Jlieuiue £riJts dje (Courant Ontspanning in de kwestie-Cuba Bakkers nemen risico's bedrijfssluiting van Commentaar Yan welke spijzen bleef u zoal af? RUSSISCHE SCHEPEN KWAMEN NIET Chroesjtsjef schijnt voorzichtige koers te willen varen Twee om huizen in brand 20.000 gulden Negatie van prijsstop Meisje in hand gebeten: schoot kat dood agent Nobelprijs voor Steinbeck vsmuras asüwsst s#SJ KSTS-3 sS&S DONDERDAG 25 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2.80 per maand; 0,65 per week Drieënveertigste jaarpang no. 12615 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stontvasttcf) is abeblma tnfn hert in letjljenspotf bintjes sprintjes TAE INTERNATIONALE SPANNING is sinds gistermiddag aanzienlijk verminderd. De eerste van de 25 Russische schepen, die Cuba na derden, lijken hun koers te hebben gewijzigd (al bestaat daarover nog geen zekerheid, omdat de Amerikanen voorlopig geen inlichtingen meer ver schaffen). Chroesjtsjef ziet zich blijkbaar gedwongen een zeer voorzichtige koers te varen en heeft in een brief aan Kennedy (waarin hij weer de no dige dreigementen uitte) geschreven over stappen om de wereldvrede te verzekeren". Het is niet bekend of hij een topgesprek heeft voorgesteld. Dit laatste deed hij wel in een uitvoerige brief aan de Britse filosoof Bertrand Russel. Daarin zei hij dat „een topconfe rentie nuttig zou zijn om alle kwes ties te bespreken, en de dreiging van (Van onze speciale verslaggever) OM zich twintigduizend gulden toe te eigenen, heeft de 32-jarige A. D. uit Lutten bij Hardenberg twee huizen in brand gestoken. In het ene huis woonde hij zelf, in het andere en aangrenzende huis woonde zijn vader. Beide woningen brandden tot de grond toe af. D., die incasseerder van een coöperatieve landbouwbank is, viel aanvankelijk onder geen enkele verdenking. Toen buren hem zon dagmiddag waarschuwden dat z'n huis in brand stond, zat hij rustig aan tafel met z'n kinderen een spelletje te spelen. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!llllllllll!lll Onmiddellijk nam hij ijverig aan het reddingswerk deel, en stelde nog heel wat van z'n meubilair in veiligheid. Toen hij na het blussingswerk aarzelend over twintigduizend gulden begon te spreken, die hij boven op z'n slaapkamer onder een matras zou hebben gestopt, begon de postcommandant van Lutten hem te wantrouwen, temeer omdat, na een on- derzoek, geen spoor van de verdwenen bankbiljetten was te vinden. Nieuws in één oogopslag Premier Chroesjtsjef heeft in een brief aan de Britse filosoof Russell ge sproken over een topge sprek met president Ken nedy. De Russische sche pen die onderweg waren naar Cuba, schijnen hun koers te hebben veranderd. Oe Thant heeft de betrok ken partijen gevraagd on middellijk onderhandelin gen te beginnen. De Indische regering is bereid met communistisch China besprekingen te voe ren, indien de Chinezen zich terugtrekken op de stellingen in het grensge bied, die zij voor 8 septem. ber innamen. In New Delhi is medegedeeld dat op nieuw een Indische post in handen van de communis ten is gevallen. In het blok van de vijf voornaamste Franse poli tieke partijen die gekant zijn tegen het plan van president De Gaulle tot rechtstreekse verkiezing door het volk van een pre sident, is een scheur ont staan. Een aantal politici heeft zich gedistancieerd van hun partijbestuur, dat opwekte tot neen-stemmen op zondag a.s. Morgen houdt De Gaulle zijn laat ste rede via radio en tele visie. In het Vliegenbos te Amsterdam heeft een agent van politie gisteren een kat doodgeschoten, die kort daarvoor een meisje in de hand had gebeten. De directie van de Ned. Spoorwegen heeft alle ver voer van honden en katten per trein verboden. De regering heeft voorts het houden van tentoonstellin gen, keuringen, verkopin gen en