Jlieutuc geitectf eÖTouranl Oe Thant stuit al direct op verzet van Castro Commentaar Amerika staakt de verkenningen Indische troepen rukken nu op In een jaar 189 schepen verloren Ontslag Van der Putten blijft nietig verklaard CötfT) WOEHSDAG 31 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (BS contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12620 Directeur: F. DTEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „StantvasUcfj is gebleven mgn hert ia Ugljeospotr TOEZIEN op zwartkijkers Zie pagina 7 TTET gesprek tussen Oe Thant (secretaris-generaal van de Verenigde Naties) en Fidel Castro (premier van Cuba) heeft nog geen resultaat opgeleverd. Omdat zij het gisteren niet eens konden worden over de uit voering van het Russisch-Amerikaanse akkoord inzake Cuba, werden de besprekingen vandaag voortgezet. Castro wil echter niets laten vallen van zijn eisen om waarborgen tegen datgene wat hij de „Amerikaanse agres sie" noemt, alvorens VN-waarnemers worden toegelaten voor het contro leren van de ontmanteling van de Russische raketbases op Cuba. Een van die waarborgen is: de ontruiming van de Amerikaanse marinebasis Guan- tanamo op Cuba. Deze eis wordt door Washington van de hand gewezen. De eerste foto van de Russische premier Nikita Chroesjtsjef sinds de Cubaanse kwestie. We zien de Sowjet-staatsman sa men met zijn minister van bui tenlandse zaken Andrei Gro- myko en premier Sardar Mo hammed Nairn van Afghanistan Nieuws in Morgen zal Castro radio en t.v. alle vraagstukken een rede voor geven van „dit onverge- één oogopslag Het Indische leger is er gisteren in geslaagd, in het noord-oostelijke grensge bied op te rukken. Het zou de kloosterstad Tawang die vorige week in Chinese handen viel, tot op enkele kilometers zijn genaderd. Een deel van de Indische strijdkrachten maakt reeds gebruik van de moderne Amerikaanse en Britse wa pens die sedert het afge lopen weekeinde werden aangevoerd. Het gesprek tussen Oe Thant en Fidel Castro, dat in Havana wordt gehouden, heeft nog geen resultaat opgeleverd. Omdat zij het gisteren niet eens konden worden, werden de be sprekingen vandaag voort gezet. Castro staat er ech ter op, dat de Amerikanen de marinebasis Guantana- mo ontruimen, alvorens VN-waarnemers worden toegelaten om de ontman teling van de Russische raketbasis te controleren. Het vraagstuk van de zgn. zwarte TV-kijkers zal naar staatssecretaris Scholten meedeelt wat intensiever worden aange pakt. Met name zij die pas een tv-toestel bezitten en de wanbetaleres zullen scherper worden gecontro leerd op het voldoen van de voorgeschreven kijkgel- Rotterdam hoeft niet meer te hopen dat zijn Philharmonisoh orkest zal stijgen op de ranglijsijt van Nederlandse symfonie-or kesten. Staatssecretaris Scholten is nl. doof geble ven voor alle pleidooien van Rotterdam goed gezin de Kamerleden. Hij is van mening dat alleen aan het Concertgebouworkest en het Residentieorkest een uitzonderingspositie toe- Een Westberlijnse poli- tie-patrouille is gister avond in botsing gekomen met de communistische po li tie-agen ten die een man wilden arresteren, na een „politieke ruzie" op een Westberlijns station van de zgn. S-Bahn. die nog in handen van de communis tische autoriteiten in Oost- Berlijn is. Prinses Beatrix hepft gisteren een tuinfeest in Karatsji bijgewoond, dat te harer ere werd gegeven door de Nederlandse am bassadeur in Pakistan. Ruim 500 personen waren aanwezig, onder wie de uit 200 personen bestaande Nederlandse gemeenschap in Karatsji. Een deputatie van het bedrijfschap voor het bak kersbedrijf is gisteren bij minister De Pous op be zoek geweest. Zoals men weet, willen de bakkers af van het plan voor een prijsstop. Het