N.Z.H.V.M. wil de binnenstad van Leiden gaan mijden Grauwe ellende wordt maar al te vaak versluierd Chaotische vertraging niet langer te dulden Verkeer(d) in Leiden Belangrijke vondsten in de Leidse Meerburgerpolder MEUWE LEIDSCHE COURANT VRIJDAG 9 NOVEMBER 1962 Opvoering door De t Tim deler club De chr. toneelgroep De Timdelerclub zal dinsdagavond 8 uur in de schouw burg een opvoering geven van het door Peter Coke geschreven blijspel En krijgen is de kunst". Het spel behandelt de perikelen van twee dames op leef tijd, die in een met antieke zaken vol gepropt huis moeten leven zonder een cent uit te kunnen geven voor het on derhoud. Dat zij daarbij in handen val len van lieden met duistere bedoelingen is duidelijk TAE N.Z.H.V.M. overweegt, haar bussen de binnenstad van Leiden te -L' laten mijden. Het blijkt onder de huidige omstandigheden onmogelijk te zijn enige regelmatigheid te brengen in de diensten die door het centrum lopen. De doorstroomsnelheid in het traject tussen Korevaarstraat en sta tion is zo gering, dat herhaaldelijk vertragingen van tien tot veertig minu ten voorkomen. Aangezien de kracht van het openbare vervoer is gelegen in de regelmatigheid van het onderhouden der verbindingen acht de directie het niet langer verantwoord op deze manier voort te gaan. Het regent trouwens klachten van het publiek. Dc brieven van boze reizigers stapelen zich op. De directie van dc NZH, die ten aanzien van deze kwestie ook con tact heeft gehad met de Citosa. rea liseert zich, dat het van openbaar vervoer uitsluiten van het centrum der stad ernstige consequenties met zich kan brengen voor de daar ge vestigde middenstand. Men zoekt dan ook nog naar een oplossing, maar is niet optimistisch gestemd wat de uit komst betreft. Het grootste probleem wordt ge vormd door dc stoplichten bij het Ra penburg en de Korevaarstraat. Daar verliezen de bussen de meeste tijd. Op de Brecstraat is de moeilijkheid, na het stoppen weer in de verkeersfile te komen. Er is wel gebruik gemaakt Agenda voor Leiden en Den Haag Vrijdag Schouwburg, 8 uur: Toneelgroep Cen trum met „Maribel", van Miguel Mihura, voor K. en O. tfïjkgebouw Levendaal, 2.305 en 7 10 uur nm.: Bazaar voor restauratie chr. geref. kerk. Stadsgehoorzaal, 8 uur: Feestavond harmoniekapel „Trouw en Durf'. De Doelen, 8.15 uur: St. Adelbertver- eniging, spreker ds. N. v. d. Akker, Herv predikant te Den Bosch, over: „Heeft de kerk aan de moderne mens iets te zeg gen?" Antonius clubhuis, 8 uur: Uitvoering mondaccordeonvereniging „Crescendo". Oude Vest 223, 7.30 uur nm.: Opening Jongvolwassenenclubhuis „De Jeugdha- Bóerhaavezalen, 8 uur: Opening expo sitie schilderijen en tekeningen Bert Antonius clubhuis, 8 uur: Muziekuit voering mondaccordeon-orkestvereniging „Crescendo" Leiderdorp, Hervormde kerk, 8 u.: Zangavond Bijbel Kiosk Vereniging. Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 uur: Haagsche Comedie met „Arme Bi- tos". Gebouw K. en W., 8 uur: Het Natio nale Ballet m.m.v. Kunstmaand Orkest o.l.v. André Presser. Zaterdag Schouwburg, 8 uur: Litteris Sacrum met „Operatie Astrakan", van Peter Coke. Antonius clubhuis, 8 uur: Cabaret avond „Crecendo". Lutherse Kerk, 8 uur: Lustrum VCSB. opvoering „Ladder tegen de maan" van Guillaume van der Graft. Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 uur: Haagsche Comedie met „Tocht naar het duister". Gebouw K en W., 8 uur: Ned. Opera o.l.v. Leo Driehuijs, „Raskolnikoff" van Sustermeister. Diligentia, 8 uur: Jan Wijn, piano. Films" Casino (2.30, 7 en 9.15 uur): Zij wilden aiet van de zonde leven (18 jaar). Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): De laatste der Vikings (14 jaar). Luxor <2.30. 7 en 9.15 uur): De man die te veel wist. (14 jaar). