Uw probleem is het onze Liefde zonder trouwring, onoplosbaar probleem 28: Zuidelijke baptisten ontslaan theoloog Een woord voor vandaag Chr. geloof heeft alles te maken met „gewone leven" ABASIN Bij na duizend vrouwen op rally van Gezinsbond Concilierapport over openbaring zwak RYNBENDE'S VRIJDAG 9 NOVEMBER 1962 zuiver wollen PULLOVERS zoals een man graag draagt. In sportieve grove steek gebreid met ronde hals en extra kraag. Kies uit de moderne Italiaan se kleuren. Conferentie van Piersonvereniging 75 Zocht nieuwe interpretatie van Genesis I (Van onze kerkredactie) De zuidelijke baptisten van de Verenigde Staten (noch lid van de Wereldraad, noch van de I.C.C.C.) bij wie zeer sterk de ge dachte leeft de theologische wijs heid in pacht te hebben, voeren op het ogenblik een verbitterde strijd naar binnen om nieuwe in zichten buiten de deur te houden. Het jongste gevolg van dit con flict is dat de jonge geziene theo loog Ralph Elliott als hoogleraar is ontslagen. Deze stap heeft ech ter de rust in eigen kring niet doen weerkeren. Elliott wordt er van beschuldigd een visie over Genesis 1 gepubliceerd te hebben die niet strookt met de traditio nele inzichten die bij de zuidelijke baptisten leven. De „zuidelijke baptisten" vormen de grootste baptistenkerk ter wereld. Het begon allemaal op dc algemene vergadering van juni dit jaar. Toen kwam rijn laatste boek. „De boodschap van Genesis" ter sprake. Daarin zoekt Elliott een uitweg uit het conflict tus sen Genesis 1 en de wetenschap. Hij onderneemt daarin een poging om met het behoud van het gezag van de Schrift tot een nieuwe exegetische be nadering van het eerste bijbelhoofd stuk over de schepping te komen. Zijn boek had veel verzet wakker geroepen en dat leidde tot een lang- dat de zuidelijke baptisten nog altijd, „De gehele bijbel als het gezaghebben de. authentieke, onfeilbare Woord dat het boek van Elliott niet aan de ze norm voldeed, een interpretatie die in eigen kring niet door ieder werd gedeeld. Ingetrokken Het boek was een uitgave van de bekende uitgeverij van de zuidelijke Eén op de vijf huwelijken in protestants-christelijke kring wordt gesloten nadat de baby zich heeft [aangekondigd. In niet-kerkelijke arbeiderskringen te Amsterdam wordt in achtenveertig procent van de huwelijken de baby binnen negen maanden geboren. In deze tijd, waarin geboorte-voorkomende middelen zo bekend zijn, moet het feitelijke verschijnsel van voor echtelijk verkeer wel hoger liggen dan genoemde percentages. Dit deelde prof. dr. P. J. Roscam, hoogleraar te Groningen, mede op de conferentiemiddag van de Hen drik Piersonvereniging te Utrecht, waar het onderwerp „liefde zonder trouwring" aan de orde was. Tevoren had de voorzitter der Pier sonvereniging, ds. mr. B. ter Linden te Zetten van dit onderwerp ge slachtsgemeenschap tussen hen die zich, verbonden door hun weder kerige liefde, als gehuwd beschou wen willen al gezegd, dat het een teer. verontrustend en onoplosbaar vraagstuk is. Hij meende dat op deze conferentie wel moest uitkomen, ,.dat wij ouderen niet zo zeker van onszelf zijn als wij wel eens doen voorkomen, ja dat juist wij ouderen het zijn, die in het oog van veel jongeren een probleem vor- Inderdaad bleek dit uit dc gang van zaken ter conferentie. Want nadat prof. Roscam Abbing, overigens op zeer pas torale en begrijpende wijze, het pro. bleem had aangeduid en liefde zonder trouwring had afgewezen, kwamen zijn co-referenten tot een andere be nadering van dc zaak. Niet tegenover gesteld, maar we! door het probleem an ders te accentueren en mede de ouderen de gemeenschap als geheel erin te