Jlicuiue £dJtsrlje GTouranl RUS PAKT KOFFERS CUBA Commentaar Toezicht der V.N. aanvaard De Gaulle krijgt gevraagde „ja" Wereld haalt verlicht adem: Chroesjtsjef capituleert Muis bijt drie mensen: hondsdolheid? MAANDAG 29 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bü contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. iirecteur: F. DIEMER (oofdredactenr: Dr. E. DIEMER CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvastfcfi fc ^hefrlevea tngn hert ia tcgtjcnspoet" Drieënveertigste jaargang no. 12618 BAAS BOVEN BAAS: Spaarpotten sparen Zie pagina 7 President John FKennedy (foto zaterdag in Washington geno men) kan weer lachen.... Vieuws in 17~ENNEDY'S vastberadenheid is beloond: Chroesjtsjef heeft onvoor- waardelijk gecapituleerd. Hij heeft de Russische officieren op Cuba be vel gegeven, de raketten op dat eiland te ontmantelen, in te pakken en naar de Sowjetunie te doen verschepen. De zenuwenoorlog rondom Cuba is ge ëindigd en Kennedy blijkt gelukkig de sterkste zenuwen te hebben gehad, ook toen hij zaterdag onverbloemd te kennen gaf, dat een „verdere actie tegen Cuba zou worden ingezet", als de Russische raketbases op het eiland niet onklaar zouden worden gemaakt. Chroesjtsjef begreep, dat er een Amerikaanse aanval op Cuba voor de steur stond en capituleerde snel en volledig. Hij vond zelfs goed, dat de Verenigde Naties toezicht zullen uit oefenen op de „ontmanteling" van de Russische bases. Opluchting aan twee kanten En zo werkte de vastberaden houding van de President preventief hetgeen in eerste aanleg ook de bedoeling van Kennedy is geweest. Hij heeft Chroesjtsjef gelegenheid gegeven, op zijn gevaarlijke schreden terug te keren en deze heeft met de rug tegen de muur staande r— die kans met beide handen aangegrepen. Gisteravond ging hij weer opgelucht naar het theater, terwijl Kennedy per hefschroefvliegtuig de Amerikaanse hoofd stad verliet om zijn vrouw en kinderen op te zoeken, die hij sinds het uit breken van de crisis niet meer gezien had Oe Thant naar Cuba Morgen zal de heer Oe Thant, secretaris-generaal van de VN, zich reeds naar Cuba begeven. Hij zal worden vergezeld door zijn Egyptische medewer ker Omar Loefti, zijn Indiase militaire raadgever generaal Rikhye en door de Braziliaanse ondersecretaris dr. Hemane Tavares de Sa. Oe Thant maakt de reis op uitnodiging van Fidel Castro, maar h'et is waarschijnlijk, dat hij voor bereidingen zal treffen voor het uitoefenen van controle op de terugtrek king van de Russische raketten en bijbehorende zaken. Dit kan betekenen, dat zijn medewerkers op Cuba zullen blijven. Hoe lang Oe Thant zelf op het eiland zal vertoeven, is niet bekendgemaakt. Terwijl de Cubaanse crisis dins dag jl. het kookpunt naderde nam premier Fidel Castro (mid den) een verkoelende duik in de zee nabij Havanna. De dictator had drie jongens zien zwemmen en voegde zich prompt bij hen. Met de camera van een hunner werd dit plaatje gemaakt. De drie jonge Finnen, van wie er twee op de foto staan reisden via Moskou naar Helsinki terug, van waar deze foto zijn reis-om-de- wereld begon. één oogopslag De Russische op Cuba zullen onder toe zicht van de Ver. Naties worden ontmanteld. Rus sische officieren hebben van premier Chroesjtsjef opdracht gekregen de zaak in te pakken en naar de Sowjetunie te verschepen. Chroesjtsjefs capitulatie kwam nadat president Kennedy had laten weten, dat verdere acties tegen Cuba zouden worden inge zet als de raketbases niet onklaar zouden worden gemaakt. Secretaris-gene raal Oe Thant gaat mor gen naar het eiland. Vier transformators van een petroleummaatsehap- pij aan het Maracaibomeer zijn gisteren