Boeiend beeld in prent van vroeger Leiden en tekening Bij diamanten jubileum Oud-Leiden Functieverdeling Leidse wethouders schaadt het gemeentebelang niet Twee gelijke spelen de Sleutelstad in NIEUWE LEIDSCHE COURANT VRIJDAG 9 NOVEMBER 1962 ning vanuit De Burg te maken. Zijn kunstbroeder De Beyer moet ca. 1750 de stad meermalen hebben bezocht. Naast zijn gezichten op de stad hebben we een aantal gezichten in de stad. Het is de tijd van het zeer nauwkeurige alle details weergevende stadsgezicht. fT^ÈR gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de vereniging Oud- Leiden is in het stedelijk museum De Lakenhal een tentoonstelling in gericht van prenten en tekeningen van Leiden zoals zich dat in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. De tentoonstelling, welker materiaal afkom stig is van de gemeentelijke archiefdienst en enkele prentenkabinetten, heeft tweeërlei oogmerk: te laten zien hoe Leiden er in vroeger eeuwen uitzag en een overzicht te geven van de kunstenaars, die zich hebben beziggehouden met het vastleggen van het zich telkens wijzigende stads beeld. Staat gaven Pronk aanleiding een teke- Gezegd kan worden, dat de diaman- - - - ten vereniging Oud-Leiden met deze tentoonstelling eer inlegt. Het ligt tuurlijk geheel in haar lijn, juist met iets voor de dag te komen, maar zij kan zich ook verzekerd weten van de erken telijkheid van vele Leidenaars, die zich voelen aangetrokken tot beelden i Leiden zoals het eenmaal is geweest nooit meer zal worden. De samenstelling van deze expositie heeft de vereniging niet al te veel hoofdbrekens gekost. Immers, zij kon putten uit een omvangrijke stedelijke prentverzameling, een collectie die wat de topografische en historischt prenten betreft, vrijwel compleet mag worden genoemd en in de tekeningen- \ector weinig te wensen overlaat. Slechts op een drietal openbare ver zamelingen behoefde een beroep te worden gedaan voor in totaal tw prenten en tien tekeningen. De inrichting van de tentoonstelling ls voornamelijk naar onderwerp, naar stadsgedeelten met eerst de plat tegronden en gezichten op de stad als mede de poorten en singels en daarna een paar wandelingen door de stad. In iedere groep is enigszins een overzicht van de tekenaars gegeven, waarbij voor al voor de zich thans zo sterk wijzi gende stadsgedeelten ook een keuze ls gemaakt uit de schetsen, die de laatste dertig jaar in opdracht van het gemeen te-archief zijn vervaardigd. Aquarellen DEKIJKEN WIJ nu het geëxposeerde materiaal, dan blijkt, dat. behalve de prenten en enkele gezichten op de stad, de 17e eeuw betrekkelijk weinig oplevert. Rembrandt verliet de stad vroegtijdig. Van Goyen liet ons i één tekening van het inwendige va stad na. Eigenlijk - was de stad slechts op een afstand belangwekkend, want groots was zij in haar volle omvang, ondanks het ontbreken van hoge torens. Eerst in de 18e eei navolging van het buitenland de to pografie tot ontwikkeling komt, krijgt Leiden ook zijn deel. Dank zij het 1eit, dat de acht stadspoorten (waar van zeven „modern" en representa tief, naar ontwerp van de stadsarchi tect Willem van der Helm) iets bij zonders waren, hebben we een prach tige serie, die dertig jaar geleden dank zij een extra krediet door het ge meentearchief kon worden aange kocht, een aanwinst die gezien het beperkte materiaal, dat deze omvang rijke verzameling nog zou kunnen verrijken, van uitzonderlijk belang is. Deze aquarellen van La Fargue met zijn sepiatekeningen zijn zeker ,een hoogtepunt van deze tentoon stelling. i Dan hebben wij voor de 18e eeuw de "prenten in Van Mieris' Beschrijving van Leyden, naar tekeningen, die ten dele •voor deze uitgave werden gemaakt, ten dele in een plaatselijke