BANKSTELLEN SHOW Trouwen op woensdag is duurder geworden NIEUWE LEEDSCHE COURANT VRIJDAG 9 NOVEMBER 1962 Gemeente-avond Noordwijk Liefdemaaltij den kunnen weer belangrijk worden OP DE gisteren in het Lidotheater gehouden gemeente-avond van de Hervormde Gemeente te Noordwijk aan Zee heeft één der plaatselijke predikanten, ds. W. Hoekstra, een referaat gehouden over het Heilig Avondmaal. Sprekend over de bij velen bestaande neiging tot mijding van het Avondmaal zei hij, dat men zich vergist door te denken, dat Paulus, wanneer hij schrijft over het zich een oordeel eten en drinken', doelt op het eeuwige oordeel. Uit het verband van de tekst blijkt duidelijk, dat het hier gaat om straffen in dit tijdelijke leven. Bovendien betekent het waardig eten er drinken geenszins, dat men het Avond maal waardig móet zijn. maar Paulus heeft het louter over de handeling, over het eten en drinken op zichzelf. In zijn tijd bezondigde men zich namelijk bij het Avondmaal aan overmatig eten en drin ken en dat keurt de apostel natuurlijijk af. In het algemeen kan men stellen, dat men evengoed vrijmoedigheid nodig heef' om van 't Avondmaal weg te blijven als om aan te zitten. De keus kan niet moeilijk zijn als men beseft, dat Christus 't Avondmaal heeft ingesteld voor zonda ren. Het niet-komen houdt een beledl ging voor de Gastheer in. Open Ds. Hoekstra merkte op, dat er ook mensen zijn, die het betreuren, dat dc Avondmaalsviering blijft beperkt tot de mensen uit de eigen Kerk. Hij gaf als rijn oordeel te kennen, dat ir plaats moet worden gestreefd naar open Avondmaalsdiensten, dat wil zeggen een Avondmaal onder verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de Hervormde Gemeen te. waaraan ook gelovigen uit anderf Kerken welkom zijn. Via deze vorm zot men kunnen komen tot de oecumenische Avondmaalsviering onder verantwoorde, bjlcheid van twee of meer Kerken. De nadruk werd er op gelegd, dat het Avondmaal geen aangelegenheid is van de hervormde, de gereformeer de of welke andere Kerk ook. maar een zaak van Christus zelf. Het is de Tafel des Heren, waaraan de Heer elke gelovige noodt. Wat de situatie te Noordwijk betreft, herinnerde de predikant aan het gelegde contact met de gereformeerden. Wij zijn op weg naar een betere verstandhouding. Vooruitlopend op een gemeenschappelijk Avondmaal deed hij de suggestie de oud christelijke liefde-maaltijden in ere tc herstellen, waardoor de broederlijke band tussen de christenen van uiteenlopende Kerken zichtbaar kan worden gemaakt. Onder leiding van ds N. J. Cupédo den vervolgens verscheidene kerkelijke zaken besproken. Men besloot de verkie zing van ambtsdragers zodanig te rege len dat de kerkeraad tweetallen opmaakt uit de door Gemeenteleden ingediende kandidaten, waarna de Gemeente de laat ste keuze doet. Jeugdraad draaide Pygmalion Gisteravond draalde de Hervormde Jeugdraad de film Pygmalion, ditmaal in het Royal-theater om ook eens me sen uit Noordwijk Binnen te trekken. Na vijfentwintig jaar deze Nederland se rolprent terugzien, is werkelijk rieus. Niet omdat men zo onder de druk komt. Dat