ïlicutue £ciitsri)e (üimrant Mening van massa niet noodzakelijk de juiste Commentaar Alleen zekerheid door inspectie Zweedse koning gast van parlement in NOOD! Blokkade blijft bestaan Na vrijspraak in Luiks proces Huisarts nu voor de medische tuchtraad Prinses Beatrix is alweer opgeknapt Verf met voldoening 3.95 MAANDAG 12 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12630 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Staatvasticfc is gbebltvea mtjn hert ia le^easpotf Natuur Zie pagina 2 Nieuws in één oogopslag Alle vijf verdachten in het Softenon-proces te Luik zijn onschuldig ver klaard aan de dood van de misvormde baby. Zij zijn onmiddellijk na de uitspraak in vrijheid ge steld. Dokter Casters, die de slaapmiddelen voor schreef, welke een einde maakten aan het leven van de baby, zal zich voor het medisch tuchtcollege moeten verantwoorden. Er zijn nu 42 Russi sche raketten van Cuba weggehaald, maar het is niet zeker of dit ze alle maal zijn. President Ken nedy blijft voorts eisen dat ook de 20 Russische bommenwerpers worden verwijderd. De VS zullen de blokkade niet opheffen, voordat zekerheid omtrent het terugtrekken van alle militaire materieelvan Cu ba bestaat. In de deelstaat Hessen heeft de CDU de partij van bondskanselier Aden auer, bij de Landdagver kiezingen vier zetels ver loren. De socialisten won nen drie zetels. De vluch- telingenparty verloor een zetel. De winst van de vrije democraten bedroeg twee zetels. De Nederlandse vere niging voor dierenbe scherming heeft er bij de bevolking op aangedron gen zich (in verband met de hondsdolheid) niet on nodig van dieren te ont doen. Als het doden van dieren nodig is, dan wordt gepleit voor een humane wijze van afmaken. In de vergadering van de contactcommissie voor natuur- en landschapsbe scherming, dat het areaal aan bos en woeste grond per inwoner 400 vierkante Imeter bedraagt tegenover een oppervlaktevan 1600 vierkante meter een halve teuw geleden. Prinses Beatrix voelde zich dit weekeind door de vermoeienissen van haar reis door Azië en de wis selende klimaten niet goed. Een diag rusten bleek echter voldoende: gisteravond bleek zij al weer in staat, in Benares, een Boedhistische tempel te bezoeken Premier Nehroe heeft gisteravond voor het eerst officieel bevestigd, dat de Sowjetunie erin heeft toe gestemd, niet alleen straal jagers aan India te leve ren (zaterdag noemde Nehroe een aantal van 25 Migs) maar ook een fa briek voor de vervaardi ging van deze toestellen in India te bouwen. De mili taire produktie is de laat ste drie weken drie keer zo groot geworden. Na een uur en vijftig minuten te hebben beraadslaagd, heeft de jury in het Softenon-proces te Luik alle beklaagden niet schuldig verklaard. Foto: mevrouw Suzanne van de Putte (midden linkerfoto) komt met haar man en haar moeder opgelucht naar buiten. Rechterbeeld: dr. Casters, de huisarts, wordt na de vrijspraak omhelsd door zijn echtgenote. Amerika weet niet. of de 42 Russi sehe raketten, die nu volgens waar nemers van de marine van Cuba zijn weggehaald, alle projectielen zijn, die Chroesjtsjef er heen had laten bren gen. Tot het inspectie ter plaatse kan uitoefenen, kan het niet zeker zijn, dat er geen kernwapens achtergeble ven zijn. Zo blijft Kennedy ook van Chroesjtsjef eisen, dat de twintig II- joesjin bommenwerpers van Cuba worden verwijderd en zich niet door Fidel Castro te laten weerhouden. Zo lang Amerika geen zekerheid heeft, zal het de blokkade van Cuba niet op heffen. Ook zaterdag