markten van hon den en katten verboden. Het ziet ernaar uit, dat de werknemersorganisaties in het bakkersbedrijf met name in de grote steden zullen overgaan tot sta kingsacties, indien de bak kerspatroons zouden wei geren in te gaan op de looneisen van de werkne- O Staatssecretaris Jansen heeft in de openbare ver gadering van de Tweede Kamercommissie voor O., K. en W. medegedeeld, dat het niet mogelijk zal zijn voor 1965 een verlenging van de leerplicht in te voe ren als gevolg van het ont breken van voldoende leer krachten, schoolruimte en vormen van onderwijs. Hij kondigde de spoedige in diening aan van een wets ontwerp tot invoering van een arbeidsverbod voor 14- jarige jongens. Op het politiebureau in Hardenberg werd D. nog diezelfde middag danig aan de tand gevoeld, doch hy bleef bij z'n verklaring niets van de oorzaak van de brand af te weten. Zonder 't te weten, kwam zijn vrouw echter met belastend bewijsmateriaal aandragen. Toen zy 's avonds op het politiebureau informeer de, waarom haar' man nog steeds werd vastgehouden, liep een agent achterom om de i-uto, waarmee ze gekomen was, te onderzoeken. In het dashboardkastje vond hü direct al een portefeuille met b]jna 22 000 gulden, die tussen de auto papieren was gestopt. De niets vermoedende vrouw reed naar huls. Haar man viel bijna onmiddellijk daarna door de mand. Hij bekende eerst het huis van z'n vader in brand te heb ben gestoken door over de kachel in de huiskamer er was niemand thuis een emmer benzine te gieten. Toen het vuur oversloeg, had hij op z'n eigen zol der nog eens een emmer benzine uitge stort. D. is thans opgesloten in het huis van bewaring te Almelo. een kernoorlog weg te nemen' Voorts heeft Oe Thant, secretaris generaal van de V.N. de betrokken partijen gevraagd, onmiddellijk on derhandelingen te beginnen. Chroesj tsjef verzocht hij twee of drie weken wapenzendingen naar Cuba te sta ken. Castro zou gedurende die tijd de bouw van grote militaire instal laties stop moeten zetten en Kennedy zou in die periode de gedeeltelijke blokkade van Cuba moeten ophef fen. Wat de Russische schepen betreft deze lijken zich ergens verzameld te hebben, wellicht om te wachten op In structies. Vast staat, dat de zes schepen, die Cuba gistermiddag om drie uur De Cubaanse premier Fidel Castro, zoals hij dinsdag voor de televisie in Havanna de Ameri kaanse blokkade zeeroverij noemde en de bewapening van zijn land defensief. (toen de blokkade-maatregelen van kracht werden) het dichtst waren gena derd, hun koers hebben gewijzigd en niet z(jn teruggekeerd. Een Pools schip is doorgevaren. Wellicht wil Chroesjtsjef de Amerikaanse vloot eerst confronteren met een schip van een satellieteiland, teneinde een rechtstreekse krachtmeting tussen Amerika en Rusland te vcrmM- den. Ook is de mogelijkheid niet uitge sloten. dat de 25 Russische schepen ge zamenlijk zullen trachten, de Amerikaan se blokkade te doorbreken. De koersverandering door zes Russi sche schepen behoeft noodzakelijkerwijs niet te betekenen, dat de Russen Inbin den, als is men in Washington deze me ning toch wel toegedaan. De mogelijkheid blijft bestaan, dat de Russen meer tiid willen hebben om te beslissen hoe hun reactie zal zijn en zich od eventuele te genmaatregelen voor te bereiden. Intussen zetten de Amerikaanse gene rale staven de bestudering voort van an dere maatregelen dan een blokkade, ni invasieplannen. Er zijn verscheidene plannen uitgewerkt om aan alle militai re situaties het hoofd te kunnen bieden. Dit is officieel in Washington medege deeld. Ieder denkbeeld over een ak koord, waarbij de Verenigde Staten be- paalde raketbases rondom de Sowjetunl* zouden ontmantelen, in ruil voor de ont manteling van de Russische bases op Cuba, is in Washington van de hand ge Om hun besehuldigingen