Aanbeveling tot vroeg huwelijk niet voldoende omstreden boek te staken. Prompt boden andere uitgevers aan het boek op de markt te brengen en Elliott, die aanstuurt op grotere theologische openheid aan de seminaria van de zui delijke baptisten en hij staat daarin niet alleen had daar wel oren naar. Het curatorium van zijn seminarium cisto onmiddellijk van hem dat hij het boek niet opnieuw zou laten uitgeven. Een paar weken geleden weigerde El liott op deze cis in te gaan en onmid dellijk werd hij door de curatoren „met tegenzin en oprecht leedwezen" ontsla gen. Maar de problemen zijn door dit ontslag allerminst opgelost, want nu komt juist de diepste strijd in dc open baarheid die aan de seminaria van deze baptisten wordt gevoerd. Time citeert een collega van Elliott (zonderbetrekken'.' Ho» ».-i pr0f Roscam Abbing bepaalde zich voornamelijk tot de groep, die de ..re gel van het geduld" niet kan of niet wil opbrengen. Hij wilde hen, die „lief de zonder trouwring" bedrijven, beslist niet moreel-slecht noemen. Het ethische als algemeen menselijke idee biedt in eerste instantie geen hanteerbare maat staf voor de beoordeling. Maar in het licht van het evangelie wekt Gods ge nade het ware mens-zijn, naar zijn diepte en bestemming, in het christen- deze dingen kunnen voorkomen neemt men de grond onder de voeten van de theologen weg." Maar niet slechts de hoogleraren zijn ontdaan. Het besluit is ook by vele studenten in weinig goede aarde geval len. Reeds honderd studenten van pro fessor Elliott hebben een officieel pro test ingediend bij het curatorium. De president van een zusterseminarium in Wake Forest, prof. Sydnor L. Stealey zei: „Wij zijn ontdaan over dit nieuws en voelen zeer diepe sympathie voor dr. Elliott" Een lid van de faculteit van het seminarium in Louisville zei dat de faculteit daar vrijwel voor de vol le honderd procent achter de inzichten van dr. Elliott staat. De grote moeilijkheid voor hen is dat traditioneel de baptisten altijd een grote leervrijheid hebben gekend, om dat zij het recht van dc enkeling er kennen de Schrift te Interpreteren zo als deze onder het licht van de Heilige Geest het ziet Men ziet ln de beslis sing en de algemene vergadering een geestelijke dictatuur. Elliott zelf zei: „Velen van onze leden en onze studen ten willen ernst maken met de diepste! vragen die ons wezen raken. Wij kun-1 non de aanwezigheid van deze proble matiek (betreffende Genesis 1) nietj langer ontkennen." het huwelijk als goddelijke inzet ting. Het tweede v: is een afgod naast God. Het huwelijk geldt voor de duur van het leven. Want God is in zijn lief de jegens ons óók trouw, al zijn wij niet lieftallig. Het huwelijk is een diepe, totale ge meenschap. Want God heeft ons niet ten dele lief. maar totaal. Het huwelijk is een creatie Gods. Daarin mag de mens eigenmachtig Vandaar dat intieme omgang alleen verantwoord is als bezegeling en viering van de huwelijkssluiting, kerkelijk én burgerlijk. Prof. Roscam Abbing gaf toe, dat zijn argumenten wellicht te theore tisch lijken. Zij conformeren zich aan de officiële opvatting aangaande de functie van overheid en kerk ten op zichte van het huwelijk. Tegenover de reële levensnood op dit punt lijken deze argumenten een beetje vreemd. Daarom wilde de hoogleraar wel erkennen, dat het nu ook weer niet zo heel ernstig is, wanneer twee ge liefden in af wachting van het huwelijk uit nood tijdelijk overheid en kerk maar laten voor wat ze zijn, indien zij elkaar voor God trouw beloofden. Hij zou hen niet willen oordelen. In een noodsituatie moet een zekere vorm van noodethiek erkend worden, al