JÜcmuc griltsrijc (üimrant Kennedy blijft inspectie op Cuba verlangen Commentaar Stewardessen op „Wacht te Kooi" TELLEN OP ZEE IS NIET VOLDOENDE Anders nemen de Y.S. strenge maatregelen Medische bezwaren tegen t naaldhakje Sterke meerderheid voor de democraten Eleanore Roosevelt (78 jaar) overleden Mandela krijgt vijf jaar cel DONDERDAG 8 NOVEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaarpang no. 12627 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantwasticfi is öbfblmn tngn bert ia U^eospatt" Meer WELVAART: gezondheid ACHTERUIT F)E VERENIGDE STATEN staan nog steeds op het standpunt, dat naast het tellen van de raketten op zee ook een inspectie op Cuba zelf moet worden gemaakt, om te zien of alle Russische aanvalswapens wel van het land zijn verwijderd. Dit heeft president Kennedy gisteravond bekend la ten maken, nadat gebleken was, dat de Sowjetunie „regelingen had ge troffen, opdat de Amerikaanse marine het aantal verscheepte raketten op zee kan controleren". Kennedy heeft opnieuw gedreigd, strenge maat regelen te zullen nemen, indien de Sowjetunie haar belofte om haar aanvalswapens onder internationaal toezicht van Cuba te verwijderen, niet gestand doet. Het is niet bekend, welke stappen de Verenigde Staten eventueel zullen nemen. Intussen zijn maatregelen genomen om de raketten die per schip Cuba ver laten door de Amerikaanse marine te meer op blote voeten.... TV/TE J. L. A. VAN STRAATEN, orthopedisch arts uit Den Haag, ai heeft op een gistermiddag in Utrecht gehouden vergadering van de Nationale Vrouwenraad verklaard, dat er vele medische be zwaren bestaan tegen de moderne damesschoen. Het is komen vast It staan, dat voetklachten bij vrouwen aanzienlijk vaker voorkomen dui bij mannen. Veel van deze klachten vinden hun oorsprong, vol gens dokter Van Straaten, in de vrouwelijke ijdelheid. Nieuws in één oogopslag De Ver. Staten blijven zeer 'beslist vasthouden aan hun eis tot internatio nale controle op de ont manteling van de raket- bases op Cuba en het weg voeren van ad het oorlogs- materieel- Zij nemen geen genoegen met d'e mede deling van Chroesjtsjef, dat Amerikaanse oorlogs schepen d'e Russische schepen, dtie met dlit mate rieel van Cuba vertrek ken, mogen controleren. In een brief aan pre mier Nebroe heeft China wel laten weten bereid te zijn de Chinese troepen terug te trekken op de „feitelijke grenzen" (aan beide zijden een 20 kilo meter brede stro-ok „nie mandsland") maar in New Delhi is men van oordeel dat dlit voorstel niets nieuws bevat. Algemeen wordt ver ondersteld. dat Richard Nixon zich geheel uit de politiek zal terugtrekken, nu hij niet is gekozen tot gouverneur van Getifor- nrië. De democraat Edmund Brown t kreeg een duide lijke meerderheid. In de Amerikaanse senaat heb ben de democraten vier zetels meer gekregen. Hun winst in het huis van af gevaardigden bedroeg drie zetels. Een zetel was van morgen nog onbeslist. De gevolmachtigd mi nister van Suriname, mr. Pos. heeft verklaard dat het niet uitgesloten is dat Suriname in d'e toekomst geheel onafhankelijk zal worden. Dit eohter met behoud van de band met Nederland. In New York is. na een ernstige ziekte, cp 78- janrge leeftijd overleden mevrouw Eleanore Rcose- velt, de weduwe van de in 1945 overleden president v. d. Ver. Staten. Frank lin D. Roosevelt. De laat ste jaren van haar leven heeft zij zich ineens bezig gehouden met het bevor deren van de vrede. De Tweede Kamer is gisteravond begonnen met de algemene financiën beschouwingen over de rijksbegroting voor 1963- De KVP-er dr Lucas vroeg daarbij minister Zijlstra na te gaan. of be- llastin'g verlaging