Jlicutue £ciïisrl)e (üimrnnl AMERIKA BLOKKEERT CUBA joi#n$ Vleding Commentaar Onwillige schepen worden tot zinken gebracht Sombere vooruitzichten voor KLM in 't Oosten TEGEN ROEKELOZE EN PROVOCATIEVE SPOEDZITTING VAN VEILIGHEIDSRAAD Indiërs moeten voor Chinese tanks wijken Broodprijs een cent omhoog DINSDAG 23 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bü contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12613 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Staiitvastlcf) is gfieblefcn tngn bert ia tegenspeel" Eerste reisverslag van HIMALAYA- De Indische strijd krachten hebben een groot aantal grensposten moeten ontruimen als gevolg van de Chinese aanvallen, die o.m. met tanks worden uitgevoerd. Engeland heeft zich bereid verklaard In dia met spoed wapen» en andere militaire hulp te zenden voor de strijd met Peking. Tot en met gisteren zijn in Amsterdam 240 mensen tegen hondsdol heid behandeld. De Am sterdammers hebben nu ook het advies gekregen hun katten binnen te hou den en ervoor te zorgen, dat zij niet met andere dieren vechten of gebeten kunen worden. Er wordt voorts rekening mee ge houden,. dat een hond in Gaanderen aan hondsdol heid is overleden. Na een dag van ver gaderen is in Hilversum bekend geworden, dat bij na de gehele televisie sectie van de AVRO (40 van de 43 man) haar ont slag heeft aangeboden, na dat de voorzitter, jhr. Röell, had laten weten een advies over een meer- hoofdige directie naast zich neer te leggen. Opgezette vogels in schrikhouding langs de startbanen op vliegvelden kunnen naar proeven hebben uitgewezen vliegvelden „vogelvrij" houden. De ontdekker van deze methode, de oud-ambtenaar van de fensie, de heer Van den Berg uit Rolde, mocht f 6000 in ontvangst nemen voor zijn bijdrage aan de rijks-ideeënbus. Minister Korthals heeft gisteren een van de mooiste autowegen in ons land, de nieuwe dubbel- baanse autoweg Zwolle Harderwijk, officieel in gebruik gesteld. BEL HAAR VANMIDDAG EVEN OP! En zeg: Kom me halen, we gaan een keertje samen In de stad eten! En als ze vraagt: Waar om?, dan zegt u: Moet er altijd een reden zijn, om je 'n plezier te doen? Zo'n avondje samen uit verjaagt aan twee kanten muizenissen en doet u allebei U weet toch, dat u in de Neder landse Horecabedrijven met Horeca-cheques betalen kunt? Zend f 10.- of f 25.- aan het Bedrijfschap Horeca, Koningin negracht 58-59, Den Haag (giro 63.53.00; vermelden: Cheque boekje) en u ontvangt *nchequeboek je in coupu-^^ag res van f 2.50 j 55 Vieuws in één oogopslag President Kennedy heeft een complete blok kade van Cuba afgekon digd en versterkingen naar de Amerikaanse ma rinebasis Guantanamo ge zonden. De V.S. hebben een spoedbij eenkomst van de Veiligheidsraad ge vraagd om stappen te ne men tegen de Russische bedreiging via Cuba. Ken nedy heeft zijn verkie zingstoespraken afgezegd en blijft voorlopig in Washington. PRESIDENT KENNEDY is over de Cubaanse rabicon getrokken. En al beeft bij geen aanval op het door de communisten beheerste eiland gelast, zoals vele Amerikanen gehoopt hadden, dat hij zou doen, de blok kademaatregelen, die hij heeft aangekondigd, zijn al drastisch genoeg om de gehele wereld in rep en roer te brengen. In een dramatische toespraak voor radio en televisie verklaarde de Amerikaanse president, te midder nacht Nederlandse tijd, dat de Sowjetunie militaire maatregelen op Cuba heeft genomen die een offensief karakter hebben gekregen. AM die reden zullen de Verenigde Staten ieder schip, dat offensieve wapens naar Cuba vervoert, terugsturen. „Een raket, die van Cuba af gelanceerd wordt, tegen onverschillig welk land op het westelijk halfrond, zullen wij beschouwen als een aanval van de Sowjet-Unie op de Verenigde Staten, welke een volledige vergeldingsactie tegen de Sowjet-Unie vereist", aldus de drastische stap, die Kennedy nam om de Sowjet-Unie aan haar verstand te brengen, dat er thans sprake is van een tot hier toe en niet verder". Hij deed een beroep op Chroesj- tsjef,„deze clandestiene! roekeloze en provocatieve dreiging voor wereldvrede op Cuba te beëindigen en de betrekkingen met de Ver enigde Staten te stabiliseren". En hij daagde de Russische premier uit tot een historische