verzameling aan wezig waren i De illustraties van De Tegenwoordige Zondagmorgenbijeen- komst in Cchoorzaal Zo luidt de samenvattende tiel van •de bijeenkomst, die in het kader van •het Open-Deur-werk a.s. zondagmorgen Jhalf elf in de Gehoorzaal ingang ■Breestraat wordt gehouden. Dit feestelijk nieuws geldt ieder mens, ,veraf maar ook heel dichtbij in Leiden. Volgens bezoekers is men telkens weer [verrast over het enthousiasme, waar- pee „Open-Deur-werk" mensen geeste lijk tracht te helpen en een weg tracht te wijzen om uit allerlei vragen te wor den bevrijd. Ook a.s. zondag is dit het doel van de bijeenkomst. Dc predikant van het Open-Deur-werk tc Leiden, dr. P- L. Schoonheim, zal een korte toe spraak houden onder de titel: Er gaat door alle landen Bezoekers kunnen ook een blad in ontvangst nemen met antwoorden op vragen, die vorige keren door bezoekers j 'o een speciaal daarvoor bestemd vra- genboek zijn geschreven. De heren Hans Roskam (hobo) en •Joop de Graaf (piano), spelen o.m en kele karakterstukjes over Oosterse lan- .den en Israël. De bijeenkomst, die om half elf be gint, zal tijdig worden gesloten. Meester TfEN esthetisch zeker niet bevredi gende tekenaar is Jacob Tim mermans, tot nu toe bij de gebruikers van de stedelijke prentverzameling aangeduid als „de meester van 1788", maar dank zij een gelukkige samen loop van omstandigheden- thans ein delijk geïdentificeerd. Voor de docu mentatie is hij echter hoogst belang rijk, aangezien hij vrijwel alle open bare gebouwen, gestichten e-d. op zijn ietwat primitieve wijze heeft vast gelegd. Hijheeft een collega gehad, 'wiens werk (om welke reden weet men nietop naam van Bijlaert staat. Zoals Van Mieris' Beschrijving voor de 18e eeuw een aardig beeld van de stad geeft, zo biedt de 19e-eeuwse druk- grafiek, in de voor die tijd zo typische kleurenlitho's van G. J. Bos, in A. Mon- tagne Yzn. De Stad Leiden, een even- treffende documentatie van onze voor die nu een eeuw achter ons liggende periode. Het is ook aan die reproduktietechniek te danken, dat een aantal kunstenaars te Leiden zijn brood daarmee verdienend, in de vrije tijd en kele stadsgezichten konden vastleggen: Van Groenewoud, Bos, Andreae en niet vergeten Kikkert met zijn honderden tekeningen en aquarellen. De wat dromerige conservator van het Universiteitsprentenkabinet, Cornet, liet behalve enige kleine schetsjes aan de rand van de stad o.m. een aantal inte- s van het stadhuis na, die hoewel eigenlijk niet in het kader van deze ten toonstelling thuishorend, toch te aardig zijn om ze weg te laten. Evenals de 18e-eeuwse Amsterdamse topograaf Schouten enkele gezichten te Gevel van het noorder dwars- schip van de Hooglandse kerk, vanaf de Burcht. Waarschijnlijk behorend tot een serie architec- tuurprenten van de ornamentist Giraud (Parijs 1786 - Amster dam 1863). De KORTE MARE bij de Lange- gracht met rechts de trekschuit naar Haarlem. Op de achter grond de Marepoort. De poort werd in 1664 gebouwd door W. van der Helm en precies tweehonderd jaar later gesloopt (1864). Vóór 1664 heeft er een poort gestaan aan de westelijke zijde van de Korte Mare. Deze moest worden vervangen in ver band met de aanleg van de Haarlemmertrekvaart in 1657, waardoor deze toegang tot de stad veel belangrijker werd. De aquarel is gemaakt door Paulus Constantijn la Fargue. Foto's N. v. d. Horst. Leiden maakte, zo deden Rieke en Cor- nelis Springer (eveneens uit Amster dam) dit in de 19e eeuw. Vooral de eer ste maakte een aantal uitermate exacte, laar ook wel zeer droge aquarellen. Enkele grafici van elders als Haver kamp en Rodenburg hebben ook te Leiden gewerkt. Historieprent U^ER VERKRIJGING van een enigs zins volledig beeld van het aan wezige materiaal