Machtig mooi.., f298.- garage POOT PIERROT i z:.:.z: HORLOGES !iK«nq ISSKHlli ADMINISTRATIEVE KRACHT (VRL.) J. P. v. d. BLOM Cr ZN DRUKKER of VORMVOORBEREIDER 1001 ideeën CORONA CORONA AUSTIN MANNELIJK en VROUWELIJK PERSONEEL NIEUWE LE1DSCHE COURANT VRIJDAG 9 NOVEMBER lj Familie-Advertenties worden opgenomen in: Nieuwe Leidsche Crt Nieuwe Haagsche Crt De Rotterdammer Dordtsch Dagblad. Prijs 35 ct. per mm. Op verzoek kunnen ze ook alleen in ons blad worden opgenomen 13 cent per mm. Tot onze diepe droefheid heeft de Hecre heden, in volle vrede, tot Zich ge nomen onze innig gelief de moeder. behuwd-, groot- en overgrootmoe- PIETERNELLA WIL HELMIN A VAN ASCH weduwe van C. Vermeer in de ouderdom van 84 j Welzalig zij, die Hem van ganser harte zoeken. Amsterdam: W. VERMEER W. G. VERMEER- Homoet W. P. MIJNDERS- Vermecr G. Ml.TNDERS A. J. MOOLENAAR- Vermeer P. C. VERMEER A. VERMEER- Pieneman C. VERMEER Cdr C. VERMEER J. M. VERMEER- Moolenaar Hillegom: M. VERMEER S. VERMEER- Nieuwenhuis M. v. d. ZAAL- Vermeer P. H. v. d ZAAL Klem- en achter kleinkinderen Lisse. 8 nov. 1962 Heereweg 155 De teraardebestelling is D.V. bepaald op a.s maandag 12 november op de Prot. begraafplaats „Duinhof' te Lisse. des middags half drie. Vertrek van von Bön- ninghausenlaan 2 te 2 u Condoleanceadres: Mw A. J. Moolenaar-Vermeer Heereweg 111, des avonds In het volle vertrouwen dat hij ging naar zijn He melse Vader, is heden van ons heengegaan on ze lieve Vader. Grootva der en Overgrootvader JACOB VAN DAALEN weduwnaar van P. A. van Sorge op de leeftijd van 78 jr Mede namens de fam.: Rijswijk (Z.H.): P. A. van DAALEN T. van DAALEN-_ "s-Gravenhage: S. L. HOOGTEYLING- van Daalen H. HOOGTEYLING Rotterdam: A. P. van DAALEN C. van DAALEN- Kuiper 's-Gravenhage: M. W. van DAALEN J. C. E. van DAALEN- van Mastrigi kleinkinderen en achterkleinkinderen De overledene is opge baard in een der rouw kamers. Prinsegracht 39 bezoekuren van 14-16 u. De begrafenis zal D.V plaatshebben op maan dag 12 november a.s. le ca. 10.45 uur op de be graafplaals Nieuw Eyken duynen. Vertrek van de rouwkamer ;e 10.30 uu: R. W. Zoad- noordijk Tandarts Warmonderweg 4 - Oegstgecst AFWEZIG wegens militaire dienst van 12 tot en met 25 nov. Spoedgevallen Dr. E. Krul. HORLOGES o.a. Pontiac, Indus. Sandoz VERLOVINGSRINGEN ook moderne modellen. C. DE KEMP JUWELIER BOTERMARKT 12 Horloger-Juwelier MAARSMANSST. 21 LEIDEN HOOGTEZONNEN MODERNE OPTIEK Van der Wiel NIEUWE RIJN 62 TEL 24108 ISSlINSil ONBERISPELIJK h ZIT EEN SPORT COLBERT EN PANTALON VAN T BROEKEN PALEIS I Ook voor corpulente 54 Haarlemerstr. 54 naast REX-bioscoop. I Jongens pantalons leeftijd 10 jaar 9.75. OPENBARE KENNISGEVING GEMEENTE HAARLEMMERMEER Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer ma ken bekend dat op 14 no vember 1962 een speciale actie ter bestrijding van rat ten zal worden gevoerd. Verdelging van dit onge dierte met een snelwerkend vergif is zeer gewenst. Dit klemt temeer door het hui dige gevaar voor besmetting met hondsdolheid. Langs de gehele Ringvaart zal vergif worden uitgelegd, hetgeen vooral voor knaag dieren. maar ook voor hon den. katten en vee gevaar oplevert. De dodelijke werking van het vergif wordt bevorderd, in dien de ratten de gelegenheid krijgen het vergif onge stoord te consumeren. In verband hiermede wordt de bewoners in de omgeving van de Ringvaart aangera den huisdieren cn vee van 14 november 1962. 