opgeblazen. Als gevolg daarvan is de olieproduktie van Vene zuela met een zesde terug gelopen. Cubaanse sabo teurs hebben de ontplof fing teweeggebracht. Zij werr"en via signalen van radio-Havanna daartoe ge ïnstrueerd. ..Ruiltje met Turkije 5? Nadat Kennedy duidelijk te kennen had gegeven, dat er van een gesprek over het beëindigen van de blokkade van Cuba geen sprake kon zijn, zolang de raket bases op dat eiland niet onklaar zouden zijn gemaakt, schreef Cliroesjtsjof zater dag een brief aan de Amerikaanse president. Daarin verklaarde hij zich bereid, de wapens „die de Amerikanen als aanvalswapens beschouwen" van Cuba weg te balen, als de Amerikanen hun raketten uit Turkije zouden terugtrekken. De Rus sische premier verklaarde, dat de wapens op Cuba, die Amerika verontrust heb ben, in handen waren van Russische officieren en dat een toevallig gebruik ervan uitgesloten was. De Sowjetunie zou de onschendbaarheid van Turkije beloven te eerbiedigen en Amerika zou hetzelfde moeten doen met betrekking tot Cuba. De overeenkomst zou binnen een maand moeten worden uitgevoerd. Deur op de kier Deur op een kier Dit voorstel van Chroesjtsjef werd prompt door Kennedy verworpen. De presi dent antwoordde, dat alvorens hierover gesproken zou kunnen worden, de Russi sche bases op Cuba eerst voor militaire operaties ongeschikt zouden moeten worden gemaakt. Door niet op volledige ontmanteling aan te dringen, liet Kennedy de deur op een kier staan. Sprak Kennedy in voorgaande brieven nog over ont manteling, in zijn verklaring van zaterdag zei de president, dat de „aanvalswapens ongeschikt voor militaire operaties dienden te worden gemaakt en dat de wapen- invoer op Cuba moest worden gestaakt alles onder toezicht van waarnemers van de Verenigde Naties". Dat nam echter niet weg, dat Kennedy de ontmanteling van de bases als belangrijkste doel van het Amerikaanse optreden zou blijven zien. Raketten „niet meer nodig 5? Zo heeft Chroesjtsjef het ook begrepen. Zondag liet hy Kennedy dan ook weten, dat alle raketten (en bases) ontmanteld, ingepakt en naar de Sowjetunie terugge bracht zouden worden. Opvallend was, dat Chroesjtsjef dit besluit heeft genomen, nadat Kennedy de verzekering had gegeven, dat de Verenigde Staten Cuba niet zouden binnenvallen. De Russische premier verklaarde in zijn boodschap aan Kennedy voorts, dat de raketwapens voor vcrdedigingsdoeleinden naar Cuba waren gezonden, maar dat zij daar na Kennedy's verzekering, niet meer nodig waren. Waarnemers zijn van mening, dat een gedeelte van Chroesjtsjefs brieven aan Ken nedy slechts voor Russisch binnenlands gebruik bestemd was. Dat zou vooral be trekking hebben op het „ruiltje", dat de Rus tussen Cuba en Turkije voorstelde. Kennedy antwoordde gisteren op de capitulatie van Chroesjtsjef ,de beslis- sing van een staatsman te verwelkomen, die een belangrijke bijdrage voor de vrede is". Hij gaf de verzekering, dat de Ver. Staten met de VN in verbinding zullen blijven ter verzekering van we derzijdse maatregelen om de vrede in het Caribische gebied te beveiligen. De pre sident sprak de hoop uit, dat thans de volle aandacht zal worden geschonken aan de dwingende noodzaak, een eind te maken aan de bewapeningswedloop en aan de toenemende internationale span ning. Dit geldt aldus Kennedy zowel voor de toestand in andere delen van de wereld, waar de internationale spanning noopt tot het aanwenden van kostbare hulpbronnen voor de aanmaak van wa- Er werd niet direct bekend gemaakt, of er een eind zal komen aan de Ame rikaanse blokkade of aan de luchtver- kenningen boven de raketbases op het eiland. Er zullen ongetwijfeld binnen- kort maatregelen