Jlieutue Ceiltsrlje (jTourant Cuba wil Iljoesins niet terugzenden Commentaar Bommenwerpers zijn van ons Russen zijn minder soepel geworden Prijsstop brood nog niet afgekondigd Koningin neemt défilé af staande op het balkon Militaire attaché lichtte de Spaanse politie in Prinses Beatrix in Madras VRIJDAG 9 ISOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 1262& r. DIEMER CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „SUotttitttli is tthekleven m|B bert in W^tjtaspttT Quadratuur van de cirkel Zie pagina 5 Nieuws in één oogopslag Cuba is niet van plan de Russische bommenwerpers op het eiland er zouden er veertig zijn) naar de Sow- jetunie terug te sturen. Naar communistische op vatting kunnen deze bom menwerpers niet als offen sief worden aangemerkt. Rusland heeft de Ver. Sta ten laten weten, dat alle raketten maandag Cuba zullen hebben verlaten. De Chinezen zijn tot de aanval overgegaan in het gebied van Tawang. Zij hebben voorts troepen sa mengetrokken bij het vliegveld van Ladakh, Tsjoesoel. Peking heeft de Indische eis tot terugtrek king van zijn troepen op de stellingen van 8 september verworpen. Pakistan is niet voornemens India onvoor waardelijke steun in de strijd tegen de Chinezen toe te zeggen. Minister Strauss heeft in de Bondsdag medege deeld, dat de Westduitse militaire attaché in Madrid op aanwijzing van het mi nisterie in Bonn de Spaan se politie heeft medege deeld, dat er een arresta tiebevel was uitgevaardigd tegen de Spiegelredacteur. Volgens de minister is Ahlers de sleutelfiguur in heel deze affaire. In een te Londen gepu bliceerd rapport staat, dat de Sowjetunie over 75 ope rationele intercontinentale ballistische raketten be schikt tegen het Westen vier-of vijfhonderd. Deze hebben een reikwijdte van 9600 tot 13.000 km. Daar entegen beschikt het Wes ten maar over 250 raketten voor middelgrote afstand, terwijl Rusland er 700 heeft. Er is nog geen prijs maatregel voor brood vast gesteld. Een beslissing daarover zal pas worden genomen als de resultaten bekend zijn van een ac countantsonderzoek naar de kostenstijgingen in het bakkersbedrijf. In de Tweede Kamer heeft minister Zijlstra ge zegd dat zijn besluit zich niet kandidaat te laten stellen voor de komende Tweede Kamerverkiezin gen nog niet betekent, dat hij ook geen minister meer zou willen worden. Dat punt zal pas volgend jaar bij de kabinetsformatie kunnen komen. Op grond van statisti sche gegevens mag worden verondersteld, dat Rotter dam op dit mojnent reeds de grootste haven van de wereld is. Het heeft New York sinds kort overvleu geld. Dit heeft burgemees ter Van Walsum in de ge meenteraad medegedeeld. In de raad heeft de socia listische fractie zich gedis tantieerd van het zg. Maas vlakteplan- /^UBA heeft de leden van de Ver. Naties te kennen gegeven dat de straal- bommenwerpers, die de Sowjetunie naar deze cilandstaat heeft ver scheept, Cubaans eigendom zijn en niet naar Rusland teruggezonden zullen worden. Volgens de New York Times hebben betrouwbare zegslieden in New York verklaard, dat Cuba deze mededeling gebruikt als basis voor het betoog, dat de bommenwerpers niet onder de belofte van Chroesjtsjef aan Kennedy vallen, nl. dat alle wapens, die de Amerikaanse president als offensief aanmerkt, van Cuba zouden worden teruggetrokken. Amerika heeft bewijzen, dat Cuba over ongeveer 40 Iljoesin-28 straalbommenwer- pers beschikt, die een actieradius van 1200 km. hebben en kernwapens kunnen vervoeren. tieke kringen in de Cubaanse hoofdstad zijn onlangs 400 Russische technici naar de Sowjetunie teruggekeerd. (Voor vervolg zie pag. 11) Bij de Russisch-Amerikaanse bespre kingen kon geen overeenstemming worden bereikt over de verwijdering van de bommenwerpers. Een Oosteuro- pese zegsman deelde mede, dat de Rus sen minder soepel zijn geworden en geen verdere concessies willen doen. tenzij zij betere waarborgen krijgen