Amsterdamse Studen tencorps heeft vannacht met algemene stemmen besloten, de groentijd op verschillende punten ingrijpend te wijzi- Centrale raad van beroep: Utrecht heeft vandaag de nietig verklaring van het ontslagbesluit in zake de heer F. H. van der Putten uit Bussum door het ambtenarenge recht in Arnhem bevestigd. De raad oordeelde het door de ministër van defensie tegen deze beslissing in gestelde beroep ongegrond, omdat de motivering die de minister voor het ontslag heeft aangevoerd, niet vol doende is om dit besluit te dragen. De raad verklaart in zijn uitspraak het ontslagbesluit nietig omdat het in strijd is met het toepasselijke, als algemeen verbindend voorschrift te rekenen al gemene beginsel van bestuur, dat een besluit moet kunnen worden gedragen door de motivering die voor het besluit ls gegeven. Knipperbol om de aarde Vandaag is van Cape Canaveral „knippermaan Anna" gelanceerd. Het toestel, dat voorzien is van instru menten om de vervaardiging van een nauwkeuriger wereldkaart mogelijk te maken, heeft vier bakens aan boord, die met tussenpozen lichtsigna len geven. Camera's van speurstations over de gehele wereld zullen deze lichtflitsen fotograferen. Aan de hand daarvan kun nen afstanden, de vorm van het aard oppervlak en de sterkte van het zwaar tekrachtveld met een nog niet geëven aarde nauwkeurigheid worden berekend. Zodra de plaats van de kunstmaan be paald is, en dat zal nog ongeveer drie dagen duren, zullen de knipperlichten, die een gezamenlijke sterkte van tien duizend kaars bezitten, in werking wor den gesteld. Bij goed zicht kan men met behulp van een kijker of een kleine telescoop de knippermaan waan Als alles goed gaat. zal over drie den een internationaal geodetisch nemingsprogramma beginnen, onder andere de Sowjetunie is uitge nodigd. De knippermaan Anna, een produkt van samenwerking van het Amerikaanse leger, marine, luchtmacht en het Bureau voor lucht, en ruimtevaart, werd met behulp van een Thor Able-starraket af gevuurd. Zij zal op afstanden, variërend van 800 tot 960 km, iedere 108 minuten een baan om de aarde maken. Een uur na de lancering werd mee gedeeld dat de 355 pond wegende satel liet in een baan om de aarde is geko men. De hoogte waarop hij cirkelt is 1100 kilometer. Er worden duidelijke signalen van de satelliet ontvangen. Briefjes van 25 verscheurd Kinderen braken in: buit 1100 gld. Als volleerde inbrekers zijn twee jon gens van acht a tien jaar te werk ge gaan in een buurthuis in Haarlem-Oost: een geldkistje met 1100 was hun buit. De Haarlemse politie heeft de twee jon gens aangehouden wegens diefstal. Een agent kreeg argwaan toen drie jongens zich verdacht ophielden bij een sigaret tenautomaat op het Stationsplein te Haarlem. Hij nam het drietal mee en toen bleek dat een van hen 250 gulden op zak had. Een onderzoek wees uit dat de jon gen met zijn broertje had ingebroken. Van het geldkistje met 1100, dat zij hadden meegenomen, hadden ze elf briefjes van 25 verscheurd, 300 na men zij mee en de rest lieten zij in het kistje dat zij begroeven. Ongeveer 50 was opgemaakt aan snoep, snuisterijen en sigaretten. De raad van beroep heeft zes van dc elf rechtsoverwegingen van het ambte narengerecht in Arnhem zonder meer overgenomen. Ten aanzien van de overi ge rechtsoverwegingen stelt hij in de uit. spraak,, dat omtrent het gesprek dat de heer Van der Putten met twee hoofd, ambtenaren op het ministerie van defen sie heeft gehad, onzekerheid is blijven bestaan ten aanzien van de aan Van der Putten verstrekte opdracht, waarbij hij zou hebben verklaard dat officieren die zich thans nog in dienst bevinden, zicb aan collaboratie met de Japanners den hebben schuldig gemaakt. De raad