krachtsinspan ning om een eind aan de bewape ningswedloop te maken. De president deelde mede, dat h(j ver sterkingen naar de Amerikaanse marine- basis te Guantanamo op Cuba gestuurd heeft, de familieleden van militairen van de basis heeft laten evacueren en vooi nog meer militaire eenheden de paraat heidstoestand afgekondigd heeft. Hü kondigde een uit zeven punten bestaand actieprogramma aan (zie elders in dit nummer). Zo zullen de Ver. Staten spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad vragen om stappen te nemen tegen deze jongste Russische bedreiging. Voorts hebben zich de volgende ont wikkelingen voorgedaan: Kort voordat Kennedy zijn redevoe ring uitsprak, werd de Russische ambas sadeur Dobrynin van de inhoud er op de hoogte gebracht Fidel Castro heeft op Cuba de algehele mobilisatie van alle strijdkrachten afge kondigd. Hij heeft bij de Veiligheidsraad een klacht ingediend tegen de aangekon digde Amerikaanse blokkade. Vanavond zal hij een rede houden voor radio en tv. waarin hij „belangrijke verklaringen" zal afleggen De permanente N.A.V.O.-afgevaarddg- DE MEEST PRACTISCHE i tweeds. ^Opvallend I details, zoals zeer aparte voering 10 jaar 45.75 den in Parijs zijn gisteravond bijeenge komen. ter bespreking van het besluit van Kennedy. T Later is officieel bekend gemaakt, dat Amerika zonodig Russische en andere uit communistische landen afkomstige sdhepen tot zinken zal brengen om te voorkomen, dat aanvalswapens Cuba bereiken. Amerika heeft al zijn strijdkrachten, met inbegrip van zijn garnizoen in Ber lijn, op voet van paraatheid gebracht. Prinses Beatrix was op haar reis naar een aantal Aziatische landen in Teheran de gast van de Sjah van Perzië aan een privé banket in het paleis. (Verslag op pagina 7). De Organisatie van Amerikaanse Sta ten zal vandaag worden verzocht, de Amerikaanse tactiek goed te keuren. In Washington verwacht men, dat de goed keuring zal worden verleend. Canada heeft voorgesteld, een com missie van acht neutrale landen een on derzoek te laten instellen naar de si tuatie op Cuba en haar verslag te laten uitbrengen aan de Ver. Naties. Canada heeft ook Russische vliegtui gen, die naar Cuba onderweg zijn, het recht ontzegd, te landen op Canadese luchtbases (zoals die van Gander op New Foundland). Kennedy heeft zijn verkiezingstoe spraken alle afgezegd. Hij zal Washing ton niet verlaten. Hetzelfde geldt voor vice-president Johnson. De koerswaarde van de aandelen op de New Yorkse effectenbeurs is verder met vele miljoenen dollars gedaald. De verkopen weerspiegelden de nervositeit over de internationale ontwikkelingen. Neutralistische kringen in Havanna (de hoofdstad van Cuba) vrezen, dat er een nieuwe Berlijnse blokkade komt en dat de Russen ook elders in de we reld (Laos. Zuid-Vietnam en Formosa) tegenmaatregelen zullen nemen. De Russische radio en de Russische bladen hebben tot dusver geen melding gemaakt van de blokkade. Voor uitvoerige verslagen over de rede van president Kennedy, de draag wijdte van zijn drastische stap en de reacties daarop zie men ook pagina 5. President John F. Kennedy tijdens de opzienbarende rede, ivaarin hij gisteravond meedeelde dat de Ver. Staten een eind willen maken aan de offensieve communistische opbouw op het eiland Cuba. (Telefoto) Engeland belooft wapens munistisch China beschuldigd van agressie tegen India en zich be reid verklaard met spoed wapens en andere militaire hulp naar de be dreigde Gemenebestpartner te zen den. Onderwijl duren de gevechten langs de MacMahonlijn in het Hima- laja-gebergte voort. De Indische sol daten die erbarmelijk slecht uitge rust schijnen te zijn, moeten bijna overal wijken voor de overmacht. De Chinezen maken nu voor het eerst gebruik van tanks, wanneer de infanterie alleen het niet kan klaren. 