viel niet te verwachten. Maar wel, omdat deze film nog blijkt te kunnen boeien. Ludwig Berger heeft er een pretentieloos werkje van ge maakt, dat volkomen binnen de (beschei den) verhoudingen is gebleven. Juist ook om het met de bombarieachtige „My Fair Lady"-show te vergelijken filmpje leerzaam. Niet altijd zit grootse ook het grote. Het inleidende woord was gesproken door ds. J. van Dok. Hij herdacht wijlen <Jt. J. J. Meuzelaar, die de stoot heeft gegeven tot dit soort activiteiten van d( Jeugdraad. In het bijzonder verwelkom de ds. Van Dok een onderwijzer van d< rooma-katholieke ulo-school te Noord wijk-Binnen, die met zijn klas deze bij eenkomst bezocht. Het experiment ni eens een voorstelling in Noordwijk Bin nen te geven, is zeer geslaagd. De zaal was tot de laatste plaats bezet. Gespreksgroepen weer actief De hervormd-gereformeerde gespreks- kringen in Noordwijk aan Zee zullen zich dit jaar bepalen tot het houden van drie bijeenkomsten met sprekers. Op 16 november is het woord aan de heer H. J Zeldenrust, tweede secretaris van de Oecumenische Raad te Utrecht. Onder werp: Geschiedenis van en problemen rondom de oecumene. Op 7 december spreekt dr. H. M. Kuitert. gereformeerd studentenpredikant te Amsterdam, over: Aanvaardt elkander. Op 14 december houdt één der plaatsselijke predikanten een inleiding over: Gemeenschap der heiligen. Alle drie bijeenkomsten worden gehouden 's avonds om acht i nieuwe stu diekringen. Ook gesprekskring in Binnen De kerkeraden van de Hervormde Ge meente en de Gereformeerde kerk Noordwijk Binnen hebben weer een menspreking gehad. Zij hebben zich af gevraagd. of de mogelijkheid bestaat dit hervormd-gereformeerd gesprek uit te breiden tot de gemeenteleden, bij voorbeeld in de vorm van een gemeen- schappelijke bijbelkring. Gemeenteleden die hiervoor belangstelling hebben, ge lieven dit mee te delen aan de predi kanten of de kerkeraadsleden. Balletgroep Op de Van den Berghstichting is eer balletgroep opgericht, die onder leiding ataat van een vroegere danseres in het Ballet der Lage Landen. Jongens er meisjes die belangstelling voor ballet dansen hebben, kunnen zich opgeven bij de heer Hegeman, Herenweg 17. Tuinbouw en Plantkunde Samen met Bloembollencultuur hield Tuinbouw en Plantkunde een bijeen komst in Het Hof van Holland, waar dt Caltex de film De Postkoets draaide Deze rolprent geeft een beeld van d< met een postkoets gemaakte rit var Istanbul naar Rotterdam ter gelegen heid van de Floriade. Er werd ook eer film over Spanje vertoond. Waarnemend voorzitter H. Schipper deelde mee, dal op 20 december de door de leden in tc aenden kerststukjes zullen worden ge ëxposeerd Spreekuur wethouder De wethouder van sociale zaken, te vens belast met de woonruimteverdeling, houdt spreekuur iedere dinsdag uur 's middags. Op donderdag 15 november wordt éénmaal spreekuur gehouden. 