J.HAASNOOT In 1963 ruim honderd huizen meer in Rijnsburg BIJBELLEZING Breng ook eens een bezoek aan onze zelf keuze zaak op de Sluisweg Wegens enorm succes van de vorige keer 10 t.m. 50% KORTING HAASNOOT'S KLEDING Haringvangen met behulp van lichtapparatuur (VIEUWE LETDSCHE COURANT 13 VRIJDAG 9 INOVEMBER 1962 KATWIJK KATWIJK PYAMA'S BED.IASJES ONDERBLOUSES ONDERKLEDING GROTE COLLECTIE NYLONS TRICOT-BEST 3 STERRENSERIE „DE WOLBAAL' II. BROUWER Voorstraat 25 Katwijk aan Zei Telefoon 2363 Zo juist verschenen de nieuwe CADEAU BOEKENGIDS 7 TELEVISIE H. P. BLOOT Andreaaplein 12 Katwijk a. Zee Telef. 2331 - b.g.g. 3862 Voor de winteravond GAADE's TEKEN- EN SCHILDERBOEK met 500 afbeeldingen waar van de meesten in kleur. PRIJS 19.50 BOEKHANDEL VAN DER LEE PRIINCESTRAAT 38 KATWIJK AAN ZEE HET JUISTE ADRES VOOR Haarden en Kachels Convectors in de bekende merken o.a. BECKERS. ETNA. BOCAL GASFORNUIZEN LUXE- EN HUISH. ART. HET EMAILLEHUIS Noordeinde 7, telef. 2863 en Princestraat 11-13, telef. 3700 Zorgt voor DROGE voeten Koopt een paar BROMFIETSLAARZEN bij: HAASNOOT VOORSTRAAT 52 PRINCESTRAAT 33 Grammofoonolalen RADIO VAN LEEUWEN BOSLAAN 279 - Katwijk aan Zee, Telefoon 4336. CRISTALL STEUN- en GEMAKSCHOENEN voor de dames die moeilijk lopen. BOESAARD SCHOENHANDEL modellen GASFORNUIZEN GASCOMFOREN E. OOSTINGH KOELKASTEN GASFORNUIZEN J. W. Dubbelaar PRINCESTRAAT 21 - TELEF. 2075 VLOERBEDEKKING Jabo 7.25 p. mtr. Verzet bouclé v.a. 13.05 p mtr. Wij zijn speciaal in ..Parade tapijt" er is geen betere 29.50 p. mtr alleen in 130 r. breed. WONINGINRICHTING J. BUIS Zn Begrotingsplannen ^OALS wij reeds meldden, sluit de gemeentebegroting 1963 van Rijns- burg met een nadelig saldo van 40.000. Eén oorzaak van dit tekort is de post maatschappelijke steun en voorzorg, waarvoor ca. 25.000 uitgetrokken is dan voor 1962. Met name de krankzinnigenzorg en de be jaardenzorg vergen ieder jaar grotere bedragen. Als bijdrage in de exploi tatiekosten van „Avondzon" is 35.000 bestemd (vorig jaar 27.000). Deze hogere uitgaven zullen leiden tot een hogere uitkering uit het gemeente- Op het gebied van openbare werken woningbouw heerst grote bedrijvig heid. De riolering van het oude dorps- gedeelte en de restauratie van de toren •orderen gestaag. Belangrijke verbete ringen werden aangebracht aan de bindingswegen met Katwijk on Noord- wijk voorzover zc op Rijnsburg grond gebied liggen. Het streven is er op ge richt zo snel mogelijk te komen lot al gehele verbetering van de wegen, door de raad reeds kredieten zijn beschikbaar gesteld. Naar men verwacht zal het huls dokter Van der Laan in 1063 worden afgebroken en het Rapenburg worden doorgetrokken. De uitbreiding van sportcomplex aan de Noordwijkerwog een voetbalveld en een korfbalveld nadert haar voltooiing. Inmiddels is door de raad ook f 5000 gevoteerd voor het maken van een ontwerp voor eer: overdekt zwembad. De plannen voor dc bouw van een nieuw raadhuis zijn afge rond, het wachten is op de rijksgoed keuring. De huidige stand van zaken mei trekking tot do woningbouw achten B. W. niet onbevredigend. De woning- DANKBETUIGING Ondergetekende zegt de verzekeringsmaatschappij N V. Nieuwe H.A.V Bank te Schiedam en zijn vertegenwoordiger, de Heer J Guyt. Parklaan 3, Katwijk aan Zee. hartelijk dank voor de correcte uitkering na de brnnd. die hij 9 september j.l. heeft gehad. VOOR VEILIG STUREN DE NIEUWE B.M.W. LS bij HAASNOOT huren Radio en verwarming, zuinig benzineverbruik.' Gunstig tarief. Autorijles en Autoverhuur van B.M.W