in deze richting volgen. Zaterdag werd boven Cuba een Ame rikaans verkenningsvliegtuog neerge haald. Van Amerikaanse zijde werd toen verklaard, dat stappen zouden worden genomen, Amerikaanse vliegtuigen, die zich boven Cuba bevinden, te bescher men. De vluchten zouden zo werd nadrukkelijk verklaard worden voort gezet. In zijn brief aan Kennedy heeft Chroesjstsjef de waarschuwing laten ho ren, dat vluchten van Amerikaanse vlieg tuigen boven Cuba tot een ernstige situatie kunnen leiden. Het is de vraag, of Kennedy zich onder de huidige omstandigheden veel van dit bedekte dreigement van de Rus zal aan trekken. (Zie vervolg op pag. 6) Honderden doden bij noodweer in Zuid-Thailand cies van Thailand teisterde heeft vol gens niet-officiële schattingen aan duizend mensen het leven gekost. Al leen al in de provincie Nakornsrit- hamraj zouden 40.000 huizen zijn ver- Er zouden zeshonderd lijken zijn ge borgen, terwijl wordt verwacht dat hon derden andere door de reddingsschepen tien schepen zijn gezonken. Een piloot van de grenspolitie verklaarde, dat het nutteloos is naar overlevenden te zoeken. Hij had in het water van de Golf niets anders dan lijken zien drijven. Volgens vertraagde politierapporten heeft de storm, die in de Chinese Zee in de nabijheid van Zuidelijk Vietnam is ontstaan, nu een gebied tweehonderd ki lometer ten zuidoosten van Port Blair bereikt. De storm beweegt zich, over de Andaman eilanden met een snelheid van ongeveer tien knopen per uur naar het westen. Uitslag weinig imposant Het Franse volk heeft gisteren i het referenrum positief gereageerd op de vraag van president Charles de Gaulle het had gesteld: „Stemt gij er mee in, dat toekomstige presiden ten van de republiek die na mij ko men door volksstemming worden ge kozen?". De uitslag was minder in drukwekkend dan de president mo gelijk had gehoopt. Zijn voorstel verwierf 61.75 procent van het aantal uitgebrachte stemmen. Van het kiezerscorps in de negentig (Europese) departementen (27.941.566 man sterk) trok slechts 76.24 procent (21.303.399) naar de stembus. Er gaven 12,806.588 Fransen hun „jawoord", ter wijl er 7.931.468 „neen" op hun biljet invulden, wat neerkomt op 38.25 procent. Uitgaande van het totale aantal kies gerechtigden bedroeg het aantal ja- stemmers 45.83 procent en het aantal neen-stemmers 38.25 procent. Van de neen-stemmers was 2.03 procent ongeldig. Men braagt zich thans af of De Gaulle de door hem behaalde meerderheid voldoende vindt om aan te blijven. In zijn campagne heeft hij namelijk ge dreigd heen te zullen gaan als de natie zich niet van ganser harte voor het voorstel zou uitspreken. Hij zei niet te (Van onze speciale verslaggever) "TEN witte muis heeft dit weekeinde drie personen uit een huisgezin gebeten, aldus de Amsterdamse poli tie. Het diertje, dat in een kooitje zat, brak uit, waarna het achtereenvol gens een jonge vrouw, een meisje en een jongen met z'n scherpe tandjes aanviel. De gebetenen zijn omiddel- lijk onder medisdhe behandeling ge- Prinses Beatrix heeft op haar reis door een aantal Aziatische landen twee dagen in West-Pakistan ver toefd. Op het vliegveld van Lahore werd zij zaterdag verwelkomd door de gouverneur, Malik Amir Mo hammed Khan. (Verslag op pa gina 7>v steld. Het kadaver van de huis, die na de laatste beet dood bleef, werd van daag in het Rijksserum-instituut te Rotterdam op hondsdolheid onder- De bijtende muis bevond zich in een woning aan de Reinier Vinkeleskade De kat, v/aanbij de vorige week honds dolheid werd geconstateerd, hoorde ook thuis in een huis aan dezelfde Uit Venlo komt pas thans het bericht dat twee weken geleden een driejarig jongetje