking raakt valt achter hem de klep dicht waarin een spleet is gelaten om verwondingen van de staart te voorkomen. 65 centen de man - waar zitten ze In Den Haag blijkt evenals in an dere grote steden, een schromelijk te kort aan centen te bestaan. Nog niet alle bedrijven waar veel klein geld omgaat hebb ener last van, maar de grote warenhuizen krijgen de laatste tijd niet meer het gevraagde kwan tum centen van het hoofdpostkantoor binnen. De Rijksmunt in Utrecht deelde ona mee, dat zij alles in het werk stelt om het tekort zo spoedig mogelijk aan te zuiveren en de produktie aan kleine couperus heeft men daarom zo hoog mogelijk opgevoerd. Op 31 oktober van dit jaar waren er 65 centen per man in omloop. Waar de bronzen muntjes bl(j- "en, is de Rijksmunt een raadsel. Daar ook in de rest van Europa en in de Verenigde Staten een tekort aan kleine munteenheden heerst, wordt in internationaal overleg naar de oorzaak gezocht. DR IS GOED nieuws voor de K.L.M.: zij zal haar diensten op Djakarta kunnen hervatten. Het is nieuws, waar mede niet slechts onze nationale lucht vaartmaatschappij valt geluk te wensen. Zoals meer in het leven, schijnt ook hier de handel aan de politiek vooruit te gaan. Tot herstel van de diplomatieke betrek kingen tussen Indonesië en Nederland is het nog niet kunnen komen. Ook dat her stel zal, weten wij, Nederland welkom zijn. Daarop echter te wachten is voor de handel niet noodzakelijk. Er zijn in het leven omstandigheden waarin de handel de politiek niet doorkruisen mag. Dat was het geval toen onze regering haar pro blemen had met de Indonesische. Daar had het bedrijfsleven zich niet in te men gen. en in de mate waarin het dit noch tans deed moest het worden gelaakt. Thans echter is voor de problematiek wel ke tussen beide staten was gegroeid een regeling getroffen, die door de twee te genstanders van weleer is aanvaard. Nu mag ook het bedrijfsleven zijn rechten hernemen. Dat onze K.L.M. daarbij niet zou achterblijven, lag in de lijn der ver wachtingen. Ook dit wijst overigens op herstel van verbindingen, niet het minst ook in de eigenlijke zin van het woord. Er komi nu weer kans op uitwisseling van perso nen. Te lang is deze achterwege gebleven. Te lang hadden de verhoudingen gelegen heid om te verkoelen. Het is zowel door vele Nederlanders als door vele Indone siërs met leedwezen ervaren. Er lopen nu geruchten, dat de Indonesi sche regering zou aandringen op inkor ting van de termijn van overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië, als in de overeenkomst met Nederland aangegaan. Hiertegenover zou de Indonesische rege ring dan tot vroegtijdiger herstel van de diplomatieke betrekkingen bereid zijn. Te dezen aanzien zouden wij willen op merken, gereserveerd te staan tegenover wijziging in eenmaal plechtig overeenge komen termijnen. Maar, dat is een zaak die op eigen merites moet worden bezien. Haar te maken tot een voorwaarde voor bespoediging in her stel van diplomatieke betrekkingen kan het evenwel doen voorkomen alsof^ het aan gene zijde schort aan spontaniteit tot dat herstel zelf. En tekort aan spontani teit in deze zouden wij, en stellig vele Nederlanders met ons, oprecht betreuren. Wij wachten Intussen de verdere ontwik keling met belangstelling af. TN DE DAGEN van het Hitler-regime hebben wij ons meermalen de vraag gesteld: hoe is het toch mogelijk, dat het Duitse volk een dergelijk stelsel ver draagt? Daarna hebben wij aan ons sympathieke Duitsers herhaaldelijk gevraagd: hoe hebt ge het kunnen verdragen? Het antwoord luidde: wij wisten niet wat er alzo gebeurde; wij waren onkundig. Maar dat antwoord bevredigde ons niet. Dat men niet alles wist, nemen wij gaar ne aan. Maar dat men van veel wel op de hoogte was, wel op de hoogte moest zijn, stond voor ons vast. Omtrent de concentratiekampen wist men niet alles, maar toch wel genoeg om een regime dat tot zulke praktijken de toe vlucht nam te veroordelen. De vervol ging van de Joden geschiedde voor een belangrijk deel ook in het openbaar. Men zag hen wegvoeren. Nog meer zou in herinnering gebracht kunnen worden. Maar dat is niet nodig. Wie de gang van zaken in Duitsland volgt, kan nog steeds niet tot de conclusie ko men, dat men thans van hoog tot laag goede democraten is geworden, dat men zich beijvert de regels toe te passen die een constitutioneel regime in acht behoort te nemen. Dit laatste is ook weer gebleken in de Spiegel-affaire. Zelfs de door ons in me nig opzicht gewaardeerde Adenauer han delde hier niet correct. Hij beschuldigde de uitgever van het ook ons weinig sympathieke blad van systematisch landverraad, terwijl er tegen deze man nog geen klacht was ingediend. Ook vele medestanders van de kanselier gedroe gen zich bij de debatten niet steeds waardig. Wij betreuren, dat onze grote buurman kennelijk nog onvoldoende stevig staat op democratische grond. Niet alleen overigens in Duitsland loopt de democratie gevaar. Ook in Frankrijk heerst bij velen de vrees, dat De Gaulle een eenheidspartij uil gaan vormen, die de weg moet bereiden voor de dictatuur. Talma zei in zijn eerste politieke rede: „De democratie zal alleen veilig zijn, als zij zich laat beheersen door de Christus. Aan ons de roeping, haar te tonen, dat haar idealen bij Hem veilig en verzekerd zijn." Een woord, ook vandaag nog actueel. Roode Kruis. Het feit dat de internatio nale conferentie (met regeringsvertegen woordigers) van het Roode Kruis twee jaar wordt uitgesteld en vervangen wordt door een bijeenkomst van de raad van gouverneurs, wettigt niet de daaraan in ons blad van 3 dezer verbonden con- olusie dat het Roode Kruis de eeuwfees ten van volgend jaar zal uitstellen, zo verzoekt men ons te willen corrigeren. jyc storing boven Frankrijk en Duits land, die gisteren en vanmorgen ook in ons land regen en plaatselijk ook enige sneeuw veroorzaakte, verplaatst zich nu weer iets naar het zuiden. In tussen begint een depressie by IJsland zijn invloed over het noorden van En geland uit te breiden Morgen zal ons land in het overgangsgebied zijn gele- gen tussen de depressie nabij IJsland en het lage drukgebied boven midden- Europa. Er blijft evenwel nog veel bewolking met op enkele plaatsen enige regen of motregen en hier en daar mogelijk ook mist. In het temperatuurverloop komt nog niet veel verandering. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Veel bewolking met hier en daar enige regen of motregen en plaatselijk mist Weinig verandering in temperatuur. Ma tige tot zwakke veranderlijke wind. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Woensdag 14 november: zon op 7.57, onder 16.51; maan op 10.13, onder 10.41. Woensdag 19 november: laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 14 november: 4 22 v.m.. 16.30 n.m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1