en DAF V*or méér service AUTORIJSCHOOL EN VERHUURBEDRIJF HAASNOOT Prins Bernhardlaan 79 Katwijk Telefoon 4124 D.V. te houden maandag 12 november, des avonds 8 uur in de UNI- zaal aan de Weth. Ouwehandstraat te KATWIJK AAN ZEE door de evangelist Jb. KLEIN HANEVELD - Bodegraven Onderwerp: HET CONCILIE TE ROME - EEN TEKEN DES TIJDS bouwvereniging Spinoza" bouwt ningen in de Coilcgiantenstraat aan de Spinozalaan. De bouw verloopt vlot, hetgeen niet het geval is met de 24 premic-etagewoningen langs de Knik- Voorts zijn plannen uitgewerkt de bouw vim 60 woningen aan de Col- legiantonstrnat: 44 bovenwoningen garages en 16 eengezinswoningen. B. cn W. hopen dat binnenkort een begin kan worden gemaakt met 24 woningen garages, waarvan tien premie-verkoop- woningen en veertien premie-verhuur woningen. Het is niet ondenkbaar dat 1963 nog kan worden begonnen met de overige 20 woningen (vrije sector) en W, zullen er naar streven dat ook in 1963 kan worden begonnen met de bouw van de 16 eengezinswoningen (acht Bouwkaswonlngen en acht particuliere woningen». Inmiddels is men begonnen met de bouw van zes winkels met negen bo venwoningen aan de Anjelierenstraat, Het laat zich dus aanzien dat 108 woningen aan de voorraad zullen worden toegevoegd, waartegenover dat twintig krotten worden opgeruimd. Op dit moment is voor woningwet- bouw geen grond meer beschikbaar. Het uitbreidingsplan „West" is goedgekeurd, doch de onteigeningsprocedure bevindt zich nog in een beginstadium. Als niet met de eigenaars langs minnelijke weg kan worden besohlkt, zal de toewijzing woningwetwoningen 1963 niet te realise- zijn. De verwachtingen omtrent een schikking zUn, gezien de laatste erva ringen. niet hoog. De trage gang van zaken rond de grenswijzigingsprocedure heeft de moeilijkheden op dit punt De onderhandelingen over bebouwing op het terrein van de gesloopte Oranje remise zijn nog niet'afgesloten. In een spoedige bespreking met B, en W van Oegstgoest zal de stedebouwkundige be stemming van dit terrein worden be sproken. Onderwijst Nu op 1 september een tweede leerjaar begon aan de mulo. is het leerlingental uitgegroeid tot 96. Voor de stichting van permanente uloschool werd reeds urgentieverklaring gekregen Voor het derde leerjaar zullen extra-voo ingen moeten worden getroffen, want e vierlokalige nood-mulo is dan te klein. B. en W vestigen de aandacht op verbouwingen aan de Emmaschool en de Wilhelminaschool; zij verwachten dat be gin 1963 de tweede kleuterschool zal starten in een noodgebouw achter de Saxenstraat. De onderhandelingen over de nieuwe tuinbouwschool vorderen langzaam, De groei van deze school (er zijn nu 300 leerlingen) stelt bestuur en directeur bij U kunt daar vrijblijvend rondlopen, er is allicht ook wat voor U bij. SPECIAAL EEN AFDELING VOOR DE BABY U kunt daar rustig Uw babyuitzet kopen, zeer ruim gesorteerd. WANDELWAGENS, LEDIKANTJES, COMMODES, WIEGEN, KINDER STOELEN reeds vanaf 39,95, - BOXEN reeds vanaf 29,95. Volop DAMES JAPONNEN, KINDERJASJES, ROKKEN, BLOUSES, enz. enz. LOOP VOORAL EERST EVEN AAN BIJ op de Sluisweg en Adm. de Ruyterloan de huidige behuizing voor grote proble men. De avondtuinbouwschool zal na afloop van het cursusjaar de oude open bare school moeten verlaten. Als een nieuwe huisvesting moeilijkheden ople- zullcn B. en W. de helpende hand bieden. Inkomsten Uitvoerig belichten B. en W de in komsten van de gemeente. Zij verwach ten dat het echter moeilijk is een ver antwoord financieel beleid uit tc stippe len bij het ontbreken