18 grensposten zijn door de Indiërs ontruimd. Bij zes posten is de toe stand kritiek. EngeHaind heeft dus hulp toegezegd; Het stuurt daartoe lord MountbaMen, chef vam de defensiestaf, een groot vriend va<n Nehroe naar India voor het regelen vam de hulp. Vliegtuigen zullen waarschijnlijk ook worden gestuurd. In Moskou wordt de offensieve actie wi communistisch China dood gezwe gen. Het is voor de Russen een ingewik kelde kwestie. De Sowjetunie heeft eni ge tijd geleden uitdrukking gegeven aan de hoop, dat het geschil spoedig zou worden opgelost. De Sowjetunie en China zijn verbonden door militaire af spraken. Vandaar dat China zo de na druk legt op „agressie van India". In december worden de eerste Mig- straaljagers door de Sowjetunie aan India geleverd. Als ze zouden worden ge- bruikt in de oorlog tegen China dan zou dit aamleidiing kunnen zijn voor een geschil tussen de Chinezen en de Rus- De Indische premier Nehroe heeft gis teren in een radiorede gewaarschuwd, dat de onafhankelijkheid van India wordt bedreigd. Hij riep de Indiërs op tot eenheid en zei. dat ..geen prijs te hoog is voor de vrijheid". Hij wekte het volk op de „lendenen te omgorden om het hoofd te bieden aan de Chinese drei ging'. De strijd zelf ontwikkelt zich in voor de Indiërs ongunstige zin. De Indische soldaten dtie tier versterking naar de grensposten in het gebergte worden overgebracht, zouden „alleen maar een wollen trui en een paar schoenen extra- uitrusting" hebben gekregen. Verder zou den zij niet gewend zijn aan de koude in deze besneeuwde hoogten, waardoor de helft longontsteking kreeg en weer teruggebracht moest worden. (Vervolg van pagina 6) TAAT, naar thans gebleken is, op Cuba aanvalswapenen zijn opgesteld, heeft voor Amerika de deur toegedaan. Die deur is de deur naar Cuba zelf. Het land is nu geïsoleerd, ook van zijn machtige bondgenoot Rusland. Hoezeer de aanwezigheid van dit brok communisme vlak bij de eigen kust door de Verenigde Staten als hinderlijk, be schamend en in wezen vernederend werd gevoeld, had Kennedy zich tot dusver van stappen als nu ondernomen onthouden. Dit laatste ondanks dat sterke druk op hem werd geoefend. De rechtstreekse drei ging maakt nu naar zijn duidelijk oordeel diep ingrijpende maatregelen onvermij delijk. Wat deze maatregelen nog van oorlog on derscheidt, is de oorlog zelf. Ingrijpend zijn zij in hoge mate. Voor Chroesjtsjef Is uiteraard het probleem, hoe hij zich aan de situatie kan onttrekken zonder zijn gezicht te verliezen. Moet hij niet al het gevoel hebben gekregen, dat hij zijn lot te sterk gebonden had aan de Cubaanse avonturier Castro? Cuba is op goede gronden steeds In ver band gebracht met Berlijn. Zoals Ken nedy zich ongelukkig voelt met Cuba, zo voelt Chroesjtsjef zich ongelukkig met Berlijn. Nu Amerika in de richting van Cuba actiever is geworden, ligt het in de lijn der verwachting dat Rusland zijn greep op Berlijn verzwaren gaat. Er is hier een wonderlijk en ook riskant even wicht ontstaan. De indruk is, dat de Amerikaanse presi dent na kort beraad tot zijn jongste po litiek is gekomen. De inlichtingen waar over hij de beschikking had gekregen, moeten wel ernstig zijn geweest. Met de bondgenoten is geen overleg gepleegd. Cuba ligt aan de kust van Amerika zelf en daarom wordt de aan te nemen hou ding als een Amerikaanse aangelegenheid beschouwd. Aan ons overigens om te ver onderstellen dat de president voor deze beslissing, die in vol besef van verant woordelijkheid genomen zal zijn, zijn ern stige redenen had. Kritieke dagen zijn het die we beleven. Maar de mogelijkheid dat het tot een crisis komen zou lag reeds lang als een dreiging over de wereld. Aan het( com munisme is nu duidelijk gemaakt, dat het gekomen is aan een grens die het niet straffeloos overschrijdt. Daarom kan deze crisis ook verhelderend werken. Er is een deur in het slot gegooid, het isolement van Cuba is totaal geworden. Maar de harten waren reeds lang geslo ten. In een crisis treedt de menselijke on volkomenheid eerst recht aan de dag. Ook in dit opzicht kan zij verhelderend werken. Naar het verder verloop zal niet zonder bezorgdheid worden uitgezien. (Van onze soc.