ïlictuue JCrihsrlje GTotirant lUitó Maatregelen in Noordholland om besmetting te voorkomen Commentaar Stralende prinses bezoekt Teheran Landbouw op onderwater-akker Hondsdolheid is nu vrijwel gelokaliseerd Honden aan ketting en niet in tram of bus Kennedy-Chroes jts j ef nog geen gesprek Surinamer stak beroepsbokser Chinezen melden zware aanval Indische leger DAMES VOOR U! DEMONSTRA TIEMIDDAG Mê°™ ZATERDAG 20 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,2!"- per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12611 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi Is gbfblmn myn hert ia Ugfyeaspoer in 'n woelige wereld veilig verzekerd Kromme Nieuwegracht 810 UilttU"! TAE Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland heeft be- volen met ingang van heden bevolen dat alle honden met ingang van heden zodanig moeten worden opgesloten, aan de ketting gelegd of aan de lijn gehouden, dat zij niet in de onmiddellijke nabijheid van andere honden kunnen komen. De maatregel, diegeldt voor 24 Noordhollandse gemeenten, waaronder Amsterdam, is bedoeld om uitbreiding van honds dolheid door besmetting te voorkomen. De Amsterdamse politie heeft van nacht reeds alle loslopende honden opgepakt en ingesloten, die niet van een muilkorf waren voorzien. De dieren zijn opgesloten in een gebouw aan de zuidelijke stadsrand, waar normaal met politiehonden wordt getraind. Voorts is het medenemen van houden in de openbare vervoermiddelen ver boden. Ook al zijn de dieven van muilkorf voorzien. Als gevolg van de aangekondigde maatregelen waren er gisteravond bijna geen honden meer op de Am sterdamse straten te zien. Kennelijk I hielden alle hondenbezitters zich j reeds terdege aan het uitgaansver bod voor hun ongekorfde viervoe ters, hoewel niemand nog wist hoe I de voorgeschreven muilkorf er eigen- In de Amsterdamse honden- lijk uitziet en waar men er een kon winkels werd gistermiddag al krijgen. De politie moest gisteravond heel wat geprotesteerd en te- honierien Amsterdammers, die in- gengestnbbeld, want een muil- korf draagt men niet voor zijn lichtingen vroegen, .teleurstellen. Zv pleziertuist het ook niet. PREMIER Chroesjtsjef zal pas definitief beslissen over een samen komst met president Kennedy, als hij van zijn minister van bui tenlandse zaken Gromyko een verslag heeft ontvangen over zijn be sprekingen met de Amerikaanse president en andere Amerikaanse leiders, zo wordt in diplomatieke kringen te Washington aangenomen. .Gromyko zal spoedig naar de Sow jetunie terugkeren. Zoals men weet, heeft de Sowjetpre- mier reeds te kennen gegeven alleen dan met Kennedy te willen spreken, als er overeenstemming over een belang rijke kwestie (Berlijn) op lager niveau (Voor vervolg zie pag. 9) Nieuws in één oogopslag In Amsterdam en een groot aantal omliggende gemeenten geldt nu de be paling. dat alle honden van een muilkorf moeten zijn voorzien. Loslopende honden worden door de politie opgepakt. Een fa briek in Vianen heeft haar produktie van muil korven van 150 per maand tot 6000 per dag opge voerd. Het persbureau Nieuw China heeft gemeld, dat Indiase troepen begonnen zijn met een grootscheepse aanval op Chinese grens wachten in het omstreden grensgebied. De Indiase militairen zouden onder dekking van zwaar gra- naatvuur aanvallen. De Russische minister van buitenlandse zaken Gromyko zal spoedig naar de Sowjetunie terugkeren- om verslag over de be sprekingen met. president Kennedy uit te brengen aan premier Chroesjtsjef. Moskou handhaaft zijn eis, dat een gesprek tus sen de twee staatslieden slechts zin heeft, als om trent de kwestie Berlijn op lager niveau overeen stemming is bereikt. Dit is niet het geval. In Washington heerst grote verontwaardiging over de houding van de Algerijnse premier, Ben Bella. In een communiqué van Ben Bella en de Cu baanse premier Fidel Castro wordt gezegd, dat de Amerikaanse vlootba- sis op Cuba zal moeten verdwijnen Men neemt verdwijnen Men neemt 't lijk, dat hij de Algerijnse premier met militaire eer heeft ontvangen In Bonn