mocht de historie prent en -tekening niet worden ver geten. Een ontwerp voor een tapijt wandschildering door Leonard Bram-er toont een dramatische epi sode uit het beleg met het profiel der stad uit het westen. Twee prenten laten de stad en omgeving bij het mtzet zien. Twee andere, uit de pe riode van Arminianen en Gomarls- ten. met hun godsdienstige en poli tieke tegenstellingen onder prins Maurits, geven afbeeldingen te zien in twee voor Leiden wel zeer on- .erkelijke gebouwen: stadhuis en Gravensteen. Ten slotte de Vrijheidsboom uit 1795 voor het stadhuis en de buskruitramp uit 1807, de laatste met een overvloed van materiaal (w.o. ook dc toestand vóór de ramp). Andere schokkende his torische gebeurtenissen, afgezien van een oproer (waaraan een schilderij her innert) zijn er vrijwel niet geweest Dankbaar directeur va toonstelling onderbrengen. s Oud-Leiden jegens ds De Lakenhal, die deze ten- zijn zalen heeft willen minder jegens de gemeente-archivaris, die het leeuwen deel van deze tentoonstelling verzorgde. Wate de catalogus betreft, deze is een voudig gehouden. Om de belangstelling voor de geschiedenis ook verder enigs zins te stimuleren, zijn enkele nadere gegevens over de lotgevallen der afge beelde gebouwen met een literatuurver melding opgenomen. Bij de beschrijving der tekeningen en prenten is meestal geen stoffering ver meld. De prenten zijn meestal onder de naam van de ontwerper en dus niet on der die van de graveur gerangschikt Gisteravond is de tentoonstelling geopend. De voorzitter van de vereni ging, dr. W. C. Braat, gaf een kort overzicht van de lotgevallen der ver eniging en een indruk van haar doel stelling, en mr. R. Hotke, hoofddirec teur van de rijksdienst voor de Mo numentenzorg, verzorgde de opening. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 10 december. (k.v.p.) antwoord van B. en W. ge kregen op zijn vragen betreffende de vooropleidingen en de vroegere maat- De volleybalcompetitie Dc ontmoetingen tussen de dames van SVL en Kan- geroes en tussen KVC en VVS zijn gisteravond ii gelijkspel geëin digd. Daar de zaal van KVC in Kat wijk door de tech- voor de hogere wedstrijden is af gekeurd. moet KVC de thuiswedstrijden in het Leidse Gymnasium spelen. Als eerste tegenstander ontving het gister avond VVS en in een leuke wedstrijd werden de punten eerlijk gedeeld. Bij de strijd van de dames is een sterker SVL door het vasthoudende Kan Schrijver A. Koolhaas sprak over zijn dierenverhalen Op uitnodiging van K. eu O. sprak de schrijver A. Koolhaas bekend door zijn dierenverhalen gister avond in het Snouck Hurgronjehuis over zijn werk. Er was veel belang stelling voor deze bijeenkomst, v in de zijde der jongeren. Militairen in gehoorzaal Vlotte opvoering van Die Fledermaus TTïE operettegroep van de Haagse vereniging M.V.O. bracht gisteren in d Stadsgehoorzaal Johann Strauss" operette Die Fledermaus op uitno diging van de dienst Welzijnszorg, de militaire instantie, die aan de dienst plichtigen ontwikkeling en ontspanning beoogt te brengen. De zaal was geheel gevuld, natuurlijk in hoofdzaak met militairen. Terecht, want van dit gezelschap gaat een zekere roep uit. Vooral wanneer men bedenkt, dat spelersgroep en orkest zijn samengesteld uit employé's van het ministerie van oorlog, allen dus amateurs, moet men respect hebben voor de verve het stuk werd gebracht. „afgewerkt" te brengen, is voor amateurs een opgaaf. Wanneer we niet al te kri tisch zijn, moet worden gezegd dat MVO hiermee grotendeels slaagde. Van de hoofdrollen waren die van de vrouwelijke executanten zelfs te roemen. Mary Josée gaf een zeer vlotte uitbeel ding van het kamermeisje Adèle, haar stem won het nog in glans van die van Annie van der