m ogel ij k is via een aanpassing van de tarieven der loon- en inkomstenbelasting. Mej. Van Straaten had weinig goede woorden voor de schoen met het naald, hakje. Het grote bezwaar hiertegen is. dat de voet een te klein steunvlak krügt. De druk op de voorvoet wordt veel te groot en door de verhoogde stand van de benen hebben regelmatige draagsters van dit soort schoenen vaak last van een gekanteld bekken. Dit heeft tot gevolg, dat allerlei organen naar voen schuiven. Zie vervolg op pag. 17 Bij een verkeersongeluk in Rotter dam is gisteren de 13-jarige Johanna van Baardewijk verongelukt. doen controleren. Het eerste contact zou waarschijnlijk vandaag al plaats hebben. De verklaring van Amerikaanse zijde over het controleren van met raketten geladen Russische schepen zegt dat er regelingen zijn getroffen voor „contact met deze schepen door Amerikaanse marinevaartuigen en voor het tellen van de raketten, die verscheept wor den". Het zou bepaald niet de bedoe ling zijn, dat het Rode Kruis met het controlerende werk wordt belast, zoals van Cubaanse zijde is beweerd. Chroesjtsjef heeft gisteren op een re ceptie in Moskou verklaard, dat het om slechts veertig raketten gaat, „die waarschijnlijk al onderweg zijn". Op die receptie (ter gelegenheid van do 45ste verjaardag van de Oktoberrevolu- tie) verklaarde Chroesjtsjejf voorts, dat de wereld heel dicht bij een kernoorlog is geweest en dat nu de oorzaken van de wrijving weggenomen moeten worden. Hij zeide te geloven, dat Kennedy zijn woord zal houden wat zijn belofte aan gaat, Cuba niet aan te vallen. Hij legde er de nadruk op, de regering van Cuba de verzekering te hebben gegeven, dat zo dit niet het geval mocht zijn dit oorlog zou betekenen. De Russische premer van mening dat een topconferentie thans niet nodig is. Het zou anders zijn. zo luidde zijn lakonieke verklaring, als de vréde in gevaar zou zijn. En hij voegde er aan toe: „Een harde politiek is nie altijd de beste. Bij het voeren van bui tenlandse politiek is plooibaarheid nodig' Over Berlijn zei de premier, dat de cri sis rondom deze stad ernstiger is dan die met betrekking tot Cuba. Hij weigerde echter een tijdslimiet te noemen voor 1 ondertekenen van een afzonderlijk vi desverdrag met Oost-Duitsland. „Het als bij een geboorte. Wanneer het ogen blik is gekomen, is het kind geboren. We hebben geen behoefte aan West-Berlijn, maar aan een vredesverdrag", aldus Chroesjtsjef. Tussen enkele heildronken door verklaarde hij nog, dat nu een goed ogenblik is gekomen voor Russisch-Ame- rikaanse besprekingen over het staken van de proeven met kernwapens. Op 20 november zal ook de Sowjetunie haar jongste serie proeven beëindigen. Naar de mening van de premier staan de standpunten van beide landen nu dicht bij elkaar. De Russische proeven zouden slechts hervat worden, als er geen overeenstemming zou worden be reikt over een verbod tot het houden Vermelden we nog. dat de buiten landse luchtvaartmaatschappijen (waaronder de K.LM.) die diensten op Cuba onderhouden, van officiële Cubaanse zijde te kennen is gegeven, dat zij hun vluchten op Havana kun nen hervatten. De PTT heeft bekendgemaakt dat met ingang van heden luchtpostcor respondentie en -paketten voor Cuba weer verzonden kunnen worden. Wel dient voorshands nog rekening te worden gehouden met enige ver traging in de overkomst. De Gaulle hekelt „oude partijen" President De Gaulle heeft gisteravond beroep op de Franse kiezers gedaan, bij in een rede voor radio en televisie een de komende parlementsverkiezingen hun stem te geven aan hen die zün politiek steunen en met name zich bij het referendum van 