Mcnioc iCciiisrlje Gfrmrattl Westen beraadt zich op stap inzake Berlijn joi#n$ Yieding De Gaulle stuurt parlement weg Maxen lijken net ruimtevaarders Weigeren ambulance is hoog opgenomen Wereld voedseltekort is niet veel afg enomen Nederlandse zeelieden vermist in Argentinië K4ANDAC 8 Oktober 1902 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0.65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12600 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasttcb is ahfMeves mijn hert ia UgljcaspotT Nieuwe huizen verouderd Zie pagina 7 TAE westelijke commandanten in Berlijn hebben zaterdag onmiddellijk contact met hun regeringen opgenomen over het nemen van tegen maatregelen, nu de Oostduitse volkspolitie geweigerd heeft, een Britse ambulance-auto tot de oostelijke sector van Berlijn toe te laten om eerste hulp te verlenen aan een gewonde Berlijner. Zoals men weet, maken de weste lijke mogendheden aanspraak op het recht van bewegingsvrijheid door de WILLY BRANDT desnoods conflict verdeelde stad. De actie 1 HET jaar 1961-1962 kan eerder gezien worden als een jaar van be loften dan als een jaar, waarin iets werd bereikt". Dit schrijft de directeur-generaal van de voedsel- en landbouw organisatie der Verenigde Naties, B. R. Sen in zijn voorwoord van het F.A.O.-rap- port 1962. „Als gevolg van het ongunstige weer, gaf de agrarische wereldproduktie maar weinig groei te zien. Toch schijnt het waar schijnlijk dat de stijgende lijn in het komende jaar zal worden voortgezet. De grootste vraagstukken op dit ge bied in de minder ontwikkelde landen zijn: onderproduktie, honger en onder voeding. In de tweede plaats komt dan de voortdurende daling van de prij zen van landbouwprodukten op de wereldmarkt. Voor de meer ontwikkelde landen is echter de te grote produktie een probleem en daarmee in verband staande sociale ontevredenheid, ontstaan door het inkomenverschil tussen de land bouw- en de overige bevolking". Nieuws in één oogopslag De Oostduitse Volkspo litie heeft geweigerd een Britse ambulance-auto tot Oost-Berlijn toe te laten. De Britten wilden een Westberlijner, die aan de communistische kant van de mum- was neergescho ten, te hulp komen, maar de Oostduitsers verklaar den, dat zij zelf verant woordelijk waren voor het verlenen van eerste hulp. India heeft de regering van communistisch China laten weten, dat het geen onderhandelingen of be sprekingen zal voeren zo lang de Chinese dwang of bedreiging met geweld voortduurt. De Chinezen worden ervan beschuldigd het Indische grondgebied sinds 20 september te zijn binnengedrongen hoewel zij duidelijk wisten waar de grens ligt. De Jemenitische legatie in Amman (Jordanië) heeft verklaard, dat prins Hassan, die aanspraak maakt op de troon van Jemen, dit weekeinde de steun heeft gekregen van een groot aantal stammen in het noorden van het land. Er zouden daar ge vechten worden geleverd DE MEEST PRACTISCHE De heer Sen herinnerde vervolgens aan de campagne „bevrijding van de hon ger'' en het wereldvoedselprogramma, dat eind van dit jaar vermoedelijk in werking zal treden. De meest verontrustende ontwikkeling is, dat de voedselproduktie per hoofd der bevolking in Latijns-Amerika, Afrika het Nabije Ooslen, die in de jaren vijftig aanzienlijk toenam, de laatste paar jaar wat ging afnemen. De produktie bleef dan ook aanzienlijk bij de bevolkings aanwas ten achter. In het Verre Oosten waar het voedselprobleem het meest acuut is, waren de ontwikelingen de laat ste tijd wat gunstiger. Tegenover een toe neming van vier procent van de inter nationale