ïlieume Criiisdjc (Courant ml Bedrijfsleven akkoord met 2,7 pet. loonsverhoging Commentaar ,Even mamma opzoeken', zei Femia IN KADER VAN HET NIEUWE SYSTEEM 5 Verzet tegen plaats Rijksbemiddelaars Amerikanen hielden Sowjetschepen aan Gas voor verwarming sal als een lawine toenemen Agent schiet autodief dood :r m ZATERDAG 10 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37 TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEN DIEN ST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12629 in 'n woelige wereld veilig verzekerd Dr. E. DIEMER CHRISTEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantnasticb is abebltvea mgn hert ia legtjeospatt" Kromme Nieuwegracht 8—10 UTREGMX ïeuws in één oogopslag Tegen middernacht kon den de ministers Veld kamp (soc. zaken) en De Pous (ec. zaken) en staats secretaris Roolving mede delen, dat regering en be drijfsleven elkaar wat de „ruimte" voor loonstij gingen in 1963 betreft heb ben gevonden in het kort geleden door de Sociaal- economische raad uitge brachte rapport. Het be drijfsleven heeft er voorts mee ingestemd, dat het tot dusver gevoerde effec tieve prijsstabilisatiebe- leid wordt voortgezet. Over het goedkeuringsbe- leid bestaat nog geen overeenstemming. De re gering heeft een „verhel derende nota" en 'n nieuw gesprek toegezegd. Het constitutionele hof (opperste gerechtshof van West-Duitsland) te Karls ruhe heeft drie eisen van het sensatie-weekblad Der de hand ge wezen. Deze eisen luidden: onverwijlde ontruiming (door de politie) van de kantoren van het blad. >p volgende erbieden en het vrijgeven van alle in beslag genomen stukken, die niet rechtstreeks ver band houden met de aan klacht tegen de uitgever. De Amerikaanse mari ne heeft een aantal Rus sische schepen onderzocht, die uit Havanna op Cuba waren vertrokken met raketten en lanceer-appa- ratuur aan boord. Cuba heeft echter laten w-eten dat het zal weigeren zijn zeeschepen door de Ame rikaanse marine te laten doorzoeken. De kans op een openlijk Amerikaans- Cubaans treffen op zee wordt daardoor weer gro ter. In het Softenon-proces te Luik heeft de advocaat van de arts, die daar even eens terecht staat, een Tg pleidooi gehouden, de advocaat- generaal zijn repliek hou- dgp. Pas daarna zullen de twaalf juryleden zich te rugtrekken om zich te be raden over het schuldig of onschuldig. In Wychen bij Nijmegen is een vijfjarig jongetje vrij ernstig door een hond gebeten. Later werd een meisje aangevallen, waar schijnlijk door dezelfde hond. Alle loslopende hon den en katten in Wychen zullen van nu af aan wor den doodgeschoten. In de Algemene Verga dering van de Ver. Naties hebben talrijke diploma ten postume hulde ge bracht aan mevrouw Roo sevelt. die vandaag naar haar laatste rustplaats in Hydepark (op ongeveer 80 km van New York) werd gebracht. Ook pre sident Kennedy was bij de begrafenis aanwezig. Minister Visser (defen sie) is gisteren naar de West vertrokken voor een officieel en een zakelijk bezoek Toen men hem vroeg naar de zaak Van der Putten was de minis ter niet erg mededeel zaam. Over de mogelijk heid van een rehabilitatie wilde hij zich helemaal niet uitlaten tegenover de journalisten op Schiphol. (Van onze sociaal-economische redactie) OEGERING en bedrijfsleven zijn gisteravond overeengekomen dat de J-'- ruimte, waarbinnen zich volgend jaar loonsverhogingen kunnen vol trekken, conform het advies van de Sociaal-Economische Raad tussen de 1,2 en 2,7 procent zal liggen. De centrale organisaties van werkgevers en werknemers zullen binnenkort conform het nieuwe loonsysteem, waartoe de regering inmiddels heeft besloten, de wensen van de bij hen aangesloten bonden intern gaan coördineren in het kader van de beschikbare ruimte. Bleek hei bedrijfsleven voldaan over deze