Jlieutue je (démrant BLOKKADE BLIJFT GEHANDHAAFD Commentaar Chinese troepen verder in India Hollebolle Gijs eet vreemde zaken Ondanks doorlaten Russische tanker en „gesprek5 Aantal voorwaarden van Kennedy Hond vast, kat binnen Engeland en E.E.G. niet akkoord over landbouw Verf met voldoening ,uü™ VRIJDAG 26 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12616 CHR1STEL1JK-ISATIONAAL DAGBLAD „Staittvasticfi is ahrbleven myn her! in legljenspotl" Veilig Verkeer zonder opschepperij Zie pagina 13 een Russische olietanker naar Cuba heeft laten doorvaren en dat President Kennedy de oproep van V.N.-secretaris-generaal Oe Thant niet van de hand heeft gewezen, be tekent nog niet, dat de Verenigde Staten van plan zijn hun blokkade- maatregelen ongedaan te maken. De bouw van Russische raketbases op Cuba gaat nog normaal door. Russische schepen stomen nog steeds op naar het eiland. En functionarissen van het Witte Huis hebben dan ook verklaard, dat Kennedy niet akkoord zal gaan met zelfs maar een tijde lijke opheffing van de militaire blokkade, tenzij de Russische bases worden afgebroken, de raketten van Cuba worden v e r w ij d e r d en het ver voer van wapens naar Cuba wordt stopgezet. Prins Philip, de twee-jarige zoon van prins Albert en prin ses Paola van België, heeft in Brugge geweigerd te doen wat van hem werd verwacht. Hij ■up in deze stad een lint door knippen, waarmee een nieuw, naar hem genoemd, industrie complex werd geopend. On danks aanmaningen van zijn moeder bleek hij tot deze eerste officiële daad in zijn leven niet bereid. Burgemeester Van Dam me nam toen zijn taak maar rproepen De kleine prins mocht echter toch een mooie teddybeer in ontvangst nemen. Kennedy staat hierin niet alleen: hij heeft de steun gekregen van de Britse premier Macmillan, ook voor het geval de Amerikaanse president in de komende dagen zou moeten be sluiten, geen gevolg te geven aan de oproep van Oe Thant. De Britse pre mier verklaarde gisteren: „Wat er gebeurd is, bevestigt ons standpunt, dat wij in deze ernstige zaak niet op louter woorden en beloften kun nen afgaan". Vandaag zouden de onderhande lingen (tussen Oe Thant en de Ame rikaanse, Russische en Cubaanse vertegenwoordigers afzonderlijk) in New York beginnen. Het debat in de Veiligheidsraad (voor een uitvoe rig verslag zie men elders in dit nummer) is voor onbepaalde tijd uit gesteld, teneinde partijen gelegen heid te geven tot onderhandelen. In z(Jp antwoord aan Oe Thant ver klaarde Kennedy, te willen onderhande len over de Cubaanse crisis. Hij ver meed een rechtstreeks antwoord op de oproep van de secretaris-generaal voor een tijdelijke opschorting van de blok kade. Het werd door Stevenson (de Ame rikaanse ambassadeur bü de VN) in de Nieuws in één oogopslag communistisch China hebben de belangrijke stad Ta- wang in het noordoosten van India veroverd. Tawang is het voornaam- <l',11,111111111 ste bestuurscentrum in dat gebied. De Indische troepen trokken zich* te rug na verbitterde gevechten in de buitenwijken. Een woordvoerder van het Indiase ministerie van de fensie verklaarde, dat de Chinezen in de meeste strijdgebieden succes sen boeken. Kennedy zowel als Chroesjtsjef hebben het bemiddelingsvoorstel van Oe Thant aanvaard. Het Witte Huis heeft laten we ten. dat de Amerikaanse blokkade niet zal worden opgeheven en dat de bouw van de Russische raket bases op het eiland nog steeds doorgaat. De Ame rikanen hebben een Rus sische tanker toegestaan naar het eiland door te varen, nadat de kapitein had verklaard geen wa pens aan boord te hebben. Na hevige