blijft het fout, hetgeen door de be trokkenen ook wordt toegegeven. Beter dan het kwasi-huwelijk van „liefde zonder trouwring" achtte prof. Roscam Abbing het vroege huwelijk. Daaraan zijn evenzeer bezwaren ver bonden. maar minder bezwaren dan aan het kwasi-huwelijk. In verband daarmede pleitte hij voor sociale ge rechtigheid juist op dit punt. Het mag niet zo zijn dat uit financiële motieven voor bepaalde groepen huwelijkskansen worden onthouden. Op voedin gsnood I De eerste co-referent, prof. dr. L. de I Klerk, hoogleraar ln dc pedagogiek te Leiden, had tegen dc weg van prof. Roscam Abbing geen bezwaar, maar vroeg zich wel af. of dit de weg is naar dc opiossing van het prolcem. Men kan wel mooi praten over de bijbelse visie op dit probleem, maar is liet vraagstuk niet veel meer gedifferenti eerd? Biedt het vroege huwelijk een op lossing? Is het huwelijk wel de haven, waar je met deze problemen veilig kunt binnenvaren? Kan het huwelijk functio neren als een instelling waar je dc pro blemen van het sexuele kunt opbergen? De nood reikt veel verder. Wij zitten in onze cultuur met een disharmoni sche volwassenwording. Het is een be paalde nood, die gemakkelijk leidt tot een bepaalde 'daad. De hier gesigna leerde nood ontstaat uit een reële hu- welijksnood en opvoedingsnood. Daarom wilde prof. De Klerk de op lossing van het vroege huwelijk gaar ne beproeven, maar hij geloofde niet dat men het er ver mee zal brengen als er óók niet iets anders gebeurt. „Wij zullen verder moeten doordringen in de ethiologie en de overige veroor zakende factoren, want het gaat hier ook om een educatief probleem De andere co-referent, dr. G. Th. itenpredik kon wel meegaan inzake afwijzing prof. Roscam Abbing van „liefde zon der trouwring". Hij vond het zelfs zeer modern en actueel om nee te blijven zeggen. Toch achtte hij de opvatting van prof. Roscam Abbing te christelijk en te kerkelijk. Ook achtte hij de nood van de geliefden niet schril genoeg ge tekend. Daarom hinderde het hem, dat de kerk „opvallend veel viezer is" van liefde zonder trouwring dan van mili tairisme en kapitalisme. Men heeft al tijd in de kerk een vrij grote geoefend op de bedrijvers van liefde zonder trouwring (ook op dienstweige raars en stakende arbeiders, waarvan men nu terugkomt). Dat zijn scheve verhoudingen. Dr. Rothuizen zag de aangeduide nood ook een taak v de diaconie. Wanneer de diaconie hulp verleent aan onderontwikkelde gebie den, dan zal zij dit ook moeten doen aan het onderontwikkelde gebied Van de gefrusteerde verloving. Als wij denken aan het door-de-diepte-gaan, aan uitdrukkin- gen als „gebrokenen van hart en verslagenen van geest", dan denken we intuïtief aan mensen die door het leven j zijn geslagen. Die door omstandigheden van buiten af, door i eigen schuld of soms ook buiten hun schuld, in moeilijk- j heden zijn geraakt, zo grote moeilijkheden dat het ook van I buiten af zichtbaar is. Met zulken hebben we medelijden en misschien zelfs wordt voor hen gebeden in de kerk. Maar die overige negenennegentig procent van die kerk gangers, aan wie uiterlijk niets te zien is en waarschijnlijk j ook nooit iets te zien zal zijn behoren zij niet en nooit tot I die gebrokenen van hart en verslagenen van geest? Als dat zo is arme kerken! Wat moet daar een zelfgenoegzaam heid heersen èn hoe verschraald moet daar het geestelijk leven zijn! Bekend woord overigens in deze tijd: verschraling van het geestelijk leven! Daarover zijn al heel wat woorden neer geschreven. Daar hoort dan de vermaterialisering van het leven bij en u kunt er de urbanisatie bij op de koop toe krijgen! Het is