tegen een Amerikaanse invasie op Cuba. De impasse over de bommenwerpers en de inspectie door VN-teams op Cuba zelft duurt dus voort, hoewel -de Sowjet unie de Verenigde' Staten te kennen heeft gegeven, dat alle Russische raket ten maandag Cuba verlaten zullen heb ben en dat er nadien geen behoefte meer zal bestaan aan inspectie van uit gaande schepen door de Amerikaanse marine (waarvan we gisteren al uit voerig melding maakten. De gevolgtrekking uit deze Russische mededeling is overigens, dat de Sow- jets na maandag wel bezwaar zullen maken tegen de inspectie van uit Cuba vertrekkende schepen. Zeker is dit evenwel niet, omdat dc Russen niet duidelijk hebben gezegd, dat zy maan dag definitief als de laatste dag van de inspectie beschouwen. Intussen is te Washington officieel verklaard, dat Kennedy grondinspectie had geëist om er zeker van te zijn, dat de Russische raketten worden terugge trokken en dat de Amerikaanse contro le van schepen die Cuba verlaten door dit land niet is aanvaard als een ver vangingsmiddel voor grondinspectie. Aangenomen wordt, dat alle Russische raketten, die door Amerikaanse vlieg tuigen konden worden waargenomen, thans aan boord van Russische schepen zijn gebracht. In de komende dagen hoopt de Amerikaanse regering hiervan een nader bevestiging te krijgen door middel van observatie door Amerikaan se marinevaartuigen. Het eerste contact met Russische schepen zoii wellicht in de loop van de dag plaats vinden. Drie schepen zouden reeds uit Havanna zijn vertrokken. Het zijn de Divinogrisk, dc Fizik Kurchtof en de Anosof. Volgens Amerikaanse kringen zal de „visuele controle" op de Russische schepen voor namelijk betrekking hebben op de dek-' lading er van. Een overeenkomst hier over zou woensdagavond zijn bereikt (zoals we al meldden). De kisten en an der emballages aan dek zouden gedeeld telijk overblijven. Er zou geen sprake zijn van inspectie der scheepsruimen, omdat het praktisch onmogelijk is, ra ketten - zelfs in gedemonteerde toestand daarin te vervoeren. Volgens diploma- Laatste mariniers uit Nieuw-Guinea terug w-Guinea op Vanmiddag kwart ov tachtig mariniers uit N Schiphol terugverwacht, laatsten die terugkeren. De dant van het korps, generaal J. G. M Nass zal met zijn chef-staf, kolonel J J. Konig, hen verwelkomen. Venlose losarbeider van mishandeling verdacht De 39-jarige losarbeider H. B. uit Venlo is gisteren gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht de 26-jarige W. L. te hebben mishandeld. Vaststaat, dat zij samen uit Venlo zijn weggegaan en dat op de plaats van de mishandeling, de heide te Baarlo, een hamer is gevonden Men vermoedt, dat L. twee hamersla gen op het hoofd heeft gekregen. Het slachtoffer kon vandaag nog niet worden gehoord. B blijft hardnekkig ontkennen, zodat men omtrent het motief van deze misdaad nog steeds in het duister tast. Kerncentrale bij Dodewaard Rotterdam heeft zich bij monde van zijn gemeenteraad geschaard achter de plannen om te komen tot een kernener giecentrale voor het opwekken van elek- eit. Deze plannen zijn afkomstig de N.V. samenwerkende elektrici- tcitsproduktiebedrijven. De kernenergie- intrale zou het karakter krijgen van :n proefcentrale. De kosten worden op f 95 miljoen geschat, waarvan f 18 njil- joen door Euratom zal worden gefour neerd en f 15 miljoen door het rijk, 19 miljoen zal worden geleend en de ■est rond f 42 miljoen, zal door de elektriciteitsproduktiebedrijven in Ne derland dienen te worden bijeengebracht in de vorm van aandelenkapitaal. De centrale zal volgens wethouder Jent- tinghoff gebouwd worden nabij Do dewaard in de Betuwe. Hij zal blijkens een mededeling van minister De Pous woensdag in de Kamer gedaan in 1967 gereed kunnen zijn. Eerst onderzoek accountant ER komt nog geen prijsmaatregel voor brood. Dit is gisteravond meegedeeld door het ministerie van economische zaken naar aanleiding