28 oktober voor een directe verkiezing van toekomstige staatshoofden door het hele kiezerscorps hebben uitgesproken. De president ver klaarde, dat het besluit noodzakelijk is, dat de steun die hem bij de volksstem ming ten deel was gevallen, toeneemt en dat deze in het parlement tot uit drukking komt. De Gaulle was van oordeel, dat de kiezers op 28 oktober de oude partijen die zich tegen hem hebben verenigd, en hun „rampzalige politie" hebben ver oordeeld. Hij deed een beroep op zijn gehoor om op 18 en 25 november die kandidaten naar de nationale vergade ring te zenden die streven naar een „politieke vernieuwing". Het referendum had zeer duidelijk aangetoond, dat „de partijen van gis teren niet meer de natie vertegenwoor digen. ook al brengt een beroepsharts tocht hen voor een ogenblik bijeen". De Amerikaanse verkiezingen heb ben tot resultaat gehad, dat de meer derheid van de democraten in de Senaat is opgelopen tot 68 zetels tegen 32 van de republikeinen. Dit is de grootste meerderheid die zij sinds 1938 toen zij 69 zetels be zetten hebben gehad. In het Huis van Afgevaardigden kwa men de democraten tot 258 zetels en de republikeinen tot 176. In de enige nog niet besliste verkiezing (n Alaska hebben de democraten de lei ding. In het oude Huis was de verhouding 263 tegen 174 bij 437 zetels. Twee van deze zetels zijn door een herindeling ko men te vervallen. Het netto verlies van de democraten wordt dus waarschijnlijk vier zetels, de netto winst van de repu blikeinen twee zetels. Bij de verkiezingen in het verleden verloren de democraten als ze aan het bewind waren, gemiddeld 49 zetels, als er geen presidentschap op het spel stond In de Senaat was het in dergelijke ge vallen zeven of acht zetels De democraten verwierven gisteren 19 gouverneurszetels en de republikeinen 13 De verslagen kandidaat voor hel gouverneurschap van Californië, de voormalige vice-president Richard Nion. heeft laten doorschemeren dat hij ui t het "poli tieke leven zal verdwij nen. Hij wenste zijn tegenstander Brown geluk en deelde later mee, dat hij zijn laatste persconferentie gaf. „Van Nixon zult u niet langer meer last hebben", zei hij. In de verkiezingen is ook een dode tot lid van het Huis van Afgevaardigden ge kozen, de democraat Clem Miller, die tijdens zijn campagne bij een vliegonge luk om het leven is gekomen. Hij bleek zijn republikeinse tegenstander te hebben Driemaal een boze Adenauer: gisteren, aan het einde van de vergadering van de Westduitse Bondsdag, die was gewijd aan de actie tegen het weekblad ..Der Spiegel", heeft bondskan selier Adenauer een heftige rede gehouden in antwoord oo een opmerking van de S.P.D - afgevaardigde Ritzel. De kan selier, die sprak onder groot tumult van de sociaal-demo craten, sloeg af en toe zelfs met zijn vuist op de lessenaar. (Verslag op pagina 7). 9 Bij het verrichten van werkzaam heden aan het in aanbouw zijnde zuster huis van de Vrije Universiteit aan de Amstelveense weg in Amsterdam is gis teren de 54-jarige timmerman P. P. de Leeuw door onbekende oorzaak van de zevende etage gevallen en aan de gevol gen overleden. Zondag hoopt koning Gustaaf VI Adolf van Zweden zijn 80e verjaardag te vieren. Ter gelegenheid van deze verjaardag publiceren wij d foto van de Koning tijdens een van de vele contacten, die hij dagelijks met vertegenwoordigers van andere regeringen heeft: de echtgenote van de gouverneur van Tennessee, mevrouw Lucille Clement, bekijkt tijdens een ontvangst een van de decoraties van de vorst. Verschillende mensen in de omgeving van de Koning vonden dit een gebaar dat niet van respect getuigde, doch de Koning