Vet als Rosalinda, hoewel deze in enkele gevoelige scènes weer de kroon spande. Rudi Ruivenkamp als Von Eisenstein, Aad van der Ende als Alfred de zanger, Joop Josée als de notaris en Jan de Craen als gevangenisdirecteur moesten het in vocaal opzicht tegen de dames met hun meer aanvaardbare stemtech- niek afleggen. Hun stemmen klonken te gutturaal. Toch gaven zij leuke uit beeldingen van hun rollen, evenals de spelers van de „kleine partijen". Vreemd deed liet voorts aan. dat de teksten in het Duits werden gezongen, terwijl dc parlandi in het Nederlands werden gezegd. Maar dit zal voor de militairen niet zo'n bezwaar zijn ge weest. temeer daar de zangpartijen be slist niet te verstaan waren op de vijfde rij- Het waren overigens de vocale frag menten van beide genoemde dames, die terecht steeds voor een open doekje zorgden. Daar waren bepaald goede staaltjes van zangtechniek te bewondc- AI met al heeft MVO de dank diend van het gehoor, dat deze dan ook niet onder stoelen of banken stak! Het was een vlotte opvoering. Henri Welbooren t wil niet zeggen dat alles geheel volgens plan en wens verliep. Amateurs beschikken nu eenmaal niet over 't stem volume en de dictie van beroepsacteurs vocalisten. Zodoende kwam niet ai over het voetlicht. Dirigent Frans i der Heijden deed echter wat hij kon het geheel vast te houden en slaagde hierin veelal. Die Fledermaus is genoeg bekend als de sprankelende operette van Johann Strauss. De muziek is nu nog even meeslepend als destijds voor de Weners. Het gegeven van Haffner en Genée be helst de wraakneming door de notaris, dr. Falke, op dienst vriend Von Eisen stein. die hem de bijnaam „vleermuis" had bezorgd. Als vleermuis neemt hij geraffineerd wraak en hij bedient zich hiervoor van ontrouw en liefdesbedrog, ln bepaalde kringen steeds voorhanden oor het luisterend publiek steeds een bron van edel. zij het wat aftands ver- Dit gegeven leent zich bij uitstek voor allerlei intriges. Deze naar de eisen geroes ingehaald en op het nippertje voorbij gestreefd. SVL-Kangeroes Een duidelijk sterker spelend SVL gaf Kangeroes in het begin weinig kans. Wel kwam Kangeroes tegen het eind van de eerste set nog even opzetten, maar deze ging toch met 1512 naar de SVL-dames. Ook de volgende set begon SVL met een indrukwekkend offensief <07), maar Kangeroes kwam kranig terug (7—7). Toen liep SVL weer ver uit (149). Tot grote verbazing wist Kangeroes de achterstand weer in to halen en zelfs met 1416 te winn De derde set was een getrouwe copy van dc voorgaande en Kangeroes zetten een 125 voorsprong om in een 1315 zege. In de laatste set was Kangeroes niet meer bij machte het spel van SVL te stuiten en met een duidelijke 156 zege legden de dames van de sportver eniging him wil op aan de tegenstand sters. Een kranig gelijkspel van Kange roes overigens. KVC-VVS In de eerste set heeft het er lange tijd goed voor KVC uitgezien. De Kat- wijkse aanval was steeds iets beter dan bij VVS. wat in de tussenstanden 5—1 en 117 tot uiting kwam. Hierna ont plooide de Leidse club echter alle krach ten en won uiteindelijk nog met 157. Met een geweldig tempo startte VVS in de tweede set (07), maar prachtig herstelden de Katwijkers zich en zeiten alles op alles. Hiertegen was VVS niet opgewassen en het moest toestaan dat KVC met een 1511 setwinst gelijk kwam. In een spannende derde set wist KVC het initiatief te behouden en met 16—14 te winnen. De laatste set was duidelijk voor de bezoekers. Met uitstekende aan vallen sloegen ze herhaaldelijk de ver dediging van KVC uiteen. KVC pro beerde alles, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen voor een in topvorm spelend WS: 815. Hiermee was een verdiend gelijkspel tot stand gekomen. In