gevechten heeft India het bestuurs centrum Tawang moeten prijsgeven aan de Chine zen. Voor hen ligt nu de weg open naar de vlakte van Brahmapoetra. De Prawda steunt, blijkens een publikatie. het Chi nese standpunt. In India zelf groeit de kritiek op de minister van defensie, Menon, die verantwoorde lijk wordt gesteld voor de slechte staat, waarin de Indische strijdkrachten verkeren. Het verbond voor vei lig verkeer zal volgend jaar zijn acties voeren on der het thema „Veilig ver keer zonder opschepperij". Het zal een psychologi sche oorlogsvoering wor den tegen menselijke te kortkomingen als geldings drang, agressieve neigin- Minister Cals ver trouwt. dat het niet nodig zal zijn van overheids- zijde maatregelen te nemen tegen excessen tijdens de ontgroening. Hij meent, dat vooral de studenten organisaties zelf de kans moet worden gegeven zich ernstig op de groen tijd te bezinnen en tot vernieuwing te komen. De woordvoerder zei, dist de Indiase troepen zich volgens plan hebben te ruggetrokken. Véle honderden inwoners waren al eender, uit de plaats vertrok- Tawang ligt nabij het drielandenpunt, waaraan India, Tibet en Bhoetan gren zen. Dc Chinese troepen kunnen zich nu meester maken van de Sela-berg rug, die een natuurlijke grens vormt met Bhoetan. Ook ligt de toegang naar de vlakte van Brahmapoetra voor hen open. De strijd duurt hier nog voort, want de Chinezen blijven aanvallen Honderden kilometers naar het wes ten. in het gebied van Ladökh, hebben d* Indiërs Chinese aanvallen afgesla gen. In de vallei de Galwan n ten zij echter terugtrekken. In Peking heeft de Chinese premier, generaal Lo Djoei-Tsj ing, klaard dat India geen reden heeft de Chinese voorstellen voor een regeling van het grensgeschil te verwerpen, als het werkelijk vrede wenst Het Russische blad Prawda heeft de Chinese voorstel len constructief genoemd. Dat is vooj het eerst dat de Russen blijk geven var steun aan het Chinese standpunt In New Delhi noemde men dit op vallend. omdat het samenviel met Chi nese steun voor het Russische st VERFHANDEL OEGSTGEES1 KEMPEN AERSTR 71 TELEFOON 50105 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn FLEXA verkrijgbaar bij I Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 4f punt inzake Cuba. Men vermoedt, dat wellicht de aangekondigde levering Russische Mig-straalj agens aar dia niet zal doorgaan. De Russische ambassadeur in New Delhi zou Nehroe zaterdag al gezegd hebben, dat India geen wapens var Westen moet vragen, als het de steun van Rusland wilde hebben. Dezelfde dag nog braken de gevechten uit, waarop India aan de V.S. en Engeland om pens vroeg. Inmiddels neemt de kritiek op de minister van defensie Krisjna Menon hog toe. Leden van zjjn eigen Congres- partij verwijten hem de erbarmelijke toestand van de Indiase strüdkrachtei waardoor de verliezen zeer zwaar z(ji Zjj eisen zijn ontslag. Menon is nooit populair geweest en dankte zijn posltii voornamelijk aan de stenn van premier Nehroe. Ook de generaals geven hem de schuld van de wanorde. In verband met de kritieke situatie aan de grens zal India iniet deelnemen aan d'e Gemenebestspelen die volgende maandin Perth worden gehouden. Heel Z.