7.30-0 uur. Burgerlijke stand c GEBOREN: Maria Leonards Elisa beth. dr van C. J. Noordermeer e W. M Sledsens; Robert Hans. zn va Dekker en E. E. J. Biesemeyer: Rafael Antonius Hubertus. zn van J. A. S. Gre- •elink en E. W. J. Schers; Johanna. Ir van A. W. van der Pijl en A. Sommer: Abraham, zn van A. van der Gugtcn cr W. W. Gijsman. OVERLEDENJacobus Johannes An- thonius van Kesteren; ELfriede Emma Johanna Biesemeyer, e.v. Dekker; Catha- Ruigrok, e.v. Schenkeveld; Catha- rina Adriana van der Bruggen, Westra. ONDERTROUWD: IJ. L, van Rooyen, 12-6-38, en A. M. Bartlema. 2-6-37: J W. Schouten. 31-10-33. en M. F. J. Roo- denrijs, 5-3-39; J. L. M Westgeest. 3-11 en W. J. M. van der Meer. 17-12-41 A. B P. Vink. 1-11-34, en G. A. Heems kerk. 11-10-40. GETROUWD: A. A J Turk en A. M Hilverda; C. de Vries en S. I Prins; P. J. de Haas en G. M van zen; Q. Smit en C. van Duin: G. C. Roest en P. A. H. de Mooij. Auto is terecht Zoals wij gisteren berichtten, werd in de nacht van woensdag op donderdag de auto van een arts uit de Boerhaavelaan ontvreemd. Gisteravond om zeven uur trof de politie de wagen onbeheerd aan op het voormalig Haarlemmermeerstation Leiden, Het rechter voorspatbord bleek licht beschadigd. P. W. M. van der Meer won bakkersprijs De 16-jarige P. W. M. v. d. Meer uit Roelofarendsveen heeft in de finale de nationale jeugdwedstrijden brood- en banketbakken de eerste prfjs gewor met de producten koffiebroodjes amandelstenkels. De wedstrijden werden te Wageningen gehouden. P. W. M. v. d. Meer is leerling van de Vakschool voor Hotel-, Brood- en BanketbakkerDperso- DAMMEN Overzicht wedstrijden van de L.D.D.B. Overgangsklas: RDCLDV 155; DVN—ADC 12—8; DCLWDG 12—8: LDC—KWZ 119; LDV—SDV 9—11; WDG— LDV 15—5; KWZ—HDC 12—8; RDC—LDC 12—8; PVN—SDV 9—11; OGB—WDG 12—8; LDV—DCL 5—15: ADC—RDC 7—13; ZWD—KDC 7—13: HDC—LDC 9—11; KDC—HDC 6—14 SDV—RDC 8—12; DCL—ADC 10—6 voorl.; WDG—DVN 11—9; KWZ—OGB 9—9. voorl.; OGB—RDC 7—9. voorl. KDC—OGB 10—8. voorl. Eerste klas: Kijk Uit 2—SS 2—18; WDG—HDC 8—10, voorl.; RDC 2—ADC 2 14—6; ADC—SS 11—9; HDC—KDC 12— 8: NG—RDC 16—4: Kijk Uit 1—Zw. 17—3; SS—KDC 11—9: WDG—DCL 9—11; KDC—ADC 12—8; Kijk Uit 2—WDG 9—11; Zw. D—SS 0—20; ADC—WDG 99. voorl. GEWELDIGE SHOW van de laatst uitgekomen modellen in onze eigen zaak. Zowel in modern als klassiek vindt u een prachtige keus. LISSE Hervormde Gemeente was bijeen De Hervormde Gemeente hield gister avond in ..Rehoboth" een bijeenkomst on der leidng van ds, G. Pettinga, die in zijn openingswoord verklaarde mèt zijn vrouw tegen het scheiden van Lisse op te zien. God heeft ons echter naar Wageningen geroepen, aldus spr., die het prachtig vond, dat er steeds weer mensen in de Gemeente zijn, die belangeloos hun krachten geven aan een of ander onder deel van het kerkewerk. Mot name noemde hij de restauratie van het hek werk rond de kerk, de wijkbezoeken en de school. Met 95 stemmen voor en 5 tegen werd besloten het stemmen van ouderlingen en diakenen toe te vertrouwen aan de tot stemming bevoegde lidmaten. Dokter Duymaer van Twist cn de heer P. Tibboel werden herkozen als notabel. Zuster A. Poortvlieg, directrice het bejaardencentrum, hield een cat over ..Rustoord". Voor velen is het huizen naar zo'n bejaardencentrum een hele stap maar heeft men die stap een maal gemaakt dan valt het meestal stuk ken