het begin van zijn geestige serie zei de heer Koolhaas onder dat hij zijn dierenverhalen eigenlijk geen .genre" wilde noemen aangezien dit teveel aan een zekere beperking doet denken, terwijl het juist gaat om de universele levensgevoelens. Bij andere schrijvers, die in hun werk gebruik maakten vai het dier, leven de dieren meestal niet i: hun natuurlijke functie. La Fontaine bij. voorbeeld gebruikt ergens louter en alleen omdat hij een dier hebben, dat niet van een plat bord kon eten. Meer dan 25 jaar geleden begon de heer Koolhaas met het schrijven over dieren, zo vertelde hij, omdat hij geld moest hebben aangezien zijn werkkring redacteur van een dagblad toen nog niet genoeg opleverde om van te leven. Hij woonde in een oud huis aan het Haringvliet in Rotterdam en het wemelde dat huis van d muizen. Ik begon zelf ten slotte niet als bewoner te s dat huis maar als een indringer; die zen waren de hoofdbewoners, aldus de heer Koolhaas. De eerste verhalen handelden daardoor allemaal over muizen. „De. Hater komt terug" opende de rij. Later kwamen ei ook verhalen over kippen bij. Tenmln- verhalen Hef waren eigenlijk pogingen tot het vastleggen v karakteristieken. Het ging meer om „vertaling" van de motoriek van het dit Angst en eenzaamheid Hebben overigens alle kinderen en vele volwassenen niet op z'n tijd er behoefte aan dieren na te bootsen?, vroeg de heer Koolhaas zich af. De geschiedenis uitbeelden van het dierenleven is trou- s zeer oud. Het hedendaagse gebruik de krab als symbool voor de kanker wel eens terug kunnen grijpen op de vroegere angst van de me dier. De relatié mens-dier is de laatste tijd fundamenteel gewijzigd en het do. den van dieren heeft een barrière opge worpen tussen mens en dier. In het slot van zijn lezing die hij toelichte door enige fragmenten uit zijn werk voor te lezen zei de heer Kool haas. dat het karakter van zijn dieren verhalen in dc loop der jaren is ver anderd. Angst en eenzaamheid duiken er herhaaldelijk in op. Dit zijn immers zo el karakteristieken van het menselijke als het dierlijke leven. Volgens spr. be zitten zijn verhalen geen moralistische opzettelijkheid. Na de pauze las de heer Koolhaas een nog niet gepubliceerd verhaal over wide zwijnen voor. vallen. gouden verlovingsringen Gemeenteraad van Leiden B. en W. hebben besloten, de raads vergaderingen in het eerste halfjaar van 1963 op de volgende dagen te houden: do maandagen 21 jan., 11 febr.. 4 en 25 maart, 22 april, 13 mei en 24 juni en dinsdag 4 juni. Werkgelegenheid in de bollenstreek groot Ook ln de bollenstreek bleef de werk gelegenheid groot. Begin van deze maand registreerde men op het arbeids bureau te Lisse een vraag naar 812 man- :n en 264 vrouwen. Daar staat een inbod tegenover van 82 mannen en vrouwen. De moeilijkheden blijven nog altijd het grootst in de metaalsector met 188 open arbeidsplaatsen. In de tuin bouw was de vraag naar 95 arbeiders. vragen werden ingediend door bedrijven in de oude bollenstreek en 25 in het rayon Katwijk en omgeving sloegen in hoofdzaak op peen-„korters" en in de bollenstreek had men uiteraard behoefte aan bloemistknechts. Voor het eerst in zijn bestaan is het arbeidsbureau geconfronteerd met taal moeilijkheden. Een aantal repatrianten lit Nieuw-Guinea is n.l. in deze omgc- ing ondergebracht en wel in de pen- ions witte Huis en Tirombo in Noord- rijk en :n het Parkhotel in Noordwijker- hout en wellicht komen er ook in Renova te Katwijk. Een deel der repatrianten spreekt n.l. geen woord Nederlands. Z\] zullen op korte termijn een spoedcursus Nederlands moeten volgen. Vermoede lijk zullen de mannen op de rijkswerk plaats in Leiden of Haarlem een om scholingscursus doorlopen. Een besluit ln deze richting is echter nog niet ge- GEMEENTE LEIDEN Officiële publikatie BESTRIJDING HONDSDOLHEID De burgemeester der gemeente Lei den, gelet op het besluit van de Commis saris der Koningin in de provincie Zuid- Holland d.d. 26 oktober 1962, A no. 2895, •bij deze heeft bevolen, dat met in gang van die datum in de provincie Zuid-Holland honden zodanig moeten worden opgesloten of aan een ketting of lijn van voldoende sterkte moeten worden gehouden, dat zij niet middellijke nabijheid van andere hon den kunnen komen; BESLUIT met toepassing van artikel 61. 