van inzicht in de werkelijk beschikbare middelen. ZU zijn van mening dat het voorzieningspeil ons dorp nog niet het gewenste niv< heeft bereikt. Men zal dan ook verzoeken om een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds. De verkoop van de bouwgronden de Knikkerbaan heeft een bescheiden winst opgeleverd. De complexen Brou werstraat cn Smidstraat/Kerkstraat zul len echter aanzienlijke tekorten ople- Ook de sanering zal veel geld kosten. Saneringsplannen zijn ontworpen voor de Dubbele Buurt en het gebied begrensd door Vliet zuidzijds. Kerkstraat. Oude Vlietweg, Schoolsteeg. Oegstgeesterweg en Korte Brouwerstraat. In de loop van 1963 zullen deze ringsplannen ter goedkeuring worden voorgelegd. Het gemeentelijk waterleidingbedrijf sluit met een batig saldo van f 3.326.25. De winst zal worden toegevoegd aan de De begroting zal worden besproken in dé raadsvergadering van 21 november. A.R. en het principe Zal men, als Anti-Revolutionair, een bepaalde zaak kunnen kiezen daarbij niet allereerst uitgaan van v het beginsel eist. maar de gevolgen of de mogelijkheden als overwegende be langen laten gelden? Wil men het mei het principe wagen of moet men vanuil dit principe streven naar het haalbare? 5 wel de kern van hetgeen de heer D. J. Brouwer gisteravond aan de leden van de A.R. kiesvereniging, af deling Rijnsburg, voorlegde. Onder de ipreuk „Rustig temidden der woelige wateren" betoogde hij dat de historip heeft bewezen dat men, vertrouwend op od en doende wat de hand vindt om doen, voor de uitkomst blind mag Innerlijke gespletenheid is funest voor partij of persoon. „Dan raakt het den ken op drift, dan blijf je nergens en het resultaat zal zijn dat je wordt uit gerangeerd". aldus de heer Brouwer voorts op aandrong van het po litieke principe een geloofsstuk te ma- .Dan zullen wij altijd elkaar vin- Na de toespraak wisselde men van gedachten over de moeilijkheden in de partij. Ds. Post had de leiding van de bijeenkomst. Zang- en orgeluur Zaterdagavond zal om acht uur in de Geref. kerk een zang- en orgeluur wor den gehouden door de kerkbouwcommis- te Rotterdam-Zuid, waar men be hoefte heeft aan een kerkgebouw. De baten zijn dan ook voor de te bouwen kerk bestemd. •ganist Arie Pronk zal het orgel bespelen. Ook is er samenzang. Arjos Mejuffrouw M. van den Eijkel heeft gisteravond op een ledenvergadering van de Rijnsburgse Arjos gesproken over: i in de samenleving". In het licht van de woorden „dient elkander door de liefde" is voor individualisme en massaficatie geen plaats. De mens is in oen gemeenschap geplaatst en aun de daaruit voortvloeiende banden mag hij zich niet onttrekken Wij moeten ons ervan bewust worden, dat elke taak die wij vervullen een dienende taak is. In dit licht bezien is zelfs het eenvou digste werk zinvol. Er volgde een geanimeerde bespreking. NOORDWIJKERHOET Dienst gerepatrleerden Gerepatrleerden uit Nieuw-Guinea zijn ondergebracht in het Parkhotel. Zondag middag om drie uur hoopt da. Smits daar een korte kerkdienst te houden. Dit wordt gedaan om die mensen 4e weg naar de Kerk in Nederland te leren vin- brengen wij U spotkoopjes in winterjassen. Al onze OVERJARIGE JASSEN gaan weg met DUS: DOE UW VOORDEEL EN KOOP VROEGTIJDIG UW WINTERJAS BIJ Voorstraat 45 Tel. 4417 - Katwijk a. Zee (naast postkantoor) drie speelt VVSB 1 de uittwedstrijd tegen Alphen. Vertrek om kwart over twee vanaf Van Dam, WSB komt in de vol gende opstelling uit: doel: E, Franken; achter P. Duivenvoorden en S. Laros; midden: Th. Kret. H. Bouwmeester en Th. Kerkvliet; voor: K. Berg. R. Kap- tein. H den Elzen. A. Griekspoor en J. Knotter VVSB 3 speelt in Katwijk om 3.15 uur tegen Katwijk 8. VISSERIJGOLFJES IVTOORSE haringvissers zijn al enige tijd doende met nieuwe apparaten L de haringvangst te beoefenen. Daarmee willen zij de zo schaars ge worden vangsten van de zilveren visjes weer opvoeren. Het apparaat ver spreidt flitslicht. Er wordt een lichtschok uitgezonden, die de haringen in het net moet brengen. Het apparaat wordt in een duikerklok bevestigd en daarna onder water gebracht. Op een bepaalde waterdiepte wordt de lichtschok gegeven. De Noorse haringvloot heeft al dertig van dergelijke apparaten in dienst. De vissers moeten er wel succe^ mee boeken, want zij betalen 2000 kronen per apparaat. Toch is het flitslicht alleen geschikt voor de haringvangst met bepaalde netten. Of deze visserij methode ook van belang zal zijn voor de visserij in ver van de kust gelegen-wateren met sleepnetten moet nog worden afgewacht. In elk geval hebben de Noorse vissers een weg betreden, waarvan hun voorvaderen wel niet zul len hebben gedroomd. Nog enkele jaren geleden stond de haring voor de Noorse kusten in derge lijke zwermen, dat men ze haast met de handen kon grijpen. Nu zijn nieuwe methoden wel nodig geworden, want de haring blijft uit. Het is interessant in dit erband dat Russische trawlers ln de ha ringstraat in de Stille Oceaan verras, send grote haringzwermen hebben vonden Zo werd op vanggronden i Beringstraat door Sovéjet-trawlers 1961 68.000 ton haring gevangen, terwijl .en op dezelfde plaats het jaar daarvooi ijna geen haring had gezien Men kan hieruit natuurlijk niet aflet den dat de haringen naar de Pacific zijn getrokken, want het gaat hier om heel andere haringrassen. De onderzoekers kunnen voorlopig nog geen verklaring voor deze dingen vinden en het is hun nog niet gelukt de mysterieuze zwerf, tochten van de haring te verklaren. Eerst als de wetenschapsmannen op dc hoogte zijn van de handel en wandel van de ha. ring zullen de liefhebbers van banket, bij wijze van spreken, rustig kunnen slapen. Tot dan is het zo. dat de haring door zijn onbekende wegen vóór een paar jaar kan verdwijnen. Dat is al enkele malen gebleken in de ha ringgeschicdenis van Noord- en Oostzee, He' Duitse visserij-onderzoekings schip Anton Dohrn is weer voor enige weken op onderzoekingstocht gegaan. Ditmaal kruist het schip ln de wateren voor de Noorse kust. Het doel van de re is de zeezalm, die door ons netjes koolvis wordt genoemd In de afgelopen maanden is de koolvis zo zeldzaam ge worden. dat men in Duitsland zeer hoge prijzc. voor deze vissoort betaalt. Ook in Nederland is de koolvis het laatste halfjaar prijzig. De Anton Dohrn gaai nu proberen de zeezalm op te sporen. i maal, dat dit schip et deze i krijgt. Op het i veel. De SCH 64 ;uw ter visserij ge in de Noordhinder Daar wordt In de Ierse Ze Frank Vrolijk is op gaan In de buurt wil men gaan visse kuitzieke haring gevangen. Spanvi hebben benoorden de Noordhinder wat "ring buit gemaakt. Wat er was De aanvoer in IJmutden was donder- VOORSCHOTEN Opbrengst collecte De in Voorschoten gehouden collecte van dc Federatie Nazorg B.L.O. heeft f 476,89 opgebracht. A.R.-Kiesvereniging Dinsdagavond 13 november hoopt de anti-revolutionaire kiesvereniging „Ne derland en Oranje' in een der iokalen bij de Gereformeerde kerk bijeen te ko men. Op deze vergadering zal onder meer worden besproken het daartoe door het Centraal Comité der A.R.