mee. Veelal had men zich var voren een onjuiste indruk gevormd een dergelijk centrum, een indruk, die mede is beïnvloed door dc vroegere rusthuizen met slaapzalen en gezamen lijke zitkamers. Na de pauze begroette ds. Pettinga pas getrouwde vicaris Geursen en diens i de v r de r r het Psalmberijming sprak. Nadat hij werk van Calvijn en Luther had gespro ken, wees spr. op de noodzaak de uit 1773 daterende psalmberijming te her- .Looft den Heer" bakte oliebollen De chr. gemengde zangvereniging ..Looft den Heer", die in maart 1963 het 60-jarig bestaan hoopt te herdenken en ter gele genheid hiervan in de H.B.G.-hallen „Die Jahreszeiten" van Haydn zal uitvoeren, heeft ter dekking van de kosten in de bakkerij van de firma Den Butter 10.000 oliebollen gebakken, die binnen korte tijd ■erkocht; men kwam zelfs olie bollen tekort! De opbrengst bedroeg een kleine f 1000. Afscheid en intrede ds. Pettinga Ds. Pettinga. die zondagmiddag 25 no vember om 3 uur in Lisse afscheid neemt, zal zondagmiddag 2 december ook om zijn intrede doen in Wageningen. morgens te zijn bevestigd door ds. J. H. Boerlijst uit Den Haag Naar concours Het hervormd jeugdkoor ...De Lisch- bloem" neemt morgen de^l aan het Rodano-zangconcours in Rotterdam. Burgerlijke stand Geboren: Leonthine Th A, d v A J M Lefeber cn M T Heemskerk: Franciscus D. z v W de Bruin en J M Hollaardt. Ondertrouwd: Theodoras W Sistermans te Hillegom en Margaretha J Langveld: Jacob Schalk en Ma rijtje Ippel; George N Hogeboom cn Maria C Elfering: Mar- tinus Heemskerk te Voorhout en Marie Th J van Eist. Gehuwd: J L Hoekstra en C A A Hoo- genboom; H F M Öc Groot en C M var middags om 3 uur open. De opbrengst voor de Herv. school waar men ieuw filmapparaat wil aanschaffen dat f 1000 kost. Parkeren Kanaalstraat Het parkeerverbod in de Kanaalstraat in zoverre opgeheven, dat parkeren niet langer dan een half uur is toegestaan. Men mag dit alleen doen aan de zuid- :ijde. wamt aan de noordzijde geldt het wachtverbod. Bezoek aan Bejaardencentrum Burgemeester De Graaf en zijn vr< brachten een kennismakingsbezoek het Prot Chr. bejaardencentrum „Rust oord". Bij de rondleiding was het gezel schap vol bewondering over hetgeen hier >t stand is gebracht. Voor Herv. school Na veel voorbereidingen houdt de Hervormde Dameskrans, een verkoop- middag en -avond a.s. donderdag 15 vember in Rehoboth. De deuren gaan Bridgeclub D.D.S. Stand parencompetitie na de zevende LeenhoutsKuilman 402.00: v. d. Meer Verboog 399.78; dames KuilmanZand. vliet 382.83; Parmentierde Pree 373.89 dames v. ZijpVerboog 370.57; mej. Na gelSchölvlnck 363.50: echtpaar Krul .52: VellengaBrouwer 358.00; dames Visserv. d. Meer 356.39; mevr. Beeker •Baggen 355.58; echtpaar Hollander: 352.50; echtpaar Eichhorn 351.55; dame: Seisv. Alphen 349.44; mevr. v. Heus- denStapel 335.10; PlouvierLange meyer 331.98; echtpaar Beek 329.01; v Leeuwenv. d. Voort 328.85; dames Ver- straatenden Holder 325.00; dames v Berge HenegouwenPeterzen 313.25. dames GuldemondSchneider 309.fi HeusdenKluit 282.26. Oogst Gevondci lertje; licht beige damesportemonnaie' rechter