allemaal goed en waar maar beter wordt het pas als die negenennegentig procent eens met het hart zou willen gaan bidden misschien zullen ze tot de ont- i dekking komen, dat hun hart niet functioneert! Prof. Sanders bij inauguratie: Ter gelegenheid van zijn benoe ming tot gewoon hoogleraar in de Theoretische Psychologie en de Geschiedenis der Psychologie aan de Vrije Universiteit, heeft dr. C. Sanders vrijdagmiddag zijn ambt aanvaard door het uitspre ken van een inaugurele oratie, in het Woestduincentrum te Amster- Advertentie* kalmeert de zenuwen zonder slaap te verwekken! Afnemend bezoek aan zendingsscholen in Israël In het Israëlische parlement heeft Abba Eban, als minister van onderwijs medegedeeld, dat het aantal Joodse klnnderen. dat de zendingsscholen, die door verscheidene christelijke kerken in Israël zijn gesticht, bezoekt, afneemt. Deze scholen, die als onderwijsinsti- .~.j, hetgeen zeventig kinderen minder dan liet jaar voordien. Daar deze scho len niet officieel zijn erkend, stellen de ouders zich bloot aan strafrechtelijke vervolging. Het Israëlische ministerie van onder wijs, zo deelde de minister mede, is echter niet van plan de juridische weg te gebruiken om de ouders te dwingen de kinderen van deze scholen af te ne men. Hierom had het parlementslid van de Agoeda Jisraeel, een der religieuze partijen, rabbijn SJlomo Lorentz ver zocht. De minister deelde mede, dat een den- gelijke stap tot ernstige binnenlandse politieke moeilijkheden zou leiden. De zendingsscholen zouden, zo betoogde hij, als de ouders van de leerlingen gerech telijk werden vervolgd omdat zij hun kinderen officieel aan de leerplicht ont trekken. op legitieme wijze om erken ning van het ministerie vragen. Het zou dan voor het ministerie van onderwijs niet mogelijk zijn deze scho len de erkenning te onthouden, daar Israël vrijheid van onderwijs en gods dienst toestaat. Het zou echter beteke nen, dat de zendingsscholen een re geringstoelage in aanm zouden komen, hetgeen tot een .nlandse politieke strijd zou leiden Meer inspanning nodig voor opbouw Israël Het Joodse volk zal zich groter in spanning moeten getroosten opdat Isra el zijn veelomvattende taken in het be lang van het Joodse volk onbeperkt kan blijven vervullen. Dit heeft de Israëlische minister van financiën Levi Esjkol verklaard gemeenschap Wil Israël zijn taken immigratie, de opbouw i de Joodse i onbeperkte i ontginning ../het land kunnen blijven voortzet ten, dan zal Israël aan het eind van dc jaren zestig, drie miljoen zielen moeten bevatten. Hiervoor zal de Negev in het bijzonder in ontwikkeling moeten worden gebracht, een taak die niet alleen op Is raëlische schouders mag rusten, aldus dc minister van financien. De Zuid-Nederland divisie van de Leger des Heils Gezinsbond heeft gisteren in gebouw Kunstmin in Dordt de jaarlijkse rally ge houden. Er was voor deze grootse toogdag, die door bjjna duizend vrouwen werd bezocht, een uit gebreide liturgie samengesteld. Tjjdens de middagsamenkomst reikte dc presidente, mevrouw kolonel M. Holland-Black, aan de Gezinsbond van Den Haag cen trum een wissclschild uit. Den Haag centrum had het vorig jaar het grootste percentage nieuwe leden kunnen inschreven en zjjn bijeenkomsten worden het drukst bezocht. Het was de eerste keer, dat een dergelijk schild werd uit gereikt. In de morgenuren hield mevrouw Hol land een bijbeltoespraak. Zij ging uit van de tekst „Wij kunnen niet deelne men aan de tafel van Christus en aan die der boze geesten". Zoals de tafel het centrale punt is in ons huis, zo moeten wij ook een tafel, een centraal punt in onze ziel hebben, een centraal le vend punt van geestelijk leven. Dat punt moet de plaats zijn, waar wij God ont- Beroe f nn gswerk NED. HERV. KERK Aangenomen naar Etten-Ulft (toez.