verluidt, dat het onderzoek van de Belgische prof. Coremans naar de echtheid van het late zelfportret van Rem brandt (dat door de rege ring van de deelstaat Ba- den-Württemberg is aan gekocht) positieve resul taten heeft opgeleverd. Zoals bekend is de echt heid bestreden door de uit Hongarije afkomstige en in München woonachtige Rembrandtkenner Porkav. Later werd bekendgemaakt dat het model, dat gekozen is, reeds 40 jaar geleden door de minister van landbouw is voorgeschreven. Het is een metalen korf, die het voordeel heeft dat zij ge makkelijk ontsmet kan worden en de hond bescherming biedt tegen het bij ten door andere honden. De muilkorven die tegenwoordig worden gemaakt, ziin echter van leer. Een fabriek in Vianen. die gisteren onmiddellijk de produktie van leren korven van 150 per maand op 6000 per dag bracht, deed dat voor niets. De politie deelde later mede, dat leren korven afgekeurd zullen worden. Veel hondeneigenaren zijn gisteren nog naar andere steden in het land ge reisd om te trachten elders een metalen muilkorf op de kop te tikken. Velen gingen daartoe naar Utrecht of Den (Advertentie) ALS U TÓCH OVER EEN NIEUWE C.V.-KETEL DENKT... Is Uw centrale verwarming aan een nieuwe krachtbron toe? Er zijn nu ook oliestook units (met INgebouwde bran der), die in elke moderne keuken passen. Het grondvlak van de Centr-O-Therm is slechts 30 x 80 cm. Cap. 25.000 tot 50.000 Kcal./h. Fraai, compact, zuinig, degelijk. U kunt ze zien bij het Bouwcentrum te Rotterdam of bij een van de honderden gebruikers. Referentielijst en/of beschrij ving vragen bij AWB n.v. - BEEK EN DONK. Tel. 04929—203 of 497. T^EN stralende prinses Beatrix, gekleed in een licht-violette robe met een zijden hoed in dezelf de tint, daalde vrijdagmiddag op het vliegveld Meherabad bij Tehe ran de vliegtuigtrap af. Zij was op haar reis door Azië aangekomen in het eerste land, dat zij bezocht. Perzië. De prinses en haar gevolg werden op de luchthaven verwel komd door de zuster van de Sjah, prinses Sjams en haar echtgenoot Mehrdad Pahlbod Sjah en keizerin Farah. Op het vliegveld stonden ongeveer 170 leden van de Nederlandse kolonie ge reed om prinses Beatrix een hartelijk welkom te bereiden. De kinderen deze landgenoten zwaaiden enthousiast met vlaggetjes. Nadat de volksliederen van Perzië en Nederland waren gespeeld, inspecteer de de Prinses de erewacht en ging zij langs de rij Nederlanders. De altijd spontane Kroonprinses wuifde opge ruimd naar de kinderen, terwijl hun ouders „Leve de prinses" riepen. Na deze begroeting begaven prinses Beatrix en haar gevolg zich per auto naar het koninklijk paviljoen. Daar stonden vele honderden Perzen reed In 3e reeds ingevallen duisternis om geestdriftig „Zindehbad prinses" (Leve de prinses) te roepen. In Tehei-an ging zij rechtstreeks naar het marmeren paleis, waar zij vier dagen van haar bezoek zal logeren. Er staat prinses Beatrix een druk programma te wachten, dat vanmor gen zou beginnen met een audiëntie met keizerin Farah in het keizerlijk paleis. Zij zal ook de andere leden van de keizerlijke familie ontmoeten, gesprekken hebben met functionaris sen van de Rode Leeuw en Zon (het Perzische Rode Kruis) en de door de aarbeving getroffen gebieden bezoc- De tocht van de „Friendship" naar 1 zië verliep büzonder vlot, dank het feit. dat het toestel voo- -«-n «ri BANANEN deel van de reis een sterke wind mee had. Daardoor arriveerde het te vroeg boven Teheran en de piloot moest de machine nog enige tijd in de lucht houden, voordat op het vliegveld alles voor de landing in gereedheid was gebracht. De Perzische bladen hebben grote aan dacht besteed aan het bezoek van de Nederlandse prinses aan hun land. De rechtbank te Amsterdam heeft de 30-jarige in Paramaribo geboren olie man G. A. H. wegens poging tot zwa re mishandeling veroordeeld tot een ge vangenisstraf van een jaar met af trek van het voorarrest. In de nacht van 23 op 24 juli heeft de olieman tij dens een vechtpartij op de Zeedijk de 26-jarige Antilliaanse beroepsbokser H. M. Virginia met een zakmes