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): Paspoort voor China (alle leeftijden): donderdag: Tien van het vreemdelingenlegioen. Studio (2.30, 7 en 9.15 uur): Baby's groeien nooit aan een boom (18 jaar). Trianon (2.30, 7 en 9.15 uur): Heime lijke verhouding (18 jaar). Apotheken Geopend voor spoedeisende gevallen: Zuider-apotheek, Lammenschansweg 7, tel. 23553. Deze apotheek neemt ook de dienst waar van apotheek R. van Beest Smallenburg te Leiderdorp. van een NZH-pcr^oncnauto om bij op het punt van vertrek staande bussen de rij voertuigen even op te houden, maar het zal duidelijk ziin. dat de maatschappij niet voortdurend perso nenauto's door dc s*ad kan laten krui sen alleen om dc bussen de gelegen heid te geven hun route te rijden. Vorige week woensdag bevonden zich op een gegeven ogenblik 25 bus sen tussen het station en de Korevaar straat- Het aantal mensen dat van dit vervoer gebruik maakt, loopt dan ook snel terug en degenen die van buiten komen en voor wie de binnenstad slechts als doorgangscentrum fungeert, verbij ten zich steeds weer gedurende de lange wacht- en reistijden. Ook dc buschauffeurs hebben onder de slechte gang van zaken te lijden, doordat hun werkroosler hopeloos in de war komt. De hoogste tijd Noch de NZH, noch de reiziger, noch de middenstand is gebaat bij staking van het vervoer door de binnenstad, maar de directie van de busonderne ming ziet op het ogenblik nog geen andere mogelijkheid. Misschien kan een complex of meer ingrijpende maatregelen tot een verbetering leiden. Het woord of beter gezegd dc daad is in deze aan het gemeentebes'uur van Leiden. Als Leiden niets doet, wordt Leiden het slachtoffer. De NZH- directie is niet van plan op deze verder gaande het openbaar vei in diskrediet te Brengen. Het is te betreuren, dat het zt moest komen. Dit woord van de NZH dat ons bij monde van de directeur, de heer Hortensaus, op een persconfe rentie werd gegeven, heeft iets van een ultimatum. Er blijft nu niets an- ders over dan dat gemeentebestuur, politie en NZH onverwijld aan de ta fel gaan zitten om uit deze impasse te geraken. Want wie zal zich willen neerleggen bij een situatie die ont staat als de directie van de NZH haar voornemen, door de nood gedwon; ten uitvoer legt. Voor de leden van de gemeenteraad is er bij de aanstaande openbare be grotingsbehandeling gelegenheid deze kwestie aan dc orde te stellen. Met vereende krachten zal hier iets moeten worden gevonden dat althans enige verlichting brengt. Het schijnt, dat het eind van de tijd van denken on pra ten in zich is- De laatste ontwikkelin gen vragen om niets anders dan BE SLUITEN. Tentoonstellingen teke- Boerhaavezalen, schilderijen ningen Bert Jonk. Lakenhal, 3 oktoberfoto's Leidse Ama teur Fotografen Vereniging, in samen werking met 3 October Vereen iging (tot 26 november". Lakenhal, „Leiden in prent en teke ning" (tot en met 10 december). Leeszaal en bibliotheek Reuvens, Bree straat 27, maandag en woensdag van 1 tot 5.30 en van 7 tot 9 uur; dinsdag van 1 tot 5.30 uur; vrijdag van 10 tot 5.30 en van 7 tot 9 uur: zaterdag van 105.30 uur Bijkantoor chr. school Obrechtstraat volw. dinsdag en donderdag van 6.309 uur n.m. zaterdag 2—5 uur; jeugd: elke woensdag 25 uur. Jeugdbibliotheek, leeszalen en biblio theek Reuvens, Plantage 6; maandag, on dinsdag van 4 tot 5.30 uur, woens dag en zaterdag van 12 tot 4.30 uur en vrijdag (speciaal voor de grotere jeugd) van 6.30 tot 8.30 uur 's avonds. een tweed colbert (48,- tot 89,-) met Terlenka, pantalon HË Mg» 129,75 tot f f 49,75) Vs. il Zonnegloren kaarsenactie In zeer korte tijd heeft men kans ge zien de Zonnegloren kaarsenactie in Lei den tot een begrip te maken. Dank zij mevrouw Bink-Duyverman werden vorig jaar duizenden kaarsen in onze stad verkocht. Nog steeds is Zonnegloren één van de grootste inrichtingen, werkzaam op het terrein van de tuberculosebestrijding. Dit werk. in het belang van de volks gezondheid, heeft acties als hier bedoeld nog steeds