>: W. H. Schuurman Stekhoven, vicaris te Wolvega. Bedankt v te Waarder. GEREF. KERKEN Beroepen te Lelmuiden: J. Baayens. kand. te Goes; tc Hardegarijp: Th. P. van Belzen. te Mariënberg. Bcroepbaarstelling: door de classis s-Gravenhage is pre-p.geex. en beroep- baargeste'.d: H. J. Huyser. van de Theo logische Hogeschool te Kampen. Kandi daat Huyser is terstond beroepbaar. Zijn adres is: van Boetselaerlaan 181, 's-Gravenhaee. Tel. 070—552092 CHRIST. GEREF. KERKEN Bedankt voor Papendrecht: H. P. Brandsma, te Rozenburg. GEREF. GEMEENTEN Tweetal to Tholen: P. Blok te Dirks- land en H. Ligtenberg, te Oudemirdum. Beroepen te Tricht: P. Blok. te Dirks- land. Bedankt voor Amsterdam-N en Am- sterdam-C: G. A. Zijderveld, te Capelle aan de IJssel. r Tholen: B. M. Meyndert, anbidden. Ieder heeft behoefte aan zo'n plaats. Als het centrale punt in ons geeste lijk leven niet verzorgd wordt, wordt ons leven arm. Het moet de plaats zijn, waar wii ons zelf zien zoals wij zijn. waar wy absoluut eerlijk met onszelf moeten zijn. Sommigen van ons zijn zwak, aldus kolonel Holland, omdat zij deze tafel niet toebereiden. Zij krijgen dan niet die ondersteuning, die wij allen zo nodig hebben Som- m.gen voelen zich verward, omdat het leven vol problemen is. Als echter de geestelijke tafel, in het centrale punt van ons leven, goed toebereid is, dan omvangen wij Gods leiding. Gods leiding helpt ons dan om Chris ten te zijn. De bidstond, waarmee de samenkomst was begonnen werd geleid door mevrouw Luitenant kolonel C. C. Gladpootjes. De zangkoren van Mid delburg en Vlaardingen zongen daarbij enkele liederen. Het onderwerp „Welvaart of schijn welvaart" was eén van de punten, die voor 's middags op het programma stonden. Mevrouw A. Schortingshuis- Spranger uit Den Haag hield er een inleiding over. Mevrouw Schortingshuis zeide, dat het geld, dat wij ontvangen, vaak verkeerd besteed wordt. Wij kun nen de verleiding om mooie, luxe din gen te kopen niet weerstaan en wij hebben dan voor noodzakelijke aanschaf fingen geen geld meer. Als wij zo han delen leven wij niet in welvaart maar in een schijnwelvaart. Mevrouw Schor tingshuis wees er op. dat wij nooit uit het oog moeten verliezen wat vóór moet gaan als wij ons geld besteden. Wij moeten nadenken voor wij kopen. Belangrijk noemde zij het ook, dat wij leren af tc staan aan anderen. Iemand, die alles voor zichzelf houdt en voor ijk doorgaat, is armer dan iemand, het weinige, dat hij heeft, nog m~ -1-"- wees zij er nog op. echte welvaart bij Christus ligt. Nergens is voor geld vei ligheid en zekerheid te koop. Christus wil ons die veiligheid en die zekerheid geven. Voor mevrouw kolonel Holland gis termiddag het wisselschild uitreikte gaf zij nog een kort overzicht van het ont staan en de geschiedenis van de gezins bond. Het is eeu grote internationale vrouwenorganisatie, die een ledenaantal heeft van driehonderdduizend. In Ne derland zijn er 5254 vrouwen aangeslo ten. De doelstellingen zijn: kameraad schap, ontwikkeling, aanbidding en dienstbaarheid. In de middagbijeen komst zongen de koren uit Spijkenisse en uit Rotterdam. Ook werden nog enkele recitaties gehouden. Majoor A. Scheffer vertelde over het zendingswerk in Zuid-Afrika en hij vertoonde daar een serie prachtige dia's bij. Ideaal geschenk, waarin honderd jaar ervaring is verwerkt. Onze nooit genoeg te prijzen fiets is hon derd jaar geleden zijn triomftocht begon nen. Wie had die ontwikkeling voor zien