handel van agrarische produk- ten stond echter een daling van vier procent van de gemiddelde prijzen zodat de waarde maar weinig toenam. Voor het eerst sedert verscheidene jaren zijn de wereldgraanvoorraden aanzienlijk afge- Echtpaar omgekomen door kolendamp In Breezand is het afgelopen week einde het bejaarde echtpaar P. Lubbert- Vliet door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. De dochter van het echtpaar, die et naast woont kwam zondagmorgen kij ken. Zij vond haar ouders op de vloet van de huiskamer, het bed was nog on- beslapen. Men neemt aan dat het echt paar zaterdagavond reeds bedwelmd is geraakt door kolendamp. De kachel trok wegens mist en gebrek aan wind slecht De slachtoffers waren beiden 69 jaar oud Jong-en-modern draagt een sportjasje *an markante tweed Jnit helemaal up to date 10 jaar 34.75 Sportief in combinatie met Terlénka broek 14.75 duitsers was een duidelijke weigering- Nadat op 17 augustus de vluchteling Peter Fechter zonder hulp gewond was blijven liggen totdat hij dood bloedde. hebben de westelijke landen opdracht gegeven, permanent een ambulancewagen bij de controlepost Charlie te stationeren. Deze maand staan de Britten aan het hoofd van het geallieerde commando in West Berlijn. Vandaar dat een Britse zie kenwagen naar de grens werd ge bracht. De Oostduitse politie, die ook een Westberlijnse ziekenauto de top- gang weigerde, stelde zich op het standpunt, dat het Oostduitse regime het internationale recht zelf verant woordelijk is voor het verlenen var eerste hulD. De Britse ambulancewagen werd te gengehouden. toen deze een Westberlij ner, die aan de communistische zijde de muur was neergeschoten, te hulp wilde komen. Het hoofd van de Britse militaire politie, overste Warren Philip Ferrier, wilde controleren, of de Oost duitsers inderdaad zelf voor de eerste hulp hadden gezorgd. Op 100 meter van het toneel van de schietpartij werd hij echter tegengehouden. Ook auto's van het Amerikaanse leger konden niet dichter- in de buurt komen. En zo heb ben de Oostduitse communisten, kenne lijk rekenend op steun van de Russen, het recht van de westelijke mogendhe den aangetast om zich vrijelijk door de verdeelde stad Berlijn te bewegen Geheimzinnigheid Het incident, waarvan we in ons num mer van zaterdag al melding maakten, begon om zeven uur zaterdagochtend Een onbekend aantal Westberlijners was er enkele uren tevoren in geslaagd, een tunnel van 56 meter lengte en 80 cm hoogte aan de Oostberlijnse kant van de grens te voltooien, toen er gebeld werd aan het huis van de kleermaker, die in tussen al met zijn vrouw in pyama door de tunnel naar West-Berlijn was ge vlucht Een van de Westberlijners bijge naamd de ,.Britt" (die 21 jaar was en gehuwd zou zijn) opende de voordeur, omdat hij een groep vluchtelingen verwachtte. Hij stond echter oog oog met de volkspolitie, die hem neerschoot, toen hij wilde vluchten. Zijn helpers wisten in de verwarring door de tunnel te ontkomen. Over het lot van de man. wiens naam geheim wordt gehouden, is niets bekend. De politie neemt aan, dat men ook hem he^ft loten doodbloeden Zaterdag was over het incident aan vankelijk heel weinig bekend omdat de pers was verzocht, geen bijzonderheden over het incident te onthullen. De pers bureaus gaven uitvoerige berichten, na dat een Duits bureau zich niet aan de afspraak bleek te hebben gehouden. De Heidelbergerstraat, waarin het incident zich afspeelde, is een grensstraat De huizen aan de ene kant staan in West- Berlijn, terwijl de straat, de beide trot toirs en de huizen aan de andere kant