ïlicuure GTouranl lij® Beroepsmilitairen zijn ontstemd over salaris op Commentaar Ver achter bij politiepersoneel Franse douane langs grenzen met Monaco Overleed kind aan hondsdolheid P.I.T.-COLLECTE! ZATERDAG 13 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2.80 per maand; 0.65 per week Drieënveertigste jaarpang; no. 12605 Dr. E. DIEMER CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD V$tttntvasticf| is ^hebltotn myn bert ia te9^eospoei" In 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nteuwegracht 8—10 UTRECUX Nieuws in één oogopslag India .heeft communis tisch China in een nota medegedeeld, dat het de beschuldiging verwerpt als zouden zich Indische troepen bevinden ten noorden van de Mac Ma- honlijin, die India be schouwt als de grens met Tibet. Bij de gevechten van woensdag zijn elf In dische militairen gesneu- Onder meer in Amster dam en Utrecht is een groot aantal gevallen van huidinfectie geconstateerd^ die zich in niets onder scheidt van de befaamde Blanta-ziekte in 1960. Van medische zijde is gewaar schuwd hier enig verband te leggen. Unilever heeft medegedeeld, dat de emul- gator, die in de Planta werd verwerkt, sinds sep tember 1960 in geen en kel produikt van dit con cern meer voorkomt. Er wordt rekening mee gehouden, dat een drie jarig jongetje dat op 26 juli door een hond werd gebeten, op 8 september is overleden tengevolge van hondsdolheid. De Am sterdamse artsen is ver zocht na te gaan, of zich in hun praktijk mogelijk soortgelijke gevallen heb ben voorgedaan. De burgemeester van Deventer heeft gistermid dag aldaar de tentoonstel ling X IJ Z geopend. De expositie geeft een beeld van wat er in Deventer en omgeving omgaat aan handel, industrie en land bouw en is georganiseerd ter gelegenheid van de opening van de Deventer kunstijsbaan. Na het af schieten van een raket kwam Mercurius, de be schermer van de handel, in gezelschap van een lieftal lige jongedame van een zeventien meter hoge hijs stelling af om de burge meester (links) de gouden sleutel aan te bieden, waarmede deze de ten toonstelling kon ontslui ten. (Van onze soc.-econ. redactie) T>IJ het militair personeel heerst ontevredenheid over de te lage sala- riëring. Het deze week begonnen overleg in Den Haag over de be zoldiging van het militair personeel is op niets uitgelopen en op verzoek van de personeelsvertegenwoordigers is het overleg geschorst. Men neemt er geen genoegen mee, dat bijv. de onderofficieren het in salariëring moe ten afleggen tegen de agent van politie. De minister van financiën blijkt maar f 8 miljoen te willen afschuiven voor de salarisverbetering van het militair personeel. Het is onmogelijk hiervan alle beroepsmilitairen in de rangen tot en met adjudant (de groepen waarom het op het ogenblik gaat) een verbetering te geven. Wanneer de minister alleen het la gere kader voor salarisoptrekking in aanmerking brengt, leidt dit tot een ineen vloeien van de schalen en een sterke denivellering. De enige uitweg is dan alleen de sergeants-majoors en de adjudanten een verbetering toe te kennen, welke oplossing de minister wel zal hebben moeten kiezen. Dit verklaart dan gelijk het schorsen van het overleg, want een dergelijke be perkte salarisverbetering voor de hogere rangen is voor de organisaties van onderofficieren ten eenmale on aanvaardbaar. Wij hebben reden om aan te nemen, dat minister Visser persoonlijk wel ver der had willen gaan en het hele personeel een salarisverbetering had willen toe kennen. In het kabinet en speciaal bij de minister van financiën is dit echter, onder de druk van de spanningen aan het loonfront, afgewezèn. Het pleidooi van minister Visser mocht niet baten. Het is op het ogenblik de beroepsmili tairen