in de buik gestoken. De zilverprijs heeft te New York op 19 oktober een hoogterecord sinds 42 jaar gehaald namelijk van $1,22 per ouncetroy of $141.60 de kg, tengevolge van spanningen tussen vraag en aanbod en van speculatie. De vraag van ver werkers is toegenomen maar de winning niet, omdat zilver uitsluitend wordt gewonnen als bijprodukt vam koper, lood en zink en er aan deze drie metalen een overschot bestaat. De hoogste prijs was $1,37 dollar op 10 januari 1920. Te Londen was er een record van 104 pence ot $4,35 de ounce. teren. Verschillende hondeneigenaren lieten de politie weten dat ze de voor geschreven maatregelen een vorm van dierenmishandeling vonden. Veel misverstand ontstond er over de voor honden verboden openbare ver voermiddelen. Nadrukkelijk Is nader hand bekend gemaakt, dat daaronder de drie grote IJponten niet vallen. Daarop kunnen dus wel honden, mits met muil korf. worden vervoerd. Op de personen- veren worden geen honden toegelaten. Hetzelfde geldt voor de Amsterdamse trams, bussen en taxi's. De autobuson derneming Maarse en Kroon te Aals meer heeft vanaf zaterdag het vervoer van honden, ook met muilkorf, op haar trajecten Amsterdam, Haarlem, Leiden en Utrecht verboden. De maatregelen gelden niet voor blindegeleldehonden. BU de Amsterdamse G.G. en GJ). meent men dat thans het reeds ver wachte stabiele punt Is bereikt. Er zün geen nieuwe gevallen bekend geworden. Evenmin zijn er behalve de reeds gesig naleerde 35 honden, waarvan de opspo ring is verzocht, nieuwe „verdachten" b(j gekomen. Het resultaat wordt nu afge wacht van de acties. De directeur van de gemeentelijke geneeskundige dienst te Heerlen, heeft B. en W. van Heerlen een brief geschre ven. waarin hij met het oog op de el ders heersende hondsdolheid de aandacht heeft gevraagd van het college voor de in Heerlen loslopende honden. De wet houder van volksgezondheid heeft daar op verklaard, dat B. en W. de politie zal verzoeken energieker te gaan toezien op loslopende honden. Overigens is er nog geen enkele reden voor onrust In Limburg is geen enkel geval van honds dolheid bekend. Mexico's president bezocht Soekarno President Adolfo Lopez Mateos van Mexico heeft met zijn vrouw een bezoek van vijf dagen gebracht aan Indonsië. Hij en Soekarno verklaren alles in het werk te zullen stellen voor totstandko ming enc-r overeenkomst voor algemene en algehele ontwapening, onder doel treffend internationaal toezicht. Zij ver oordelen het kolonialisme, het Imperia lisme en de rassendiscriminatie. Tevoren hadden zij een handelsprotocol getekend. De president gaat nu naar Manilla. i.R. in Hoofddorp „Mr. Biesheuvel als lijsttrekker" De anti-revolutionaire kiesvereniging in Hoofddorp heeft de wens uigesproken dat mr. B. W. Biesheuvel by de kamer verkiezing van volgend jaar als lijst trekker van de A.R.-party zal fungeren. De kiesvereniging verkiest de heer Biesheuvel als lijsttrekker mr. J. A. H. 5. S. Bruins Slot, omdat zy van mening is, dat de heer Bruins Slot door zijn oo- treden afbreuk heeft gedaan aan de A.R. party. Besloten werd de Kamercentrale „Haarlem" van dit standpunt in kennis te stellen. Verwacht wordt dat de overige kiesverenigingen in de Haarlemmermeer eenzelfde standpunt zullen i; Kasreserve onveranderd De Nederlamdscbe Baak heeft het kas- reservepercentage voor het tydvak van 22 oktober t/m 21 november op zes ge- handhaaf a Aangezien de kredietverle ning door handelsbanken en landbouw- kredüetmsteliLinigen beneden de norm bleef, behoeven de banken geen depo sito's te storten. Iedere hond in Amsterdam moet op straat gemuilkorfd verschijnen. Zoveel muilkorven zijn er echter in heel de stad niet. zodat deze tackel maar een strik om de snuit kreeg gebonden om met de vrouw uit winkelen te kunnen gaan Indiase troepen zijn vanmorgen een „grootscheepse aanval" begonnen op Chinese grenswachten in het gebied van de rivier de Ketsjilang. in de omstreden oostelijke sector van de Chinees-Indiase grensstreek. De Chi nese grenswachten zouden in lang durige gevechten, die nog steeds