van een bespreking tussen de minis ter en de staatssecretaris van eco nomische zaken en de Nederlandse Bakkerij Stichting. Deze bespreking was een voortzetting van die welke op 23 oktober jl. plaats vond en waarbij de minister zicli ak koord had verklaard met een prijsver hoging van 1 cent op grond van de ge stegen bloemprijzen. De NBS meende echter, dat een prijsverhoging vs :nt gerechtvaardig is. In de bespreking van gisteren heeft s NBS nadere gegevens overgelegd be treffende een stijging van extern* :n in de afgekopen jaren. De ml- r en de NBS zijn overeengekomen, een accountantsonderzoek zal wor den ingesteld naar deze kostenstygin- en dat dc definitieve vaststelling van de broodprijs zal worden gebaseerd op. het resultaat van dit accountantsonder- :oek, dat op zeer korte termijn zal den afgesloten. Hangende dit onderzoek wil de mi- ister voor dit moment afzien van Miljoenste huis betrokken TTET echtpaar Hendriks van dehet gezin Hendriks gade. Daarna kreeg -*■ Hogekampseweg in Zwolle zal de achtste november niet licht ver geten. Als bewoners van de miljoen ste na-oorlogse woning hebben ze over gebrek aan belangstelling niet te klagen gehad. De grootste eer die hun te beurt viel, was het bezoek dat de Koningin gistermiddag aan hun woning bracht. Zelfs een défilé was in het programma van de fees telijkheden ingelast van wagens ge vuld met allerhande bouwmateriaal Herplaatsing van Van der Putten De heer F. H. van der Putten heeft gisteren een brief ontvan gen waarin het hoofd van de af deling burgerpersoneel van het ministerie van defensie hem na mens de minister meedeelt, dat hij zich 15 november dient te melden bij de commandant van 570-TJD.-herstel- en depotcom- Pagnie te Nieuw Milligen. Hem is medegedeelt, dat deze herplaat sing een gevolg is van de uit spraak van de Centrale raad van De brief is ondertekend door mejuffrouw mr. M. Wiggers, die in het conflict tussen minister Visöer en de heer Van der Putten namens de eerste is opgetreden Op de brief waarin de heer Van der Putten openlijke rehabilitatie heeft gevraagd, neeft ir. Visser nog niet geantwoord. Minister Strauss in Bondsdag: O (Van onze correspondent in Bonn) 1 Westduitse militaire attaché in Madrid, overste Oster, heeft op ■vijzing van het ministerie van defensie in Bonn op 28 oktober de Spaanse politie medegedeeld, dat er een arrestatiebevel was uitgevaar digd tegen dc Spicgcl-redacteur Con rad Ahlers, dc schrijver van hetgc- incrimineerdc artikel „Fallex 62", dat aanleiding werd tot het justitio nele onderzoek naar gepleegd land verraad. Dit heeft de Westduitse minister van defensie, Straussj gisteren in de Bonds dag meegedeeld in antwoord op schrifte lijke vragen van de socialistische oppo sitie Strauss motiveerde de inschakeling van Overste Oster met het verzoek van de „Sicherungsgruppe Bonn" van de Westduitse federale recherche om amb telijke bijstand, nadat de arrestatie van Conrad Ahlers in Hamburg waar hü als plaatsvervangend hoofdredacteur van Dr Spiegel woont was mislukt. Oster kreeg verder opdracht om dc Spaanse politie het vakantieverblijf van Ahlers (Torremolinos aan de Costa de la sol) mede te delen. Niet opgehelderd werd door de antwoorden van minister Straus3. hoe het ministerie van defensie wist dat Ahlers zich in Zuid-Spanje op hield. aangezien toch ook het vermoeden bestond dat hij nog in Tanger was. Lekken Volgens minister Strauss is redacteur Ahlers een sleutelfiguur in de hele Spiegel-affaire. Hy kan de perschef van het ministerie van defensie belangrijke inlichtingen verstrekken over de bron van de geheime informatie, die hij heeft ontvangen. Strauss zeide. dat het zijn ministerie helemaal niet om de Spiegelredacteur gaat, maar om het opsporen van lekken in zijn departement, waarnaar jaren wordt gezocht. De minister v binnenlandse zaken. dr. Hermann Hocherl die wederom vragen moest beant woorden uit het