rubberlaars: weekendtas inh. li pasfoto's; lichtblauwe kinderportemon- naie inh. f 1.67; collier met gekleurde kralen; bril in etui; herenpolshorloge merk „Ancremet bruin bandje; doubh broche: herenschoenen; gereedschap var bromfiets (deksel met sleutels!; paar lichtbruine dameshandschocnen; dames horloge met schakelarmbandje en be deltje (Junghans); bruine nappa-heren handschoen; muntbiljet f 2.50. Verloren: rode step: r.k. kerkboek: zwart met kralen geborduurd kussen bruingele halsketting; grijze militaire kwartiermuts; twee bruine portefeuilles met autopapieren: zilveren armbandje met zes bedeltjes; veren armbandje: zw. portefeuille inh. f 200 cn rekening v. d Eerden; paraplu, beige met ruitje; groen kleurige Terlenka broek met ritssluiting; grijze leren handschoen; rood-witte auto- step; groenkleurig tasje inh. portemon- nalc met plm. f 20; witte zijden sjaal blauwe balletjes; turnpak, zwart klein model met rit; Marokkaans lederen da mesportemonnaie inh. f 2.10 en foto's portemonnaie inh. rijbewijs, werkgevers verklaring en f 1.70. Evangelisatiesamenkomst Woensdagavond om 8 uur spreekt voo de evangelisatiekring in De witte Zwaai de 'heer Th, Dikkes uit Leiden. WONINGINRICHTING Kanaalstraat - Heereweg Gun Uzelf het geluk van een nieuw BANKSTEL en ontvang Uw gasten op een waardige wijze. Dagelijks geopend van 9.00-12.30 uur en van 2.00-6.00 uur. Dinsdagmiddags verplichte winkelsluiting. Laat U deze unieke kans niet voorbij gaan en komt U eens binnen lopen. De toegang is vrij. Het verplicht U tot niets. Keuze uit 40 verschillende typen bankstellen. Tevens zeer grote collectie eetkamers en huiskamers. Bij aankoop van een bankstel tijdens deze show ontvangt U een leuke verrassing. Verkoop onder garantie De betaliqg kan geregeld worden' 9 Desgewenst halen Raad Hillegom bijeen T~\E gemeenteraad vergaderde donderdagavond onder voorzitterschap U van de burgemeester, jhr. mr. dr. O. F. A. H. van Nispen tot Panner- den. Dc raad nam dc voorstellen tot medewerking aan de St. Bcrnadcttc- kleuterschool, de v.g.l.o.-school St. Anna cn de Julianascliool met alge- stemmen aan, evenals de wijziging van de winkelsluitingswet. koop van dit pand vonden zij wel van belang voor de vastgestelde sanering. In verband met het toetreden van de gemeente tot dc citograforganisatie van Vermande en Zonen N.V. te IJmuiden is de mogelijkheid geopend langs mecha nische weg inlichtingen te verstrekken instellingen cn particulieren. Dit brengt extra kosten met zich en daarom stelden B. en W. voor de meerdere kos te verhalen op degenen die er ge bruik van maken. Op de vraag van de heer Th. Bakker (kvp) of deze me chanische instelling reeds in werking is. deelde de voorzitter mee dat er nog steeds enige onderdelen mankeren. Als de zaak in orde is. zullen de raadsleden worden uitgenodigd de werkwijze te Tegen het voorstel tot wijziging van de tarieven voor huwelijksvoltrekking had de heer E. Spliker (pvda) enige be zwaren. HU zag liever de vrijdag als dc „dure dag" vastgesteld dan de woensdag Op woensdag trouwen vele bruidsparen uit de werknemende stand cn de verho ging van het bedrag voor woensdag (van f 12,50 op f 65) vond hy te hoog. De heer C. van Rede (vvd) zou voor degenen die meer betalen ook meer willen doen. De heer Jac. van der Vinne (prot.