afspraak, minder ingeno men toonde het zich met de plannen van de regering met betrekking tot het goedkeuringsbeleid. Er was, voor al van de zijde der vakcentrales, nogal wat kritiek op de plaats, die voor het College van Rijksbemidde laars in het nieuwe loonsysteem is ingeruimd Om deze kritiek, die vol gens de regering voorspruit uit mis verstanden, uit de weg te nemen, zal het gesprek op 23 november worden voortgezet aan de hand van een na dere nota, die de regering zal uit brengen om enkele onderdelen van het systeem te verduidelijken. Volgens minister Veldkamp (sociale zaken), die na afloop van het gesprek verslag uitbracht van de besprekingen met de vertegenwoordigers van het ge organiseerde bedrijfsleven (ditmaal niet uitsluitend het bestuur van de Stichting van de Arbeid), zijn er misverstanden gerezen over de inhoud van de brief, die de regering aan de vooravond van het gesprek aan de Stichting van de Arbeid zond (elders in dit nummer ge ven wij een samenvatting van deze brief). De bewindsman weet deze mis verstanden vooral aan de beknopte wij ze, waarop het nieuwe loonsysteem in de brief uit de doeken is gedaan. dat er geen spreke van is dait de regering zich 'een „groot arsenaal van bevoegdheden" heeft voor behouden om invloed op de loonvorming in de onderscheiden bedrijfstakken en ondernemingen te kunnen uitoefenen, zoals van werknemerszijde werd gesteld. Dat 't College van Rijksbemiddelaars de bevoegdheid krijgt om c.a.ó.'s, die in strijd met het algemeen belang, onver bindend te verklaren conform een daar toe uit de kast gehaalde wet uit 1937, vond de minister wezenlijk iets anders dan „het in een ander pakje hullen" van de taak van dit college, zoals even eens was gesuggereerd. men de verlangde grotere vrijheid en verantwoordelijkheid. Uit de reacties der deelnemers na afloop van het gesprek in het Haagse SER-gebouw viel te constateren dat het bedrijfsleven en dan vooral de werk nemers met de huidige formulering van het systeem niet in zee willen gaan. Men sprak de vrees uit dat het College van Rijksbemiddelaars althans in theorie nog meer zeggenschap over de loonontwikkeling krijgt dan thans het geval is. Dit acht men niet te rijmen met de grotere verantwoordelijkheid, waar om het bedrijfsleven in het SER-advies van juli gevraagd heeft. Voor vervolg zie pagina 9 Dr. Veldkamp legde er de nadruk op dat het de bedoeling is dat het college slechts zeer sporadisch van zijn be voegdheid tot onverbindend verklaren gebruik gaat maken. Hij noemde het onverbindend verklaren van een con tract of een deel daaruit een 'zware zaak', waartoe slechts in geval van excessen wordt overgegaan. Wanneer re gering en bedrijfsleven eenstemmig de ruimte aangeven, waarbinnen loonsver hogingen kunnen worden overeengeko men en het bedrijfsleven zich aan het af gesprokene houdt, zal het systeem zijns inziens perfect werken en krijgt Raketten gingen mee huistoe MERIKAANSE hebben vrijdag i oorlogsschepen het Caribisch gebied vijf uit Cuba komende Russi sche schepen onderschept en op de dekken van ten minste drie van deze vaartuigen raketten en lanceer- apparatuur daarvoor waargenomen. Dat het de Russen werkelijk ernst is met het afbreken en verschepen van de raketten op Cuba. toont deze door Ameri kanen gemaakte foto. Zeventien raketten wachten, zorgvuldig verpakt, op verscheping naar Rusland. De foto werd ge maakt op enkele kilometers ten noorden van de Cubaanse marinehaven Facility. Dat betekent dus, dat de Russen in derdaad snel de ontmanteling van Cuba's bases hebben doorgezet. In Washington deelde de staatssecre taris van defensie, Sylvester, mee, dat de Amerikaanse schepen langszij de Russische vaartuigen „Dvino- gorsk", „Volgoles" en „Labinsk" ge komen waren en dat de opvarenden zware zeilen hadden weggetrokken om te laten zien, dat zich daaronder raketten bevonden, die in nauwe omhulsels tegen zee en weer waren beschermd. De Amerikanen hebben ook inlichtin gen. dat de grote uittocht van Sowj et- technici uit Cuba eveneens begonnen is. Zo zouden aan boord van het Russische schip „Alapayevsk" ongeveer 200 jonge mannen gezien zijn. Met dit schip heeft een U.S.