3e lid. van de Wet van 26 maart 1920, S no 153 (Veewet), tc gelasten, dat alle honden, die ii strijd met het bevel, opgenomen in he bovenaangehaalde besluit van de Com missaris der Koningin, loslopend binnen de gemeente Leiden worden aangetrof fen, door de gemeentepolitie worden opgevangen en geplaatst in een door hem aangewezen inrichting. De honden, waarvan, na deskundig onderzoek niet is komen vast te staan, dat zij door hondsdolheid aangetast of van dolheid verdacht zijn, kunnen biD- ncn twee maal vierentwintig uren wor den afgehaald door de rechthebbende. Zijn de honden na het verstrijken deze termijn niet afgehaald, dan den zij gedood. Indien blijkt a. dat het opvangen van een hond di rect gevaar met zich brengt: b. dat de eigenaar, houder of v ger van de hond zich bij herhaling aan overtreding van het eerderbe- doelde bevel van de Commissaris der Koningin heeft schuldig maakt, kan dc betrokken hond door of wege de gemeentepolitie onverwijld worden gedood. Leiden. 8 november 1962. De burgemeester voornoemd. F. H. VAN KINSCHOT. schappelijke functies van Leidens nieuwe wethouders en de functiever deling in het college van B. en VV. Op de eerste vraag antwoorden B. en W.: „Het spreekt vanzelf, dat het antwoord op deze vraag bevestigend luidt". Het college vervolgt dan: Burgemeesters en wethouders ver richten hun bestuurstaak collegiaal en dragen daarvoor ook collegiaal de ver antwoordelijkheid. De raad benoemt de wethouders en bepaalt aldus, wie van zijn leden met de burgemeester het colle ge zullen vormen; verder gaat zijn be moeiing niet Door een raadslid tot wet houder tc benoemen spreekt de raad uit. dat hy hem in staat acht elk onder deel van de bestuurstaak te doorgron den en daarover mede te beslissen. Een taakverdeling binnen het college zoals in onze gemeente gebruikelijk is. is een maatregel van interne organisatie, die ten doel heeft de behandeling der zaken zo efficiënt mogelijk te doen ge schieden. Het college heeft zelf te be slissen, of en, zo ja, op welke wijze dc taken zullen worden verdeeld. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. In dc eerste plaats zijn dit politieke factoren. Deze zijn reeds primair bij dc benoeming van de wethouders; evenals de raad is het college van Burgemeestèr en Wethouders een politiek college. Daarnaast spreken mede diverse per soonlijke factoren, als de speciale be langstelling en voorkeur van de leden en hun „deskundigheid" (in de vraag omschreven met „de vooropleiding en de vroegere maatschappelijke functies"). Deze factor is niet van doorslaggevende betekenis. Immers van een wethouder wordt niet gevraagd deskundig te zijn in een bepaald vak, doch hij behoort bestuurder van dc gemeente te kunnen zijn, d.w.z. leiding tc kunnen geven, de bestuursproblemen te kunnen doorzien, consequenties van besluiten te kunnen bepalen en een visie te kunnen vormen op de toekomstige ontwikkelingen. De vakdeskundigheid moet worden verze kerd door het ambtenarenkorps. Overigens worde bedacht, dat in het collegiale bestuurstelsel de bijzondere vakdeskundigheid van de leden altijd lot haar recht komt in de vergaderingen van B. en W., waarin de besluiten