Geen kamerlid betekent niet: geen minister Mr. Cappuyns vraagt het „schuldig" uit te spreken CUBA Steun bij bede om clementie DE GROTE MUITERIJ BOUNTY nieuwe leidsche courant VRIJDAG 9 NOVEMBER 1962 LEIDERDORP Chr. ulo heeft er drie lokalen bij Na de herfstvakantie is de nieuwe vleugel van dc chr. uloschool aan de Van Geerstraat in gebruik genomen De school is opgericht in 1947 en werd aanvankelijk ondergebracht in een woonhuis. Toen deze ruimte te kien. werd, verhuisde men in 1952 naar een paar lokalen van de chr. nat. schooi aan de Hoofdstraat, waarin nu nog de kleuterschool Margriet is gevestigd In 1957 werd het nu in gebruik zijn de gebouw aan de Van Geerstraat be trokken. Al gauw waren er meer klos sen dan leslokalen, waarom een deel van de aula en later het natuurkunde- lokaal als leslokaal werden ingericht, Het bestuur diende in I960 vraag in tot toestemming voor uitbrei ding. De rijksgoedkeuring kwam af in 1961 en in de loop van dit jaar ve' rees de nieuwe vleugel, waardoor de school met drie lokalen werd uitge- Door de aula als klasselokaal bruik te houden, kan nu een lokaal worden afgestaan aan het bestuur de R. K. Engelendaalschool, die met gebrek aan ruimte te kampen heeft. De school telt nu negen klassen negen leslokalen. De bouw la tot stand gekomen onder leiding van het architecten-bureeu Kraan en Van Nieuwkoop te Ocgst- geest, de heer A. C. van den Oever to Leiden was aannemer. Het nieuwe ge deelte omvat boven twee lokalen er gelijkvloers een lokaal en een garde robe met toiletten. Tussen belde go- gedeelten is een tweede trap aange bracht waardoor bij het binnenkomen van de leerlingen de stroom kan den verdeeld. Dc rijwielstalling achter de school is meer dan tweemaal groot geworden en ook het plein heefl een kleine uitbreiding ondergaan, bediening van de centrale verwarming geheel automatisch geworden. Dc gemeente is thans bezig met de tuin aanleg. Tijdens de bouw hebben enkele klas sen gastvrijheid genoten in de Her vormde school aan de Kastanjelaan, Hoewel deze noodoplossing voldeed bestuur en personeel toch erf dankbaar alle klassen weer onder één dak te hebben. Aan het in gebruik nemen van de nieuwe lokalen is geen officieel karak ter gegeven. Oogstdienst Zaterdagmiddag van 2 304 30 uur is er gelegenheid in het gebouw E kenla-r fruit en bloemen af te geven voor de oogstdienst van zondagavond in de Hervormde kerk. Na afloop van de dienst zullen jongeren dit als groet van de Kerk bij zieken en bejaarden thuis bezorgen. SPARTA 50 JAAR De gymnastiek vereniging Sparta te Leiderdorp bestaat 50 jaar. Ter gele genheid hiervan houdt het bestuur vol gende week zaterdagmiddag van 4 tor 6 uur in het verenigingsgebouw naast de Hervormde kerk een receptie. SASSENHEIM Hoofdcommies vierde zilveren jubileum Gisteren had in de raadzaal te Sassen heim een receptie plaats ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer Berntzen. Van de 25 jaar dat de jubila ris in dienst is van de overheid was hy 8 jaar werkzaam te Zevenaar, een zeer korte periode te Best en de resterende Vi'z jaar te Sassenheim. Nadat de burgemeester de jubilaris, diens vrouw en 2 van zijn 4 kinderen op hartelijke wijze welkom had geheten, dankte hij hem mede namens het Re- meentebestuur voor de achter hem lig gende jaren van trouwe dienst. Hij sprak de hoop uit, dat hij in Sassenheim nog vele jaren zijn werk met vreugde zal verrichten. Spreker kenschetste de heer Berntzen als een zeer bescheiden n en een ijverig en nauwgezet werker. De bescheidenheid blykt ook uit het feit. dat hij verzocht had zijn jubileum slechts in intieme kring te vieren. Ac curatesse blijkt, uit de begroting 1963, die in de volgende raadsvergade ring zal worden besproken. De burgemeester wenste hem toe dat God hem en zijn gezin in de toekomst zal begeleiden, waarna hij een enveloppe me* inhoud overhandigde. Hierna werd de jubilaris toegesproken door de gemeentesecretaris namens het personeel. Deze vestigde er de aandacht op, dat de heer Berntzen een we wisselende periode in de geschiedenis van Sassenheim heeft meegemaakt. Als I noofd van de afdeling financiën, onder wijs, personeel en sociale zaken heeft hij ~^se"heim zien Sfoeten. Bij zijn komst I nad Sassenheim slechts 7000 inwoi Enkele weken geleden werd de 10 000ste ingeschreven. Namens het gemecntepcr- »neel werd een staande lamp aangebn- Ten slotte voerde het woord de ijirec. wur van de „Werkplaats".