-Holland: der Koningin Zuid-Holland heeft op grond van 61 van de Veewet bevolen, dat in de gehele provincie Zuid-Holland met in gang van heden honden zodanig ten worden opgesloten of aan een ket ting of lijn van voldoende sterkte ten worden gehouden, dat zij niet in de onmiddellijke nabijheid van andere honden kunnen komen. De commissa ris vestigt er met nadruk de aandacht op, dat honden, die in strijd met dit be vel loslopend worden aangetroffen, op last van de burgemeester van dc ge meente, waar zij zich bevinden, kun nen worden gedood. Aangezien ook katten ernstig gevaai voor verspreiding van hondsdolheid kunnen opleveren, doet de commissa ris der Koningin een dringend beroep op de burgerij deze dieren zoveel gelijk binnen te houden. Veiligheidsraad voorgelezen, toen be kend werd, dat Chroesjtsjef ingestemd had met het beëindigen van wapenzen dingen naar Cuba, op voorwaarde dat de Amerikaanse blokkade zou worden op geheven. Naar aanleiding hiervan verklaarde Stevenson, dat Amerika van mening is. dat de blokkade van vitaal belang Is dat het grootste probleem niet de blokkade is. maar de ontmanteling van de raketbases op Cuba. Kennedy zegt zijn brief dat Stevenson gemachtigd is met Oe Thant voorbereidende bespre kingen te beginnen over een oplossing de Cubaanse crisis. Chroesjtsjef liet weten, dat hij met het voorstel van Oe Thant instemt Dit voorstel hield in. dat de Sow jetunie voor een periode van twee tot drie weken alle wapenleve ranties aan Cuba zou staken, terwijl de Verenigde Staten in die tijd alle blok kademaatregelen ongedaan zou maken. Van Cuba verwacht de secretaris-gene raal, dat de bouw aan de raketbases zaJ orden .stopgezet. Intussen is in Havanna alles In ge reedheid gebracht om de Russische tan ker, die de Amerikanen hebben laten doorvaren, nadat was vastgesteld, dat het vaartuig slechts olie aan boord had. .geestdriftig" te verwelkomen. Er is een feestelijke bijeenkomst voor de beman ning georganiseerd. Het was voor het eerst, dat radio Havanna melding maakte van de tanker, die eerst door de Ameri kanen werd aangehouden en pas later toestemming kreeg, door te varen. Intussen is gebleken, dat tenminste twaalf Russische schepen de steven heb ben gewend, omdat zij waarschijnlijk „offensieve militaire materialen" aan boord hebben. De soepelheid van d# Amerikaanse marine de olieboot niet te enteren en te doorzoeken, hield ver band met de Russische maatregel. Zij heeft ten doel. Chroesjtsjef aan het ver stand te brengen, dat Amerika zich nlel in de Cubaanse wateren bevindt om te vechten. In dit licht bezien, lijkt het incident een belangrijk deel uit te ma ken van de huidige diplomatieke ge- dachtenwlsselingen. In Washington is men van mening, dat zowel het feit dat sommige Russische schepen hun koers gewijzigd hebben, als de vrije doorlaat van de olieboot van veel invloed zullen zijn op de intense pogingen in de VN en elders, de e< andere formule te vinden om de confe rentie tussen Amerika en de Sowjetunie met betrekking tot Cuba uit de sfeer van een kernoorlog te halen. Secretaris-generaal Oe Thant flinksin gesprek met de Rus Zorin tijdens een zitting van de Veiligheidsraad, waarin de netelige kwestie- Cuba werd besproken. DESSO BOUCLé-TAPIJT 100 125 18.50 kwaliteit 28.50 Vrijblijvend prijsopgaaf. WONINGINRICHTING BULTHUIS BOTERMARKT 23 JAN DE NIE ZONEN NIEUW TELEFOONNUMMER 32041 VOOR ALLE AFDELINGEN Heath: vijf maal onaanvaardbaar' yiJFMAAL sprak de Britse minis ter Heath gisteren bij zijn bespre kingen met de ministers van de Europese Econom. Gemeenschap te Brussel het onaanvaardbaar uit over de eisen van de Euromarktlanden be treffende de aanpassing van het Britse landbouwbeleid aan dat van de Euromarkt. Onverrichterzake ging men uiteen en Heath noemde de houding van de zes Euromarkt landen „zeer teleurstellend". Deze laatste zoeken nu een compromis voorstel. Tweemaal hadden de E.E.G.