Oost-Berlijn liggen. De communisten hebben de muur gebouwd in de bocht de westelijke kant om de Westber lijners gelegenheid te geven, hun huizen te bereiken. Aanhangers Gandhi In de nacht van zaterdag op zondag is een Oostberlijner in de Bernauer- strasse (die aan de westelijke sectoren grenst) in een vangnet van de West berlijnse brandweer gesprongen. De man en een brandweerman moesten met lichte verwondingen in een ziekenhuis worden opgenomen. In de nabijheid van de muur zijn die nacht twee ontplof fingen gehoord. Er werd bij de Sebas- tianstrasse in het centrum van Berlijn een gat in de muur geslagen. Ongeveer 300 Westberlijners hebben gisterochtend gehoor gegeven aan de oproep van de aanhanger van Ghandi, T. H. Zutshi uit India en hebben gedemonstreerd met af wisselend zwijgen en het zingen van geestelijke en andere liederen. De Oost duitse volkspolitie probeerde de bijeen komst te verstoren door het zingen van strijdliederen en het laten spelen van dansmuziek. Staande voor een meer dan levensgrote afbeelding van Gandhi zei Zutshi, geen geweld tegen de muur te zullen gebruiken. „Wij willen bidden voor hen, die aan de andere kant van de muur züd en voor allen in de door de Russen bezet te zone. Ons gebed moge dc mensen in Oost-Duitsland tonen, dat w(j hen niet vergeten", aldus de Indiër. Burgemeester Brandt van West-Ber- iyn heeft vanmorgen op een persconfe rentie verklaard, dat het de Russen dui delijk moet worden gemaakt, dat opgeven van West-Berlijn door het ten geen prijs kan zijn voor het behoud van de vrede. Sprekend over zijn bezoek aan de V.S verklaarde de burgemeester, dat presi dent Kennedy en zijn ministers vastbe sloten zijn. de westelijke posities in Ber lijn te handhaven en de gemeenschappe lijke vrijheid te verdedigen. „Als CroesJ- tsjef een conflict wil, kan hij het krijgen Vanzelfsprekend zal het westen alles doen om een botsing te vermijden, maar het zal geen prijs daarvoor betalen die ten koste van zijn eer gaat," aldus Brandt. Ballonsatelliet weer te zien In de komende weken zal de Ameri kaanse ballonsatelliet Echo weer in de avonduren zichtbaar zijn, gaande van west naar oost aan de zuidelijke hemel. De overgangstijden zijn de volgende: 11 okt. 21.20, 11 okt. 20.20. 22.20: 12 okt. 21.27; 13 okt. 20.35. 22.30: 14 okt. 19.40, 21.36; 15 okt 20.45; 16 okt. 19.50. 21.45; 17 okt. 20.55 uur. Tijdens de latere omlopen ziet men Echo in de aardschaduw verdwijnen. President De Gaulle heeft bij decreet de Nationale Vergadering ontbonden, nadat deze in de vroege ochtenduren van vrijdag de regering- Pompidou uit het zadel had gewor- Na omslaan van sleepboot Uit Delft en Enschede IN het Indio-channal. tussen het vuurschip Recalada en Buenos Aires (Argentinië) is de Panamese Jeepboot Atlantico, die een Neder landse bemanning, een Argentijnse loods en een opvarende van het licht schip Recalada aan boord had, ge kapseisd, terwijl de Atlantico bezig was, hulp te verlenen aan het ge strande Oostduitse vrachtschip Karl Marx stad. De kapitein van de Atlantico, de heer R. Schoonderwoerd uit Voorburg, heeft gemeld, dat twee van zijn Nederlandse bemanningsleden en de twee Argentij nen worden vermist. In opdracht van het Italiaanse aannemersbedrijf Alfi te Rome werd de Atlantico door het scheepstrans- portbedrijf N.V. Redwiis uit Baarn, uit gebracht van IJmuiden naar Buenos Aires. Eind juli vertrok de in Nederland gebouwde sleepboot uit IJmuiden om eerst drie onderlossers naar Douala in West-Afrika te slepen. Vervolgens stak de Atlantico de Atlantische Oceaan naar Buenos Aires