-kiesverenigm- gen aangeboden ontwerp-program van actie 1963 De kiesvereniging wordt in de gelegenheid gesteld vóór 15 november amendementen in te dienen Tevens zal een aanbevelingslijst van le den voor de Tweede Kamer worden vast gesteld. „Kris-kras-rlt" Volgende week zaterdag houdt de Voorschotense bromotoclub de op één na laatste rit van het seizoen. Zoals ge woonlijk kan men deelnemen per autu motorfiets, scooter of bromfiets. De start is om twee uur en men kan zich vanaf kwart over één laten inschrijven bij café Ton Bakker. Rijksstraatweg 465 te Was senaar. De rit telt mee voor het club- kampioenschap van BCV BCV gaat op 15 december het seizoen afsluiten met een laat9te rit. de z.g ..Wildrlt" Voor deze nt heeft het be stuur nog een aardige verrassing in petto, nomen. dag 4050 kisten, waarvan 340 schelvis, 160 wijting, 330 gul en kabeljauw, 40 koolvis, 50 haai, 1420 trawlhoring, 90 makreel. 100 sprot, 780 schol, 30 tarbot, 210 varia, 2400 stuks kabeljauw, 25.000 kilo tong. Er waren 42 schepen an Scheveningen In Scheveningen was dc aanvoer 50 schelvis, 60 wijting, 20 gul cn kabeljauw, 5 koolvis, 300 sprot, 100 toters, 10 kreel, 50 schol, 60 variu, 2000 kilo tong en 400 kantjes zoute haring. Iluberta Gerarda Dc motoriogger KW 9 Huberta Gerar da is door de rederij Meerburg verkocht aan de firma Klok, Schaart en Groen. Dit schip dat in 1920 als zeillogger werd gebouwd bij >.e werf van de gebroeders Van der Meer te Vlaardingen, heet nu KW 100 Alpha. OEGSTGEEST Clir. Hist. kiesvereniging over uitbreiding Oegslgeeat ln „Het Witte Huis'' werd gisteravond een vergadering gehouden van de Chr. Historische Kiesvereniging. In zijn opo- ningswoord sprak de voorzitter zijn blijd schap uit over de afloop van de verkie zingen. Ook de Nieuw-Guinea-politiek werd nog even aangehaald. In de vaca ture ontstaan door het aftreden van de heer Bijl werd tot secretaris gekozen ie heer H G. Flinterman. Na de pauze volg de een bespreking van het uitbreidings plan Oegstgeest-noordoost door dc direc teur gemeentewerken de heer M. J. van Gorkum. Thans is Oegstgeest 1400 ha groot met 14200 inwoners cn 3500 wo ningen. Wanneer het plan van Overveer- polder en Oudenhofpolder ls uitgevoerd. Zijn er 5300 woningen, 1800 woningen (neer op 90 ha grond. In deze 90 has 17 ha groen, 19 ha wegen, 20 ha recrea tie en 34 ha woningbouw. Nu bezit Oegstgeest 54 km verharde weg;*43 km gerioleerd. De hoogbouw In Oegstgeest bedraagt 20°/o. Na deze twee polder», volgt de Morsebelpolder, groot 40 ha. Wanneer alles is uitgevoerd zal Oegst geest t 24.000 inwoners tellen. Op grond van de op 8 oktober ge houden aanbesteding heeft ir. J. A. van Heerde te Den Haag namens het ge meentebestuur van Katwijk het maken van dc onderbouw voor de basculebrug over het Katwijks Kanaal, mot bljko- mende werken, gegund aan de laagato inschrijfster V. de Vries Bouwbedrijf N.V. te Haarlem. Landbouwschap teleurgesteld Het Landbouwschap handhaaft zijn mening. zo wordt medegedeeld dat het landbouwbeleid een zodanige ren tabiliteit in de landbouw dient te be- wcrkstelliggen dat: de werkers in de landbouw een re delijke beloning vooi hun arbeid kunnen ontvangen en dat de landbouwbedrijven financieel ln staat moeten zijn de noodzakelijke veranderingen in hun bedrijfsvoe ring te kunnen aanbrengen o.m. ter versterking van de concurrentiepo sitie in de E.E.G, In het licht vun genoemde doelstel lingen had het Landbouwschap aan de regering een richtprijs voorgesteld van f28 per 100 kg melk met 3.7 procent KATWIJK