zeer nodig. Daarom wil het plaatselijk actiecomité een beroep doen op ieder om dit Werk te steunen, hetzij door te verkopen, hetzij door één of meer kaarsen te kopen. Inlichtingen kan men krijgen: onder tel. no. (01710)—31630, bij mevrouw A. Bink-Duyverman, De Laat de Kanter straat 13; de heer Spijker, Verdistraat 133: mevrouw Brakel, Ambonstraat 17: dc heer Arens. Calandstraat 17; De Jonge, Zccmanlaan 47. Unesco-middag in LEIDEN SOMS staan de ontwikkelingslanden zichzelf in de weg bij de hulpver lening. Wij hebben het wel over onderontwikkelde gebieden, maar men moet niet vergeten, dat men in vele gevallen te doen heeft met volken met een eeuwenoude beschaving. Zij zijn te trots om naarbuiten veel van hun gebrek te tonen en daardoor komt het, dat de grote ellende waarin velen daar verkeren, vaak niet overtuigend genoeg tot uitdrukking komt. Mr. F. H. Tunnissen, directeur van het Unesco-centrum Nederland, die deze woorden gistermiddag in het "Leidse Volkshuis sprak op een damesbijeenkomst van de Leidse commissie voor internationale samen werking, bewees zijn stelling met de vertoning van de film Unesco Nigeria, die eigenlijk een veel te rooskleurig beeld geeft van de toestand in dat land. drag, hij is een ondergrond voor een be tere verstandhouding tussen dc volke ren en zo een bijdrage tot de vrede. Als de welvaartsverschillen tussen de vol keren te groot worden, ontstaan immers De mensen in de minder ontwikkelde gebieden willen niet laten zien. wat ze missen, maar wat ze allemaal reeds heb ben. Uit de film Unesco Nigeria moes ten daarom enige minder flatterende beelden worden verwijderd. De heer Tunnissen achtte dit verlangen van de betrokken regeringen alleszins begrij pelijk en ook wel redelijk, maar de hulpacties worden erdoor belemmerd. Bevolkingstocneming De helft van de mensheid leeft in mensonwaardige omstandigheden. De Unesco, een onderafdeling van de Ver enigde Naties waarbij 108 landen zijn aangesloten, doet wat zij kan, maar door de geweldige bevolkingstoeneming in de betrokken landen heeft de hulp veelal slechts het effect van de druppel op de gloeiende plaat. De afremming van de bevolkingsexplosies is een teer punt en de heer Tunnissen ging daarop dan ook niet nader in. Hij bleek op het standpunt te staan, dat ook zonder dat de mensen overal ter wereld een behoor lijk bestaan kan worden gegeven als men tenminste alle moderne technische hulpmiddelen voor dat doel aanwendt. Het gaat er vooral om de mensen te leren zichzelf te helpen. Bij het inzamelen van geld stuit men nog dikwijls op onwil omdat men aanstoot neemt aan de vreemde stre ken, die de jonge staten bU gelegen heid uithalen. Ook stelt men wel als eis. dat de hulp mensen van dezelfde geloofsopvatting als de gever ten goede moet komen. De heer Tun nissen vroeg begrip voor de onaan gepastheid van de jonge landen cn drong erop aan los te komen van de gedachte: past die mens wel in mijn straatje. Het gaat in de eerste plaats om het feit, dat wij met mensen te maken hebben, mensen die in nood verkeren. Begrippen als ras, huids kleur cn religie mogen hierbU niet op de voorgrond komen. Dc moe ders ginds houdeft evenveel van hun kinderen als dc moeders liler. Ook niet juist is, dat men pas wil hel pen als de nood op zijn hoogst is. Ook het bouwen van scholen cn het aanleggen van sportvelden zijn nodig voor de verheffing van de bevol king. Na al deze kritische opmerkingen wil de de heer Tunnissen toch niet de in druk vestigen, dat hij geen waardering zou hebben voor de hulpvaardigheid van dc Nederlanders. Integendeel. In grote lijnen is de houding van de Ne derlandse bevolking hartverwarmend. Het is ontroerend, hoe men zich in vele gevallen inspant om de medemens te hulp te komen. Morele steun Het is daarbij van belang te weten, dat het enkele feit van dc hulp nog bo langrijker is dan de daaruit voortvloei