van de eerste „loopfiets" en de hoge bicycle tot het fraaie en doel matige vervoermiddel, waarop thans praktisch ons hele volk zich voortbe weegt. Of het nu naar school en kantoor of voor gezonde ontspanning is! En de constructeurs zitten nog niet stil. De tegenwoordige karretjes zijn geheel naar de smaak van deze tijd. Weer lichter, weer sportiever van uitvoering. Duizen den en duizenden kiezen een fiets als cadeau op onze komende, traditionele geschenkendag! En nog eens duizenden en duizenden vervolmaken op Sint Nico- laas de fietsen van kinderen of man of vrouw met een van de vele handige toe behoren die tegenwoordig te koop zijn. ga morgen eens kijken fietsenhandelaar. U kc goed geschenk-idee. Volgende week ter sprake Het nieuwe rapport dat de con cilievaders in behandeling nemen is het eerste van die, welke hun in augustus van dit jaar toegezon den zijn. Het neemt de eerste 22 bladzijden in beslag van het deel, dat in totaal zeven rapporten om vat, verdeeld over 271 bladzijden. Er zijn reeds grote bezwaren tegen dit rapport gepubliceerd en ook dr. Visser 't Hooft noemde het Lzwak". In het eerste hoofdstuk wordt behan deld de leer. dat de openbaring van C.od ons langs twee wegen toekomt: de Schrift en de overlevering. Het tweede deel handelt over de inspiratie van de Schrift en over haar letterkundige samenstelling. De twee volgende hoofd stukken gaan over het Oude en het Nieuwe Testament en het vijfde over cte plaats van de Schrift in de kerk, nl. het kerkelijk leergezag bij de uitleg. De in het rapport verdedigde stellin gen zijn in de vorm gegoten, zoals zij er lang algemeen op de seminaries van heel de wereld werden onderwezen in de twee laatste decennia zijn echter vele vragen hieromtrent gerezen. van de inhoud i hoogte gekomen, stig bezorgd over het concilie begon- et weinig theologen, dit rapport op de ij toonden zich ern- inhoud. Hun be- God in dit rapport zou worden onderschat. Tegen de opvatting traditie, zoals die uit het korte hoofd stuk naar voren kwam. bestond het be zwaar, dat de traditie te veel als een reeks van formuleringen en verklarin gen werd gezien die onder invloed van de Heilige Geest gezegd of geschre ven. een aanvulling vormen op de Schrift. Het bezwaar ging ertegen, dat deze beide (naar rooms-katholiek inzicht) bronnen van openbaring: Schrift en tra ditie, te veel van hun werkelijke vita liteit beroofd in het rapport zijn terecht gekomen. De theologen, die hun kritiek reeds hebben gepubliceerd en van wie er vele thans als deskundige raadgevers hun bisschoppen mee naar Rome ge komen zijn, hebben zich de afgelopen weken bijzohder ingespannen de discus sie in het concilie voor hun bisschoppen voor te bereiden. Wanneer dc discussies zullen beginnen staat niet vast, doch er is reden aan te nemen, dat dit reeds over een week kan geschieden. dubbele jonge Klar (Advertentie) iül ■i a. V lij li as illl -iiüïii ES® WHITE IiABEI» N.V. DISTILLEERDER IJ v/„ SIMON RYNBENDE A ZONEN SCHIEDAM dam. De oratie was getiteld: £e „Christelijk geloof en empirische I psychologie". Prof. Sanders benaderde zijn onder werp vanuit een analyse van het chris telijk geloof, zoals dat in de christen be hoort te functioneren. Hij gaf een be schouwing over de methodische benade ring van de mens, zoals die in de psychologie plaats vindt. Het christelijk geloof, zo stelde prof. Sanders, krijgt gestalte in de wijze waarop de gelovige de wereld en zijn medemens ziet en benadert. Het heeft dus alles te maken met het „gewone leven". De zin van het leven en de ware kennis omtrent de mens worden slechts door diegenen gevonden, die ln de