kracht bij te zetten, heeft de Amerikaanse regering vier nieuwe foto's vrijgegeven, die nog meer van de Russische raketbases od Cuba laten zien dan de tot dusver ge publiceerde. Op een er van kan men ook een bunker voor het opslaan van kernladingen onderscheiden. Op Cuba bevinden zich nu ongeveer tien raket bases, gelegen bij de steden Guanajay, Remedios, San Christobal en Sagua La- grande. Elke basis beschikt over onge veer vier lanceerinstallaties. Op het eiland bevinden zich meer dan dertig raketten en meer dan twintig lichte straalbommenwerpers van hc. type üjoesjin 28. Het aantal Russen op Cuba bedraagt tenminste 5000. Samen met de Cubaanse strijdkrachten staan zij onder leiding van Russische generaals. Naar aanleiding van het voorstel van Oe Thant is van Amerikaanse zijde ver klaard, dat de Ver. Staten erop zulleD blijven staan, dat de Verenigde Naties ln de onderhandelingsperiode controle ren moeten, of de wapenverschepingen naar Cuba inderdaad worden gestaakt ea de bouw van de militaire bases op het eiland zelf inderdaad wordt stopgezet. Oe Thant had namelijk opgemerkt, dat het kortzichtig zou zijn, als partijen al verzekeringen ten aanzien van het eind resultaat zouden vragen, voordat de on derhandelingen begonnen zijn. Voor een uitvoerig verslag over de zit ting van de Veiligheidsraad, het voor stel van Oe Thant en de brieven van Chroesjtsjef zie men pagina 5.). Deze foto's, gisteren door het Amerikaanse ministerie van Defensie vrijgegeven, tonen twee Sow jet-schepen, op weg naar Cuba uit de lucht gefotografeerd. Volgens Washington vervoeren de schepen lichte straalbommenwerpers in houten kisten. Op de onderste foto kratten met rompen van Hjoesjin 28 (Beagle) bommenwerpers op het dek. De schepen koersten de Amerikaanse blokkade tegemoet. Hogere lonenhogere prijzen (Van onze soc.-econ. redactie) T7"OOR volgende week vrijdag zul- len de werkgevers in het bak kersbedrijf moeten antwoorden op de wensen van de werknemers tot verbetering van de arbeidsvoor waarden. De werknemers zijn voor lopig bereid genoegen te nemen met een geleidelijke verkorting van de arbeidstijd tot 45 uur per week (ge spreid over de periode van 1 no vember tot 1 mei van het volgend jaar), met een toeslag van 25 pet. op de lonen voor werken op zaterdag, een loonsverhoging in overeenstem ming met de gematigde trend en verbetering van de pensioenvoor- waarden. Indien de bakkers op deze voorwaar den „neen" zouden antwoorden, dan moet verwacht worden dat de werknemers organisaties met name in de grote ste den van het land zullen overgaan tot stakingsacties. De werknemers zijn het wachten moe. Er bestaat reeds een grandioos tekort aan arbeidskrachten, alleen omdat de materiële arbeidsvoor waarden in het bakkersbedrijf zo on gunstig zijn. Zo moet bijv. op zaterdag veelal li uur gewerkt worden. De werk nemersorganisaties menen dat nu de maat vol is. Verwacht moet worden, dat vooral on der druk van de dreigende acties de grote broodfabrieken, die hun afzet vin den in de grote steden, de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers niet zullen afwijzen. Maar deze extra kosten zullen ergens vandaan moeten komen. Veilig kan ver ondersteld worden, dat vele bakkers in liet land toch wel de prijs zullen nemen, waarop zij menen recht te hebben al wil de minister dan officieel geen ver dere verhoging van de broodprijs toe staan. De Ned. Bakkerystichting heeft al geweigerd de bakkers te adviseren de broodprijsverhoging te beperken tot één cent per brood. Geconstateerd is. dat de consument over het algemeen de grotere prijsverhoging niet eens opmerkt. bakker af. Op de vraag, hoeveel het brood kost, moeten vele huisvrouwen hei antwoord schuldig blijven. De bakkers lopen het risico van een proces-verbaal en een procedure voor de