-Deze typeerde de jubilaris als iemand die spoedig vriendschapsbanden legt. Ook deze spre ker bood eerf'cadeau aan. Raadsagenda De volgende raadsvergaderingen wor den gehouden op maandag en donderdag '2 en 15 november (om 8 uur in het ge meentehuis). Pe agenda voor 12 november: overne ming - om-niet binnenterrein In Pancras J"0*1* van N.V. Zomercentrum Zand voort filing vergoeding per leerling voor 1963. Sinds 1957 ontvangen de schoolbe- sturen f 45 voor elke lo-leerling en f 63 voor ULO-leerlingen. Bf) onderzoek is ge bleken dat deze bedragen in de buurtgp meenten inderdaad hoger liggen. Een ver I hoging tot resp. f 55 en f 77 wordt ge rechtvaardigd geacht: Medewerking (re constructie dakkaocllen Visserschoob Vtststelling maximum-bedrag vlottende schuld gedurende 1963; Vaststelling ma i ximum-kredit in rekening-courant 1963 De Bank voor Nederlandse Gemeenten heeft zich bereid verklaard een kredie» van f 400.000 beschikbaar te stellen: Voor lopige vaststelling rekening bedrtlven over 1961. Gelegenheid tot het geven van algemene beschouwingen over de begro tingen voor 1963; subsidie van f 350 aan de VW als tegemoetkoming in het tekort drukken folder. De raadsvergadering van 15 novembi.. heeft als enig agendapunt: behandeling van de begrotingen van de gemeente en de bedrijven voor 1963. Motorfiets terecht De motorfiets die enkele dagen geleden voor café Juffermans werd ontvreemd, is teruggevonden. Nabij het Menneweg-via- duct lag hij onbeschadigd in de berm van de rijksweg. Auto's botsten Woensdag had op het kruispunt Park- taao/Van Pallandtlaan een botsing plaats, waarbij een personenauto werd bescha- Prof. Zijlstra over z'n toekomst „Algemeen belang voor mij de hoogste orde'* (Van onze parlementsredactie) "VJINISTER ZIJLSTRA heeft gisteravond de Tweede Kamer duidelijk ge- -L" maakt, dat zijn besluit om zich niet kandidaat te laten stellen voor de komende Kamerverkiezingen nog niet betekent dat hij ook geen minis ter meer zou willen worden. Of hij al dan niet een ministerspost in het volgende kabinet ambieert, liet de bewindsman geheel in het midden. Het punt is volgens hem niet nü, maar pas bij de kabinetsformatie van volgend jaar aan de orde. Dan eerst zal een ieder, tot wie de uitnodiging wordt ge richt om in het kabinet te stappen, voor zichzelf moeten uitmaken of hij daarop in kan gaan. Niemand kan en mag daarop vooruitlopen. Prof. Zijlstra zei dit bij de voortzetting van de algemene financiële beschouwin gen over de rijksbegroting voor 1963. De socialistische woordvoerder Peschar i het buigpunt van de lange golf terecht vond deze mededeling tamelijk verras- zijn gekomen en het is de moeite waard send, „De minister heeft toch op het dit nader te bekijken". Voor het komend A.R. Partijconvent in Utrecht verklaard, dat hij afstand wil nemen van de poli tiek. Dit kon niet anders worden opge vat dan dat hij had afgezien zowel var een Kamerkandidatuur als van eer ministerschap. Maar nu horen we plot seling, dat hij misschien toch nister wil worden. Ik vind dit geen bij drage tot duidelijkheid. Het wekt warring", zo zei de P.v.d.A.-spreker Prof. ZUIstra zag zich genoodzaakt zün opmerking te verduidelijken. Zyn Utrechtse uitspraak en zijn mededeling achtte hij niet met elkaar in te genspraak. „Voor mü is aan dc orde ge weest de concrete beslissing over het al of niet plaatsnemen op de a.r. kandida tenlijst. Die beslissing heb ik gemoti veerd. Wanneer een niemv kabinet wordt gevormd en een beroep op iemand wordt gedaan, is een geheel andere opstelling gewichten aan de orde. Dan dient met het oog op het algemeen be lang, heel goed te weten of moet zeggen. Dit loopt niet parallel met mijn weigering van een Kamerkandidatuur. Het gaat hier ore gans verschillende zaken", aldus dc mi nister. „Geeft u aan de wetenschap de hoogste prioriteit 7". zo intermmpeerdi de heer Peschar. Prof. Zylstra's ant- woord hierop luidde ontkennend, en hl oegde cr veelbetekenend aan toe: „Een beroep op het algemeen belang is mij de hoogste ordp". Zijn toekomst kwam tijdens dit debat Dg in ander verband ter sprake. Zoals bekend vond P.v.d.A.