-helicopter een overigens kame raadschappelijk contact gehad. Er zijn nog steeds geen aanwijzingen, dat premier Chroesjtsjef ook bereid is de 24 of meer 11-28 straalbommenwerpers. die doelen in de V.S. met kernbommen zouden kunnen aanvallen, ook uit Cuba terug te trekken. Washington verklaarde die terugtrekking te zullen blijven eisen. In Moskou werd door de Amerikaanse ambassade ontkend. dat premier Chroesjtsjef opnieuw een brief aan pre sident Kennedy zou hebben geschreven. Uit Havanna werd gemeld, dat wel licht delen van dc raketbases zullen worden opgeblazen. De bevolking is ge waarschuwd voor ontploffingen, die „no dig zijn voor het opnemen van een film". De besprekingen tussen Fidel Castro en de Russische vice-premier Mikojan schijnen nog niet al te veel te hebben opgeleverd. Castro zou hardnekkig blij ven weigeren internationale controle op de afbraak en de afvoer van Russische aanvalswapens toe te staan In de algemene vergadering der Ver. Naties heeft de Cubaan Juarbe ver klaard. dat de wapens op Cuba er zijn voor de verdediging van het Cubaanse volk en „de dood van het Amerikaanse imperialisme en kolonialisme ten doel hebben". De besprekingen tussen het Interna tionale Rode Kruis en VN-vertegenwoor- digers over de wijze, waarop het Rode Kruis kan worden ingeschakeld bij de controle op de lading van schepen met bestemming Cuba. verliepen bevredi gend. zo werd uit New York gemeld. Dc Cubaanse autoriteiten wensen Cu baanse koopvaardijschepen niet aan enige inspectie te onderwerpen, aldus hebben diplomatieke zegslieden vrijdagavond verklaard. Door dit Cubaanse standpunt ontstaat de kans op een Amerikaans- Cubaans treffen in volle zee. Voor vervolg zie pagina 9 Meeuwen en wind, het grijze uur dat de dag duurt, ontluistering wacht de takkenmaar brengt niet elke klokslag de belofte nader Voorspelling van ir. Tinbergen: „De versnippering op het gebied van dc gaslevering in ons land zal liet grote probleem blijken te zijn in de toekom stige levering van het aardgas van Slochteren. De distributienetten vormen de zwakste schakel en dit geldt straks nog meer nu de gemeenten een machtige Gasunie tegenover zich zullen vinden. Er wordt straks op de gemeenten een ern stig beroep gedaan. Duizenden gastoe- stellen zullen moeten worden omge bouwd, want ook in de grote steden zal aardgas komen. Bovendien moeten de netten worden (gesaneerd. WU hebben in totaal 200 gasbedrijven, gemiddeld kun nen die een kleinbedrijf worden ge noemd, met alle gevolgen daarvan". Aldus ir D. Tinbergen, directeur van het Staatsgasbedrijf gisteren te Enschede Ir. Tinbergen gaf een uiteenzetting over de toekomst van de gasdistributie in ons land. Over tien jaar, aldus spreker, zaJ ons hele land van aardgas zijn voorzien. De in wording zijnde Gasunie zal over drie jaren gereed zijn met de aanleg van grote transportleidingen over het gehele land. Daarna zal het nog geruime tijd duren voordat de gemeentelijke nelten op het aardgas zullen zijn aangesloten. Omtrent de prijs kon spreker op het ogenblik niets zeggen Hij was van oor deel dat de prijs wel concurrerend zal zijn. Hij meende dat een bevreesdheid op dit punt niet gerechtvaardigd is. Wel zal de Gasunie, die een zuiver commer ciële instelling is. trachten een zo hoog mogelijke prijs te halen, maar verwacht wordt dat de afneming zeer groot zal zijn, vooral nu de ruimteverwarming met gas zijn intrede