onderschrijft de opmerking van het ambtenarengerecht, dat er de minister alle reden bestond oi heer Van der Putten naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad, waarin bepaalde officieren van hoog verraad werden beschuldigd, te doen horen. De raad oordeelt het daarom juist, dat de minister Van der Putten door twee van zijn hoofdambtenaren heeft laten horen. Wat ze evenwel in hun rapport aa minister hebben opgemerkt over geen de heer Van der Putten tjjdcns het onderhoud zou hebben verklaard, Is voor de raad van beroep aanleiding stig rekening te houden met de v schijnlijkheid van wederzijds misver- stand tijdens dit onderhoud. Uit die door de heer Van der Putten en die beide ambtenaren d'ie hem hoor den ondertekende verklaring kon volgen» de raad ndet worden afgeleid, dat het onderhoud betrekking heeft gehad op tihans nog in dienst zijnde officieren Daarom acht de raad dan ook niet vol doende termen aanwezig om als vast staand te aanvaarden, dait de heer Van der Putten bij dtit onderhoud heefit ver klaard, diart officieren die thans nog bij de Koninklijke Landmacht in dienst zijn. zich in het voormalige Nederlands-Indië aan collaboratie met de Japanners c de capitulatie van Japan aan onregel matigheden hebben schuldig gemaakt. (Zie vervolg op pag. telijke ogenblik". Wellicht zal voor die tijd bekend zijn, of de Cubaanse dictator al dan niet van plan is, een snelle regeling van het Cubaanse conflict onmogelijk te maken waarbij het de vraag zal blijven, of in geval van een weigering sprake is van een Russisch-Cubaans spel letje. Ondanks het feit dat nog niet vast staat of de bouw aan de Russische raket bases geheel is stopgezet, heeft Amerika ook de luchtverkenning boven Cuba ge staakt voor de duur van het bezoek van Oe Thant aan het eiland. De blokkade ter zee was al opgeschort, eveneens ter wille van de missie van de secretaris generaal van de VN. Iemand van het Amerikaanse departement van defensie meende te kunnen zeggen, dat de laat ste luchtfoto's inderdaad tonen, dat het werk op de raketbases stil ligt. Radio-Moskou heeft inmiddels bekend gemaakt, dat Cuba Russische hulp zal bl(jven ontvangen. Deze zal ook alle ma terieel omvatten, dat nodig is oni Cuba's grenzen te verdedigen en zün soevereine rechten te beschermen. In New York heeft de Amerikaan Ste venson tijdens de maandelijkse lunoh- bijeenkomst van de leden van de Veilig heidsraad een gesprek gehad met de Rus Koeznetsofde speciale afgezant van Chroesjtsjef. die de Cubaanse affaire moet afwikkelen. Later werd het gesprek onder vier ogen voortgezet. Vermelden we nog, dat de president van Brazilië, Goulart, een persoonlijke afgezant naar Cuba heeft gezonden om met Gastro te confereren over de jongste crisis. Kort na aankomst ging de afge zant (generaal Albino da Silva) in con ferentie met Castro. Vandaag zou de ge neraal een bijeenkomst met Oe Thant hebben. Peking hoos Communistisch China heeft zich van daag gekant tegen een onvoorwaarde lijke terugtrekking van Russische raket ten uit Cuba. Het steunde de eisen van premier Fidel Castro dat eerst de Ver. Staten zich van de marinebasis Guanta- namo moeten terugtrekken. Peking is het volkomen oneens met Chroesjtsjef dat men er bij Kennedy op zou kunnen vertrouwen dat hij geen in vasie op Cuba zal ondernemen. Brandweerlieden van vijf Zaanse korpsen voerden gister middag een felle strijd tegen een uitslaande brand in een houtmeelfabriek in Worm er. Met veertig stralen werd het complex, dat brandde als een fakkel, te lijf gegaan. De schade wordt geschat op een half mil joen gulden. Prinses Beatrix luisterde tijdens haar bezoek aan een aantal Aziatische landen ook naar de klanken van de beroemde sitar, een