-fractieleider Von deling het destijds bij de algemene poli tieke beschouwingen „niet zindelijk", dat de minister biykens de Miljoenennota zijn opvolger wil opschepen met een verdergaande belastingverlaging. De heer Peschar kwam hier gisteren op terug. Weliswaar bezigde hij niet de kwalifi catie-Vondeling. maar ook hij had er geen goed woord voor over dat deze mi nister van financiën een belastingverla ging ..toezegt" over een periode waarin hij zelf geen bewindsman meer zal zijn Prof. Zijlstra zei liet gebruik van ter en als „onzindelijk" in dit verband te betreuren Wat de zaak zelf betreft achtte hij het volkomen irrelevant of hij In het volgend kabinet zal zitten of niet. „Niemand", zo zei hy, „weet of ik het volgend jaar weer minister zal worden. Het niet-aanvaarden van een Kamer- kandidatuur hoeft, mij echter niet te weerhouden van het doen van beleids uitspraken met betrekking tot een vol gende periode. Mijn beslissing inzake de kandidatenlijst heeft daar niets mee te maken. Mijn verklaring in de Miljoenen nota was slechts bedoeld om een bij drage te leveren tot het financiële over leg en de probleemkeuze van volgend Jaar. Ik zie niet in dat dit onjuist zou zijn". De heer Peschar zag dit wel zo. „De mensen vatten uw uitspraak over de belastingverlaging niet op als een bij drage tot de probleemstelling, maar als de belofte van een minister", zo zei hij. Conjunctuurbeleid, In een uitvoerig betoog heeft prof. Zijlstra gisteravond zijn beleid nog eens op tal van punten toegelicht cn verde digd tegenover de bedenkingen van met name de K.V.P.-er Lucas, die weinig heil zag in de anti-cyclische begrotingspoli- tiek. Sprekend over het conjunctuurbe leid merkte de minister op, dat als de regering haar ultgavenpolitiek een zo danige vorm heeft weten te geven dat geen overspanning is ontstaan, dit een wezenlijke vooruitgang is. „We zijn van een negatieve grootheid op nul gearri veerd". De financiële politiek is duidelijk ten achter gebleven bij de mogelijkheden tot uitgavenvergroting, die hoogconjunc tuur de regering bood. „Dit is misschien niet voldoende, maar het ri in ieder ge val een belangrijke stap vooruit". De oewindsman geloofde, dat in de mate waarin men er in slaagt in de hoogcon junctuur de overheidsuitgaven en -ont vangsten binnen de trendmatige ont wikkeling van het nationale inkomen te houden, men in diezelfde mate in staat en verplicht is in een tijd van depressie ook die trend te volgen. De daling de belastingontvangsten ten. bedrage ongeveer f 500 miljoen over '62 is dit kabinet geen aanleiding geweest tot consequenties voor uitgaven- of belas- tingpolitiek. Over de toekomstige ontwikkeling van de conjunctuur liet minister Zylstra zich genuanceerd uit. Hij sloot niet uit dat een periode van „minder gespannen hoogconjunctuur" op komst Is. „Ik heb'" zo zei hy, „het gevoel dat we nu o; tijdperk zou rekening moeten worden gehouden met kortere en minder mar kante perioden van hoogconjunctuur en met langere en markantere perioden van laagconjunctuur. Wat de belastingpolitiek betreft her haalde de minister nog eens, dat de hui dige progressie zijns inziens een socialis tisch bolwerk is in onze belastingstruc tuur. Ze is veel te steil en dient te wor den teruggebracht. Ook handhaafde de minister zijn mening, dat de socialisten (maar bepaald niet alleen zij) de collec tieve sector overschatten en de particu liere sector onderschatten. Het pleidooi van de heer Peschar voor financiering uit. de algemene middelen van de pre mies voor de sociale verzekeringen (waarvan vooral de lagere en middel bare inkomensgroepen profijt zouden hebben), vond bij dc bewindsman geen weerklank. In Engeland is dit systeem In zwang, maar prof. Zijlstra had de Indruk dat dit één van dc oorzaken is van Engeland's zwakke positie in de na oorlogse jaren. De minister deelde nog mee. dat aan de nieuwe Comptabiliteitswet hard wordt gewerkt. Mogelijk zal het ontwerp nog door hém worden ingediend Binnen mei al te lange tijd zal de Kamer ook een nota over het internationale beleid bereiken. De staatssecretaris financiën dr. Van den