een doorn in het oog, dat bijv. een agent van politie op 21-jarige leef tijd circa f 500 kan verdienen, terwijl de sergeant het dan nog niet verder ge bracht heeft dan ruim f 350 per maand. In oktober 1960 heeft het militaire per soneel al bakzeil moeten halen, omdat toen de politiemannen zich aan de mili tairen dreigden op te trekken. Thans zijn de politiesalarissen met ingang 1 januari 1962 met 10 tot 15 pet omhoog gegaan, maar nu komt minister Visser vertellen, dat de militairen hun salaris- niet mogen koppelen aan die voc politie. Hogere politie-salarissen hebben dus geen enkele consequentie voor c salariëring van het militair personeel. Dit is allemaal nog extra moeilijk te ;rteren, wanneer men weet dat de dienstprestalies in de militaire dienst :ienl(jk zwaarder zyn dan bjj politie. Een militair is in wezen 24 per dag in dienst en maakt gemiddeld zeker 25 pet meer werkuren Daarbij komen dan nog allerlei inconveniëntcn als kans op overplaatsing, het onderwor pen zijn aan de krijgstucht en dergelijke. Hervatting van het thans geschor ste salarisoverleg zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de bereidheid bij de regering tot herzeining van gedane voorstellen. Koningin Juliana met haar Deense gasten op Schiphol: ko ningin lngrid. en haar dochters Benedikte en Margarethe. Gevangene ontsnapt De 28-jarige inbreker J- D. S., die ter beschikkinig van de regering was ge steld, is gisteravond in Zwolle ontsnapt. Een bewaker zou S. naar Groningen •brengen, maar kort na het vertrek uit Zwolle, sprong de man uit de rijdende tredn. De bewaker durfde de sprong niet na te doen en er zat voor hem niets anders op dan tot Meppel te blijven zitten. Daar waarschuwde hij de politie, maar tot heden is S. nog voortvluchtig. Bevolkingsonderzoek in Nieuw-Guinea tot een einde gekomen Kort voor de soevereiniteitsoverdracht is in Nieuw-Guinea het demografische onderzoek, dat daar sinds twee jaar- de gang was, beëindëigd. Het was mogelijk dit door de EEG gefinanci erde project af te maken. Niettemin zul len uit de verzamelde gegevens, die op een 100.00 personen betrekking hebben, toch vergaand en gemotiveerdé conclu- over de opbouw en samenstelling de zeer primitieve bevolking moge lijk zijn. In 1959 stelde de EEG 2.5 miljoen ter beschikking voor een grootscheepse be volkingsonderzoek op Nieuw-Guinea. Onder leiding van drs. K. Groenewegen sindsdien hard aan dit project ge- De verkregen gegevens zullen in Ne derland worden verwerkt en naar ni reeds kan worden aangenomen een we tenschappelijk uiterst waardevol resul taat opleveren, dat in een rapport aar de EEG zal worden aangeboden. Wens van ANWB Stadslichten op 200 m te zien (Van onze verkeersdeactcur) Binnenkort zullen enkele wijzigingen van het Wegenverkeersreglement van kracht worden, waarbjj de bepalingen inzake stadslichten van motorvoertuigen zullen worden verscherpt. Reeds in 195» heeft de ANWB in een schrijven aan de minister van verkeer en waterstaai aangedrongen op een minimum zicht- baarheidseis van stadslichten, en. meer nog, het verplicht stellen van het ge bruik van gedimd groot licht binnen de bebouwde kom, tenzij de openbare ver lichting het voeren van stadslichten wenselijk maakt. De aangekondigde nieuwe bepalingen voldoen slechts voor een klein deel aan dit verzoek. In een vage formulering wordt namelijk gezegd dat stadslichten op een afstand van tweehonderd mete=- zullen moeten kunnen worden waarge nomen. Daarnaast zal de minister de mogelijkheid openen sterkere lampen ir stadslichten te monteren, wat een uit breiding van de grens van 6.5 Watt naar 10 Watt betekent Volgens de ANWB zijn beide bepa lingen weinig gelukkig. Volgens de ver- keersbond is de eis van waarneembaar