heeft de Amerikaanse marine weer een Russische schip met raketten aan boord gecontroleerd. De kapitein wilde echter alleen maar twee van de acht raketten laten zien, die hll TN verband met het feit, dat de verdachten in het Softenonproces te Luik door de jury onschudig zijn verklaard, schrijft de Parijse Figaro, dat „wij, sinds een volkstribunaal Socrates in een stralend gematigd Athene veroordeelde en men in Jeruzalem Barabbas in plaats van Jezus koos, we ten dat de uitspraken van de massa nu niet noodzakelijk de meest juiste of redelijke zijn". Het blad is er vooral bang voor, dat men de daad van de moeder en de arts, die terechtstonden, zal opschroeven tot een voorbeeld van moed en zedelijk besef. Paris Jour tekent daarbij aan, dat de maatschappij in dit geval de ware schuldige is, omdat zij had toegelaten, dat de handel zich had geworpen op een dergelijk „rustgevend middel" als Softenon. Intussen is.de betrokken huisarts, de heer J. Casters, voor het medisch tuchtcollege van de Orde van Geneesheren in België gedaagd. Hij moet zich verantwoorden over het voorschrijven van de slaapmiddelen, die een eind hebben gemaakt aan het leven van de misvormde baby. Men weet, dat vooral in medische kringen grote onenigheid bestaat, over het al dan niet geoorloofd zijn van handelingen als door. de arts Casters zijn verricht. ouders vrijwel het enige gevoel is, dat bijna alle mensen gemeen hebben. Het blad voegt er evenwel aan toe, dat door het proces te Luik de vraag aan de orde komt, wat er tussen een moeder en haar geweten gehoort te staan. „Alle rede verzet zich tegen de gedachte van een kwijtschelding van straf wegens het zich ontdoen van misvormde babies met instem ming van de ouders. Hoewel een arts kan oordelen, dat een leven in de ware zin onmogelijk is, kan niemand, op algemene gronden aanvoeren, dat een mensenleven, hoe gehandicapt ook. ivaardeloos of nood zak eleker wijs on gelukkig zal zijn, Vele ouders van babies zonder benen of armen zijn volkomen gelukkig met de zware doch dankbare taak. die zij op zich hebben genomen. Anderzijds gaat een dergelijke taak het kunnen van an dere ouders verre te boven". Na gedwongen rust door ziekte Prinses Beatrix heeft haar bezoek aan Benares in India door een lichte nekte moeten onderbreken. Zaterdagmiddag was de Prinses reeds enigszins stil, toen zij van een bezoek aan een brocaatweverij in Benares terugkeerde, 's Avonds nam de Prinses niet deel aan het diner in de eetzaal van haar hotel. De Prinses had toen een temperatuur van onge veer veertig graden, waarop medische hulp werd ingeroepen. De arts adviseerde de Prinses een dagje rust te houden, om te bekomen van dc vermoeienissen van de reis. Het bleek, dat de ziekte een gevolg was van de inspanningen tijdens de reis en de zeer wisselende klimatologische omstandigheden. Het bezoek aan Lucknow is hierdoor komen te vervallen. Vandaag hoopte de Prinses de reis weer voort te zetten. Zondagavond was prinses Beatrix voldoende hersteld om zich naar een boeddhistisch centrum in de buurt van Benares tc begeven. De Prinses be zocht daar op blote voeten een tempel. Zij bezichtigde het vergulde Boeddha beeld en de oude voorwerpen van de Boeddhacultuur. Op dc terugweg naar bet hotel liet de Prinses haar auto stoppen om enige ossenwagens te filmen. Tot haar grote spijt sloegen twee van de drie karren een andere richting in voordat de Prinses deze had kunnen verfilmen. In de middaguren zag de Prinses er weer goed uit. maar toen zij in haar