Berge kondigde voorts dc spoedige indiening aan de memories van antwoord op de wets ontwerpen voor de belastingherziening. Belastingen De poging van dr. Lueas (kath, v.) oro de regering alsnog tot een in '63 in te voeren kleine belastingverlichting in de vorm van een aanpassing der tarieven te verleiden, stierf gisteravond een ge ruisloze dood. De minister noch dc staatssecretaris spraken er In eerste In- tantie rechtstreeks over cn dr. Lucas zelf kwam cr bij de replieken niet met zoveel woorden meer op terug. Wel vroeg hü nog eens wat gedaan wordt met de extra-opbrengst uit de progres sie-factor, maar het antwoord daarop bleef de staatssecretaris hem welbewust schuldig. Dr. Van den Berge erkende dat jje Inkomstenbelasting altijd het stiefkind is geweest bij verlagingen. Aan het naoor logse noodtarlof is eigenlijk nooit wat gedaan. Dc verlaging per 1 juli jl. was niet veel meer dan een aanpassing. De „afzwakking" van de progressielijn, die in de komende jaren zal moeten worden verwezenlijkt, zal vooral ten goede ko men aan de lagere en middelbare inko mensgroepen en relatief minder aan de hogere inkomens. De volgende wijziging zal ook gepaard moeten gaan met een wijziging aan de voet. Na de beëindiging van de algemene financiële beschouwingen heeft de Ka- r nog zonder hoofdelijke stemming zonder discussie een wetsontwerp tot wijziging van de personele belasting aanvaard. Aan het begin van de avond vergadering deed zich nog een klein Incidentje voor. Toen om half acht de bel regering en Kamerleden naar de ver gaderzaal riep, bleek dat er geen voor zitter was. Men besloot toen maar het oudste aanwezige lid. prof. Oud (lib.), met de leiding te belasten. Een klein half uurtje later kwam de verbaasde ondervoorzitter Bommer binnen. Hij bleek niet vooraf op de hoogte te zUn gebracht van het besluit om de avond- ergadering een half uur vroeger te be ginnen. Vermeld zei nog. dat minister president De Quay een groot deel van de i algemene financiële beschouwingen bij- gidsen, belastingbiljetten woonde. gedrukt (Vervolg van pagina I) Rood-China heeft inmiddels openlijk gesuggereerd, dat Rusland de Ameri kaanse ..agressie'" oogluikend heeft toe gelaten. door zijn raketten van Cuba terug te trekken. Pekings nieuwe steek onder water tegen zijn grote rode part ner had de vorm van een hatelijkheid en was vervat in een toespraak door Tsjen Ji, vice premier en minister van buitenlandse zaken, die vol was met on derdanige lof voor de Sowjetunie ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van de Oktoberrevolutie. De toespraak werd gevolgd door een scherpe Chinese actie op de eis van Kennedy, dot Rusland ook zijn bommenwerpers van Cuba moet terugtrekken. Dit is een aanwyzlng. dat de Chinese diplomaten in Havanna er bij Castro op hebben aargedrongen, zich tegen te verzetten. Van der Putten moet inkomsten sinds zijn ontsla» opgeven In de brief van het ministerie van de fensie, waarin de heer F. H. van der Putten uit Bussum wordt medegedeeld dat hij op 15 november weer aan de èlag moet gaan, is ook bekend gemaakt dat hy zijn inkomsten sinds zyn ontslag op staande voet moet opgeven. Dit is volgens het ministerie nodig ter vast stelling van de aan Van der Putten nog toekomende bezoldiging als ambtenaar. Bovendien blijkt uit de brief dat indien Van der Putten bij zijn huidige werkge ver aan een opzeggingstermijn is ge bonden. daarvan mededeling moet wor den gedaan voor 15 november met op gave van de datum waarop Van der Putten wel zijn werk zal kunn .n hervat- Staatscourant in nieuwe gedaante Met Ingang van 1 januari zal de Staatscourant in t-en ander formaat gaan verschynen. De Staatscourant zal dan worden gedrukt op de nieuwe offset- rotatie pers van de Staatsdrukkerij. Mi nister Toxopeus deelt dit mede in een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels worden op deze rotatiepers telefoon- dergelüke ETHERGOLVEN „Ondergrondse" Toch onderzoek in Oostenrijkse quiz-kwestie vanavond op televisie Requisitoir en pleidooi in Luiks proces O NDER nog grotere belangstelling dan tevoren en ruim een uur te laat is het proces in Luik, dat alge- wordt aangeduid als het Softe- non-proces, de vierde dag ingegaan Op deze