-chr.) vond de wijzigingen juist cn wenste het enige tyd daarmee te proberen. De voorzitter verzette zich tegen het voorstel van dc heer Van Rede. Sociaal gezien vond hij het niet juist cn ook om andere redenen achtte hij het niet raadzaam dc tegenstellingen te vergro ten. Hij ontraadde ook het voorstel van dc heer Spilker. Nadat nog verschillende kanten van deze zaak waren belicht, werd het voor stel aangenomen met algemene siemmen. Aangehouden Bij het voorstel tot aankoop pand Kerkstraat 15 merkte de voorzit ter op dat er enige moeilijkheden waren ontstaan, die B. en W. aanleiding gaven het voorstel in te trekken en van aan koop van het bedoelde pand af te zien. Op voorstel van de heer C. G. M. Mes kers (kvp), ondersteund door dc heer D. van Egmond tprot.-chr.). werd het agendapunt aangehouden om B. en W. de gelegenheid tc geven opnieuw te on derhandelen met de verkoper. De aan- Er werd gesproken over te stellen waarden aan de betrokkene, die dc mo gelijkheid van aankoop toch nog moge lijk zou kunnen maken. Bij het voorstel tot verkoop van grond aan de firma Lommerse wenste de heer E. Spilker (pvda) in dc koopakte 1e doen vastleggen dat de eventuele schade bij het in gebruik nemen van de grond aan eigendommen van dc gemeente en de voetbalvereniging SIZO zal worden vergoed. De voorzitter was hier niet tegen, maar achtte het niet nodig. Ieder een is ook zonder deze bepaling verant woordelijk voor het toebrengen van scha de aan andermans goederen. Dc raad ging akkoord met de verhu ring van terreinen langs de Haven aan de heer A. H. J. Ottc voor twee jaar. Daarna volgde de vaststelling van dc begroting van de dienst voor maatschap pelijke zorg (totaal f 205 264). Afwijzend werd beschikt op een ver zoek om subsidie van de stichting mi litaire tehuizen van het Humanistisch Thuisfront. Het aantal woningzoekenden is dit jaar met tien toegenomen, het betreft thans 789 personen. Een bezwaarschrift firma Gebr. Kortekaas tegen aanslag straatbelasting werd niet ontvankelijk verklaard. Dc begrotingen voor gemeen te cn bedrijven werden aan de raad aan geboden. dc begroting zal 16 december in de raad worden besproken. Schaakclub „De L'il" In een gezellige bijeenkoms schaakclub „De Uil" werd dc achtste ronde van het plaatselijk kampioenschap gespeeld. Bij de afgebroken partij tu« sen J. van der Weijden en Th Jonk heer staat eerstgenoemde in het voor deel. In een mooie eindstrijd van ieder een koning en drie pionnen wist de jeugdige H. van Eist te winnen van J D. Andeweg. De uitslagen waren: J. Ph v. d. BergJ. v. d. Berg 14D. KaD- teinL. Zonneveld 1414, J. Brauck- manJ. v. d. Zwet !4Vi. W. Peet- Th. Brandsma 10, J. StaatsH. Keil- rer 1—0. J. D. AndewegH. 