economische politierechter. De con sequentie hiervan zou bedrijfssluiting kunnen betekenen, maar de stemming onder vele bakkers is op het ogenblik dat men dit risico op de koop toe neemt, want met verlies wenst men niet te werken. Van werknemerszijde werd ons nog opgemerkt, dat de werktijdverkorting in het bakkersbedrijf alleen zin heeft indien het tot een bakloze dag komt. In het andere geval betekent werk tijdverkorting alleen het maken van meer overuren. Als bakloze dag komt naar him mening het meest in aan merking de maandag. Voor de zoge naamde broodjeswinkels e.d. zouden alleen uitzonderingsbepalingen ge maakt dienen te worden. Geen hond of kat meer per trein teren met een goedgemikt schot in het Vliegenbos in Amsterdam- Noord een kat, die een school meisje in beide handen had gebeten, doodgeschoten. Het meisje was na de beten door de G.G. en G.D. ver bonden en ging samen met een agent naar het Vliegenbos terug. Zij wees de kat aan en de agent maakte een einde aan het bestaan van het De commissarissen van de Koningin in Noordholland en Utrecht hebben be paald. dat de in een aantal gemeenten getroffen maatregelen om de hondsdol, heid te weren, dan wel te bestrijden, voortaan voor de gehele provincie zullen gelden. De honden moeten zodanig wor den opgesloten of aan de lijn gehouden worden, dat zy niet bij andere honden .kunnen komen. Loslopende honden kun nen door de politie worden gedood. De directie van de N.S. heeft besloten om elk vervoer van honden of katten per spoor te verbieden. Deze maatregel wordt onmiddellijk van kracht. Een uit zondering wordt gemaakt voor blinde- geleidehonden. terwijl voorlopig de uit het buitenland komende honden nog naar hun plaats van bestemming zullen worden gebracht. De regering heeft ook twee maatrege len genomen om de verbreiding van de hondsdolheid tegen te gaan. Zo is het met ingang van vandaag verboden hon den en katten uit Amsterdam naar elders De Nobelprijs voor letterkunde is andaag toegekend aan de 60-jarige Amerikaanse schrijver John Stein beck. Kind viel in schaar Een dx-iejarig zoontje van de landbou wer D. Land te Zalk (gemeente IJssel- muiden) is gisteren gevallen met een schaar in de hand en daarbij dodelijk ge wond. De schaar trof de halsslagader het kind. dat tijdens het vervoer een ziekenhuis in Zwolle tenge volge van bloedverlies stierf. Dit geldt niet voor geleide- honden. Het houden van keuringen, ten toonstellingen, v -kopingen en markten voor deze dieren Is niet langer toegestaan. Een eerste gevolg van de maatregel is, dat een internationale hondententoon, stelling op 9 december in Utrecht waarbij honden uit heel de wereld is afgelast. In Amsterdam blijkt, dat het aantal in behandeling zijnde patiënten mindert. In totaal zijn er nog 204 geïnjecteerd. Het bestuur van de „Sophiavereniging tot bescherming van dieren" heeft een bedrag van 5.000 gulden ter beschikking gesteld tot inenting van honden tegen hondsdolheid. Vermelden we nog enkele gevallen. In Tilburg is een meisje door een hond ge beten. De hond is in observatie genomen. In Assen mogen de honden niet meer los lopen. In Weesperkarspel heeft een hond, die ondanks het uitgevaardigde verbod niet aan de lyn werd gehouden, een 13-jarig meisje gebeten. De hond is door de rijks politie van Weesperkarspel na overleg met de inspecteur van de veterinaire dienst in quarantaine genomen en tegen de eigenaar is uiteraard proces-verbaal opgemaakt, evenals tegen enige andere inwoners van Weesperkarspel. die hun hond los lieten lopen. TN DEZE DAGEN blijkt, hoe de wereld leeft onder de merkwaardige beschut ting van de atoombom. Deze toch is het die zelfs in de grootste spanning verhin dert dat de oorlog uitbreekt Reeds de aanwezigheid van de atoombom heeft een weerhoudende kracht en werking. Dat