zitting werden eerst de laatste getuigen gehoord, allen vrien den, buren en bekenden van de be klaagden. Uit hun verklaringen bleek, dat de beklaagden „tot een te goeder naam en faam bekend staan de familie" behoorden. Nadat de president, mr. Trousse, de publieke tribune gewaarschuwd had dat hij geen enikele inbreuik op de waardigheid van het recht meer zal toestaan en dat dit de eerste maal in zij ai loopbaan is geweest dat hij het publiek uit de zaal heeft moeten ver wijderen, en naar hij hoopt tevens de laatste maal, krijgt de advocaat-gene- raat, mr. Cappuyns, gelegenheid zijn requisitoir te houden. Anderhalf uur had h(j nodig om tot zUn conclusie te komen. Hy vroeg de twaalf juryleden onvoorwaardelük het schuldig uit te spreken over mevrouw Vandeput en haar vier medebeklaagden wegens het doden van het misvormd ter ereld gekomen dochtertje Carine. Tege- lyk echter liet hij doorschemeren dat hy ;n verzoek om clementie zal steunen. Doodse stilte De zaal was zeer stil, stiller dan men Dor mogelijk had gehouden na het imoor van de laatste dagen. Een begin nend gemompel, toen mr. Cappuyns een onverbiddelijk oordeel over de beklaag den uitsprak, werd door de tientallen gendarmes in de kiem gesmoord. In de beklaagdenbank werd het requi sitoir bijna onbewogen aangehoord, Bleek, met vertrokken gezichten luister den mevrouw Vandeput, haar moeder en haar zuster naar het oordeel van het openbaar ministerie. Jean Vandeput liet de woorden over zich heengaan, het hoofd in de handen gesteund. Ook by dokter Casters was nauwelyks enige reactie merkbaar Mr. Cappuyns was soms onbarmhartig in zijn schildering van het drama. Hij richtte zich eerst tot de jury: „De gehele wereld wil kennis nemen van de mi van moed van Suzanne Vandeput, die haar kindje doodde. Maar die wereld heeft weinig belangstelling voor de du: zenden moeders die hun kinderen i leven hielden niettegenstaande de mii vormingen", maar u moet deze mense schuldig verklaren, de wet en de feiten eisen dat. Zeker, medelijden zal worden ingeroepen cn ik zal de laatste z(in, die daarover niet wil spreken. Maar de les sen van de feiten moeten worden aan vaard, zU hebben bewust gehandeld". Welk recht Mr. Cappuyns richtte vooral zijn kri tiek op de grootmoeder en de tante van Carine. die hot kindje veroordeeld had den. Bovendien om de druk die zij had den uitgeoefend op dokter Casters, „diie zware beroepsfouten heeft gemaakt". Mr. Cappuyns hekelde de „familieraad" waarop tot het doden van Carine werd besloten. Fel keerde hij zich tegen dokter Casters, die de kraamkliniek had verwe ten dat moeder en kind tegelijkertijd naar huis mochten. Als slechts een zijn stem had verheven tegen deze misdaad dan was Carine nooit gedood, aldus mr. Qappuyns. maar allen hebben meege werkt, sommigen actief, anderen passief. Hij verklaarde dat de kans dat Carine was blijven leven een op tien was. Met welk recht, zo vroeg hy zich af, konden de beklaagden die ene kans verwaarlozen Hy bracht de publiciteit ter sprake. Hij drukte de iury op het hart zonder emotie te oordelen. Hij herinnerde de jury aan een proces in Frankrijk, waar een vader zyn kind om het leven had ge bracht. nadat het veertien jaar een vol- komen passief leven had geleid. Deze had tientallen artsen geraadpleegd, maar ondanks de verzachtende omstandigheden werd hy tot drie jaar veroordeeld. „Gaat u, leden van de jury, een prece dent scheppen? Dat zou ons leiden tot de wet van de jungle. Telefonisch vraagt een vrouw aan een arts het kind van haar zuster ie doden. Is dat medelyden. of euthanasie? Euthanasie per telefoon, meer niet", aldus Cappuyns. Heel Nederland zal vanavond ken naar Rotterdam en wel In het zonder naar alles wat samenhangt met Er zal toch een gerechtelUk onder- de aanleg van de „ondergrondse". Om zoek worden gedaan naar de zulver- 10 uur, na het NCRV-programma ver- held van de televlslequlz van Lou van toond de NTS nl. een filnidocumcn- Burg „Sing mit mir. spiel mlt mir*. taire, die gemaakt is op initiatief van die in Oostenrijk zoveel stof heeft de NCRV, In samenwerking met de doen opwaaien. De voorzitter van de BritUch Transport Film te Londen en '»ad van beheer van de Oostenrykse dc Dienst van Gemeentewerken