voortduren zware verliezen hebben geleden. Het communistisch persbureau Nieuw- China, dat melding maakte van hevige gevechten, had berichten uit het betrok ken gebied ontvangen dat de Indiase militairen het gebied binnenrukten on der dekking van zwaar granaatvuur. Eerder had het Chinese persbureau al gemeld, dat uit herhaalde aanvallen van Indiase troepen en vliegtuigen kon wor den afgeleid, dat India van zins was „op grote schaal aanvallen op Chinees gebied te ondernemen." Voor het eerst sinds verscheidene we ken werd vanmorgen ook weer gespro ken over moeilijkheden in de westelijke sector tussen de Chinese provincie Sin- Stichting keuring bouwmateriaal (Van een onzer verslaggevers) In het kader van het streven naar grotere efficiency in het bouwbedrijf past ongetwijfeld de centralisatie van de vele keuringen van by bouwen ge bruikte materialen. Het moet daarom als uniek wordeD beschouwd dat om dit te kunnen verwe- zenlyken de verschillende opdrachtge vers in het bouwbedrijf een zeer heterogeen gezelschap uit overheid, semi- overheid en particulier bedrijf hebben besloten tot samenwerking in de onlangs ingestelde stichting Komo keuring en onderzoek van materialen voor openbare werken. De stichting werd opgericht door do vereniging van Nederlandse gemeenten De installatie van de raad van toezicht en het bestuur heeft inmiddels in Den Haag plaatsgevonden. DINSDAG 23 OKTOBER om 2 uur geeft Fa. ADELLA - Maatcorsetten AMSTERDAM e in het Hervormd Jeugdhuis. Voorstraat 72 te Katwyk aan Zee, voor corsetten, Beha's gezondheidsgordels, en positiecorsetten. Onze corsetière met haar 40-jarige ervaring, geeft u, onder het genot van een kopje thee, zonder enigeverplichting, alle nut tige wenken en inlichtingen. Na afloop nog een verrassing kiang en het gebied van Ladach ln Kasjmir. In deze streek vonden de af gelopen zomer herhaaldelijk schermutse- lingen plaats, hetgeen zowel India als China aanleiding gaf verscheidene nota's uit te wisselen. Volgens nog onbevestigde berichten zouden de Indiase troepen ook in de westelijke sector vanmorgen tot de aan val zijn overgegaan. Het strijdtoneel zou hier zijn het gebied van de Tsjip-Tsjap- vallei. Hier zagen de Chinese grens wachten zich al evenzeer gedwongen „uit zelfverdediging" tot tegenactie over te Cheque-adviezen lagen op straat (Van een onzer verslaggevers) Naar eerst thans blijkt, zyn de 572 stor tingsformulieren, die dezer dagen plot seling by de Postcheque, en Girodienst spoorloos waren (500 ervan zyn inmid dels weer terecht) niet de enige biljetten die verdwenen. Enkele maanden geleden heeft een wegwerker langs de rijksweg van Vianen naar Utrecht een bundeltje cheque-adviezen gevonden, die betrek king hadden op een totaal bedrag van f 64.000. De formulieren, die waren verpakt in een enveloppe, waren bestemd voor het kantoor in Leerdam. De wegwerker heeft de doorweekte biljetten direct op het postkantoor in Benschop, zijn woon plaats, terugbezorgd, hetgeen de giro dienst veel administratief werk heeft be spaard. Een maand later kreeg hy daar voor van de directeur van het Utrechtse postdistrict een vierregelig bedankbrief- QEZE WEEK is de Tweede Kamer ^be gonnen met de proef van de openbare commissievergaderingen, en de proef mag voorlopig geslaagd heten. Dat is een ver heugend feit, omdat niet minder dan de werking van het parlementaire stelsel hier in het geding was. De werkelijkheid was zo geworden, dat, towel door de hoeveelheid als door de omvang van de zaken die in de Tweede Kamer aan de orde moeten komen, onze volksverfegenwoord'ging allengs in een onmogelijke posi'ie was komen te ver keren. De taak was te zwaar geworden, het werk te veel omvattend. Nu is de oplossing gezocht in een ver plaatsing van althans een deel der be sprekingen naar commissievergaderingen die, evenals de bijeenkomsten van de Ka mer zelf. een openbaar karakter dragen. Ieder kan deze vergaderingen dus bijwo nen, ieder kan horen wat er wordt gezegd. Een commissievergadering is niet als een vergadering van de Kamer. De Kamer is aanmerkelijk