Hindoe-„gitaar (Verslag op pagina 7). Sneeuw hindert activiteiten Het Indische leger is er gisteren in het noordoostelijke grensgebied in geslaagd, op te rukken. Het zou de kloosterstad Tawang, die vorige week in Chinese handen viel, tot op enkele kilometers zijn genaderd. Een deel van de Indische militairen is uitgerust met de Amerikaanse en Britse wapens, die in het afgelopen weekeinde werden aangevoerd. Jhang aan de weg van Tawang naar Bomdilla werd veroverd. Die plaats was donderdag na felle gevechten door de Indiërs prijsgegeven. De opmars van beide legers wordt in hoge mate belemmerd door de sneeuw, die op sommige plaatsen twee meter dik is. Meer dan duizend dekens zijn naar de bivakken overgebracht. Voorts is ge bleken, dat de achterhoede van de Chi nese troepen bij aanvallen ongewapend was en de wapens van de gewonde of gesneuvelde kameraden opraapte om ver volgens aan de strijd deel te nemen. Sinds enkele dagen is het vertrouwen toegenomen, dat India de Chinese com munisten kan tegenhouden in het Hima- layagebergte. Met uitzondering van het verlies van een voorpost aan de Tibe taanse grens in het centrum van de noordoostelijke grens is dc militaire po sitie fundamenteel ongewijzigd. Het ge voel van vertrouwen is in hoofdzaak ge baseerd op het vermogen van het Indi sche leger, tanks te gebruiken in de la gere delen van het Himalayagebergte. Men verwacht niet dat de Chinezen er in zullen slagen, tanks over de bergpas sen mee te brengen. Tot dusverre hadden de Indische troe pen, dae slechts met verouderde geweren warén gewapend, zich moeten terugtrek ken voor de Chinese massa's, die snel- vurende wapens hebben. Thans worden verdedigingslinies aangelegd, in het bij zonder in het noordoosten. In Ladakh aan het westelijke einde van het front lig gen twee bergketens tussen de Chinezen en de vlakten van India. Maar in het noordoosten zijn de Chinezen al opge rukt tot op 100 km van de vlakten Intussen heeft de Sowjetunie laten ten, dat India niet de toegezegde Mig- straaljagers zal ontvangen. De Russische belofte aan India had reeds voor de Chinese inval groot misnoegen in Peking gewekt. Ten slotte vermelden we nog, dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft geweigerd, communistisch China tot de V.N. toe te laten in plaats van het nationalistisch Chinese bewind, dat op het eiland Formosa zetelt sinds het van het vasteland van China is dreven. Gisteravond is de boerderij aa Nieuwe Erven 15 te Heesch bewoond door het gezin J. P. C. van de Koolwijk- Hendriks door brand verwoest. Van dc inboedel bleef alleen een nieuw televi sietoestel gespaard, evenals de naast de boerderij staande schuur. Bij de brand zijn 24 varkens en een kalf omgekomen. De schade wordt geschat op ongeveer 25.000,De bewoners waren gedeel telijk tegen brand verzekerd. Tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau is benoemd de heer P. J. Stroe ken, directeur van de N.V. „Dagblad voor Noord-Limburg" te Venlo,' dat 100 jaar bestond. "yANDAAG is het Hervormingsdag. Ook wanneer deze dag niet in uiterlijke uitbundigheid wordt gevierd, past ons grote dankbaarheid om hetgeen deze dag ons in het verleden heeft gebracht. In de goede gunst van God is dat immers ge weest een helderder zicht op de Bijbel en op de boodschap van het heil. Uit velerlei waardoor het zicht was omsluierd en vervaagd is toen weer klaar naar vo ren gekomen het „door het geloof alleen", als de weg tot redding van de mens uit zonde en nood_ Er ligt in deze boodschap een overwel digende kracht en een bemoedigende troost. Dat geldt zeker in deze dagen, waarin de mens zich klein voelt en on machtig. Reeds met zijn medemens kan hij niet in het reine komen. Hij