geschiedenis en in het alledaagse le ven Gods handelen bespeuren. Ook de wetenschappelijke psycholo gie pretendeert iets over de mens te kunnen zeggen. Ook zij heeft een band met het concrete, gewone menselijke leven. Toch is haar kennis niet van de zelfde orde als die, welke door het ge loof omtrent de menselijke werkelijk heid verkregen wordt, aldus prof. San ders. De empirische psychologie stelt im mers niet zozeer belang in de mens als persoon, als uniek individu, als beeld, drager Gods. maar zij reduceert de mens tot een centrum van gedragingen en tracht vervolgens wetmatigheden omtrent die gedragingen op te sporen. Niveauverschil Prof. Sanders vervolgt: Ondanks het niveauverschil tussen de geloofskennis van de mens en het psychologisch in zicht, mag men tussen beide geen schei, ding maken. Integendeel: daarin ligt een groot gevaar. De christen, die dat doet komt onontkoombaar in een ver stikkend dualisme terecht. Een synthe-f se waarbij de resultaten van de em-_ pirische psychologie gedepasseerd - het licht i grijpelijkheid gesteld, sakelij kt dat gebeurt winnen ook de cen trale geloofsbegrippen voor de moder- ne mens aan diepte en verstaanbaar, heid, aldus prof. Sanders. Prof. dr. C. Sanders, geboren op a januari 1921 te ■j*" Is - ■sil— I hierin af. Daarna stu deerde hij psychologie. In 1954 promo- veerde hij aan de Rijksuniversiteit t« Leiden tot doctor in de letteren en wijs- begeerte op een proefschrift getiteld: „De rangeertest". Na enige jaren als chef-assistent werkzaam geweest te zijn aan het La boratorium voor Toegepaste Psychologie te Amsterdam, werd hij in 1950 tot chef van de Rijkspsychologische Dienst be- noemd. Enkele jaren later volgde zijn benoeming tot directeur van die dienst In samenwerking met dr. F. J. E. Ho. gewind scheef hij „Hoe ontmoet ik m»jfl medemens". Sinds 1 oktober 1961 is hij als weten schappelijk hoofdambtenaar A aan de Vrije Universiteit verbonden. Ds. Mare Boegner lid Académie Fran^aise De bekende Franse hervormde predi kant ds. Mare Boegner is gekozen in de Académie Frangaise. Hij behoort voor de rest van zijn leven tot dc veertig Franse „onsterfelijken" van deze Aca demie. Boegner is jarenlang, tot vorig jaar toe, de voorzitter geweest van de Federatie van Franse protestantse kerken." Bovendien was hij jarenlang voorzitter van de Synode van de Franse reformatorische kerk. Hij is 81 jaar oud. kwijtgescholden, Noot. en kennelijk kinderloos overleed, tooiïng van haar K. Hierna volgt zijn genoemde broer Lo- lerares gaat werken dewijk van Nassau als heer van de nijverheidsschool. Beverweerd, en diens nageslacht tot na dienstjaar 20 pet. ;t midden van de 19de, Vraag: In hoeve 111 ontvangsten er noemd "bij" "japikse. De Winkler Prins ken vrij van zegel '1 de zegelwet bepa Antwoord: Volgens hoofdstuk III Maurits wordt in tlkel 37-12e en 13e van de zegelwet geen recht verschuldigd Antwoord: Veel is er over deze komelingen niet geschreven. Toch zijn het midden onder hen zeer verdienstelijke personen T- geweest. Terloops vindt men hen gc- O.-opleiding an een erkende wordt voor ieder de studiebeurs j een volledige zijn kwitanties baan heeft van tenminste 14 lesuren uitgaven van ker- per week. Gaat zij na het behalen i "geeft meer over hen, maar men moet in de zegelwet bepaald' goed ln de registers zoeken om dit te 'wam vinden. Over prins Maurits wordt in die encyclopedie vermeld, dat hij twee kinderen had bij Margaretha door armbesture £heïèn/~Eiders vertelt "de W.P. over de sturen aan behoeftigen_ verstrekte tweede zoon uit deze verbintenis: Lo- derstand, mits dewijk van Nassau, heer van Bever- de