-landen af zonderlijk vergaderd en eenmaal met de Britten, doch tevergeefs. De belangrijk ste twee meningsverschillen zijn het ver langen van de zes, dat Engeland zijn subsidies aan de landbouwers afschaft en hun voorwaarde dat Engeland niet langer dan tot 1970 de tijd zal krijgen zich geheel aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan te passen. Wat de subsidies betreft, verlangen de zes, dat Engeland zijn subsidies aan d« boeren vervangt door een aflopend stel sel van consumentensubsidies. Wat de overgangstijd betreft, verlangt Engeland een tijd van zevenerahalf jaar, evenals de E.E.G.-landen hebben gehad, doch hier tegen hebben de zes overwegende be zwaren daar dit een precedent zou kun nen worden voor elke nieuwe toetreding. Bovendien verlangen de zes dat de Brit ten in de overgangstijd hun beleid gaan afstemmen op de landbouwpolitiek van de Euromarkt, terwijl Engeland baas in eigen huis wil blijven. Hiervan duchten de zes, dat Engeland na afloop van het tijdvak niet gereed zal zijn. Vernomen wordt dat de zes donderdag- Geen visa nodig in Nieuw-Guinea wel onderdak Naar wij van de zijde van de K.L.M. vernemen, heeft de immigratiedienst van de Untea (het tijdelijk bestuur der Ver enigde Naties in Nieuw-Guinca) ver klaard dat voor Nederlanders en Indo nesiërs, die westelijk Nieuw-Guinea wil len binnenkomen, geen visa zijn vereist Wel moeten zij voorzien zijn van een geldig inentingsbewijs tegen pokken en cholera. Van bevoegde zijde in Den Haag wordt bevestigd dat Nederlanders die een geldig paspoort bezitten, de nodige injecties hebben gehad en voor eigen on derdak kunnen zorgen, in Nieuw-Guinea kunnen worden toegelaten. ond op Belgisch initiatief een compro mis hebben uitgewerkt om Engeland toe tc staan, daar waar consumentensubsi dies op bezwaren zouden stuiten, bij w(jze van overgang subsidies toe te ken- lan de boeren. Dit zouden dan be paalde toeslagen zijn, terwijl Engeland thans uitgaat van volledig gegarandeer de produktieprijzen. Het doel moet echter verwezenlijking van het gemeen schappelijk landbouwbeleid ook voor En- scherpste kanten nu af, het gaat op pra ten aan, hetzij rechtstreeks tussen beide partijen hetzij v'a de secretaris-generaal der Verenigde Naties. De waarheid gebiedt te erkennen, dat dit conflict van heel wat groter nroportie is dan het vorige waarin Oe Thant werd betrokken, nameliik dat om N'euw-Gui- nea. Waarmede wij niet gaarne beweerd willen hebben, dat het toen ging om iets van wein'g belang. Het cnnfl'ct heeft reeds in zoverre zui verend gewerkt, dat Chroesjtsjef thans enige d'ngen duidelijk zijn geworden waarovr hij tot dusver misverstand koes terde. Hij he»ft z«ch vergist in de Ameri kaanse here'dhe'd to* doortassen. De aan- wericheid van d'e bere'dheid tot door tasten is inmiddels gebleken. Chroesjtsjef is voor oen muur komen te staan. De weg die hü bewandelde was een doodlopende weg. Alleen de wog terug is hem gelaten. Niet dat he* conflict nu de wereld uit is het is zelf volop present. Maar het zal met andere wapens moeten worden uit gevochten. Het zal erop uitlopen, dat naar een herstel van het moeizame, doch door Chroesi*sjef verboorde evenwicht ge streefd gaat worden. Voor de Rus houdt het de les in. dat hij in het vervolg de handen Uever nie* n*ar het Amerikaanse halfrond kan u'tstrekken. De nositie van Kennedy is onmiskenbaar sterker geworden. Al dadelijk in eigen land. Hij had voor het treffen van zijn ingrijpende maatreeelen een verkiezings- toernee moeten onderbreken. Reeds was hem ten kwade geduid, dat hij zich in spannende da een op het verk'ezingsoad begeven had. Zijn jongste pol'tiek echter zal