19.00 uur tot 15 november 1962. 9.00 uur binnen te houden. Dit schept de grootst moge lijke zekerheid, dat huisdic- litgc- lcgdc vergif in aanraking komen en bevordert tevens het welslagen van de actie Hoofddorp. 7 november 1962 Burgemeester cn wethouders voornoemd. De burgemeester. VAN DER WILLIGEN De secretaris, THIEN Te koop van eerste eigenaar V.W. Stand. okt. '58 met Philips trans, radio. Door weekeind ge bruik slechts 33.000 km ge lopen. Iedere keuring toege staan. Prijs billijk. Vlietzicht 71. Voorschoten. robeer het eens met een Koerier Wij vragen EEN FLINKE ZELFSTANDIGE KRACHT voor onze adminisratie. Minstens in bezit van MULO-diploma. Wij bieden een prettige zelfstandige funktie. STEENSTRAAT 57 - 57 a IMPORT-EXPORT EN GROS TELEFOON 31695, na 6 uur 21721. EEN LABORANT!E) EEN AMANUENSIS EEN LABORATORIUM BEDIENDE Sollicitaties schriftelijk te richten aan de Administrateur bovengenoemd Laboratorium. Hugo de Grootstraat 25. J. W. de Gruijter n.v. SASSENHEIM vraagt Boeiend, flitsend, op de man al EEN DING ZOEK IK Ib fraai bandje f 2.50 op eiekfro-huishoud-gebied N.V. SHOPPING CENTER i.o. LEIDEN'S GROOTSTE SPECIAALZAAK! Breestraat 139 - Tel. 33027 - Leiden voor BETERE schoenen brengt een pracht sortering in STEUN- EN GEMAKSCHOENEN voor dames en heren o.a. voor BETERE schoenen BREESTRAAT 165 - 167 LEIDEN ga de winter in met zo'n nieuwe „PLANO* Hoorspelen, een concert, ,,van-alles- wat" programma's. Geniet er meer van met een Philips plano. Volop luisterplezier door het prachtige zui vere geluid. Een mooie lange, lage vormgeving die het döèt in uw kamer. Kom kijken en luisteren. Wij demon streren graag zo'n mooie plano Philips plano-radio met bij zonder mooie kast en zeer duidelijke stationsschaal. 2 Dubbeiconusluidsprekers en speciaal klankkleurregister. 4 Golfgeb. w.o. FM Laten advertenties u inlichten eer u gaat kopen Nieuwe Rijn 3032 Telefoon 2 42 44 CAMBRIDGE DE LUXE U zult aangenaam verrast *jjn over luxe, comfort en kracht van de Austin A 60. De echt lederen zittingen van de fauteuils, het fraai gestileerde dashboard, de royale ruimte voor 5 personen, de soepele 61 pk motor - goed voor een topsnelheid van rond 1-10 km/u, dc perfecte wegligging. ...en voor ieder een TIP*PAKABE*TWEE bij de .Sinterklaaspakjes DUS: ZOVEEL MOGELIJK BONNEN INVULLEN EN DE BOEKEN WEGSTOPPEN TOT 5 DECEMBER Innll I" anvelop 1>" 1" Bureau van Q U kunt noteren als nieuwe abonnee> I datum van Ingang Betaling per WEEK/MAAND/ KWARTAAL/GIRO Zelf ben ik al abonnee. Voor het aanbrengen van deze nieuwe abonnee heb ik dus recht op E TIP-PARADE-TWEE of B DAT ZIT ZO IIP - PARADE - TWEE EEN KEUZE UIT „TIP- PARADE" EN „DAT ZIT ZO". VOOR KNUTSELEN, ZELFDOEN, KEUKEN, KOKEN, HUISHOU DING, KAMPEREN, BLOEMVERZORGING en nog veel meer. Prijs, incl. verwarming, ruite- sproeiers en naar keuze stuur- of grondversnelling: 8.675. Desgewenst tegen meerprijs te le veren met automatische trans- De Austin A 60 kan ook Idiesel' worden geleverd met de pittige 1V2 liter Austin B.M.C.- dieselmotor 9.975,-. Hoofdstraat 104 - Valkenburg Z.-H. - Telefoon 017182178 Wij vragen voor verschillende afdelingen Voor nadere inlichtingen over onze arbeidsvoorwaarden, lonen, reisgeldvergoedingen en andere sociale voorzieningen kunt U zich vervoegen bij onze afd. Personeelszaken, Vliet 15, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 6