ressort van de mir van justitie dr. Stammberger die nog altijd niet is hersteld kon geen vol. ledige opheldering verschaffen over de rol der Westduitse recherche bij de ar- restatie van Ahlers. Want ook deze heeft zich rechtsstreeks tot de Spaanse politie gewend en daarbij „Interpol" gepasseerd. In de miljoenste na-oorlogse woning dankte koningin Julia na de vierjarige Erik Hendriks, die onder- de wakende blikken van zijn vader en moeder aan de hoge bezoekster een doos Zwolse biscuits aanbood. treffen van een prijsmaatregel. In de bespreking heeft minister. De Pous nog geen standpunt bekend ge maakt betreffende een eventuele door berekening in de broodprijs van de kos ten die de nieuwe bakkerij cao zich mee zal brengen. Hij wil die kwes tie nog bestuderen. Zoals bekend hebben werkgevers er werknemers deze week overeenstem ming bereikt over een nieuwe cao die 'r verkorting van de arbeidstijd en om dat 'n vrije zaterdag in de bakkerij niet mogelijk is een extra vergoeding voor het werk op zaterdag inhoudt. De werkgevers willen deze cao. aan het College van Rijksbemiddelaars is voorgelegd, echter alleen .tekenen als hun toegestaan wordt ter bestrijding van de kosten der genoemde verbete ringen, de broodprijs met een cent te verhogen. Die cent willen de bakkers dus nog hebben boven de broodprijsver hogingen die zij op andere gronden nodig achten. Werkgevers en werkne mers hebben, zoals bekend, ad'-ies ir gewonnen van de Stichting van de Ar beid. Voordat zij tot overeenstemming kwamen hebben zowel de looneommis- sie als het bestuur der Stichting ver klaard dat zij de genoemde verbetering arbeidsvoorwaarden billijk achten. Over doorberekening moet minister De Pous echter beslissen. „Cent schuldig" Over de externe kostenstijgingen waarnaar ingevolge de gisteren tussen minister en bakkers gemaakte afspraak accountantsonderzoek zal worden ingesteld, kan nog het volgende worden gezegd. Het gaat hier om stijgingen veroorzaakt door iets anders dan ver hoging van de grondstoffenprijzen. Vo rig jaar meenden de bakkers op grond de externe kostenstijging die zich de loop van enige jaren had voorge daan recht te hebben op een verhoging an de broodprijs met twee cent. De minister stond een cent toe maar eiste, toen in het eerste halfjaar 1962 de bloemprüs omlaag ging, geen brood- prijsverlaging. Toen de bakkers op grond van de recente E.E.G.-bloem- prijsverhogingen hun prijzen drie cent boven he*t peil van juni wilden stellen, wilde de minister daar wchter slechts twee cent boven gaan, omdat naar zijn mening de bakkers als het ware nog t schuldig" waren. Eerder dit jaar, en wel in augustus, is er ook al broodprijsverhoging op grond tn E.E.G.-bloemprijsverhoging geweest. Ten opzichte van de toen tot stand gekomen prijzen wilden de bak kers nu dus twee cent, de minister een cent, omhoog gaan. Prinses Beatrix is gistermorgen om half elf plaatselijke tyd in Madras aan gekomen uit Bombay. De Nederlanders die in Madras wo- en waren ter begroeting van prinses Beatrix aanwezig. Na verfrissing in de hal van het stationsgebouw vertrok de Prinses per auto naar het hotel. Zij zal twee dagen Madras doorbrengen. de Vorstin een eerste exemplaar boekje aangeboden, dat werkgevers- werkgeversorganisaties in de bouw- nijverheid over het bouwen het licht de en zien. Dit boekje wordt aan all< •erknemers in de bouwnijverheid aan geboden. Koningin Juliana vertoefde geruimi id in de woning van het gezin Hen driks. Ze dronk daar ook' thee. Zoon Eric was eigenlijk veel te geïnteres seerd in de bedrijvigheid buiten. Hij had lot taak de Koningin een blikje Zwolss bieden. Het kon welijks af. want onmiddellijk nadat dc Koningin het blikje had aangepak' spoedde hij zich weer naar het raam. De Koningin was vol belangstelling 3or het nieuwe huis. Bijzondere dacht bad ze voor het feestgeschenk dat de minister voor volkshuisvesting bouwnijverheid, mr. J. van