massaler. De ontmoeting tussen volksvertegenwoordiging en rege ring voltrekt er zich moeizaam. Het gaat alles dikwijls weinig direct. Anders in de vergadering van een com missie. Daar is de ontmoeting tussen de afgevaardigden en de minister wey een zeer onmiddellijke. Men is in kleinere kring bijeen en van beide kanten is geen omhaal van node om te laten uitkomen wat men bedoelt. Een commissievergadering zou natuurlijk in een intiem geval kunnen ontaarden, maar daaraan staan toch wel in de weg de hoge opvatting die ons parlement heeft van haar functie, alsmede de omstandig heid van de openbaarheid zelf. Er is ook in de commissievergadering een openbare tribune en de pers is present. In zulk een situatie moeten de volksver tegenwoordigers tonen de stof te beheer sen en moeten de ministers het bewijs leveren van dege'ijke bekendheid met de zaken. In een commissievergadering kan men elkaar niet ontlopen. Bovendien wordt van zijn functie, alsmede de omstandig- vrijuit spreken: voorgelezen redevoerin gen zijn uit den boze. Kortom, aan heel het peil van de openbare zaak kan deze nieuwe wijze van behandeling ten goede komen. Het mag ons dankbaar stemmen, dat ons parlementaire stelsel, toen het door de omvang van het werk in de perikelen dreigde te komen, soepel genoeg is ge bleken voor deze uitweg. Het stelsel zelf is het waard, dat aan een bevredigende werking ervan telkens weer nieuwe aan dacht wordt geschonken. N.V. Ned. Koperenbuizen- fabriek Zijldijk 22, Leiderdorp heeft enkele VACATURES in dag- en ploegendienst Aanmelden bij de Personeelsafde- ven, zijn de laatste vertien dagen boven West-Europa zeer actief. Regen van enige betekenis is er de laatste 16 dagen niet gevallen. Het hogedrukcentrum dat van morgen boven Ierland lag zal ook een droog en rustig weekeinde zorgen. Zwakke noordwesten wind voert weer iets zachtere oceaan-lucht aan, verge zeld van vrij veel bewolking. Toch blijft de temperatuur die in de middag van 14 tot 15 graden stijgt voor de 2e ok- toberhelft aan de hoge kant. Doordat ook in Duitsland en de Alphen het droge weer voortduurt heeft de Rijn in Duits land op enkele centimeters na de record lage stand van oktober 1959 bereikt. Dc Bilt verwacht tot zandgavond: Droog en rustig weer met enkele ver spreid optredende opklaringen en in de nacht en ochtend hier cn daar mist. Van nacht iets lagere temperaturen, morgen middag ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Zondag: zon op 7.14, onder 17.35 urn; Maan op onder 15.16 uur. Maandag; zon op 7.15, onder 17.33 uur. Maan op 0.27, onder 15.46 uur. 28 okto- bet nieuwe maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 21 oktober: 8.58 vjn.; 21.35 n.m. 22 oktober: 10.24 v.m.; 23.03 nra HET WEER DM EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Station cesiciüu sr 4* mper. •5 E I'll. Zd^Limb" Helsinki Stockli. IVADAT dc Franse onder- hoogleraar ln de biologie, staan. Schuren voor deze Hij legde verder uit. waterpionier Jacques- om deze idee nader uit te werktuigen heett hij dus niet de machines zich op de Yves Cousteau op het tweede werken. J!- nodig. Dieven moeten er ech- akkers Hij voorspelde dat zomaar en zonder enig on derscheid middelen moeten achterwaarts gaan gebruiken om op de insecten en onkruid te verdelgen. De mens weet namelijk nog niet aog V?.?et va.n. het_ste~ ten worden op het gebied kon bes^eens mogelijk zijn. speelt en die binnen vijftig i tijdperk. Misschien kun de - - waarna hij naar het nen wij hier iets aan doen zoekingen voordat het jaar ontwikkeld zou kunnen moederschip zal terugkeren, door het invoeren van metho- ver is worden, was het gisteren de Het mooie is, dat hij zijn dn voor landbouw onder beurt aan sir Allister Hardi, tractor zal kunn enlaten water", aldus de professor. biologische onder- dat gezien de toenemende ■riMMMaHwereldbevolking de mens 'r is. deze zeevoeding nodig heeft om aan de vraag naar voed- Hij verklaarde dat wij niet sel te kunnen voldoen. 'indstil 14 10 Indstil 23 10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1