Chroesjtsjef zich op Kennedy ver keken heft. is duidelijk. Van deze had hij destijds uit de besprekingen te We nen het beeld meegenomen als van een aarzelend cn in feite besluiteloos man. In werkelijkheid zal men moeten aan nemen. dat Kennedy meer door scrupules wordt geh:nderd dan Chroesjtsjef. Juist toch het onderkennen van de ernst van de 'cestand heeft hem bedachtzaam ge maakt. En hier dan heeft Chroesjtsjef zich ver gist. Achter een rookgordijn van vrien delijke woorden en onder de suggestie dat hij de Amerikanen in vrede hun verkie zingsstrijd zou laten voeren, is hij op Cuba zelf op een fatale wijze actief ge worden. Maar het resultaat is, dat de Amerikanen, die de schrik om Pearl Har bour, het Japanse verraad, nog in de be nen hebben, zich tot het uiterste gefopt achten, zozeer dat nu ook alle vermeende aarzeling verdwenen is. Wat Chroestsjef met zijn bedenkelijke activiteit heeft voorgehad? Mogelijk heeft hij de naar zijn gevoelen aarzelende Ken nedy onverhoeds van zijn stuk willen brengen. Daarnaast heeft hij een wig wil len drijven in het Amerikaanse halfrond. De ingrijpende Amerikaanse reactie is uit dit bovenstaande te verklaren. Chroesj tsjef heeft het moeizaam gegroeide even wicht verstoord. Hij zal zijn draai moe ten nemen, schreven we gisteren. Terwijl we dit schrijven in de morgen uren van donderdag: is hij kennelijk bezig zich te beraden. In dit verband valt het op, dat het tijdstip van het ingaan van de blokkade blijkbaar met zorg is geko zen, te weten geruime tijd voordat een Russisch schip de omgeving van Cuba naderen zou. Dit kon Chroesjtsjef de kans op enige bezinning laten. Er zijn aanwij zingen, dat hij het zo ook heeft begrepen. De bezorgdheid is algemeen. De uitweg wordt nu gezocht in een gesprek aan de top. Dit zal niemand onwelkom kunnen zijn. Van nut zal daarbij zijn dat Chroesj tsjef intussen de overtuiging moet hebben gekregen, zich omtrent zijn tegenstander in het Westen een waanvoorstelling te hebben gevormd. i het gesprek ""A T\E depressie die een restant is tropische cycloon Ella is tussen IJs land en Groenland door naar Noord- Noorwegen getrokken. De erbij beho rende drukdalingen breidden zich over Engeland en midden Europa uit, waardoor de wind uit zuidwestelijke richting is toegenomen. Intussen is het front van de depressie dat vergezeld gaat van een vrij brede regenzone tot de ingang van Het Kanaal genaderd. Het wordt wat ver traagd, maar waarschijnlijk bereikt het vandaag de Nederlandse kust. In ver band hiermee nemen de regenkansen ook reeds voor het koufront toe: doordat op de Oceaan de westcirculatie zich herstelt zal de weerstoestand in het algemeen een herfstachtiger karakter verkrijgen. De Bilt venvacht tot vrijdagavond: Veel bewolking met tijdelijk enige regen. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en west. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 26 oktober: zon op 7.22, onder 17.25; maan op 4.47, onder 17.11. 20 oktober: nieuwe maan Tendens dalend HET WEER CM EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Z°UDT met k""sje Waarschijnlijk zal het nog honderd personen die i„ het tyfus te hebben, overigens nen dat aan de maalttid willen aangeven, welke J'Zn V' J a™," dc" maand heb- een betrekkelijk onschuldige heeft deelgenomen en omdat spijzen u niet hebt gebruikt?" „"eS^UMhik doeTwordtn /«"reds?T" f™ 1°™ Van ï''k,t- "aar verwacht uit deze groep Het zal „ie, dikwijls voorko- ÏLÏT! "J".".." '«trouwbare solistische ge- spijzen niet dikwijls men, dat men na een feest maal een vragenlijst krijgt kund»ee hoofdinspectie van nieuwe papierfabriek in Gen- ee-'"\as voor de genees- S 'v'aTdïlS^3TS .«vma^ni» ontvang De geneeskundige inspectie 15 12 0.3 vindstil 16 -3 windstil 25 13

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1