zelf vond het helemaal niet erg. Mevrouw Roosevelt,, de weduwe van wijlen president Franklin D. Roosevelt, is gisteravond overleden. De 78 jaar oude presidentsweduwe werd een van de bekendste vrouwen van de wereld genoemd. Vele jaren lang heeft zij voor verschillende of ficiële en semi-officiële instanties gewerkt. Tot zij op 26 september in het Pres byteriaanse medische centrum van de Columbia-universiteit opgenomen moest worden. In dit ziekenhuis werd mevrouw Roosevelt behandeld voor bloedarmoede en longcongestie. In haar toestand trad geen verbetering in en op 18 oktober werd zij uit het ziekenhuis ontslagen. Zij keerde naar huis terug, waar zij verder behandeld zou worden. Zij was te ziek om dinsdag deel te nemen aan de verkiezingen in de staat New York. hoewel zij een groot aandeel had gehad in verkiezingsvoorbereidin- gen van de democratische partij. Haar De Afrikaanse voormalige onder grondse leider van de verboden Afri kaanse Nationale Congresbeweging, de 44-jarige Nelson Mandela, is in Pretoria veroordeeld tot vijf jaar gevangenis straf. Hij werd schuldig bevonden aan opruiende activiteit, waarvoor hij tot drie jaar werd veroordeeld, en aan het onwettig verlaten van het land in het begin van dit jaar, wat met twee jaar werd gestraft. Rechter Van Helsdingen zei in zijn toelichting od het vonnis: „Er is geen twijfel aan dat de beklaagde de leider en voornaamste spreekbuis is geweest van de opruiingscampagne onder de negerarbeiders om door het hele land op 29. 30 en 31 mei 1961 te staken" De omgeving van het gerechtsgebouw was door tientallen gewapende politie mannen afgezet om volksoploop te voor komen. Tekort aan drinkwater brandweer b^lot De langdurige droogte heeft dé regen putten. waarvan een groot deel van de bevolking van Velden gebruik moet ma ken voor de drinkwatervoorziening, na genoeg droog doen vallen. De Venlose brandweer heeft al verscheidene ritten naar het dorp gemaakt om in de water- nood te voorzien. Velden heeft nog geen waterleiding. Wel is de aanleg hiervan thans in uitvoering. toestand was dusdanig, dat men haar de verkiezingsuitslagen niet heeft medege deeld. Zij behoorde tot de liberale vleu gel. President Kennedy heeft zijn deelne ming betuigd met het verscheiden van mevr. El. Roosevelt, die hij een van d< grote vrouwen uit de Amerikaanse ge schiedenis noemde en die voor hem als president een bron van inspiratie v< de. Kennedy zal de begrafenis bijwoni Adlai E. Stevenson, de enige niet- Roosevelt die mevrouw Roosevelt kort voor haar dood voor een bezoek uit nodigde, heeft gisteravond een bezoek aan het sterfhuis gebracht. Mevr. Roosevelt was sinds jaren bevriend met Stevenson, die zij in campagne voor het presidentschap der Ver. Staten steeds trouw terzijde ge staan heeft. JPEN krachtig gebied van hoge lucht- druk strekt zich uit van de Noord kaap tot diep in Rusland. De hoogste barometerstanden iet) meer dan 1040 mb komen voor ir B'inland. In Spanje en Zuid-Frankrijk is daaren tegen de luchtdruk laag. Het gevolg hiervan is, dat over het grootste deel van Europa overwegend zuidoostelijke winden waaien en de temperatuur oi bonen normaal is. Uit Centraal Europa worden de laatste dagen maximum tei peraturen van 14 tot 16 graden gemeld. In het westen van Oostenrijk werd het gisteren hier en daar 19 a 20 graden. Een depressie, die langs Spanje's oost kust naar Midden-Frankrijk is getrok ken, heeft zware regenval veroorzaakt. In Barcelona viel in 24 uur tijd 58 mm, in de streek tussen Limoges en Tou louse 50 tot 70 mm. Het regengebied heeft zich snel in noordelijke richting uitgebreid, mat tegelijkertijd iets vaar het westen afge bogen en trekt daardoor juist aan land voorbij. Het front van de depressie zal morgen ons land bereiken. De acti viteit ervan is niet groot, zodat geen regen van betekenis wordt verwacht. In het temperatuurverloop komen geen grote veranderingen. De Bilt verwacht tot morgenavond: Veranderlijke bewolking en weinig geen regen. Aanvankelijk matige tot krachtige noordoostelijke wind, later af nemend. Weinig verandering in tempe- ZON EN MAAN Vrijdag 9 november: zon op 7.48, onder 16.59; maan op 16.22, onder 3.54. 