ïlictttuc £eiJtsri)c GTourartl VANDAAG REEDS EERSTE CONTACT Commentaar Verwachting (na ingaan blokkade van Cuba): VS houden honderd schepen bij de hand Al in Cubaanse wateren Vertraging door zeerecht Gisteren nog twee in Havanna Vaccinatie aanbevelen voor alle honden? Westberlijners aan het hamsteren Gromiko over vredesverdrag C »||A Kabinet bijeen WOENSDAG 24 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12614 Géén zoete broodjes CHRIST ELIJK-NATION AAL DAGBLAD „Stuntwsttcli is gheblmn mgn bert in legyeospoei" Zie pagina 7 Vieuws in één oogopslag De blokkade van Cuba zou vanmiddag om drie uur ingaan. Een Ameri kaanse vloot van circa honderd schepen ligt ge reed om vrachtschepen van het communistische blok, die met goederen op weg zijn naar het eiland, aan te houden en te door zoeken. In het uiterste ge val mogen deze schepen tot zinken worden ge bracht. 0 In West-Berlyn zijn velen begonnen met het inslaan van voedsel voor het ge val de Russen het stads deel willen blokkeren als tegenzet voor de Ameri kaanse blokkade van Cu ba- Vooral suiker, vermi celli en ingeblikte voe dingsmiddelen worden ga- kocht. Premier Nehroe heeft 't verzoek van premier Chroesjtsjef om het vuren te staken en onmiddellijk onderhandelingen met Pe king-China te beginnen, van de hand gewezen. India zal pas gaan praten, als de Chinezen zich uit India hebben teruggetrok ken. In Amsterdam zijn nu 325 mensen in behande ling genomen in verband met hondebeten. Het aan tal door de politie gevan gen en in quarantaine ge zette honden bedraagt mo menteel 35. De opsporing van 63 honden is verzocht. Zij hebben in de loop van de laatste weken men sen gebeten. De staatssecretaris van defensie, luitenant - gene raal b. d. Calmeyer, is van oordeel, dat het rapport van de Hervormde synode over het vraagstuk van de kernwapens oproept tot 'n massale dienstweigering en dus tot overgave- Hij meent, dat het rapport de leger- en luchtmachtpredi kanten in het algemeen en de Hervormde predikan ten onder hen in het bij zonder in een ernstige conflictsituatie kan bren gen. Het waterpeil op de ri vieren daalt nu de re gen uitblijft steeds meer. De vrachtprijzen stijgen, omdat de schepen niet vol ledig bevracht kunnen wor den. Als gevolg van deze situatie krijgen de Ned. Spoorwegen steeds meer goederen te verwerken. TAE BLOKKADE VAN CUBA is een fei geworden. In de loop van de namiddag kon worden verwacht, dat de Amerikaanse marine gedwon gen zou worden, het eerste van de ongeveer 25 Russische vrachtschepen die onderweg zijn naar Cuba, te onderscheppen. Vanmiddag om drie uur werd de blokkade van kracht. Gewapende Amerikanen zijn op een vloot van ongeveer honderd schepen gereed de schepen te doorzoeken. De in- spcctiegroepen zijn samengesteld uit leden van de marine en mariniers in speciale dienst. De Marine heeft opdracht zo weinig mogelijk geweld te gebruiken, maar als het noodzakelijk wordt geacht zo veel mogelijk geweld te gebruiken, hetgeen betekent dat een schip eventueel tot zinken gebracht kan worden. Vele van de Russische schepen zijn Cuba al dicht genaderd. De mogelijk heid was niet uitgesloten, dat één of meer van deze vaartuigen in de Cu baanse wateren zou zijn, voordat de blokkade van kracht was. De Russi sche vrachtschepen varen achter elkaar met wisselende tussenruimte. Minister van defensie McNamara, die deze mededelingen deed, weigerde zich uit te laten over de positie van Russische oorlogsschepen in het gebied van de Atlantische Oceaan en speciaal van de Caribische Zee. President Kennedy gelastte gisteravond in een proclamatie de blokkade ten einde „te verhinderen dat raketten, bommenwerpers en andere aanvalswa pens uit de Sowjetunie Cuba binnenkomen". Hij heeft voorts een speciale commissie in het leven geroepen van leden van de Nationale veiligheidsraad, die dagelijks met hem de ontwikkelingen rondom de kwestie Cuba zal be spreken. De vertraging bij het in werking treden van de blokkade is een ge volg van het feit, dat volgens het internationale recht een dergelijke maatregel aan de zeevarende landen moet worden aangezegd. De Amerikaanse recht banken staan open voor alle partijen, die zich in hun rechten aangetast voelen. Twee Russische vrachtschepen zijn gisteren nog