heid van stadslichten op een afstand van tweehonderd meter voor velerle* uitleg vatbaar. Verder zou de r eis voor de sterkte van lampen lichten beter een minimum eis hebben kunnen zijn. Rainier onder fiscale druk T^RANKRIJK heeft vannacht om 12 A uur, op het tijdstip waarop de overeenkomst met het vorstendom afliep, mobiele douaneposten inge richt langs de grenzen met Monaco. De maatregel wetd genomen nadat een laatste poging om het geschil tussen beide landen over de fiscale status van het vorstendom op te heffen, was mislukt. De Monegaskische delegatie is gis termiddag per vliegtuig naarMonaco teruggekeerd. Voor haar vertrek heeft zij mondeling verslag uitge bracht aan prins Rainier, die met zijn gezin in Parijs verbleef. Zijn echtgenote, prinses Gracia bleef met haar twee kinderen in Parijs. De Prins is naar Mnnaco tervnaekeerd. Een Monegaskische woordvoerder zgi dat de besprekingen voor onbe- naalde tyd waren geschorst, nadat de delegatie van Monaco de Fransen een document overhandigd had, waarin ver klaard werd dat Monaco in prinriDe het eens is met de Franse belastingheffing De besprekingen zijn echter vastgelopen over de vraag hoeveel belasting Frank rijk kan heffen van de Franse onder danen en maatschappijen in (het be lastingvrije) Monaco. Frankrijk wil uit sluitend de Franse onderdanen van vorstendom volledig aanslaan vooi inkomstenbelasting en bedrijven die hun produkten voor het merendeel in Frank rijk afzetten, een vennootschapsbelasting /an 40 orocent opleggen In Frankrijk self geldt een tarief van 50 procent. BANANEN Het schip Uilenspiegel, de Belgische piratenzender, is gis teren uit Antwerpen ver trokken om van zee uit zijn uit zendingen te beginnen. Waarschuwing aan artsen last van de wethouder van openbare gezondheid zijn alle huisartsen in Amsterdam door de G.G.D. attent gemaakt op het moge lijk voorkomen van hondsdolheid in de hoofdstad. Hun is verzocht in hun praktijk na te gaan of er in de laat ste twee maanden sterfgevallen zijn voorgekomen, waarbij het ziekte beeld aan ecefalitis deed denken en of in deze gevallen sprake is ge weest van verwondingen door het bijten van een dier. Deze maatregel is genomen naar aan leiding van een door het Rijksinstituut voor volksgezondheid te Utrecht op verzoek van de officier van justitie te Amsterdam ingesteld onderzoek naar de oorzaak van de dood van ccn drie» jarig jongetje, dat op 26 juli in Am sterdam door een bond werd gebeten en op 8 september overleed. Gezien de verschijnselen en de voorgeschiedenis heeft de behandelende huisarts het toen beter geacht politie en justitie in te Vervolgens is op last van de officier van justitie sectie verricht op het lijkje, waarna het onderzoek door het Rijks instituut is begonnen. De eerste fase van dit onderzoek, het virologisch gedeelte, heeft een positieve reactie opgeleverd en Precies te middennacht werden op de wegen aan de grens mobiele douane- huisjes en stopborden geplaatst. Intussen werd in Parijs bekendge maakt dat de Franse politie bij de grens de identiteitspapieren zal contro leren van iedereen, die de grens over schrijdt. Er zullen echter geen grens- bomen worden opgericht. Frankrijk overweegt geen economische blokkade en zal geen verdere actie te gen Monaco ondernemen. Prins Radnier arriveerde gisteravond anderhalf uur voor de Franse maatre gelen van kracht werden in het vor stendom. Hij werd door vele Monagas- ken opgewacht en toegejudoht. Spoedig daarna kwam de Nationale Raad van Monaco in vergadering bijeen om de noodtoestand te bespreken. De zaken wereld in Monaco laadidie intussen alle beschikbare vrachtauto's vol goederen om deze nog voor middernacht Frankrijk te vervoeren. Arbeiders staken bij tankopslagbedrijf