'I1 cn J. v. d. Weijden—Th. Jonkheer af gebr. Leidse Postduiven Club Kampioenschappen 1962: Vitesse; M. de Lange 517.00; D. v. d Nieuwendijk 497.46; H. v. Alphen 380.02; W. Teske 371.12; J Filippo 361.63 pnt. Fond: M. de Lange 229.26; H. Fasel 140.84: G. v. Stcin 139.23; D. v. d. Nieu wendijk 128.52; P. Teske 127.15 pnt. Oude Duiven: M. dc Lange 746.26; D v. d. Nieuwendijk 625.98; W. Teske 497.11; H. v. Alphen 472.82;.G. v. Stein 469.71 pnt. Jonge duiven: M. dc Lange 251.62; D cl. Nieuwendijk 223.75; F. Sloos 216.41. v. d. Nieuwendijk 214.06; P. v. Dijk 198.97 pnt. Navluchten: D. v. d. Nieuwendijk; M e Lange; A. Meys. Generaal: M dc Lange 998.48: D. v. d. Iieuwendijk 849 73; W Teske 626.09: H. Alphen 568.06: J. Filippo 527.67 pnt. Koppelwedstrijd: M. de LangeH Gorree 500.53; D v. d. Nieuwendijk— .T Warmond 497.41; W. BeyH. v. Al- ?n 448.17 pnt. In 1963 bestaat L P C 40 jaar. de club werd opgericht op 23 oktober 1923. Als voorloper van de diverse feeste lijkheden werd reeds in 1962 een jubi- leumconcours gehouden, dat in 1963 wordt gevolgd door nog twee vluchten, één voor oude duiven en één voor jonge vogels. Deze vluchten zijn opengesteld alle leden van de L.C.C. Op zaterdag 29 december wordt de clubshow gehouden in de Kleine Burcht, deelname 250 vogels. Keurmeester is de heer H. J. Hand- graaff uit Haarlem. Tafeltennis AMVJ In de creklas tafeltennis, mc 2 zaterdagavond aanstaande in het AMVJ-gebouw proberen Scylla uit Lei den tot capituleren te brengen. Slechts dan hebben dc Amsterdammers een kans uit de degradatiezone te geraken. Wij zien Scylla echter ondanks het minder goede spel van afgelopen week met de zege naar huis gaan. De Treffers zal het be zoekende DTTC uit Deventer wel baas kunnen, maar indien hoofdklasser Docos onvolledig naar Ahoy in Hilversum moet gaan. ziet het er voor de Leidenarj somber uit. In de overgangsklassen heeft De Tref fers 2 de beste kans op een zege gelijking met Excelsior uit Den Haag. Het Rotterdamse 21-Up 2 verliest var RTC uit Rijnsaterwoude, maar of Ned Lloyd 4 tegen Scylla 2 met ccn nederlaag genoegen moet nemen hangt af Scylla's derde man Van der Voort dien deze één maal voor winst kan gen, is Scylla zeker van de zege. Scylla 3 moet weer eens winnen, wil het niet in de gevarenzone geraken. Buna is ni al tc sterk, dus een klein overwicht mogelijk. Programma zaterdag 10 november: Ereklas. AMVJ 2—Scylla, AMVJ-g bouw, Amsterdam. 7 uur; De Treffers DTTC. St. Pancratius gebouw. R a. Veen. 7 uur. Hoofdklas: AhoyDocos, Hilversum, 7 Overgangsklas: Excelsior—De Treffers 2, Den Haag. 7 uur; 21-Up—RTC, Rotter dam, 7 uur; Scylla 3Buna, Hogcmors- weg 12, Leiden, 7 uur. (Vrijdag 9 nov.): NedLloyd 4Scylla 2, Amsterdam, 7 uur. Bridgeclub V.O.G. team Epskampteam leam Schilthuizenteam n Den Daasteam Raar Hoofdklasse: Schalks 60; Jacobs 60;te. 4—2. Eerste klasse A: team v. Noortteam Adama 60; team Raarteam v. d. Mey 6—0. Eerste klasse B: team Caroteam Versteeg 60; team Dofferhofteam Westerman 60. team Kruizingateam v. Geldcren 60. Op de scheepswerf „De Nieuw- Waterweg" in Schiedam is de 31-jarige ongehuwde montagewerker J. Galen uit Beverwijk om het leven ge komen. Hij werd getroffen door een 700 kilo wegend hijsblok. dat viel toen een hijsmast door het kanppen van een der zijtuien