11 november volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 9 november: 0.30 vjn.; 12.56 n.m. IARIE DONKERE Nigeriaanse stewardessen lachen de Nederlandse zeeman vrolijk toe vanaf het eerste num mer wan de luchtpostkrant „Wacht te kooi". Het blad is een uitgave van de Stichting Nederlands Studie centrum voor Zeevarenden en de Stichting Zeemanswelzijn Nederland, waarvan de voor zitter mr. J. II. Klatte. secre taris-generaal van het ministe rie van sociale zaken en volks gezondheid. het gistermiddag introduceerde bij pers en re derijen. „Wacht te kooi" is een op merkelijke Nederlandse we reldprimeur, ontstaan door hel initiatief van kapitein J. A. van der Brock Humphrey, de ge zagvoerder van de Van Rle- vaak a De Nederlandse z gemis, dat het contact met de wal zo inci- dentiecl is. Van het actuele wereldnieuws is hij vaak snel en goed op de hoogte, dankzij de moderne techniek. Maar het ontbreekt hem aan achtergronden en continuïteit. Daarin nu voorzien de zestien pagina's van „Wacht te kool", die een veelzijdig overzicht ge ven van de gebeurtenissen, die in de laatste veertien dagen in de wereld en in het bijzonder in Nederland hebben plaats Hoofdredacteur van het blad is dr. J. Ratté, de oud-hoofd redacteur van het Algemeen Dagblad. Hij heeft de steun van zes beroepsjournalistcn. De uitgave ls voorlopig nog een proefneming, waarvoor dn beide stichtingen en de werk nemersorganisatie centrale voor zeevarenden ter koopvaardij cn vLsserjj gezamenlijk een bedrag van honderdduizend gulden hebben bijeen gebracht. Een enquête onder 634 zeelieden heeft aangetoond, dat er op zee een grote belangstelling is voor het blad. Als de opzet lukt is de kans groot dat „Wacht te kool", éénmaal per week gaat ver schijnen. IVAAR GOEDE kerkelijke traditie was het gisteren, de eerste woensdag in de novembermaand, dankstond voor het gewas. Is onze indruk juist, dat deze dag de laatste jaren weer wat meer aandacht krijgt? Het zou ons oprecht verheugen. De mens van vandaag leeft niet meer Zo dicht als zijn ouders bij de schepping. Zijn bestaan is voor een belangrijk deel ver- techniseerd. Hij spoedt zich voort over geplaveide wegen en hij doet het bij voor keur gemotoriseerd. Het is mechanisatie en industrialisatie wat de klok slaat. Stadse allures zijn het, die de mens heeft gekregen, en daarvoor behoeft hij nog niet eens in de stad te wonen. De invloed van de stad breidt zich uit tot diep in de provincie. We willen er geen kwaad van spreken. Maar het maakt het de mens wel moei lijker om zijn geschapen-zijn indachtig te zijn. Hij is mens van vlees en bloed, met een lichaam en met een ziel. In dat geschapen-zijn ligt al heel veel om dankbaar voor te zijn. We zijn niet zomaar eens ontstaan, er is er Een die ons heeft gemaakt. We zijn het werk van Zijn handen. En nadat Hij ons heeft gescha pen, heeft Hij ook ons geleid. Hij heeft ons het leven gegeven en tot op vandaag behoudt Hij ons bij het leven. Hij geeft ons elke dag weer wat wij daartoe nodle hebben. Dat is het waaraan wij, mensen van van daag, mogen denken en waarvoor wij dankbaar mogen zijn. En