Vrijwel het gehele terreinpersoneel (ongeveer honderd man) van het Am sterdamse tankopslagbedrijf AmatexNV. de Westhaven is in staking gegaan. De reden voor de arbeiders om het werk te leggen was tweeledig. Men ging niet akkiord met het ontslag van twee sokers, die op proef werkten, is aange zegd en bovendien heeft men bezwaren tegen het voorgestelde vaste rooster voor continu-diensten. De directie heeft de bemiddeling van de erkende vak bonden ingeroepen, om tot een oplos sing in het conflict te komen. Het be drijf is overigens door de staking niet stil komen te liggen. Het wordt draaien de gehouden door leidinggevende func tionarissen. Bij een verkeersongeval in Benthui zen is gisteravond het twaalfjarig doch tertje van de heer J. Voskuilen udt MoerikapelLe om het leven gekomen. De heer Voskuilen kwam met zijn perso nenwagen in botsing met een vrachtwa gen, bestuurd door de 28-jarige C. B. uit Zevenhuizen, dóe van een boerenerf af de weg wilde oprijden. Bij de botsing kwam het dochtertje om het leven. op grond daarvan wordt er rekening n gehouden, dat de kleuter tengevolge hondsdolheid is overleden. Mocht na voltooiing van het nog s de gang zijnde onderzoek blijken, dat hier inderdaad zich een geval van honds dolheid heeft voorgedaan, dan zullen, al ten woordvoerder van dc gemeente Amsterdam, mogelijke maatregelen den genomen op grond van de veewet. Die maatregelen kunnen o.m. bestaan uit een verplichting om honden en ten in huis te houden en de dieren te muilkorven. Het betrokken hondje moet, indien het inderdaad met hondsdolheid was besmet, reeds lang zijn overleden. Overigens heeft zich sinds mensenheugenis in Am sterdam geen geval van hondsdolheid meer voorgedaan. Naar aanleiding van de maatregelen die de wethouder heeft genomen, ls ook de hoofdstedelijke politie nu waakzaam. Men heeft een deskundige, een honden geleider, permanent gereed om bij even tuele meldingen direct te kunnen ingrij pen. Gisteravond bijvoorbeeld rukte de hondengeleider uit om een geval vai bijtende hond te beoordelen. Er was ter geen sprake van hondsdolheid. (Advertentie) 40 cm naast uw gasfornuis is genoeg voor een oliestook C.V. ketel De nieuwste centrale verwarmings ketel, •de Centr.-O-Therm is net als koelkast wasmachine, een fraai gelijnd keuken meubel: glad, gaaf glanzend. Geen uit-stekende brander, geen richels of kleppen - een fraaie, compacte unit, precies 30 cm. breed. Zo'n „vestzak"'- ketel levert maar liefst 25.000 tot 50.000 Kcal/h; met de Centr-O-Therm stookt U gemakkelijk een heel huis warn de uitvoerige, geïllustreerde beschrij vingsbrochure en referentielijst een bij de AWB N.V. - Beek en Donk (ver meld: CENTR-O-THERM). TTET ERGERLIJKE gebeuren tijdens dc groentijd aan de Amsterdamse ge meentelijke universiteit heeft wel iets losgemaakt. Het was er dan ook naar. Na een aarzelend begin, na een belachelijke lichte bestraffing van de blagen, is het corps zelf in beweging gekomen. Men heeft het een gunstig verschijnsel ge noemd. dat het protest in het corps zelf is begonnen. Alsof men zich verheugen ma? om wat toch vanzelfsprekend behoort te zijn. Ter verdediging van de blagen is aange voerd. dat antisemitisme niet in hun be doeling heeft gelegen. In gelijke denigre rende zin toch hadden zij zich uitgelaten over kleurlingen, over humanisten, over protestanten, en wat er maar aan scha kering onder de aankomende studenten te vinden was. Zij waren kortom anti. Blijft dan overigens het feit, dat de be jegening die daarbij de Joden hadden te ondergaan, wel bijzonder grievend heten moest. De vermelding van Dachau ge tuigde van" een ontstellend grove smaak. Maar aangenomen een ogenblik, dat men alleen anti heeft willen zijn, ook dan houdt het een toch