in Havanna binnengelopen. Zij kwamen blijkbaar uit andere Cubaanse havens en waren licht beladen Sinds hun aankomst wordt rekening gehouden met de mogelijkheid, dat alle Russische schepen in Cubaanse wateren opdracht gekregen hebben, in Havan na samen te komen om een konvooi te vormen. Een korvet van de Cubaanse marine patrouilleerde ongeveer een mijl uit de kust, terwijl nog drie luchtdoel kanonnen bij de haveningang werden opgesteld. Te Havanna is niets bekend over de Russische schepen, die naar Cuba onderweg zijn. dienst zullen worden opgeroepen. Dit zal echter afhangen van de komende ont wikkelingen. Diensttijden Intussen heeft Menamara krachtens een order van Kennedey de diensttij den bij de marine en het mariniers- korps met maximaal een jaar ver lengd. De Ver. Staten moeten de be schikking hebben over de manschap pen, die nodig zijn voor de uitvoering van de blokkade en voor versterking van de Amerikaanse marinebasis op Cuba. Er worden echter nog geen maatrege len genomen om grote aantallen reser visten onder de wapenen te roepen. Wel zijn er aanwijzigingen. dat reservisten, bestemd om ongeveer 40 torpedoboot ja gers te bemannen, alsmede een aantal jachtpiloten van de nationale garde, op een nader te bepalen tijdstip in federale Vragen aan ministers: TV7AAROM is nog niet algemeen bekend gemaakt, dat elke dierenarts een hond of kat een injectie tegen hondsdolheid kan geven, waar door zij niet vatbaar zijn voor deze gevreesde ziekte en geen gevaar opleveren voor mens en dier? Acht men de tijd niet gekomen om alle hondenbezitters in Nederland het injecteren aan te raden? Dit heeft het Tweede-Kamerlid mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra (v.v.d.) schriftelijk gevraagd aan de ministers van sociale zaken en van land bouw en visserij. „Kunnen de ministers mededelen of thans afdoende aan onze grenzen wordt gecontroleerd of alle warmbloedige dieren tegen hondsdolheid zijn ingeënt?", zo wil zij voorts weten. Thans zijn 325 Amsterdammers in behandeling in verband met hondebeten. Dit deelde gistermiddag de G.G. en G.D. van Amsterdam mede. Het aantal door de politie gevangen en in quarantaine gezette honden bedraagt thans 35. Deze dienst heeft nu de opsporing verzocht van in totaal 63 honden, waar van bekend is, dat zij mensen hebben gebeten en wier signalement door het gemeentelijk bureau voorlichting is gepubliceerd. Een 19-jarige student uit Leiden meldde zich gisteren ih het politiebureau Warmoesstraat in Amsterdam met de mededeling, dat hij de avond tevoren omstreeks zeven uur op de boulevard te Noordwijk aan Zee door een los lopende zwarte poedel in zijn linkerkuit was gebeten, waardoor een bloe dende wond was ontstaan. De student had de naam van de eigenaar van de hond opgenomen. Omdat deze een Amsterdammer bleek te zijn, deed de stu dent aangifte bij de politie. Hij heeft zich onder behandeling gesteld van de geneeskundige dienst. Ook in Apeldoorn bevinden zich twee honden in quarantaine. Deze dieren hebben in de afgelopen dagen enkele mensen gebeten, maar konden dank zij de verspreide signalementen vrij spoedig worden opgespoord. Zij worden thans onderzocht, maar tot dusver zijn geen verschijnselen van hondsdolheid gesignaleerd. Er zou nog geen reden tot ongerustheid zijn en geen aan leiding de door de honden gebeten mensen te vaccineren. Ook in Amersfoort bestaat geen reden tot ongerustheid. Toch heeft de burgemeester de bevolking erop gewezen dat de honden uit voorzorg aan de lijn moeten worden gehouden. Mochten echter personen door een hond, kat of ander dier zijn gebeten, dan is het dringend gewenst zich onder medi sche behandeling te stellen, aldus de burgemeester. Een vermoedelijk hondsdolle hond moest door de politie worden gevangen en naar het gemeentelijk abattoir worden gebracht. In geen geval gaan de zieke dieren naar het asiel van de dierenbescherming. Mocht er een be smette hond in het asiel komen, dan moet dat voor honderd dagen worden gesloten en dat zou het einde van de plaatselijke dierenbescherming beteke nen. Om besmetting te voorkomen is het asiel te Amersfoort voor zwerf honden gesloten. De minister vertelde ook. dat hU in structies heeft gegeven, Russische tran sportvliegtuigen tegen te