kan hem alleen bedreigen met wapens, beperkte maar ook onvoorstelbaar grote. Klemmender nog is de vraag die hier achter ligt: hoe zal de kleine en machte loze mens in het reine komen met zijn God? Eeuwen geleden is het een zoekende en schier wanhopige monnik in het hart gegeven: alleen door het geloof, waardoor men leert afzien van zichzelf, van eigen immers onvolkomen kunnen, om zich ge heel te verlaten op de belofte van Zijn barmhartigheid. Geweldig was deze boodschap, en met haar op de achtergrond werden alle men selijke problemen van een aard, dat zij in het niet verdwenen. Waarom hebben de mensen geen verbinding met elkaar? Immers alleen omdat zij de verbinding verbroken hebben met hun Schepper en Heer. En de harmonie tussen de mensen kan pos worden hersteld, nadat de mens heid zich in de eensgezindheid van de ootmoed voor Hem buigt. Misschien moe ten wij met onze door zorgen gekwelde wereld nog door groter ellenden heen. wil het zover komen. De herinnering aan het grote goed van de Hervorming, zoals zij vandaag weer in ons leeft, herinnert ons tegelijk aan de verplichtingen die de herontdekking van de boodschap ons allen oplegt. Het grote goed moet zuiver blijven bewaard. Dat is ook in deze tijd het geval. Er is in onze dagen iets gaande in de kerk waartegen de Hervormers in verzet kwamen. Er is een toenemende openheid. Het concilie, zoals het thans te Rome wordt gehouden, laat daarvan iets mer ken. Ook daarvoor mogen we dankbaar zijn. De Geest is machtig en Hij werkt Voor ons allen, die het grote en blijde gebeuren van de Hervorming dankbaar gedenken, is er minder dan ooit reden om het zicht op de volle rijkdom van het Evangelie Gods te verliezen. Mijn moeder is juist gaan winkelen, maar komt u binnen, mevrouw. Wij hou den u wel bezig". J?EN depressie voor de Noorse kust •L/ wordt minder diep. De invloed op het weer in Nederland neemt daar door af. Tegelijkertijd komt een rug van hoge luchtdrukdie vanochtend nog ten westen van Ierland lagsnel naderbij. In verband hiermee zullen in het binnen land de komende nacht plaatselijk tem peraturen om het vriespunt voorkomen. De rug van hoge luchtdruk wordt ge volgd door het frontensysteem van een nieuwe oceaandepressie. De regenkansen nemen daarom mor gen in de loop van de dag weer toe. De Bilt verwacht tot morgenavond: Opklaringen met plaatselijk een bul. Overwegend matige, aan de kast tijdelijk krachtige noordwestelijke wind, later krimpend naar zuid. Koude nacht met in het binnenland temperaturen om het vriespunt, morgenmiddag iets lagere temperaturen dan vandaag. (Opgemaakt te 11.15 uur). Zon cn maan 1 november: zon op 7.33, onder 17.13; maan op 11.18, onder 19.49 uur. 5 november: E.K. Tendens dalend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Temper. StatloD Weers. 4!i hl Is li li z-3 Eindhoven regenb. TN 1961 zijn er over de hele Het land met de meeste tonnage betreft de grootste met een totale tonnage van 23 aanvaringen (75-889 ton), A wereld 189 stoom- en mo- verliezen aan schepen was verliezen geleden, namelijk 34-429- 80 vergaan (235.698 ton), 7 torschepen verloren gegaan, Japan met 23 vergane vaar- 67.507 (negen schepen). De die als verloren werden óp- tezamen 471.097 bruto ton, al- tuigen met een totale tonnage Verenigde Staten verloren Van de verloren schepen gegeven (4.071 ton). In 1960 van 22.078. Engeland verloor 40.305 ton, ook met negen zijn 34 gezonken (45.155 ton), - 22 schepen met totaal 50.555 schepen cn Noorwegen telde 1 vermist (535 ton), 35 door ton. Griekenland heeft wat een verlies van elf schepen brand verwoest (109-749 ton), Parijs R Trie.ur Grenoble Nice Madrid niet o »w 8 21 J3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1