heeft gedaan. Dit proces BANANEN zal z.i, snel oir bergen zeide langstelling vc warming als e zich heen grijpen. Ir. Tin- e verwachten dat de be ar aardgas als ruimtever- mi lawine zal toenemen De afgelopen nacht omstreeks half twee heeft een politieagent in Amsterdam-noord een autodief, die hij had betrapt doch die kans zag te ontvluchten, toen de man geen ge hoor gaf aan zijn sommatie, neergp- schoten. De man is korte tijd daarna overleden. De agent, die in de Nachtegaalstraat woont, hoorde vannacht een auto star- ten. hetgeen hem verdacht voorkwam. Hij keek naar buiten en zag een nem onbekende man in de auto van zijn Do- venbuurman zitten. Hij rende met zijn dienstpistool bij zich naar buiten. De onbekende had intussen bemerkt dat hy ontdekt was en vluchtte dc wagen uit. De agent wist de man echter te grij pen. Deze gaf de agent echter een schop in diens buik. waardoor de politiemau achterover viel. De agent stond op en sommeerden de vluchteling te blijven staan en loste, toen deze daaraan geen gevolg gaf, twee schoten op hem. Dc man werd boven ln dc rug nabi) de nek getroffen, stortte neer en c leed korte tijd later. "DIJ ZIJN bezoek aan ons land heeft de heer Pengel, lid van de Staten van Suriname en voorzitter van de Nationale Partij aldaar, bijzondere aandacht ge vraagd voor wat hij omschreef als toene mende communistische dreiging in Sn- Suriname. aldus de heer Pengel, wordt aan de ene zijde begrensd door Brits Guyana, waarvan de premier zijn sym pathie voor het communisme niet ver bergt, en aan de andere kant door Frans Guyana, waar de communistische invloed is versterkt door de Algerijnse rebellen die zich daar hebben gevestigd. Nederland toont naar het oordeel van de heer Pengel te weinig belangstelling voor het gebiedsdeel Suriname. Die belangstel ling is toch nodig. De „nationale arbeidersbeweging" in Su riname is niet vrij van extreem linkse sympathieën en heeft de hand in stakings- avonturen. Radio Avros verheerlijkt lie den als Fidel Castro en zou, naar althans de heer Pengel vermoedt, financiële steun krijgen van communistische kant. Wij kunnen niet alles beoordelen, maar aannemelijk is wel, dat de communisten ook het oog hebben geslagen op Suriname. Het ligt in hun lijn. Hoeveel Nederland, ook van particuliere zijde, reeds heeft gedaan voor Suriname, cr is nog altijd hervormingsarbeid drin gend nodig. Met name moet aan de ver betering van de woningtoestanden met kracht worden gewerkt. Met Suriname zijn onze banden sterk. Dc arbeid van de Broedergemeente wordt hier te lande bijzonder gewaardeerd. Dat kwam wel uit in de geslaagde actie van de heer Bodegraven voor het Diaconessen- huis in Suriname's hoofdstad. We moeten echter waakzaam blijven, ook tegen het communistische gevaar. Dat mag niet worden onderschat. MET HET SYSTEEM van loonvorming gaan we na de thans genomen be slissing van de regering opnieuw een be langrijke stap vooruit. Het is wel ken merkend voor de ingewikkelde structuur van het hedendaagse maatschappelijke leven, dat de keuze van het beste mis schien moeten we zeggen: van het minst s'pcbte: systeem van loonvorming zo moei lijk is. Wc hebben het systeem gekend van de algemene loonronden, en niemand die er naar terugverlangt. Daarna kwam het systeem van de vrijere, meer gedifferen tieerde loonvorming en het betekende stel lig een verbetering, al was het onvermij delijk dat ook hier gebreken aan de dag traden. De norm van de prodnktiviteits- verhoging bleek in de praktijk onvol doende houdbaar. Van het thans gekozen systeem is een eerste kenmerk, dat de norm voortaan een minder eenvoudige zal zijn, dan die van de eenvoudige produktiviteïtsverho- ging. De formulering luidt: een cijferma tige aanduiding van de mogelijk geachte stijging van de loonkosten. We