in televisie, de heer Liwanec, heeft dit Rotterdam, afdeling tunnelbouw cn aangevraagd. fototcohnische dienst. Hij is nl. van oordeel dat de ikijkers Wij mogen er bly om zyn, dat nu 'echt hebben op een grondig openbaar ook door de televisie eens uitvoerig Dnderzoek naar eventuele fraude cn aandacht wordt besteed aan het enor- lit kan alleen via de justitie ge- me werk. dat in Rotterdam tot stand schieden. komt. maar ook aan de noodzaak, van Men zal zich herinneren dat het gaat dit werk en ahn de betekenis welke dc een finaliste die opvallend goede ondergrondse lijn straks voor de grote intwoorden gaf en daardoor grote stad zal hebben. sommen gelds incasseerde. Later Men zal om terdege kunnen zien. bleek, dat zij een nichtje is van de hoe geweldig veel personen er, vooral medewerkster van Lou van Burg, die op de spitsuren, door de trams van nu de kandidaten voor hem selecteerde, moeten worden vervoerd en op welke Lou van Burg zelf houdt vol, dat hij problemen men stuit by het vervoer van dczs familierelatie niets afwist en bovengronds. dat het onmogelijk is dat de winnende Er zullen vergelijkingen worden ge- jongedame van tevoren de vragen trokken met de ondergrondse in Lon- 1 ec" kunnen zien. den die nu al een halve eeuw bestaat Nadere testvragan aan de jonge- en niet meer weg te denken zou zijn dame gesteld, gaven geen bevredigend: uit deze wereldstad. inzicht omtrent haar belangrijke mu- Verder zal men kunnen zien hoe de ziekkennis en nu het woord fraude bouw wordt voltrokken en hoever renmaal gevalen is, meent de heer Li- men al gevorderd is met de aanleg wanec dat alleen e?n justitieel onder van stations en lijnennet. kortom met zoek eventuele valse verdenkingen de het gehele werk. waaronder Rotter- kop kan indrukken, dam's binnenstad nu zo lydt, 1966 klaar zyn Intocht Sinterklaas Reeds op zaterdag 17 november zal Sinterklaas zijn officiële intocht houden in de hoofdstad. Van dit festijn geeft de NTS dan 's middags van 1.35 tot 2.15 uur een reportage. Omdat het dan toch een feestelyke reden, kunt u nu op zaterdag middag is maakt de NTS de tyd tot KRO-qnizz volgende week op 't scherm tien. daarna vol met de vertoning a Jeugdfilm „Dc OK gaat van start", test Dit is een Tsjechische rolprent waarin het twee jongens uit Praag spannende avonturen beleven met een eigenge- 17 november op het scherm uilzending begint om kwart „Dat ge^ft te denken" is op algemene ontwikkeling, bekende BBC-programma wits". Het bestaat uit drie delen. Éérst bouwd zweefvliegtuig, krijgen de kükers een aantal visuele vragen voorgelegd. Direct daarna vol gen de antwoorden, zodat men zijn parate kennis daaraan kan testen. De tweede ronde wordt gespeeld door twee teams in de studio, waarbij ook de kijkers thuis kunnen meedoen Ten slotte wordt de kijker nog een probleem voorgelegd. Oplossingen daar van kan men inzenden In de eerste uitzending zullen di studenten drie journalisten. Jos Pleidooi Na een korte schorsing kwam het eerste pleidooi, dat vanmr. Dewael.de verdeedi- ger van Suzanne Vandeput. Hij keerde zich tegen de wyze waarop dc advocaat- generaal „op koude wijze" de feiten in onderling verband had gebracht. Wyzend op de getuigenverklaringen, die de moed en eer aantoonden van hen, „die het ongeluk op de beklaagdenbank heeft ge bracht", beschreef hy de kwellingen die de moeder heeft moeten doorstaan De verdediger riep de jury op „de argumenten te beoordelen aan de hand van hun geweten en niet volgens het wetboek van strafrecht. „Want deze moeder had haar dochtertje lief'. en Pim Dikkers stellen de vragen. Nieuwe trofee voor tv.