houden, die op weg naar Cuba zouden zijn. Hij niet op welke wijze: Er waren in de af gelopen maanden slechts vier Russiscoe transportvliegtuigen op Cuba seland. De minister weigerde eveneens te zeggen, wat er zal worden gedaan, als de Russen duikboten gaan gebruiken om de wapens over brengen. Het Amerikaanse moederschip voor atoomduikboten, Proteus, heeft vanoc'n- tend vroeg zijn basis in Holy Loch (in Schotland) verlaten, nadat de beman ning onverwacht van verlof was terug geroepen De Amerikaanse marine wei gerde te zeggen, waarheen het schip was vertrokken. Het is echter duidelijk, dat het in de richting van Cuba vaart. En de Russen Chroesjtsjef is gisteravond in gezel schap van andere regerings- en partij leiders in het Bolsjoitheater in Moskou geweest, waar de opera „Boris Goedo- nof" van Moessorgski werd opgevoerd. Men zon daar uit kunnen opmaken, dai de Russische premier zich niet zozeer over de Amerikaanse maatregel op windt, als hij gisteren en vandaag heeft doen voorkomen (Zie vervolg pagina 6> Uit vrees voor een blokkade reiden op een mogelijke blok kade van hun stad als een Russische maatregel tegen de gedeeltelijke Amerikaanse blokkade van Cuba, zijn bezig met het inslaan van voed sel. Een inkoper van het grote wa renhuis Kaufhaus des Westens ver klaarde, dat grote hoeveelheden Zojuist aangekomen mariniers op de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba klimmen in legerauto's om naar hun barakken of tenten te worden gebracht. (Telefoto). I voedsel, in het bijzonder suiker, ver micelli en ingeblikte voedingsmid delen, worden gekocht. „Ik zal speciale orders moeten plaat- sen om de voorraden aan te vullen, want de vraagt is te groot", aldus de inkoper. „Ik zou niet willen zeggen dat de mensen in paniek verkeren, ze nemen alleen maar voorzorgsmaatregelen", zo voegde hij er Tot nu toe hebben de communisten geen pogingen gedaan om bij de toegang van én naar West-Bcrlijn tusenbeide te komen. Het verkeer langs de autobaan naar Berlijn verloopt zonder moelijk- heden. Alleen kort na de rede van presi dent Kennedy hoopte het verkeer zich op bij de grenspost buiten Berlijn. De enige ongebruikelijke activiteit die uit Oost-Berlijn werd gemeld, was de aanwezigheid van patrouilles van het Russische leger bij de doorlaatpost in de Amerikaanse sector, Checkpoint Charlie. Tweemans patrouilles bewapend met ma chinepistolen liepen ongeveer 200 meter langs de oostelijke kant van de muur. Zelfs werden Rusisehe soldaten bij de muur gezien, wat niet meer is voorgeko men, sinds de spannende dagen na de dood van Peter Fechter. De blokkade van Cuba en alle conse quenties die daaruit kunnen voortvloeien was het onderwerp van gesprek in bier- lokalen, cafe's, bussen en trams. De Russische minister van buiten landse zaken, Gromiko, heeft een ont moeting gehad met Oostduitse leiders, waaronder Ulbricht. Het gesprek zou, volgens het Oostduitse persbureau ADN, betrekking hebben gehad op het sluiten van een vredesverdrag met Oost-Duitsland en de „normalisatie van de toestand in West-Berlijn". Zoals be kend, zeggen de Russen, dat zodra ëen vredesverdrag met de DDR is gesloten, automatisch een einde is gemaakt aan de westerse rechten in W.-Berlijn. Volgens het Amerikaanse i nisterie van defensie is dit tL-H luchtfoto, op last van president Kennedy gemaakt boven Cuba. Tussen de bossen is een raket basis waargenomen, links boven staan (in de inzet nog eens v groot weergegeven) acht beladen rakettentransportwagens op het terrein opgesteld. Meer n rechs de plaats voor lanceerin- richtingen, meer naar onderen een materiaalopslagplaats een tentenkamp voor de Rus. sische technici, die de leiding hebben bij de bouw van de basis nrUSSEN de machten van oost en west is na de tweede oorlog een situatie van een moeizaam evenwicht ontstaan. Er liep een grens die, ook wanneer zij on zichtbaar was, -niettemin merkbaar heten mocht. Zij liep over knelpunten, als bij voorbeeld Berlijn en Cuba. Het kon om Berlijn wel spannen, maar de onvermij delijkheid van de grens hield ten slotte ook de spanningen binnen de grens van het draagbare en toelaatbare. De ernst van het conflict om Cuba is nu. dat Chroesjtsjef daarginds deze onzicht bare doch nochtans merkbare grens van wat