hotelkamer kwam, werd zij weer duizelig Onder de Nederlanders, die de Prinses vergezellen, is men van mening dat het overladen programma van de laatste weken een beetje te veel voor baar is geweest. Vandaag zou de Prinses het ontbijt gebruiken bij de maharadja van Benares, waarna zij in de motorboot van de maharadja een tocht op de Ganges zal maken. Het bezoek aan Lucknow is in verband met de ziekte van de Prinses afgelast Voor vandaag staat een vliegtocht Soar Jaipoer op het Programma, waar de Prinses waarschijnlijk een tochtje op een olifant zal Mooi geschenk Zaterdagmorgen vloog de Prinses van Calcutta naar het zeshonderd kilo meter verder gelegen Benares. Deze stad is een pelgrimsoord voor pelgrims. Vijdagavond woonde de Prinses een receptie bij ten huize van de Neder landse consul-generaal in Calcutta, P. H. Rogaar. Van de Nederlandse Vrou wenvereniging in Calcutta kreeg zij een Indische, met de hand vervaardigde, zilveren ligpenstifthouder, die de Prinses zo mooi vond, dat zij uitriep: „Wat kan ik die goed gebruiken ..De mensheid", aldus het Britse blad. „mag nederig hopen, dat de ouders van misvormde kinderen met vreugde de lasten zullen dragen, die de meesten onzer bespaard worden". Een produkt van de Sikkens Groep. „Op mijn eer en mijn geweten, voor God en voor de mensen, het antwoord op de eerste vraag is „neen". Nog tien keer daarna klonk zaterdagavond in de rechtszaal van het hof van Assisen in Luik het „non". Het einde van een pro ces, dat een wee klang niet alleen in Belgie. maar ver daarbuiten de gemoe deren heeft bezig gehouden. (Voor vervolg zie pagina 11) Ook katten kunnen overbrengers van de gevaarlijke hondsdolheid zijn. Aangeraden wordt dan ook de beesten zoveel mogelijk bin nenshuis te houden en daarom is het in dtize dagen niet eens zo'n vreemd gezicht als men (zoals op deze foto uit Zaandam) dames met hun kattebeesten -aan de lijn ziet wandelen. Mevrouw Roosevelt ter aarde besteld Het stoffelijk overschot van mevrouw Eleanor Roosevelt is zaterdag in Hyde Park bijgezet in een graf naast dat van haar echtgenoot, de president Franklin D. Roosevelt die in 1945 is overleden. De plechtigheid werd o.a. bijgewoond door president en mevrouw Kennedy en de oud-presidenten Eisenhower en Tru man. De Sowjet-unie werd vertegen woordigd door Morozef, de plaatsvervan gende permanente Sowjet-afgevaardig. de bij de V.N. als deklast vervoerde. De projectielen waren onder de dekzeilen opgeslagen. Op het dek bevonden zich ongeveer tachtig mensen. Er werd ook een vrouw gesignaleerd. Omdat dit aantal te groot is voor een normale bemanning, neemt men aan. dat ook een deel van het be dienend personeel van de raketbases terugvaart Intussen hebben Amerikaanse troepen zaterdag op een strand bij Key West In Florida gedeeltelijk de raketten, ma chinegeweren en radarinstallaties ver wijderd, die daar aan het begin van de crisis om Cuba waren opgesteld. Het Is niet bekend, of alles volledig zal wor den opgeruimd. De Amerikaanse marine blijft cr ook voor zorgen dat dc Russi sche schepen met raketten niet naar Cnba kunnen terugkeren. De schepen worden zo lang mogelijk door oorlogs schepen en vliegtuigen gevolgd. Bij de Amerikaanse basis Guantanamo (op Cuba) ligt een tanker uit de tweede wereldoorlog met een grote hoeveelheid water aan boord, voor het geval Fidel Castro de watertoevoer zou afsluiten. Het schip werd met zijn lading water naar de basis gesleept, omdat de machi nes nog met vet ingesmeerd zijn. Belangrijke bespreking