willen ho nen. d*»* de betrokkenen zelf genoegzaam duidelijk voor ogen staat, wat zij met deze formulering bedoelen en dat de praktijk van bet economische leven hun de mo- gelükbe'd zal bieden het ook aan anderen duideliik te maken. Overbodig is dat niet. Het tweede kenmerk is al even belangrijk en overigens meer in staat ons allen toe te snreken. Het komt hierop neer, dat de goedkeuring van de tot stand gekomen arhpïdsovereenkomsten gaat berusten bij het bedrijfsleven zelf. Dat is een heel be- laneri'k besluit, omdat het een erkenning inhoudt van het verantwoordelijkheids besef bij het bedrijfsleven. Er blijven nochtans twee garanties. De ene bestaat hierin, dat de Sociaal-Econo mische Raad tweemaal per jaar een over zicht gaat geven van wat in het algemeen mogeliik is. Dat is dus een garantie vooraf. En rijksbemiddelaars behouden achteraf een recht van veto als er strijd is met het algemeen belang. Dat vanuit bepaalde sectoren van het bedrijfsleven tegen dit laatste nog met enig argwaan wordt aan gezien, laat zich begrijpen. Wordt zo de verantwoordelijkheid weer niet tezeer be- De kwestie van de loonvorming ten slotte is ook daarom van zo enorm gewicht, wijl er onwillekeurig een druk blijft uitgaan op de prijzen. Dat de minister van econo mische zaken, die trouwens in dit opzicht tot dusver een gelukkig beleid heeft ge voerd, juist nu op de noodzakelijkheid van stabiele prijzen nadruk legt, ligt voor de ha«d. Hij verdient daarbij de natio nale steun. (Advertentie) i de familie vader bleek dat het kind Toen bleek dat dc kleine meid 26 km van Apeldoorn naar een dikke plak chocolade ge- Penning in de Edelweiss- ,ict geheel niet op school was wel van plan was geweest naar Arnhem af te leggen, maar dc kregen en de politic had ei geweest. Onmiddellijk werd school te gaan, maar onder- pijn in haar beentjes ver- ook voor gezorgd dat ze gc de politie ingeschakeld die er weg opeens op de gedachte dwecn als bij toverslag toen zond en wel weer thuis v evenwel niet in slaagde het was gekomen mamma te gaan haar moeder haar in haar afgeleverd. Maar de raad laan te Apeldoorn heeft grote ongerustheid geheerst. erd gistermorgen tijdig op naar school was gegaan, kwam om twaalf uur niet thuis. Bij informatie door haar i half ii angst en spanning, kwam een telefoontje dat de klei- Femia in Arnhem was. te doen aan wordt verpleegd. had zij zo nu en dan wat moe- de Vierdaagse zou ze maar ten rusten. Op het Arnhemse niet aanr°men, daarvoor Bijna tien uren heeft de politiebureau hadden ze haar deden haar benen toch wel te peuter nodig gehad om de Hink vertroeteld. Zij had zelfs veel pijn. JN NOORD-EUROPA is het winter ge worden met gisteren in Midden- Zweden enige sneeuwval en in Finland de hele dag temperaturen beneden het vriespunt. Het sterke hogedrukgebied dat boven Scandinavië is gelegen, blijft tijdens het weekeinde met een vrij sterke oostenwind iets koudere lucht aanvoe ren. De week is zacht begonnen, maar tie middagtemperaturen komen nu nabij 6 tot 8 graden te liggen. De regenkansen blijven klein, maar wel worden er via Duitsland nog veel wolkenvelden aange voerd. waar het herfstzonnetje wellicht niet door heen zal breken. De Bilt verwacht tot zondagavond: Over het algemeen veel bewolking, maar overwegend droog weer, matige tot krachtige, langs de Waddenkunst nu en dan harde oostelijke wind. Iets kou der. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Zondag 11 november: zon op 7.51 uur, onder 16.56; maan op 17.16, onder 6.43. Maandag 12 november: zon op 7.53, on der 16.54; maan op 17.48, onder 8.07, 11 november volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 11 november: 2.07 v.m.; 14.27 n.m. 12 november: 2.54 van.; 15.14 njn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1