ende materiële gevolgen. De noodlij dende mensen krijgen een hart onder 'iem gestoken als zij merken, dat er hen wordt gedacht. Dc betekenis deze morele steun gaat ver uit bo de grootte van het ingezamelde be- VONDER een uitgewerkte concrete oplossing aan de hand te doen, lijkt het ons niet onmogelijk, dat een werkelijke verbetering van de ver keerssituatie in de binnenstad, al is zi. door bepaalde definitieve voorzienin gen in de toekomst van tijdelijke aard, alleen door ingrijpende maatregelen wordt verkregen. Het is daarbij zelfs denkbaar, dat bepaalde groepen van dc burgerij zich aanvankelijk benadeeld zullen gevoelen De praktijk zal dan moeten bewijzen, of dit in werkelijk heid zo is. Er wordt, naar het ons voor komt, wel eens te gauw geschermd met ondermijning van belangen, als ver keersmaatregelen worden aangekon digd. Soms zijn in andere steden soort gelijke maatregelen allang met goed gevolg ingevoerd. Wij hebben op verscheidene plaatsen een stemming waargenomen van twij fel aan de doortastendheid van het Leidse gemeentebestuur. Nu zullen ook in dit geval de beste stuurlui wel aan wal staan, maar dat neemt niet weg dat bij de gemeente begrip mag den verwacht voor het kritieke stadium waarin mede door het voornemen van de N.Z.H.-directie, deze problematiek nu is gekomen. Stoplichten Om nu eens iets te noemen. Als de wachttijden voor de stoplichten aan Korevaarstraat en Dc Gijselaarsbank vooral voor het openbare personenver voer te lang zijn, dan moeten gemeente en politie zich heel concreet gesteld weten tegenover de vraag, of de be diening van de installaties door de ver keerspolitie ook ANDERS kan dan tot dusver het geval is geweest. Een auto matische bediening laat de lichten toch ook niet op groen staan tot de laatste fietser er doorheen is. Bij een vlottere bediening zouden wellicht maatregelen nodig zijn met het oog op de zijstraten in de buurt van de stoplichten, maar dat moet dan ook maar in zijn overwegingen betrekken Breestraat Er is al eens gedacht aan éénrich tingsverkeer op de Breestraat, terwijl de bussen in beide richtingen mogen blijven rijden. Ja, dan moet er parallelweg komen over de markten, Het gevolg daarvan zou verwijdering van de markt zijn. Maar wie DAAR- Mr. Tunnissen stond ook stil bij de hulp van land tot land. Hij achtte deze wel van belang, maar prefe reerde hulp via de Unesco, omdat daardoor het accepteren voor de be trokkenen gemakkelijker wordt en de gevers niet kunnen worden ver dacht van egoistische bijgedachten. Bij de hulpverlening moet men zich laten leiden door naastenliefde en verantwoordelijkheidsgevoel. Het gewoon onmenselijk zijn medemen sen te laten verkommeren op een manier zoals nu nog gebeurt. Deze week speciale aanbieding LAARZEN v.a. ƒ26,65 „DE GAZELLE" OVER begint in Leiden, heeft beslist het allerkwaadste met zijn stad voor. Marktverplaatsing betekent de dood steek voor de markthandel en de mid denstand. Dat wordt gezegd. Als dergelijke gevoelens blijven overheersen, hoe zal dan ooit de im passe kunnen worden doorbroken? Wij zeggen niet, dat al het bestaande maar op zijn kop moet worden gezet. Maar het zal wel onmogelijk blijken te zijn, alle gevoelens zo te blijven ont zien dat ieder tevreden is. Nu moet de directie van de N.Z.H wel weten, dat hel gemeentebestuur van Lieden door zijn voornemen om in maart volgend jaar de rails uit de Brcc straat te laten verwijderen gewoon niet ontkomt aan het ontwerpen van een complex van verkeersmaatregelen. Welke dat zullen zijn, is nog niet te zeggen. Vast staat evenwel, dat gedu rende deze werkzaamheden het rijden op de Breestraat in twee richtingen onmogelijk is. Dan zal er een aanvaard- vaardbare parallelroute moeten wor den gevonden. Misschien is dan het ogenblik aangebroken de geesten te gaan bewerken voor het nog maar voorbereiden van definitieve regelin gen. Openheid. Wij mogen er bij het gemeentebe stuur wel op aandringen, geheimzin nigheden zoveel mogelijk te vermijden en van dc plaatselijke pers op royale wijze gebruik te maken voor een tijdi- digc voorlichting van de burgerij. Zo is cr deze week een persconferentie ge weest over de Haarlemmerstraat. Een heel goed initiatief, dat moeten wij zeggen Maar pas genomen nadat een grotere mate van verontrusting was gebleken. Voor K. en O. Leiden De Wet, een scherpe film van Dassin TN het Casinotheater draaide gistcr- avond als K. en O.