wel scheme veroordeling in van zulk ontgroenen. Men laat dan im mers niet in het onzekere, dat de aan komende student liardgrondig en blijkbaar soms ook hardhandig dient te worden be roofd van waarden die hij van huis uit heeft meegekregen. Is hij Jood, het moet belachelijk worden gemaakt. Is hij iets anders, dan moet hii in dat andere worden gekwetst. Is er eindeliik van hetgeen hij heeft meegekre gen niets meer over. dan is hij bekwaam genoeg om corpsstudent te zijn. Dat is dan de situatie. Het komt neer op een ontwrichting onder de waarden die men bezit. Daarvan mag vooral niets overblijven. Want dan onderscheidt men zich van de ander. Het gaat ju'st tegen discriminatie, hebben we nu u't dit Stu dentencorps mogen vernemen. Een corps- student is corpsstudent. In wezen komt dit alles neer on een tries te vertoning. Ook al omdat dit dwaze en ergeriiike gedoe ook daarom niet on schuldig heten mag, dat het allerlei heil loze krachten bliikt op te roepen. Maar wat wil men, waar een vacuüm is, waar een leee-te ontstaat, daar krijgen d»7e heMloze krachten een extra kans. Het is wel goed. dat men nu over dit alles nog eens tot bezinning schiint te komen Dan werkt het ereerlijk gebeuren moge lijk nog iets goed uit. Laten we niet vergeten, dat het ook in deze dingen gaat om de mens en om de toekomst. In wat voor handen liggen dc verantwoordelijkheden straks? Prinses doorite de Zwarte Zee In een uitbundig Kinderdijk, waar de schoolkinderen een paar uurtjes vrijaf hadden gekregen, heeft prinses Beatrix gistermiddag op de werf van J. en K. Smit de doop en de tewaterlating ver richt van de mntorsleeoboot Zwarte Zee het toekomstige vlaggesöhip van L. Smit en Co's internationale sleep dienst die met haar uitzondert ijk vermogen van 9000 pk die grootste en krachtigste zeesleper ter wereld gaat VOEGENDE WEEK De opbrengst komt ten goede aan de ar beid van de vloot-, leger- en luchtmacht predikanten, aan de prot. mil. tehuizen in Nederland, Duitsland en overzee. GIRO 5 163 UTRECHT J~\E hogedrukgebieden die in de afge- lopen week een hoofdrol hebben ge speeld, nemen langzaam in betekenis af. Het hogedrukcentrum dat vanmorgen bo ven Schotland lag, trekt zich langzaam naar het zuiden terug. Toch blijft een uitloper hiervan nog een rustig en droog weekeinde brengen. De afnemende oos tenwind voert wat te koude lucht aan met nog vrij veel wolkenvelden die het weer in een groot deel van het land een somber karakter geven. In Skandinavië is het de laatste twee dagen belangrijk kouder geworden met in een deel van Zweden 's nachts wat flF'T WTT|7T> flV 1 lichte vorst. Aan de kust van Noord- rV Mhljlx 111 1 Noorwegen werden de eerste sneeuw- i j buitjes gerapporteerd. In de afgelopen aPPorten hedenmorgen acht dagen is er bij ons geen regen ge- vallen, een verschijnsel dat na midden juni niet meer is voorgekomen. De Bilt verwacht tot morgenavond: Stationair weer, met morgen overdag slechts hier en daar een opklaring. Zwakke veran- De Bilt derlijke wind en ongeveer dezelfde tem- Tw™t,ic peraturen als vandaag. (Opgemaakt i 11.15 nnr). Eindh. Zd.-Limb. Helsinki ZON EN MAAN Zondag: zon op 18.51, onder 7.52; maan op 7.01, onder 17.50 uur. Maandag: zon op 19.21, onder 9.16; maan op 7.03, onder 17.48 uur. Op 20 oktober laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 14 oktober: 3.16 v.m.; 15.38 njn. 15 oktober: 3.57 vjn.; 16.19 nm. gh. bew zw. bew pjon De 72-jarige bromfietser R. is giste ren in Rotterdam in botsing gekomen met een zandeuto. De man wend tien meter meegesleurd en met een schedel- basisfractuur naar het ziekenhuis ver voerd. Daar is hij enkele uren later overleden, /indstil 10 -1 Inds'll 14 12

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1