AAN' ZEE Beiurdbespeling Met ingang van 10 november zullen de wekelijkse bol a a rdbespeli ngen gedu rende de wintermaanden 's zaterdag smiddags van half vier tot half vijf worden gegeven. Zaterdagmiddag zal de beiaardier Hes- sel H. de Harder het volgende pro gramma uitvoeren: 1. Mars van Hartop: 2 6 kinderliedjes: a) Moriaantje zo zwart als roet; b) Er zaten 7 kikkertjes al in een boerensloot; c) In Holland staat een huis; d) In Den Haag dasr woont een graaf; e) Klein, klein kleu tertje; f) Slaap kindje slaap; 3. Adagio uit de sonatine In C-dur van J. G. N. Pleyel; 4. 3 bekende Duitse liedjes: Lustig ist das Zigeunerleben; b) Die Lorelei; c) Muss i denn; 5. Andante can tabile vun Denijn; 6. 2 Franse liedjes' a) Sur le pont d'Avlgnon; b) II plcut, 11 pleut, bergère; 7. Menuet van Ludwig von Beethoven; 8. Finale Hessei H. do Harder. Bijcenkomsl Op 12 november om 8 uur hoopt in dc UNI-zaal de evangelist Klein Ha ne void uit Bodegraven te spreken over het onderwerp Het concilie te Rome, een teken des tijds". Beroep Herv. Gemeente Dc Hervormde Gemeente heeft een beroep uitgebracht op ds. T. Langerak van Vinkeveon. Schaakvereniging „Katwijk" In de tweede ronde van de Leidsche schaakbond tweede klasse B speelde Katwijk I tegen Zwarte Pion. Uitslag 82. Gedetailleerde uitslagen: Katwijk I—Zwarte Pion: J. H. Ede- llnfi—G. Scholles 1—0; E. H. van Galen H. van Diemen 10; C. Barnhoorn Ph. Brouwer 10; M. v. d. PlasB. van Vliet 1—0; D. Hoek—P. Langeveld P. Bavelaar—N. v. d. Mey 1—0; A C. Bcrkhey Sr—W. Goedemans *4: W. B. Swat*C. Rotteveel 10; A. Ver meer—J. Goedemans M—P. H. Ad miraalJ. Grimbergen M-. Minder goed deed Katwijk III het in de eerste ronde van de derde klasse C tegen Philidor V. Het werd een neder laag met 100. Drie Katwijkers waren niet verschenen. Dokter Borlcffs Zoals wij gisteren reeds meldden, is dokter Leonardus Borleffs op 7 novem ber overleden. Hij werd op 26 oktober 1897 te Groningen geboren. Op 1 okto ber 1936 vestigde hij zich als arts te Katwijk. Bij zijn patiënten stond hij in hoog aanzien. Van 1953 tot 1962 had hü zitting in de gemeenteraad. Ook van de raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid maakte hij deel uit, Wijkavondcn In de Oranjezaal van het Jeugdhuis sprak d«» heer Jac. Thurmcr uit Vlaar dingen voor de leden van de wijkge- meente Noordwest over „Het Kruis in de vlag". De avond stond onder leiding van de wijkpredikant, ds. P. Moeren- houdt. In de pauze werd een gezellige verloting gehouden. In het wijkgebouw aan het Abeelplein sprak ds. P. Lugtlgheid uit Den Haag voor de leden van de wijkgemeente Zuid. De leiding was in handen van de wijk predikant, ds. W. A. B. Hagen. Het In* terkerkelijk Jeugdevangelisatiekoor uit Rijnsburg zong enkele liederen. Hoog cn laag water NOG EEN WEEK Dames nachtjaponnen van dubbele nylon met kort mouwtje en kanten strook van 13.50 voor 6.50. Het St. Nicolaas GULDENS VERDIENEN Jongens pantalons van 45*/# wollen kam- garen en 55*/» polyester. Dus ijzersterk, i en plooihoudend. Maat 5 van 14.95. nu 9.95. Stijging f 0.50 per maat, tot maat 13. J. v. d. PLAS Het dagelhks bestuur van het Land bouwschap. dat gisteren heeft vergaderd, spreekt zijn ernstige teleurstelling uit Lening KLM niet voltekend De inschrijvingen op de f65 miljoen 4V«% 10-jarige obligaties KonlnidiJka Luchtvaart Mij. N.V. a 99%% worden ten voile toegewezen. De lening werd niet voltekend maar het overschot is op inschrij vingsvoorwaarden geplaatst,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 13