over. De sleepboot ?ou daar zaterdagmiddag aankomen en had reeds de loods aan boord genomen. Ook een opvarende van het daar liggende lichtschip was aan boord. Zaterdagoch tend vroeg trof de Atlantico de gestran- 7632 ton metende Karl Max Stadt en bij een poging tot vlot brengen dit schip sloeg de sleepboot om. Met de kiel van het schip boven water uit stekend bleef de Atlantico ronddrijven. Behalve de twee Argentijnen werden als vermist opgegeven de eerste machi nist J. Wessels, 37 jaar uit Enschede en dc matroos P. van der Wees, 46 jaar, uit Delft. pen naar aanleiding van het plan van De Gaulle om toekomstige presi denten bij volksstemming te laten kiezen. De president heeft dus nu schoon schip gemaakt voor een krachtmeting met de oppositie. Als hij deze verliest, zal hij zo -heeft hij gezegd zich uit de poli tiek terugtrekken. De Gaulle heeft de regering verzocht aan te blijven tot na de verkiezing va-u een nieuw parlement. Er is nog geen datum vastgesteld voor de parlementsverkiezingen. In politieke kring spreekt men van 11 en 18 novem ber of 18 en 25 november. Het parlement wordt namelijk bii twee stemmingen ge kozen. De 26 miljoen kiezers zullen de ko mende twee maanden dus driemaal naar de stennbus moeten. Eerst op 28 o-ktober om „ja" of „nee" te zeggen op het voor stel van De Gaulle om toekomstige pre sidenten bij volksstemming te verkiezen en daarna nog tweemaal om de volks vertegenwoordiging te kiezen President De Gaulle stelt zich op hel standpunt, dat het volk soeverein is en dat alleen een verkiezing door het volk een president het prestige en de macht kan geven die nodig zün om het land te besturen. Exodus uit Nieuw-Guinea: ver drietig zit deze Nederlandse vrouw in Hollandia bij haar spulletjes. Zelfs de Kakatoe gaat mee naar Nederland. Mee met het Griekse ms. Patris naar Patria, met nog vele andere repatrianten, getuige de kof iers en kisten op de steiger. Zo ver dwijnt allengs het Nederlandse stempel, dat zo lang op dit tropische land gedrukt geweest is. In plaats daarvan komt (voorlopig) het stem pel van Untea, het V.N.-bestuur, zelfs op de beeltenis van H.M. de Koningin op de Nieuw-Guinese postzegels. Commandant van Leibbrand werd overgeplaatst De garnizoenscommandant van Wenen, kolonel Paul Dernesch, die een van de voornaamste getuigen a charge is ge weest in het proces te Stuttgart tegen de verkeersdeskundige Leibbrand, is als regimentscommandant naar een ander onderdeel van het Oostenrijkse leger overgeplaatst. Politieke kringen in We nen leggen verband tussen deze over plaatsing en het proces-Leibbrand, dat de vorige week, zoals gemeld, eindigde met vrijspraak voor de gewezen com pagniescommandant van het Duitse leger ten tijde van de oorlog. Dernesch was als toenmalige meerdere van Leibbrand vrijwillig voor de rechtbank verschenen en had voor Leibbrand zeer belastende verklaringen afgelegd. De rechtbank roerde aan, dat Dernesch door een bevel uit te geven dat niet duidelijk gesteld vas, het doodschieten van minstens 22 Italianen, waarvoor Leibbrand terecht stond. op zijn geweten had. Nog geen 6000 nieuwe huizen in augustus In de maand augustus werden 5950 euwe woningen opgeleverd (in augus tus 1961 6300). In de periode januari t/m augustus 1962 kwamen in totaal 47.230 nieuwe woningen gereed, tegen 51.300 in de overeenkomstige periode van 1961. In augustus werden 9440 woningen in aanbouw genomen (augustus 1961: 9110). In de periode januari t/m augustus 1962 werd met dc bouw van 57.710 woningen een begin gemaakt, tegen 69.360 in do overeenkomstige periode van 1961. Het