Vermelden we nog, dat Guatemala gedreigd heeft, een Cubaanse regering In ballingschap te erkennen en te be schermen, als Fidel Castro niet onmid dellijk de (communistische)ex-president Jacobo Arbenz en diens volgelingen van Cuba verwijdert. Vandaag heeft president Kennedy een belangrijke bespreking met zijn voornaamste adviseurs in de kwestie Cuba. Zij zullen zich beraden op even tueel te nemen stappen. De 42-jarige mevrouw E. Schilder- Kroone, moeder van zes kinderen is za terdag door gasvergiftiging om het le ven gekomen. Zij had geprobeerd het gas onder de gasketel aan te steken, wat haar niet gelukte. Even later ging zij weer naar de keuken, die zich inmiddels al geheel met gas gevuld had. Zij verloor onmiddellijk het bewustzijn en overleed korte tijd later. Haar stoffelijk over schot werd door haar man bij zijn thuis komst gevonden. NIEUW II HEREN SHAWLS In Italiaanse schaduwstrepen, extra voordelige Import-aanbieding, zuiver wol. Peek&Cloppenburg /"VPRECHT is onze deernis met de ouders in het Luikse strafproces. Niettemin achten wij het vonnis, waarbij over hen het niet-schuldig werd uitgesproken, ver werpelijk en bedenkelijk. Hier toch is door mensen ingegrepen in het leven. Er is door mensen een beslis sing genomen over een mensenleven. Er is door mensen over een mensenleven be schikt. Dat is een ernstige zaak. Want er is slechts Eén aan Wie de beschikking is over dood en leven. Behalve verwerpelijk is de uitspraak ook bedenkelijk. Want eenmaal deze vrijspre kende uitspraak gevallen zijnde, moet men zich afvragen of hier niet de weg wordt geopend voor andere gevallen, ern stiger misschien nog of ook minder ern stig. God beschikt over leven en dood. Hij is ook de Barmhartige. Hij weet wat Hij voor heeft, met ons en met onze kinderen. Kan Hij niet ook situaties die ons bezorgd maken en verdrictigstemmen ten goede leiden? Kan Hij niet datgene wat een grote zorg scheen te zullen worden, maken tot een waarachtige verrijking van het leven? Zijn waardeoordelen zijn vaak zo anders dan de onze. Het is niet aan oils, in te grijpen in omstandigheden die Hij gedoogt en waarover Hij de zeggenschap aan zich gehouden heeft. De Heer is de wezenlijk Barmhartige. Of heeft Hij niet zijn eigen Zoon gegeven opdat wij met het leven verzoend konden zijn en opdat het ons gegeven zou zijn, situaties te aanvaarden die anders on mogelijk moesten heten? Laten we niet wijzer willen zijn dan Hij. Er ware over het Luikse strafproces nog veel te zeggen. Wij laten dat na. Het min der juiste is wel gebleken van een jury rechtspraak waarbij burgers aan wie het recht in handen wordt gelegd, komen te verkeren onder een onnoemelijk zware druk. Wij zouden de voorkeur hebben ge geven aan een rechterlijke uitspraak waarbij het schuldig ware uitgesproken, doch waarop, in aanmerking genomen de reeds doorstane beproevingen, terstond verlening van gratie ware gevolgd. Aan ons allen om ons in mededogen tc scharen rondom al die ouders die in soortgelijke omstandigheden verkeren en om hun alle niettemin onvermijdelijk al te bescheiden steun te bieden die hun welkom kan zijn. Zou de Heer, Die behalve barmhartig ook almachtig is, niet mogeliikheden kunnen openen, zelfs wanneer wij mensen nog nauwelijks durven hopen? Blijft, dat Hij met andere waardeschalen rekent dan onder ons mensen wel gebruikelijk zijn. of OEGSTGEEST KEMPEN A ERSTR 71 TELEFOON 50105 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn LAGE RIJNDIJK 57-59 LEIDEN TELEFOON »135 FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 4S EDURENDE het weekeinde voerden krachtige oostelijke winden koude lucht uit Rusland over Polen en Duits land naar West-Europa. Daar echter bij na overal veel bewolking bleef, kwa men de temperaturen slechts hier en daar gedurende de nacht en vroege och tend even onder het vriespunt, hetgeen onder andere het geval was in het den van ons land, waar tijdelijk opkla ringen voorkwamen. De maximum tem peraturen daalden echter teel aanzien lijk en waren in het algemeen niet hoger dan 4 graden. Inmiddels is de luchtdruk boven Scan dinavië nu weer aan het dalen waar door aan de aanvoer van koude lucht uit het oosten een einde komt. Uit het Middellandse Zeegebied afkomstige sto ringen doen de temperatuur in Polen en Oost-Duitsland weer wat stijgen waarbij daar nu ook regen valt nadat het eerst wat gesneeuwd had. Bij betrekkelijk weinig wind blijft de temperatuur in het algemeen juist even boven het vriespunt De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Overwegend zwaar bewolkt met plaat selijk enige sneeuw of regen. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen oost en noord. Weinig verandering in tempera- Stationair ZON EN MAAN Dinsdag 13 november: zon op 7.55, or der 16.53 u; maan op 18.27, onder 9.27 i 19 november laatste kwartier. Rapporten hedenmorgen zet Koning Gustaaf Adolf VI, de eerste burger van het tweeduizend jaar oude Zweedse koninkrijk, vierde gisteren zijn tachtigste ver jaardag. Reeds vroeg was de vorst op. Er wachtte hem een lange en drukke dag, cn hij moest er goed, opgewekt en vrien delijk uit zien, zoals de men sen gewend zijn hem te zien. Om kwart voor negen be gonnen dc kerkklokken van Stockholm te luiden. Een half uur later arriveerde de Finse president Urho Kek- konen in het paleis, begroet door de 80-jarige. Koning Olaf van Noorwegen en ko ning Frederik van Denemar ken waren gisteren reeds ge- komen. Frederik heeft zijn familie meegebracht: konin gin Ingrid, Zweedse van ge boorte, en dochter van de ja rige, de prinsessen Marga- rcthe, Bencdikte en Anne- Marie van prins Axel van Den-•"-•'•ken. Andere vorste lijke gasten waren prinses Alice van Griekenland, zus ter van dc Zweedse koningin Louise, en prins Johan Gcorg van Hohenzollcrn met zijn Zweedse vrouw, prinses Bri- gitta, kleindocher van de ja rige. Na een plechtige dienst In de kathedraal van Stockholm, geleid door aartsbisschop Gu- nar Hultgren, reden de ko ning en zijn gasten in open rijtuigen* naar het stadhuis, waar zij de gasten bij een lunch waren van het parle ment. Nooit eerder is een re gerend vorst dc gast geweest van het Zweedse parlement. Aan de lunch overhandig de premier Tage Erlandcr het geschenk van het Zweedse volk een bankboekje met 5 miljoen kronen (3.600.000) gulden. Het geld gaat in het fonds van dc Koninklijke stichting cn wordt gebruikt voor studiebeurzen en voor o rij zen aan Zweedse kunstc- nars en geleerden. Daarna ontving de koning dertien koeriers die hem de gelukwensen brac^n uit al le delen van i 'mg en smal koninkrijk geluk- wensboodschappiv ;ijn te voet overgebracht in een estafetteloop over een totale afstand van 12.500 km. In de namiddag brengen de leden van het corps diplo matique hun hulde in de Wit te Zee-zaal van het palcis. Na het diner volgt een gala voorstelling in de Stockholm- se Koninklijke opera. Eindhoven Zd.-Limb. Helsinki Stockh. gh. beu «th beu trh.b ev Dooier gh. beu gh beu a II windstil 7

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1