-quiz In de televisiequiz van de VARA zal de bedrijfsploeg uit Enschede, die de eerste maal de fraaie kristallen tro fee won. deze zaterdagavond moeten verdedigen tegen een bedryfsploeg uit Vhssingen. Het zal echter niet dezelfde zijn, want deze viel. toen hij goed en wel RPrek naar Enschede was geb-acht. in dui- een c zend scherven. In Leerdam heeft men echter snel gewerkt om een nieuwe jj.jq nog op tijd klaar te krijgen en dat is spél gelukt. F'len Blazer heeft de wissel- Naspe prijs Inmiddels weer naar Enschede hUv gebracht en nu hoopt quizleider Theo ren n Eerdmans maar. dat er verder geen „brokken van komen*'. fine Leo Riemens ook al naar de commercie De operakenner Leo Riemens, die ja renlang voor de AVRO-radio is opge treden. heeft zich nu ook tot de com mercie gewend. Hij gaat voor Radio Veronica een serie van dertig Bel Can to-programma's maken. ,,Zulk een hoog-cultureel program ma aldus een mededeling die ons van de producers gewerd, ,,mag beslist niet door reclame onderbroken wor den!" Vandaar dat elk programma niet langer dan dertien minuten duurt en verder natuurlijk voorafgegaan en be sloten wordt met reclameboodschappen van de onderneming die het betaalt. NTS-gesprek over 40 jaar BBC Ter gelegenheid van het 40-jarig be staan van de Britse omroep de BBC, heeft cio ster-reporter" van de VARA Arie Kleywegt een gesprek gevoerd ediiveren mct de directeur-generaal van het ju- T non bilerende bedrijf, de heer Hugh Car- leton Greene O.B.E. NTS-programma wordt dut op dinsdag 13 novemlber om 8 20 uur op het scherm vanavond 19.00 Nws 19.10 !9 30 Pol lezing 19.40 Verz ogr v d militairen 20.25 Schering en dag. letterkundig progr 21.00 Strijkork: hte muz 21.20 Levensherinneringen, ge- rek 21.35. Ontsnapping uit Loevesteyn. ngsel 22.15 Het 10e ollek lileke Economische rozenperk, hoorspel 23,40 o.aax*«.00 NWS. um II. 298 m. 19.00 V d kinde ren (gr). VPRO: 19.30 Uit dc kunst, veer tiendaags magazine 20.00 Nws 20.05 Ona gelooi en onze concrete beslissingen, le zing 20 20 Anything goes, fragmenten uit de Ned versie van deze musical 20 40 Boekbespr 20 45 Wereld in beweging, le zingen. VARA: 2100 Mctropoïe-Show: Mehte muz 21.35 Signalementen van het andere Ik. documentaire 22.15 Buitenlands 23 00 Socialistisch >3.10 Lichte gram i fiedels, Ned muziekprog 21.15 Attentie: fciter vaurd zijn 22 00 Ondci 78 „We hebben het klaargespeeld, ofschoon we veel met slecht weer te kampen hadden. De „Bounty" was zwaar geladen, maar liep goed en mister Christian keek streng toe, of ieder zijn plicht deed. We moesten allen hard werken, ook de inheemsen, en zo nodig zelfs de vrouwen. Ja, ja, wij hadden zes inheemsen aan boord, drie uit Matavai en drie uit Toeboeai, onder wie het jonge stamhoofd Ta- rameiva. En in totaal waren er twaalf vrouwen. Eerst hadden wij er een paar meer, maar die wa ren de eerste dag al van boord gegaan, omdat zij te veel heimwee hadden. Vijftien mannen en twaalf vrouwen dat klop te niet. Wij blanken hadden ieder onze vrouw van Tahiti meegenomen en dat hadden de drie man nen uit Matavai ook gedaan. Maar de mannen van Toeboeai waren zonder vrouwen aan boord geko men omdat wij maar een dag in de baai voor an ker hadden gelegen hadden zij in Matavia geen vrouw meer kunnen zoeken. Misschien is het on geluk daarmee al begonnen maar ik zal niet op myn verhaal vooruitlopen. „Wij deden vele landen aan, maar niet een was er bij, dat mister Christian aanstond. De meeste waren bewoond en de inheemsen toonden zich vijandig. De onbewoonde leken hem niet geschikt; zij waren te klein of te weinig begroeid en als zij een goede haven of een bruikbare rede hadden voer hij dadelijk verder Hij wilde elk contact met de buitenwereld mijden „Drie maanden bleven wij in de Zuidzee rond- kruiscn. De meesten werden ongeduldig en begon nen te kankeren Maar mister Christian gaf niet toe. Ten slotte vertelde hij ons, dat hij een be paald eiland zocht. Hij had daarover iets in een van kapitein Bligh's boeken gelezen. Het eiland heette Pitcairn en was twintig jaar tevoren door een zekere kapitein Charter of iets dergelijks ont dek.t Wat zei de stuurman? Ja, precies, Carteret het geweest. Maar omdat de positie Nieuwe Japanse ambassadeur Het Japanse kabinet heeft zUn goed keuring gdhecht aan de benoeming van Yoejlro Izeki, voorheen hoofd van het bureau Aziatische zaken van het mi nisterie van buitenlandse zaken, tot am bassadeur in Nederland. De heer Izekt wordt de opvolger van Z. E Akira Myazaki, wiens benoeming tot ambas sadeur in Turkye eveneens werd goed gekeurd. Politieman slachtoffer van hevige rukwind De 44-jarige wachtmeester van de rijkspolitie R. M. Klein uit Appingednm gistermiddag bij een verkeersongeval i het leven gekomen. In de nabijheid n Holwierde constateerde de politic- ai een overtreding van een voor hem rijdende