nu is onze in druk, dat het zicht daarop in deze tijd weer wat helderder wordt. Eigenlijk geen wonder ook. want aan wie zou de ge dachte bevrediging kunnen schenken dat ons bestaan in het mechanische zou op gaan? De mens van vandaag begint genoeg te krijgen van zijn vermeende onafhanke lijkheid. Hij heeft het ver gebracht, maar tegelijk begint de overtuiging in hem te rijpen dat het wezenlijke onbereikbaar blijft. In zich gevoelt hij de bezorgdheid waardoor hij zich ook omgeven weet. En in plaats van de vermeende onafhanke- lijkheid zoekt hij de afhankelijkheid van de geborgenheid. Dankstond voor de oogst, ook voor de stadse mens van vandaag het betekent dat hij zich bewust is hoe er Een is die hem opwacht aan de grenzen van zijn bunnen, die hem gemaakt heeft en bereid is hem ook in zijn tekortkomingen te ver gezellen. Velen zouden het bijna vergeten. Maar onze tijd is er toch eigenlijk wel een om het hart erbij te bepalen. TAE VERKIEZINGSSTRIJD in Amerika is voor Kennedy gunstig verlopen in die zin, dat zijn partij zowel in het Huis van Afgevaardigden ais in de Senaat de meerderheid behoudt. Het was namelijk zeer de vraag, of het zo gaan zou. Tot dusver placht bij verkiezingen als deze de partij van de regerende president ver liezen te lijden. En de positie van Ken nedy's partij in de vertegenwoordigende organen was toch al niet gemakkelijk. De vrees voor het verlies is nu wegge nomen. Daaraan heeft stellig bijgedragen de stevige houding van de president in de Cubaanse kwestie. Daarnaast echter had hij op het binnenlandse front intus sen problemen te over. En van deze zul len vele hem ook in de komende tijd blij ven vergezellen. Het merkwaardige in de Amerikaanse politieke verhoudingen is namelijk, dat de verschillen dwars door de partijfor maties heenlopen. Ten onzent wordt wel beweerd, dat confessionele partijvorming aan een gezond politiek leven in de weg sfaat. Welnu, in Amerika is van confes sionele partijvorming geen sprake, maar dit blijkt generlei eensgezindheid binnen elk der partijen op te leveren. Er zijn progressieve en conservatieve de mocraten, er zijn progressieve en conservatieve republikeinen. Van con servatieve demoerkten heeft Kennedy tot dusver veel last gehad, zowel in de ras senkwestie als in zijn sociale politiek. Aan de andere kant heeft hij van repu- Mike'nse zijde steun ondervonden. Hoe het zij, de verkiezingen zijn nu ach ter de rug. Er is een tussentijdse balans opgemaakt, die voor de president en ziin regering niet slecht is uitgevallen. Hij staat nu vrijer voor de toekomst. Een enkel onderdeel, zij het een belang rijk, van deze verkiezingen vraagt nog om onze belangstelling. Wij doelen op de nederlaag die ook ditmaal de kandidaat Nixon heeft geleden. Er zit een groot brok tragedie in de po litieke carrière van deze man, een car rière overigens die nu een einde schijnt te nemen. Nixon is een man van onmiskenbare kwa- lite:ten. Maar hij heeft, om welke oor zaak ook. steeds net niet kunnen bereiken wat hij zich voor ogen had gesteld. Er waren blijkbaar verhinderingen, hetzij buiten he'zii in zijn persoon, die dit on mogelijk hebben gemaakt. Dan blijft de politiek en hard bedrijf. Het is vaak een kwestie van alles of niets. Men is win naar of men verliest, cn wie wint krijgt alles, wie verliest moet het veld ruimen. We behoren oog te hebben voor het men selijk tragische dat daarin schuilt. Gisteren trof het opnieuw Nixon, ons me deleven gaat naar hem uit. qüta) ..Maar waarom moet het precies op jou lijken. Tommy. Dan zou het immers geen echte kunst meer zijn?"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1