stukken weerd, die van ongeveer 1600 tot 1665 instellingen leefde, een bekend krijgsman en gou- daartoe het verneur van 's-Hertogenbosch. Hij was gen onders—- - diplomaat, die het huwelijk kerken zijn dus niet als zodanig vrijge- gt -- r wel als zij optreden ten be- le hierover dit diploma niet als zodanig werken, dan moet zij de volledige beurs terug betalen ln jaarlijkse termijnen van 10 pet. van het totaal, waarvan de eerste bewijzen termijn vervalt twee jaar na het be- of gemeentebe- eindigen van de cursus. Het bedrag f 300, de stukken blijkt. Dit geldt 09k voor ƒ40 instellingen of commissies, die. zich het schreef, ander uit niet bekend. Wèl kan een bedrag 400 per jaar worden verkregen Brieven, die niet voorzien zijn I van naam en adres, kunnen niet beantwoord worden. Geheimhou- I ding verzekerd. Vragen, die niet onderling met elkaar verband I houden, moeten in afzonderlijke brieven worden gesteld. kamer verhuren, gemeubileerd Zonder pension voor 50 per maand met in begrip van gas, water, licht, schone la kens enz. Aan he* ziekenfonds betaal ik 14 per maand, aan personele be- i Willem II voorbereidde en bemid- steld, delde tussen Willem II en de Staten. Hij bracht het vriendschapsverdrag met Karei II in 1662 tot stand. Zijn Nassau Ouwerkerk hoeve van de armen. Vraag: Mijn dochter heeft r en vormingsklar be- opleiding volgen van een vooropleiding tot lasting 42 per jaar. Ik ben weduw- _,n bejaarde hulp in de dienst. Deze heeft een vrije kamer, kost en inwoning en 40 maand. De huishuur is 77 per (huishoudschool) en O. gekozen en röëmd" generaal? Hij 'redde het leven d'aarvoo? een rijksstudiebeurs ^gekre- Willem III in de slag bij St. Denis gen. Moeten deze gelden jrekend. Indien men na deze voorop leiding overgaat naar een nijverheids cursus, kan de 400 per jaar worden maand. H.B.S. kwijtgescholden. Dit is echter niet uw geval, daar uw dochter reeds in de vormingsklas zat. De Marlborough. Zeer veel is over de nakomelingen te vinden in het beek (alleen in biblio theken te krijgen) van jhr. mr. E. B. F. F. Wyttert van Hoogland over de jaar geschiedenis der Utrechtse ridderhof- pet. steden en heerlijkheden op pagina 105 en volgende. In de eerste plaats Wil lem van Nassau, heer van de Lecq, admiraal van Holland en W. Friesland, nieuwe aspecten die gehuwd was met Anni gaat hiervan 300 per jaar af. wat dan tuurlijk afhankelijk beschouwd wordt als studietoelage? Er er in de toekomst naar leraressen is. Wij -ta—-*■kunt hierover een brochure aanvra- pensioen zal gen bij de persdienst van het ministe- i verstrekt tot 1 300. lerwijs, kunsten - iin opleiding voltooit en bij' een onder- schappen. Het salaris ligt ruwweg tus- de kamerhuur wel "ing tewerkgesteld wor*- B,n kwijtschelding krijgt de studiebeurs. Geldt dit ook -oor een K. en O.-opleiding, als men [eplaatst wordt? Wat voor mogelijkhe- biedt dit diploma? Zijn er nog ve aspecten en zit er toekomst in? Antwoord: Indien uw dochter na vol- dan 8000 bedraagt, men niet in de inkomstenbelasting valt, tenzij men dan 200 neveninkomsten heeft. ;men aan. dat uw A.O.W. in het Hl begrepen. Gezien de kosten (van huur, slijtage, meubilair elektriciteit en water) zal iur wel meer een kostenbe sparing dan een werkelijke winst op leveren. Deze winst zal in ieder ge- ïk ongeveer"/ 3200 bruto én 3100 net- mie. huishuur, personele belasting en to-pensioon, waarvan loonbelasting af- huishoudelijke hulp zijn in dit opzicht gaat. Ik verricht, gezien mijn leeftijd, niet van belang. Gezien de gegeven» geen loonarbeid meer. Wel moet ik c i terecht niet aan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 2