-film van de maand „La Loi" van Jules Dassin. Men heeft hier te maken met een knappe milieuschildering. Het verhaal van Ro ger Vailand speelt zich af in een vis sersplaatsje in Zuid-Italië, waar het recht van de sterkste nog onvermin derd heerst. Sadisme, ontucht, diefstal en vrees hebben alles en allen in hun Het is een wrede en primitieve dorps gemeenschap. waar de grote landeige naar Don Cesare en Matteo Brigantc, de plaatselijke gangster, de lakens uitde len. Iedereen is aan hun eigenmachtige wetten onderworpen en wee degene, die zich niet aan de spelregels houdt. Dassin heeft de trieste oertijd-menta liteit zo scherp in beeld gebracht, dat men zijn afschuw voor wat daar ge beurt niet kan bedwingen. Steeds weel moet men in gedachten houden niet al te onbarmhartig te oordelen. Ook de houding van de slechtste men sen wordt voor een groot deel bepaald door hun achtergrond en de omstandig- Het is te begrijpen, dat in een land waar zulke taferelen zich afspelen het communisme aanhangers wint Daarom is het van betekenis, dat Vailland en Dassin deze uitwassen aan de kaak stel len. Het Evangelie, dat niet mis te ver stane woorden spreekt ten aanzien van de gerechtigheid, is daar broodnodig. Waar de liefde tot de naaste een leeg begrip is, verworden de mensen tot die- Burgerlijke stand van Leiden Geboren: Inge Sandra, dr v W J Uylenberg en L Ziech; Francis Jo hannes Maria, zn v D P Hederik en H J Ploegmakers: Catharina Wilhel- mina Maria, dr v L P van Diemen en C J T van Gijlswijk; Aart Jan. zn v D E Vogel en C P F Kerrebijn. Gehuwd: A Rijsdam en J M v Haar lem: M F Frölich en C B van Vliet; W F Uiterdijk en G E Oudshoorn: J van der Luit en J P C Schrijver Overleden: L Borleffs. 65 jr. man; G H van der Haar. 62 jr, man. Tijdens opgravingen gen dc laatste vier maanden belangrijke ontdekkingen gedaan, die o.m nieuwe gegevens verstrekken over de tijd van dc Romeinse bezetting var dc lage landen. Men is gestuit op overblijfselen uit dc eerste eeuw var onze jaartelling, die aanwijzingen geven omtrent dc ligging van de histo risch beroemde gracht van Corbula. In het verleden heeft men herhaalde lijk allerlei theorieën opgesteld over het tracé van deze gracht, die werd gegraven als werkverschaffingsobject voor dc Romeinse strijdkrachten, die dc noordelijke grens van het imperium langs dc Oude Rijn bezetten. Thans meent men op grond van de in de Meerburgerpolder gedane vondsten aan te kunnen nemen, dat deze gracht van Corbulo een verbinding ten dienste van de Romeinse vloot was tussen een Rijnkreek, vlak ten oosten van Leiden en de Gantel. een Maaskreek die tot in de omgeving van Rijswijk liep. De opgravingen werden verricht door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Zij zijn thans vrijwel afgesloten, na een periode ruim vier maanden intensief onder zoek, waarbij men tot dusverre alle pu bliciteit heeft vermeden om dit onder zoek ongestoord te kunnen voortzetten Aanvankelijk heeft men wel aangeno men dat deze gracht van Corbulo onge veer het tracé zou volgen van de huidi ge Vliet. Daarvoor waren ecliter geen archeologische vondsten als bewijsma- I teriaal beschikbaar. Thans is gebleken dat zich op dc grens tussen Zoeter woud e I dat de bedding van de ontdekte gracht en Leiden in dc Romeinse tijd een grote west-oost gerichte waterloop heeft be vonden. ter