aantal in uitvoering zijnde wonin gen beliep 119.270 op het einde van d« maand. Vonnissen in Indonesië J?en groot hogedrukgebied, dat gedu. rende het weekeinde 1038 nib, blijft het weer in grote delen van Europa beheersen. Dc kern ver plaatste zich langzaam in oostelijke rich ting naar Polen. Op de Oceaan breidt zich, na het wegtrekken van een depres sie over IJsland naar het noordoosten, een nieuw hogedrukgebied in de richting van de Britse eilanden uit. Beide hoge- drukgebieden zijn gescheiden door een frontale zone. welke zich maar uiterst langzaam naar het oosten beweegt cn pas morgen Ierland zal bereiken. Het weer in ons land blijft dan ook onder Invloed van het continentale hogedruk gebied en ondergaat vrijwel geen ver andering. Er blijft een kans dat voor. namelijk in de ochtend, plaatselijk laag hangende bewolking voorkomtevenals dit maandagmorgen in het uiterste noor den van het land het geval was. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Droog weer met in het algemeen wei nig bewolking. Zwakke tot matige zuid oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. (Opgemaakt te 11.15 uur). Een krijgsraad te Djakarta heeft een man ter dood veroordeeld op de be schuldiging dat hij aanslagen op het le ven van Soekarno had georganiseerd. Zijn naam wordt opgegeven als Mard- joek bin Achmad, alias M. D. Noegrah, alias Djiwapradja, alias Pak D.P. Een krijgsraad te Bandoeng heeft de vroegere vlieger Zainal A-bidin op be schuldiging van verduistering van twee Soekarno heeft bevel gegeven ontwer- miljoen gulden veroordeeld tot twintig pen te maken voor de bouw van vijf jaar gevangenisstraf. De doodstraf was tig lagere scholen in Nieuw-Guinea en geëist. A-bidin was verbonden aan een reeds eerder heeft hij gelast plannen ZON EN MAAN Dinsdag 9 oktober: zon op 00.53, onder 18.02; maan op 16.32. onder 00.56 Zaterdag 13 oktober: volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 9 oktober: 11.10 v.m.; 23.52 nm. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Soekarno wil universiteit in Nieuw-Guinea die zij het volgend jaar klaar lang. De maten zijn geba- jVTAX I, II en III zijn bijna tests op de luchtmachtbasis 75.000 galden. Elke dummy levende poppen. Het zijn Kirtland. Waarschijnlijk zijn weegt 75 kilo en is 1.79 replica van de mannen J:- U~J J 1 op zekere dag de ruimte gaan en het is hun taak om de gegevens te verzamelen welke de menselijke astro- den. nauten een goede kans ge ven om hun avontuur te overleven. De drie Amerikaanse dnm- Instrumenten kunnen wor den ingebracht in de schedel, armen, benen, buik tocht door de ruim- seerd op de gemiddelden die gegraat van de dummy te, maar er moeten nog heel verkregen zijn uit een onder De zoek van 8000 soneel. De geleerden hopen vliegper- vervaardigingskosten elk der drie op echte de dummy' ;en lijkende etalagepop- welke risico' pen (men heeft ze plastinau- de stralingsabsorptie te me ten van de lichamen. Hei beert, plasticmateriaal heeft dezelf de weerstand tegen straling als een mens. De instrumen- mens loopt, ten worden per radio door worden genomen en voor er een in zijn geheel wordt weggeschoten, is het moge lijk dat men het eerst met ef een been pro- Op de begane grond in Kirtland neemt men proeven met de reacties op hitte, mies ondergaan uitputtende ten genoemd) bedragen Allenstralingsgordel. te beginnen met de Van verbonden met de aarde. De koude, druk, plotselinge dummy's kunnen uit elkaar „stops" en „starts". Temper. Station gesteldh as I iu sr i»s 3 |$i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1