omviel. Brigade-generaal der artillerie H. van der Vloodt, is op 1 november eervol ontheven van zijn functie van comman dant van de territoriale luchtdoelartille rie. Brigade-generaal der artillerie W. A. Feitsma volgt hem op. Martha Graham naar ons land De vermaarde Amerikaanse danseres Martha Graham zal tot slot van een Europese tournee met haar groep en een speciaal samengesteld orkest enkele voor stellingen in ons land geven. Het gezel schap, bestaande uit 20 danseressen en dansers, dirigent en 25 musici, een zange res en een zanger, treedt op vrijdag avond 14 december in de Kon. Schouw burg op. Het programma zal nog nader bekend gemaakt worden. De voorstel lingen in Nederland staan onder be schermheerschap van de Ambassadeur van de Verenigde Staten. Benoemd is tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, brigade generaal H. van der Vloodt, van het wapen der artillerie. Bevorderd tot of ficier in de Orde van Oranje-Nassau ir. A. Vedder te Assen, rijkslandbouwcon- Bridgeclub „De Sleutels" De stand na de vierde ronde in de pa rencompetitie van de bridgeclub „De Sleutels" zijn: Groep Zwart: 1. Selier-Koning 349 pnt. 2 Kuyt-Eldering 329 pnt. 3. v. Klaveren-v. Leeuwen 327 pnt. 4. Vrijenhoek-v. Helvert 312 pnt 5. Echtp.De Vrind 307 pnt 6 Echtip. Tijsen 304 pnt. 7. Robbers-De Vries 300 pnt.' 8. Dames Sier-v. Zijl 292 pnt. 9. Biesot-Plouvier 288 pnt 10. Rip-Janson 272 pnt 11. v. d. Burg-v. d. Sande 260 pnt. 12. Smittenaar-Klinkenberg 237 pnt. 13. Mevr. en Hr Harloff 236 pnt. 14 Staalduinen-Vogel 219 pnt. Groep Wit: 1 Engel-Vogel 358 pnt. 2. v d Steen-Kappers 332 pnt 3 Middelham-Lepelaar 313 pnt 4. Bernard-Ooms 303 pnt 5. De Jong-Bloemhof 302 pnt. 6 Dames Bernard-Bon 301 pnt. 7 v. d. Meulen-Duinveld 294 pnt. R. Mej Duinhovcn-Jansen 294 pnt. 9. De Vries-Lodder 289 pnt. 10. Kop-Blansjaar 238 pnt. 11 Beugelsdijk-Bon 266 pnt 12. Echtp. v Kempen 265 pnt. 13. v. Ravenswaay-Claasez Lie 221 pnt 14. Rijnsburger-Oele 206 pnt Bridgeschool „Saus Atout" De uitslagen van de vijfde ronde van I dc parencompetitie van de bridgeclub I „Sans Atout" luiden: Groep A. 1. Goutierv. d. Star 135 (1): I 2. Mej. v d. Zeeuwv. d. Zeeuw 127 (3); 3. ElingMekel 116 (8); 4. Crama— I v. d. Mark 111 (6); 5/6. HissinkStik- I voort 110 (4); Echtp. Aenmeij 110 (7); 7. Echtp, Vissers 105 (5); 8. Mevr. Tiel- kemeijerv. Rhijn 101 (9); 9. Echtp. Brakel 97 (2); 10. La Laude Jong 68 (10). Groep B: 1. dms. v. d. Zeeuw 137 <2>: I 2. Echtp. Bernard 129 (1); 3. Rijnsbur- I gerv. d. Oever 125 (5»4. Th. Ooijendijk Scheffer 120 (3); 5. Echtp. v. d. Drift j 116 (7»; 6. v. Zantenv. Zwieten 114 <10»; 7. JonkersDubbelaar 110 (9); 8. Mevr. Cramav. d. Heuvel 109 (4 9 10. Kopv. Berge Henegouwen 95 (11): I dms. Stikvoortv. d. Star 95 (6); 11. HulsSijpesteyn 87 (12); 12. KinsH. I Ooijendijk 83 (8). Groep C: 1. Echtp. Mollema 66 (1): I 2. Mej. Bik Roorda 56 (2); 3. Mevr. Al- tinkv. Zanten jr. 46 (4); 4. dms Ver kerkHermans 44 (5); 5. Mevr. Paes— Altink 40 (3); 6. dms. v. Egmond— Groenewegen 36 (6). Tussen haakjes de totaalstanden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 4