breedte van minstens zestig meter. We hebben hier te maken een oorspronkelijke vloedkreck var Rijnestuarium. Aan de noordelijke c kon duidelijk worden geconstateerd dat hier in dc Romeinse tijd graafwerk is verricht. Aan dc hand van scherven van aarde werk is gebleken dat de oudste mense lijke activiteitenplaatsen worden geda teerd rond het midden van dc eerste eeuw na Christus. Mede op grond hier van mag worden aangenomen, dat dc gracht van Corbulo is teruggevonden. Van het indertijd voorgestelde tracé dient thans ook de Roomburgerwetering, althans voor een groot deel, te worden geschrapt. Boringen hebben verder uitgewezen idwesten (ten oosten van het Rijn- Schiekanaal tussen Voorschoten en Leid. schendam) aanwezig is. De noordelijke oever in dc Meerburgerpolder loop van dc tweede eeuw versterkt met een beschoeiing van palen en een onge veer twee meter brede wal van zoden. Haven Aan dezelfde zijde zijn verder sporen aan het licht gekomen van een haven, die eveneens van een houten beschoei ing was voorzien. De meeste vondsten dateren uit het laatste deel van de twee de en de eerste helft van de derde eeuw. getuigende van een grote bouwactiviteit van de keizers Septimus Severus en Ca- racalla. Uit deze tijd stammen ook res ten van houten gebouwen, die deel moeten hebben uitgemaakt van een bur gerlijke nederzetting, behorende tot het Castellum Roomburg. In totaal zijn drie loop- en woonni- veaus gevonden uit de Romeinse tijd. Verder zijn vele kleinere vondsten ge daan, zoals dakpannen met militaire stempels, allerlei aardewerk, mantelspel. den. een groot aantal leren schoenzolen en een compleet skelet van een paard uit de Romeinse tijd. Intrede prof. Mandel Vanmiddag heeft prof. dr. M. Mandel, hoogleraar in de fysische chemie aan de Leidse universiteit, zijn intreerede ge houden. Op de inhoud van zijn toespraak komen wij morgen terug. Michel Mandel werd op 24 januari 1926 te Antwerpen geboren. Hij ontving mid delbaar onderwijs aan het Kon. Athe neum van Antwerpen tot 1942 en van 1944 tot 1945 aan het Kon. Atheneum van Elsene te Brussel. Sinds 1945 studeerde hij scheikunde aan de Vrije Universiteit te Brussel, waar hij in 1949 het licenti aatsexamen aflegde. Van oktober 1949 tot oktober 1951 deed hij promotie-onder- zoek aan de universiteit te Brussel en was tevens assistent bij het laboratorium voor algemene scheikunde aldaar. Sinds juli 1953 was hij assistent in het laboratorium voor anorganische en ana lytische chemie der Vrije Universiteit te Brussel. In februari 1955 promoveerde dr. Mandel op een proefschrift getiteld: ,.Pro. priétés diélectriques de solutions diluées d'électrolytes forts" "promotor prof. dr. L. de Brouckère). Voor dit proefschrift werd hem de prijs „J. Stas-W. Spring" van dc Kon. Academie der Wetenschap pen van België toegekend. Van maart tot en met juli 1955 ver bleef hij voor studie te Leiden (afdeling fysische chemie ev theoretische natuur kunde»; in 1957 en 1958 verbleef hij, tel kens voor vier maanden, in Leiden, al waar hij toen werkzaam was bij het In- stituut-Lorentz voor theoretische natuur kunde. In 1955 werd hij. als assistent op het laboratorium voor anorganische en analystische chemie belast met de lei ding van de afdeling ..Dielectrisch On derzoek" aan de universiteit te Brussel. In september 1958 werd hij benoemd tot lector in de fysische chemie aan de rjjks. universiteit te Leiden. Sinds 1959 geeft dr. Mandel college aan de Vrije Universiteit te Brussel, aan vankelijk als docent, later als buitenge woon hoogleraar. Bij KB van 13 juni 1961 werd dr. Man del benoemd tot hoogleraar aan de rijks universiteit te Leiden om onderwijs te geven in de fysische scheikunde. Exclusieve confectie Falcon regenjassen Falcon winterjassen Hoeden Shawls Handschoenen C. H. NOLET BOTERMARKT 8-9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 3