na een hondebeet is overle den. De moeder van het kind las zater dag voor het eerst in de krant dat er drie mensen aan hondsdolheid gestor ven waren. Ze deed meteen aangifte bil de politie, waarna de bewuste hond werd opgespoord en onderzocht. Honds dolheid kon echter niet worden vast gesteld. Het merkwaardige van dit geval is dat ook hier hersenvliesontsteking als doodsoorzaak werd opgegeven. Na de beet werd het kind spoedig onwel, waarna een dokter het een injec- het knaapje tie gaf. De toestand verslechterde evenwel. Het ziekenhuis opgenomen, later stierf. het Het afgelopen weekeinde hebben de gemeentepolitie van Amsterdam, de rijks politie en de algemene inspectiedienst het ministerie van landbouw en vis serij ruim 20.000 auto's aangehouden bij de vierentwintig uitvalswegen van Am sterdam om de naleving van het uit- 'oerverbod van honden uit de hoofdstad te controleren. Op advies van de politie keerden 170 automobilisten, die een hond in de auto vervoerden, terug. Er waren echter ook chauffeurs, die dit advies niet opvolgden en toch Amsterdam uit reden. Het gevolg was dat yelen van hen in aangrenzende gemeenten werden be keurd. De gemeentepolitie te Amstelveen moest 92 keer een proces-verbaal opma ken. Zaterdag heeft een zwart-wit hondje, kennelijk een zwervertje, de 16-jarige jongen E. uit Leidschendam gebeten aarna het in de richting van rijksweg 4a weggelopen. Tot nu toe is de politie - niet in geslaagd het dier op te sporen. Het dertienjarige dochtertje van de familie D. eveneens te Leidschendam is door de hond van de familie gebeten. Het dier is in quarantaine geplaatst. De burgemeester heeft een quarantaine plaats aangewezen bij de Veurse Achter weg. De jongen en het meisje hebben zich beiden onder doktersbehandeling gesteld. De politie vestigt er de aandacht op, dat thans extra zal worden gelet op los lopende honden. De dieren dienen de lijn te worden gehouden. kunnen aanblijven als de uitslag „zwak' middelmatig of twijfelachtig" was. Over zijn eigen woonplaats, Colom- bey les deux Eglises had de president overigens niet te klagen. Hij kreeg hier 189 opgekomenen (er zijn 204 inge schreven kiezers) 180 ja-stemmen. De eerste uitslag kwam gisteren uit Saint Matin des Combes, waar alle acht kiesgerechtigden om acht uur naa stembus trokken. Zes van hen stemden ,,ja" en twee „neen". De opkomst in de verschillende de partementen liep sterk uiteen. Ir Straatsburg waar een koude motregen verscheen slechts 27 procent var het aantal kiesgerechtigden. een tiental departementen (voor namelijk die waar leidende figuren on der de politieke tegenstanders van Dt Gaulle wonen) waren er meer neen- dan ja-stemmer» De opkomst was in het algemeen veel lager dan bij vorige volksraadplegin gen die De Gaulle heeft laten houden. Prof. De Quay kreeg brief van Nehroe De Indische ambassadeur in Neder land, de heer R. K. Tandon, heeft de mi nister-president, prof. dr. J. E. De Quay, zaterdag een brief overhandigd van pre mier Nehroe over „de Chinese agressie tegen India". De Indische ambassade heeft dit maandagochtend meegedeeld. De bassade gaf geen bijzonderheden ove inhoud van de brief. Van officiële Nederlandse zijde ii ontvangst van de brief bevestigd, r konden evenmin mededelingen ovei inhoud worden verkregen. TAE HERE vermag ook dc harten der groten te neigen als waterbeken". Zo staat het in de Bijbel en we wisten het. Maar we mogen het in deze dagen wel zeer opmerkelijk ervaren, nu de on heilspellende crisis, zo onverhoeds opge komen, snel aan het verdwijnen is. Chroesjtsjef heeft bespeurd, dat het in de menselijke samenleving van vandaag moe'zaam bereikte evenwicht zich niet