nog juist toelaatbaar heten mocht, heeft overschreden. Daarmede heeft hij een verschrikkelijk risico in het leven ge roepen. Het evenwicht, zo moeizaam reeds gehandhaafd, is op een bepaald punt verstoord. De vraag is. wat Chroesjtsjef hiermede heeft voorgehad. Ook in deze prille uren van de woensdagmorgen weten we nog niet, waarop het zal uitdraaien. In het bijzonder weten we niet. of de Rus zijn draai zal nemen. Toch lijkt dit on- vermijdeliik. Hij is degene die te ver is gegaan. Hij heeft het risico geschapen, ook voor zichzelf. Weliswaar heeft Kennedy, door heel de pijnlijke affaire in de publiciteit te bren gen. voor Chroesjtsjef de terugkeer niet vergemakkelijkt. Het zou nu eerst met recht een prestigestrijd kunnen worden, en deze behoren veelal tot de gevaarlijkste. Maar ook voor een terugtrekkende Chroesjtsjef heeft de publiciteit zekere voordeien. Niemand ter wereld wenst een oorlog, welnu, een retirerende Chroesjtsjef kan zich spoedig van een aureool van vredelievendheid verzekerd weten. De mensheid zal snel vergeten zijn, dat hij het was die de conflictsituatie had ge schapen. Maaris Chroesjtsjef zelf nog een vrij man? Eens heeft hij zich gebonden aan de avonturier Castro. Deze had uit zich zelf geen been om op te staan. Alleen samen met de machtige Rus kon hij het leven redden en zijn bestaan rekken. Het gevolg is echter geworden, dat Chroesj tsjef wel zware verplichtingen op zich heeft genomen. Het heeft hem thans zelfs tot het overschrijden van de grens der toelaatbaarheid verleid. Is Chroesjtsjef verder vrij ten overstaan van de krachten in zijn eigen land? Het communisme is naar zijn aard agressief en op uitbreiding uit. Het communisme is als exportartikel bedoeld. Maar in dit op zicht zijn de successen van Chroesjtsjef tot heden bescheiden geweest. Welke uit werking moet dit hebben op de pressie groep om hem heen? Zal zij het niet zijn geweest die hem over de grens geduwd heeft waarvoor hij tot dusver, ondanks grove taal, behoedzaam halt heeft ge maakt? Het conflict is nu zo scherp, dat we heel snel meer zullen weten. „Jij moet, Tommy". Oamenhangend met luchtdrukdalingen boven Skandinavië en het zeegebied ten zuiden van IJsland, verplaatste de kern van een hogedrukgebied zich Frankrijk en het Alpengebied. Dit had tot gevglg, dat de wind bij ons zwak westelijk werd. Wolkenveldenaanwezig boven de Noordzee en Engeland, hebben zich hier door al gedurende de nacht tot over ons gehele land uitgebreid De temperatuurs- daling was dan ook bij lange na niet zo groot als in de daaraan voorafgaande nacht Inmiddels verplaatst zich, de tot een gewone depressie uitgegroeide tropische cycloon Ella langs ongeveer zestig gra den noorderbreedte in oostelijke richting Terwijl de luchtdruk hoog blijft rond het Alpengebied. De wind blijft daarom het komende etmaal zuidwestelijk, waardoor de aanvoer van tamelijk vochtige lucht, waarin wolkenvelden voorkomen, aan houdt. Regen wordt evenwel niet ver wacht. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Veel bewolking én op de meeste plaat sen droog. Zwakke tot matige, maar ln het Waddengebied matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur (Opgemaakt te 11.15 u.). Hoogwater Sclieveningen 25 oktober: 1.15 v.m„ 13.40 Zon en maan 25 oktober: zon op 7.21. onder 17.27; maan op 3.42, onder 16.52 uur. 28 oktober: nieuwe maan. HET WEER ON EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Zd.-Limb. gh. b (maar niet om over Cuba te spreken) (Van onz eparlementsredactie) Het kabinet komt morgen in bijzon dere vergadering bijeen. Ongetwfijeld zal worden gesproken over de Ameri kaanse maatregelen met betrekking tot Cuba. Deze bijzondere vergadering is echter niet uitgeschreven in verband met de internationale spanningen, maar met het oog op de toestand in de land bouw. De regering meende, er goed aan te doen, aan de moeilijkheden in de landbouw een speciale vergadering te wijden. De normale bijeenkomsten van de ministerraad hebben vrijdags plaats. In verband met de EEG-verplichtingen van een aantal bewindslieden a.s. vrijdag, is de bijeenkomst van die dag verschoven naar maandag. 1. bew. 1. bew onbew. 1 bew windstil 15 10 windstil 15 -1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1