hem verkiezingswinst opleveren, en hii had haar nodig. Maar ook buiten Amerika heeft Kennedy aan gezag gewonnen. Stellig ook bij Chroesitsief. Deze kan ziin aanvankelijke, onjuist gebleken kiik wel laten varen. De vermeende besluiteloosheid van de jonge Amerikaanse president is een misrekening geweest, en zo er al van aarzeling sprake was. dan zal het resultaat van ziin jong ste politiek Kennedy in zijn vastberaden heid ongetwijfeld schragen. Het gezag van Kennedy zal ook rijzen in de wereld der neutralen. De grootste on der hen, Nehroe, verkeert in deze dagen in een pijnlijke positie tegenover commu nistisch China. Ook hij heeft nu fouten moeten toegeven in zijn tot dusver ge voerde politiek. Wie in de huidige we reldsituatie neutraal wil zijn. doemt zich zelf tot zwakheid. Nehroe ervaart het thans aan den lijve. Naar de bekende Engelse uitdrukking gaan de eerstkomende tijd zowel Chroesj tsjef als Nehroe door het leven als man nen die door de opgedane ervaringen droe ver zijn geworden, maar naar wij thans hopen ook wijzer. MÉNSEN DIE HET GOED BEKIJKEN KIEZEN ARISTONA EUROVISIE ZONDAG 28 OKTOBER JUMPING AMSTERDAM Internationaal Concours Hippique J?EN tront met vrij intensieve regen ■-* bereikte vanmorgen de Nederlandse kust. De regen intensiteit werd nog ver hoogd door kleine storingen, die uit dc Golf van Biscaye naar het noordoosten trékken. Achter het front nadert een rug van hoge luchtdruk, waarbij noordelijke winden veel koudere, maar ook drogere lucht aanvoeren. Op de Oceaan is de de pressieactiviteit vooral in 't zeegebied bij IJsland toegenomen, maar voordat deze van belang wordt voor het weer in West- Europa ral de rug van hoge luchtdruk een tijdelijke weersverbetering brengen. Daarbij zal het front vanavond in zuide lijke richting het gehele land passeren. Daarna breiden zich opklaringen over onze omgeving uit. In de aangevoerde lucht Kunnen boven zee enkele buien die later landinwaarts drijven. Tendens dalend De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Lagere temperaturen overdag met krach tige tot matige wind uit noordelijke rich- HET WEER CV EUROPA tingen. Aanvankelijk zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen regen. Later op- Rapporten hedenmorgen zeven uur klaringen, maar ook in hoofdzaak in de kustprovincies enkele regen, of hagel- Een produkt van de Sikkens Groep. J^EDELJKO BIASOL krijgt De 63 jaar oude handarbei- tal van brieven uit alle der uit Vodnjak een dorp in delen van de wereld. Dc Slovenië krijgt zelfs brieven meeste van deze brieven be- van eminente instellingen en vatten een en hetzelfde ver- beroemde artsen- Dat te een zoek de schrijvers willen gevolg van zijn enorme eet- vlees na zijn dood zijn stoffelijke lust. Hij verorbert dagelijks leum of geraffineerde ofie resten kopen. 15 tot 20 kg voedsel. werken. Hij houdt niet van Op het ogenblik kookt hij, fruit of groenten. wanneer hij erg hongerig is, Nedeljko placht brood, be- een heerlijk soepje met een Voor zijn ontbijt eet hij smeerd met smeerolie, te pond cement erin, dat staat dertig rauwe eieren met eten toen hij een jongen was. binnen tien minuten op tafel. Hij eet zijn In die moeilijke dagen, voor Als hij uitgaat heeft hij al- drinkt petro- de oorlog, moesf hij echter tijd kilo's levensmiddelen bij van alles eten, tot slangen zich. Hij houdt van de win- schaal zijn voedsel naar binnen te toe- termaanden en is nooit ziek. emptr s? £r i s 5è Kill Helsinki Stoekh.. 7-zw 6 14 12 'a windstil 14 -2 w 2 14-3 windstil 17 4 nnw 3 2! 15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1