personenauto. Bij het inhalen van deze auto is de motor met zyspan waarschijnlijk door een hevige rukwind uit de koers geslagen. Wachtmeester Klein kwam daardoor met zyn hoofd eiland blijkbaar slordig was opgegeven bleven wij tegen een boom en was op slag dood. I lange tijd tevergeefs zoeken. OP DE GONTER SACHSE Op zekere dag vlak na nieuwjaar vonden wij hel toch. Ieder was blij en toen wij het daar voor ons zagen liggen met de steile rotsen en hoge bergen voelden wij er ons dadelijk toe aangetrokken. Mei de boten gingen wij aan land. Het viel niet mee, door de branding met al die klippen te komen. Dat zult u zelf wel gemerkt hebben, Sir. „Wij troffen water, bomen, een vruchtbare bo dem en velerlei vruchten aan dus alles wat wij nodig hadden. In de bergen waren voldoende schuilplaatsen waar wij ons konden verbergen en zo nodig verdedigen als er werkelijk ooit een schip mooht komen om ons te halen. Overigens bezat het eiland geen enkele goede ankerplaats en de branding was levensgevaarlijk. Wij voelden ons h'ier dan ook veiliger dan overal elders. „Wij brachten aan land wat wij zouden kunnen gebruiken. Ook dat viel niet mee, maar wij raak ten aan de gevaarlijke branding gewend. Ten slotte moest het schip vernietigd worden. Voor velen was dit een moeilijk ogenblik, want het be tekende, dat er geen terug naar de bewoonde wereld meer zou zijn. En het lokte niet allen aan. tot aan de dood op een rots in de Zuidzee te blij ven. Maar mister Christian verklaarde, dat het altijd nog beter was dan bengelen aan een of an dere ra. Ten slotte schikten allen zich in het on vermijdelijke en sommigen meenden, dat het mis schien zo'n vaart niet zou lopen. Maar hoe moes ten zij het schip vernietigen? De meesten, en ook mister Christian, wilden het op de rotsen laten lopen. Anderen wilden het in brand steken, waar na het wrak ons niet meer kon verraden. Terwijl wij in de kajuit nog overleg pleegden en het maar niet eens konden worden, rukte Quintal opeens de deur van buitenaf open en schreeuwde: „Klets maar niet langer. In de boten! Het schip brandt al en het brandt goed!" Mister Christian was zo woedend, dat hij hem bijna neergeschoten had. Wij konden maar juist tussen beiden komen. Overigens was het gebeurd. Quintal had in hel voorschip brand gesticht en in de loop van enkele uren brandde de oude „Bounty" tot op de water spiegel a. Het deed ons allen pijn, ons goede schip als een fakkel te zien branden. Enkele dagen later smeet een storm het wrak op de rotsen. Wij haalden weg wat wij als timmerhout konden gebruiken en ver brandde ook het overschot. Het was 23 januari, ik weet het nog als de dag van gisteren. Wij vonden puinhopen van stenen tempels morais, zoals de inheemsen zeggen en een paar geweldig grote afgodsbeelden, die in de rotsen waren uitgehouwen. Ik zal ze u morgen laten zien. Sir, ze zijn indrukwekkend en wij werden destijds bang. We vreesden, dat er elk ogenblik wilden uil de struiken te voorschijn konden komen om ons te vermoorden. Maar er woonden geen inheemsen meer op het eiland. Waarschijnlijk waren zij er eeuwen tevoren al weggetrokken of uitgestorven. Toch voelden wij ons lang niet op ons gemak en sommigen von den het een kwaad voorteken, dat wjj ons op een kerkhof zouden vestigen. (Wordt vervolgd) 22.3032.40 Dagsluiting. Programma voor morgen 12.30 Meded 8 00 Kunstkr •ging 8 00 Nws behoeve van land- en d Jeugd 13.00 Nws 13.15 Musicerende dtlettan- 05 V d jeugd 15 00 i dc dog van gls- 17 00 I VPRO it •.38 Van de voorpagina, praatje) 8 00 Nws 8.18 Lichte grant 8 40 Harmonie-orkest 9.00 Gym v d vrouw 9 :0 Klass pianoconcert 10.00 Samen ihuia: Sexuele lering 10 05 Een brief uit belbespreking. VARA: 10.20 Lichte oric muz (gr) 10 30 Van dc wieg tot het graf. vragenbeantw 10 45 Geknipt voor herha ling 12 15 Tussen mens en nevelvlek, po- pulalr-wetenschappelljke leting 1230 Mc- ded len behoeve van land- en tuinbouw K :l sportnieuws 13.00 Nws 13.13 13 20 Vers van dc pers: i 13.45 V d Jeugd 14.20 Radio 50 Mi"-— Italiaans VARA-Varia 14.50 Matinee op "de iaans operuconcert 1 fsollste 17 30 Actualit Ilarrly als lijfwacht. 6 50 Casprd de goede 20 35 Professor Witkiel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 7