-econ. redactie) In kringen van de georganiseerde bak kerij ls men optimistisch over de be slissing. die de minister van economi sche zaken. drs. J. de Pous, vandaag zon nemen over een verhoging van de brood prijs. Naar bekend hebben de bakkers om een verhoging van de broodprijs met twee cent gevraagd op grond van de gestegen bloemprijs. Verwacht wordt dat de minister in ieder geval toestem ming zal geven voor een broodprijsver hoging met een cent die de bakkers in de grote steden inmiddels al eigenmach tig hebben doorgevoerd. Gistermiddag heeft de bewindsman uitvoerig met een delegatie van de Ned. Bakkerij Stich ting gesproken. Hij zou de delegatie van middag zijn beslissing meedelen. President-directeur terug van Biak /~hp de westelijke helft van de Oceaan neemt de depressie-activiteit sterk toe, doordat de tropische cycloon Ella, die tot nu toe in langzaam tempo vrijwel evenwijdig aan de kust van de Verenigde Staten naar het noordoosten koerste, New-Foundland is gepasseerd en met veel grotere snelheid in de richting van IJsland is gaan bewegen. Ook voor de Noorse kust ontplooien depressies een grotere activiteit dan voorheen. De hier mee samenhangende luchtdrukdalingen breiden zich over het Noordzeegebied uit, en het hogedrukgebied boren het vaste land neemt verder in betekenis af. Deze veranderingen hebben morgen echter nog nauwelijks invloed op het weer in ons land. De nacht wordt weer koud met in het binnenland minimum temperaturen om het vriespunt en plaat selijk ochtendmist. Overdag blijft het overwegend zonnig. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Overwegend droog weer met wolken velden en plaatselijk ochtendmLst. Zwak ke tot matige wind tussen zuid en west. In het algemeen iets minder kou de nacht, maar morgenmiddag iets Ia- y. gere temperaturen dan vandaag Tendens langzaam dalend Hoogwater Schevenlngen 24 oktober: 0.16 vjm.; 12.48 n.m. HET WEER DN EUROPA Rapporten hedenmorge zeven uur Eelde zon en maan De Bilt 24 oktober: zon op 07.19, onder 17.29; Twente aan op 02.37, onder 16.32. oktober: nieuwe maan. Helsinki DE president-directeur van de K.L.M., drs. E. H. van der Beu gel, heeft vanochtend bij zijn terug keer van Nieuw-Guinea op Schip hol verklaard, dat beëindiging van de geregelde lijndiensten op Biak de K.L.M. o> een verlies van jaarlijks 30 miljoen aan inkomsten zal ko men -te staan. Op de vfaag of her vatting van de vluchten op Djakarta dit verlies geheel of gedeeltelijk zou kunnen goedmaken, zeide hij: „Dat wel erg optimistisch geformu leerd". Hij wist nog niet welk resul taat dr. E. van Konijnenburg' te Djakarta zou verkrijgen bij zijn be sprekingen over de toekomst van De Kroonduif. Vrü algemeen wordt nog veronder steld, dat hervatting van de diensten op Djakarta voorlopig nog Udele hoop moet zijn, omdat de regeringen pas over offi ciële landingrechten zouden kunnen spreken na herstel van de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië, maar drs. Van der Beugel bevestigde dat de Indo nesische regering ook zonder herstel der betrekkingen en zonder officiële onder handelingen met de Nederlandse rege ring de K.L.M. eenzijdig toestemming zou kunnen verlenen vluchten op Dja karta uit te voeren. Erg waarschijnlijk achtte drs. Van der Beugel dit niet. somber uit. Volgende maand zal het ver trek der Nederlanders uit Nieuw-Gulnea achter de rug zijn en daarmee zal het verkeer op de lijn AmsterdamBiak vrijwel tot stilstand komen. Niet ormo- gelijk is dat de K.L.M. voorlopig nog Biak zal blijven aandoen, maar uitslui tend op de route over Bangkok en Biak naar Sydney. Voor de vluchten over de Pool naar Biak is geen enkele toekomst meer en drs. Van den Beugel hoopte dat men die nog zal kunnen handhaven met Tokio als eindpunt Mr. L. H. Slotemaker. directeur van de KL.M. en mr. H. J. Spanjaard van de rijksluchtvaartdienst zijn van bespre kingen met de Japanse regering terug gekeerd en de huidige toestand kan voorlopig tot de zomer voortduren. Stockh. Oslo onderhandelingen Het wegvallen van Blak kan ook op de l(jn naar Sydney ccn kwalijke in vloed hebben, omdat dan slechts Singa pore en Manilla de laatste havens t Sydney zullen zijn en die afstand kan niet met volle toestellen worden over brugd. Voor de lijn op Sydney wordt de K.L.M. volgend jaar waarschijnlijk afhankelijk van Indonesië, want na 1 mei zal men voor een landing eenmaal in de week op Biak toestemming van Indonesische regering nodig hebben. Werkt Indonesië niet mee. dan is de enige andere mogelijkheid een techni sche landing in Noord-Australië, aldus drs. Van der BeugeL windstil 10 .1 vindstil 26 13

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1