wor den genomen. Voorts zal bij de taakverdeling niet zelden de continuïteit in het beleid in aanmerking worden genomen. De vraag, of. louter gelet op de voor opleidingen en vroegere maatschappelij ke functies, een andere verdeling te pre- feren ware geweest, is dus niet reël te achten, omdat nu eenmaal op meer fac toren dan de genoemde alleen behoort te worden gelet. De vraag of de verdeling in overeen stemming is met de persoonlijke voor keur van de beti-okkenen beantwoorden B. en W. ontkennend, omdat enerzijds de persoonlijke voorkeur van de wet houders niet ter zake doet, nu een een stemmig besluit is genomen, anderzijds mededeling daarvan voorzover zy tot uitdrukking zou zijn gekomen in strijd zou zijn met het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen van het college. De gemaakte verdeling berust op de overweging, dat ieder der wethouders de hem toebedeelde taak naar behoren zal verrichten, zodat het belang der ge meente daarmede is gediend. Bazaar voor restauratie C/ir. Geref. kerk Leiden Gistermiddag heeft dr. Velema, pre dikant van de Chr. Geref. Kerk tc Lei den, in liet wijkgebouw Lcvendaal een bazaar geopend waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratic van het kerkgebouw aan het Steenschuur, die thans in volle gang is. Voor de opening bestond grote belangstelling, vooral van dc. zijde der vrouwelijke leden van deze Kerk. De bazaar duurt vandaag voort. Dr. Velema bracht dank aan de velen, die hun bijdrage aan de voorbereidingen hebben gegeven. Dank zij grote samen- werking kon dit resultaat worden ver kregen. Het resultaat mag zeker worden ge zien. In de afdeling textiel kan men (e kust en te keur kopen. Niet alleen is de hoeveelheid hier opvallend maar ook dc kwaliteit. Er zijn nog meer tafels met alle mogelijke artikelen en goederen en ook heeft men voor een aantal vrolijke attracties gezorgd. Kortom: de bazaar is goed voorzien en gezellig, een niet te versmaden mid del om elkaar ook eens op een andere wijze te ontmoeten. Wie het doel weet, zal op het bazaarfeest niet ontbreken. Vanmorgen werd ons meegedeeld, dat het gisteren op de bazaar, die. door me vrouw Velema werd geopend met het doorknippen van een lint, al bijzonder druk. is geweest maar dat er nog genoeg over is voor een complete „invasie" van avond. Alles moet weg! Jong en oud worden dan ook de laatste uren in het wijkgebouw Levendaal verwacht Voor de nieuwe preekstoel zijn steentjes te koop. Niemand zal tot dit geheel zijn steentje niet willen bijdragen! Scapinoballet voor de jeugd De stichting Leidse Jeugd Actie orga niseert zaterdagmiddag 17 november om half drie een voorstelling van het Sca pinoballet voor de jeugd. Het programma et er als volgt uit: 1. Enbrada op muziek van André Mes- sa ger; 2. Haken en ogen, choreografie Greetje Donker; op jazzmuziek; Pas-de-deux naar ccn Japans gege- BREESTRAAT 114b 4. Clair de lune, choreografie Armando Navarro; muziek Claude Debussy; 5. Twee fragmenten uit De schone slaapster: De Gelaarsde kat: b. Roodkapje en de Wolf. Ingestudeerd door Armando Navarro; muziek P. I. Tsjaikowski. Modeshow. Choreografie Greetje Donker; muziek Lise van der Weerdt. Coppélia (tweede akte). Ingestu deerd door Jack Carter; muziek L. Dc- libes. „Scaj3ino", Wiesjo Backer, zal de dan- oen bij de jeugd inleiden. Films in Volkenkunde Zondagmiddag half drie worden in het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Steen straat te Leiden, films gedraaid over de Kumaon-bergen in dc Himalaya, over een tijgerjacht in India en over het vangen van olfanten in Oost-Pakistan De films worden ingeleid door mr. A. H. N Verwey, conservator van de afde ling India.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 11