Aartsen. de bewoners van de miljoenste woning had aangeboden: een tekening van beide kinderen van de familie Hendriks. De Koningin had tevoren nog een ge denksteen onthuld: een koperen plas- iek, dat pal voor de woning van een od eze dag bijzonder hulpvaardige buur- rouw. mejuffrouw Keiler, staat. Haar uitzicht zal in de toekomst zijn een aan tal koperen figuren, die een dak boveD zich dragen Tevoren had minister Van Aartsen een rede uitgesproken, waarin hij zei. dat men toch ook moet bedenken dat er nog zeer veel op het gebied van de woning bouw moet gebeuren. Dat was ook de de rede van Anton van Duin kerken. die constateerde dat wonen eeD toegepaste levenskunst is. De bewoner van een mislukte flat heeft er zo wei nig aan als hem gezegd wordt, dat er nog wel meer dingen zijn die mislukt De bewoner zit er maar mee en beeft bijna geen mogelijkheid om te ver huizen. Het is voorbije romantiek, dat vaderlandse persoonlijkheden sterven in hun geboortekamer. Is het praktische nut tegenwoordig van belang, ze ver mindert nochtans in de woonkunst veel van de aantrekkingskracht, die voor heen werd uitgeoefend door het sterke besef van het eigene, dat ieders huis tot zijn kasteel maakte. De feestelijkheden in Zwolle werden besloten door Wim Kan met een speci aal voor deze feestdag tegelijk we reldstedebouwdag geschreven confé- Rotterdam 's werelds grootste haven Burgemeester mr. G. E. van Walsum van Rotterdam heeft gisteravond in de discussie over de mogelijkheid tot ves tiging van een hoogovenbedrijf in Euro poort gezegd dat hij op grond van sta tistische gegevens het niet uitgesloten acht dat Rotterdam op dit moment reeds de grootste haven ter wereld is. De goederenomzet van New York be droeg over 1961 91.1 miljoen ton goe deren. Van Rotterdam was dit 90,1 mil joen ton. Dat scheelde toen dus precies een miljoen ton in- het voordeel van New York. Volgens burgemeester Van Walsum kon deze situatie wel eens in middels ten gunste van Rotterdam zijn gewijzigd. Het 25 000ste schip van het jaar wordt weldra in de Rotterdamse haven ver- De betrekkingen inet Indonesië Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft gisteren in antwoord op 'n vraag naar aanleiding van persberienten over Indonesische voorwaarden voor her vatting van de diplomatieke betrekkin gen met Nederland verklaard dat van Nederlandse zijde sinds de briefwisseling bij de ondertekening van het akkoord inzake de overdracht van Nieuw-Guinea. tegenover Indonesië deze bereidheid nog maals is bevestigd in overeenstemming met verklaringen in het openbaar, zowel ten tijde van het parlementaire debat over dc overeenkomst als in de Troon- Van voorwaarden voor het herstel van deze betrekkingen is in geen enkel sta dium noch van Nederlandse noch van Indonesische zijde sprake geweest, aldus de woordvoerder. In Haagse kringen wordt aangenomen, dat via de waarnemende secretaris-gene raal van de Verenigde Naties, de lieer Thant en zijn medewerkers over deze aangelegenheid contact is geweest, waar bij Indonesië zijn bereidheid nooit in tastbaarder vorm heeft gegoten. Vier kinderen in één jaar heeft een Hindoemoeder in Suriname gekregen.. In januari bracht zij een dochtertje ter we reld en dezer dagen kreeg zij een drie ling Zij is 35 jaar oud en heeft reeds aohficn kinderen gehad, waarvan er vyf zyn ov*<l»len. Hondcnhalsbanden v.a. 0.95 Lijnen v.a. 1.70 Hondvndivans in 10 maten. VLIELAND VOOR DIER EN TUIN NIEUWE RIJN 50. pISTEREN is dan de miljoenste woning na de bevrijding in gebruik genomen. Minister Van Aartsen viel het te beurt, dat in zijn ambtsperiode dit heuglijk gebeuren plaats had. Het is, dunkt ons, een geluk wens waard. Van zijn portefeuille moet men waarschijnlijk zeggen, dat zij de zwaarste is. Weinigen zullen haar begeren. Kritiek is hier gemakkelijk, en zij is ook gemakkelijk geoefend. Temeer moet bet de bewindsman tot voldoening