straffeloos verstoren laat. Aanvankelijk had hij nog ofitkend, dat hij op Cuba een basis gevestigd had. Echter, de ontken ning kon niet meer baten. Hij heeft thans het bestaan ervan toegegeven en is bereid gebleken tot het enige nog mogelijke, tot de ontmanteling ervan. Een retirerende Chroesjfsief kan zich spoedig van een aureool van vredelievend heid verzekerd weten, zo schreven we enkele dagen geleden. En inderdaad, hij wordt thans geprezen als de man die de vrede heeff hersteld. De mensheid, spoe dig tot vergeten bereid, zal ook vergeten, dat hij het was die de uiterst gevaarlijke situatie geschapen had. Het zij zo. Omgekeerd is ook de positie van Kennedy ongemeen versterkt. Hij "heeft zich in staat getoond tot de taal van het hard tegen hard. de enige taal die de rassen tot luisteren noopt. Het conflict, zo schreven we eveneens, kan verhelderend werken. En ook h'er nast een inderdaad, want het conflict liikt voor herhaUng nauwelijks vatbaar. De onzicht bare grenzen zullen ln het vervolg stellig in acht worden genomen. Wat echter gehoopt mag worden en waarom ook moet worden gebeden is. dat de Ingetreden ontspanning en dat de bereikte verademing nieuwe en betere verhoudingen mogen inluiden. Zeker, de wereld leeft hoe vreemd het klinken moge, onder de beschutting van de atoombom. Nimmer zijn we zo vrede- minnend geweest als thans, maar het is een leven onder vrezen en beven. De schrik heeft allen aangegrepen, de kleinen en de gro'en. In zulk een situatie te leven is in feite mensonwaardig, een situatie waarin men de ander zonder on derbreken argwanend in het oog moet houden heeft in wezen met vrede ook alleen de naam gemeen. Men zou er in houd aan willen geven, maar hoe? De atoombom hangt ons beschuttend bo ven het hoofd. Hij zal niet spoedig vallen. Maar wee, wanneer de diplomatie wordt tot een spel van vergissingen. Scherp hebben we ervaren hoe weinig er moet gebeuren, zal de spanning tot in het on dragelijke worden opgevoerd. Moge de herwonnen verademing de mach tigen der aarde ruimte bieden tot bezin ning. En mogen wij hen daarin met ons gebed ter zijde staan. „Als u denkt, dat u met mij als wonder kind een heleboel geld kunt verdienen, dan hebt u het mis". |E DEPRESSIE boven het noorden de Noordzee, die tijdens het weekeinde het weer in onze streken be paalde, vult nu snel op en trekt verder in oostelijke richting. Achter de storing om stroomde koude polaire lucht ons land waarin vrij veel buien kwamen, sommige met hagel of onweer Intussen is bij IJsland een nieuwe oceaan depressie aangekomen, die spoedig het weer gaat beïnvloeden. Het eersfe re- gengebied van de storing zal morgen passeren, voorafgegaan door het opnieuw de loind uit zuid tot zuid- Ter.dens dalend HET WEER DM EUROPA Tijdens opklaringen in de komende nacht kan de temperatuur in het bin- Rapporten hedenmorgt nenland tot om het vriespunt dalen. Morgen overdag zullen de temperatm ongeveer dezelfde zijn als vandaag. -9| zeven uur veer dezelfde temperaturen als vandaag. De Bilt Tijdelijk krachtige en langs de kust har- Twente de tot stormachtige wind tussen zuid en f1.ndIh zuidwest. 'Opgemaakt te 11.15 uur). HeisinlTi In Alblasserdam is zaterdag een an derhalf jaar oud meisje in een sloot in de Gruttostraat verdronken. liet meisje een dochtertje van de familie Kooy- man was "s morgens met een vrien dinnetje van drie jaar gaan spelen. Om half twaalf toen de moeder het kind miste, vertelde het vriendinnetje dat het meisje bij een flatgebouw in de buurt was. Het was daar echter niet. Om streeks half twee vond men het in de Berlijn Frankfo isbruck regci

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1