strekken, dat dit toch wel zeer markante cijfer van een miljoen nieuwe woningen thans is be reikt. Dat de blijdschap niettemin enigszins ge dempt was, laat zich begrijpen. Ook hier was het een mijlpaal die werd bereikt, echter niet een eindpaal. Er valt op het gebied van de woningbouw nog bijzonder veel te doen, en op deze mil joen woningen dient een ander miljoen woningen te volgen. Wij Nederlanders vormen een huiselijk volk. De eigen haard is ons een kostelijk bezit, is zoals het spreekwoord zegt goud waard. We hebben behoefte aan een thuis. Reeds het klimaat waarin we heb ben te leven, de vele maanden met de let ter R in de naam, de betrekkelijk weinige gelegenheid die ons gegund is om onbe kommerd buitenshuis te vertoeven dit alles is bevorderlijk aan het verlangen naar een eigen woning. Het Nederlands* volk is een wonend volk en het gezins leven staat onder ons hoog genoteerd. Des te pijnlijker was en is het, dat wij door en sinds de oorlog op dit punt dermate moeilijke jaren hebben moeten doorma ken, jaren overigens die voor velen onder ons nog niet ten einde zijn. De woning bouw is een nationaal probleem geworden en te betreuren was het, dat de stellig aan wezige nationale wil om dat probleem te lijf te gaan, niet voldoende heeft kunnen leiden tot een gemeenschappelijke natio nale energie in de feitelijke aanpak ervan. Bekend is, waaraan dat gelegen heeft. Het is een kwestie geworden van materialen, van beschikbare arbeidskrachten, van fi nanciën ook. Dat onder ingewikkelde omstandigheden als van deze aard nu niettemin het spre kende cijfer van een miljoen is gehaald, behoort dankbaar te stemmen. En intus sen gaat de produktie voort. Want Neder land heeft nog meer woningen nodig voor zijn bevolking die zozeer aan het wonen en aan de woning hecht. Er gaat van het bereiken van deze mijl paal een stimulerende werking uit. Waar het miljoen kon worden gehaald, moet een tweede miljoen mogelijk blijken. Het na tionale belang is erbij in het geding, een wezenlijk volksbelang zal ermee worden gediend. (RITA) isppiiwpirn,i™ „Wist u niet, dat dat ding zo hard kon gaan?" I?EN krachtig hogedrukgebied bevindt zich boven Noord-Rusland, breidt zich langzaam verder in zuid westelijke richting over Skandinavië uit terwijl een van de Oceaan afkomstig hogedrukgebied zich naar het noordoos ten verplaatst en de luchtdruk op de Britse eilanden doet stijgen. De luchtdruk blijft laag boven het westelijk deel van de Middellandse zee. De winden worden in Duitsland en Po len oostelijk inplaats van zuidoost het geen tot gevolg zal hebben dat geleide lijk minder zachte lucht naar het westen zal gaan stromen. Voor morgen wordt daarbij veel bewolking en hier en daar nog nevel of mist verwacht. De kans op regen blijft klein en de wind neemt in het algemeen weer iets toe tussen oost en noordoost. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Over het algemeen veel bewolking met aanvankelijk hier en daar mist. Overwe gend droog weer. Zwakke tot matige, langs de Waddeitkust overigens krach tige wind tussen oost en noordoost. De zelfde of Iets lagere temperaturen. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Zaterdag 10 november: zon op 7.50. onder 16.58: maan op 16.48. onder 5.18; 11 nov. volle maan. Tendens langzaam stygend HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur i emper. starion Weers. s£ Sr ft iilii 2-3 Aanval op Amerikaans consulaat te Soerabajtf Donderdagnacht zijn ruiten van het Amerikaanse consulaat te Soerabaja vernield bij een betoging legen de Amerikaanse blokkade" van Cuba. Beto gers staken ook het meubilair van het Amerikaanse voorlichtingsbureau in De Indonesische minister van buiten landse zaken heeft ..zijn diepe spijt" uitgesproken over het gebeurde. gh. bew. m.regen gh. bew. mist zw. bew gh. bew. 1. bew gh bew. vinrtetil mo 2 windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1