Jlicuuio £ci itsrt)c (fourniil Parlement brengt regering van Pompidou ten val Commentaar Ruimtevlucht was even in gevaar IN NOVEMBER NIEUWE VERKIEZINGEN? Nationale Vergadering contra gen. De Gaulle Tweemaal op tractor op trein: 2 doden Brabander ten onrechte krankzinnig verklaard? Indonesiërs overstromen al Nieuw-Guinea 1 -•Hls it t*\* li VRIJDAG 5 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 i ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten (Bij contract bel POSTREKENING: ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2.80 per maand; 0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12598 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stsatvasttcli is mgn furl io lejljeospnf AARDGASBEL nóg groter Zie pagina 13 URESIDENT De Gaulle heeft de eerste slag te incasseren gekregen: van morgen vroeg heeft de Nationale Vergadering een motie van afkeu ring tegen de regering (dat wil dus zeggen tegen de plannen van De Gaulle) om de president voortaan rechtstreeks door het volk te doen kiezen) met 280 stemmen voor aanvaard. Hierdoor is er een einde gekomen aan het kabinet-Pompidou, de tweede regering van de vijfde republiek. Ondanks een bewogen oproep van De Gaulle op het volk vlak voor de Nationale Vergadering gistermiddag aan het debat begon en een verbeten verdedi ging van premier Pompidou laat de ruime meerderheid, 39 stemmen meer dan de vereiste volstrekte meerderheid, zien dat het parlement niets moet hebben van deze „schending van de grondwet". Hoewel dat formeel niet noodzakelijk is, acht men het vrijwel zeker, dat de Nationale Vergadering zal worden ontbonden. Nn november zullen dan waarschijnlijk nieuwe ver kiezingen worden gehouden. Nieuwe Leusden is vanmorgen om half acht een tractor, die een melkwagen als aanhang had in botsing gekomen met een trein. De bestuurder, de heer A. L. C. Reins uit Delfsen kwam hierbij ore leven. Hij was op slag dood. Trekker en melkwagen werden totaal vernield. De trein werd aan de voorkant zwaar beschadigd en kwam ongeveer 800 meter verder tot stilstand. Later werd de trein door een goederentrein naar het voormalige station Dedemsvaart opge duwd. De heer Reins was melkrijder en heeft waarschijnlijk door de mist onvoldoende zicht gehad. Hij was 55 jaar oud, gehuwd en vader van een kind. Op een onbeveiligde overweg bij Oudelande (aan de ringgoede- renlijn van Goes) is vanmorgen omstreeks acht uur een landbouw tractor onder een goederentrein gekomen. De bestuurder werd ge dood, de trein ontspoorde. Bij rangeerwerkzaamheden bij het emplacement Alkmaar is van morgen om 6.20 uur een treinstel van een goederentrein ontspoord. De beide hoofdpersonen tussen Alkmaar en Uitgeest werden hierdoor versperd. De reizigers moesten toch van Alkmaar tot Castricum en terug met bussen worden vervoerd. Tegen half negen was bij Alk maar echter al een spoor vrijgemaakt en na negen uur waren beide sporen weer berijdbaar. De busdienst van en naar Castricum kon toen worden opgeheven. Nieuws in één oogopslag Het is praktisch zeker, dat president De Gaulle de Nationale Vergadering zal ontbinden en nieuwe ver kiezingen zal uitschrijven, nu vanmorgen vroeg een motie van afkeuring tegen de regering is aanvaard. Binnenkort zullen de Amerikaanse havens wor den gesloten voor elk schip, dat goederen tussen het communistische blok en Cuba vervoert. Het be sluit is genomen in over leg met bevriende landen. Tussen 1 januari en 1 sep tember van dit jaar zou den 433 vrachtschepen van de vrije wereld in totaal 572 reizen naar Cuba heb ben gemaakt. Op Cape Canaveral is medegedeeld, dat de ruim tevaartdeskundigen ern stig hebben overwogen de astronaut Schirra geen tweede omwenteling te laten maken, omdat de temperatuur in zijn ruim- tepak te hoog was opge lopen Schirra zag evenwel kans 'op het laatste mo ment de temperatuur te regelen. De afgelopen dagen zijn vele Indonesiërs in Hol- landia aangekomen om in V.N.-verband werkzaam heden te verrichten. Er worden er nog meer ver wacht. Ook wordt dc komst tegemoet gezien van een vrij groot aantal In donesische officieren. Tijdens de behandeling van de aardgasnoto in de Tweede Kamer heeft mi nister De Pous gisteren verklaard, dat de aange - boorde hoeveelheid aard gas in het noorden van het land 400 tot 500 miljard kubieke meter bedraagt. Dit dekt veertig procent van het totale Nederland se energieverbruik in de komende dertig jaar. Met Rikhye besproken: Ned. materieel naar V.N. In Den Haag Is bij de besprekingen met de Indiase brigade-generaal. L J. Rikhye. militair adviseur van Oe Thant, besloten dat ln Nieuw-Guinea enkele kleine vaartuigen, een aantal landtrans portmiddelen en kazerneringsmaterieel van de Nederlanders aan de V.N. wor den overgedragen. Op verzoek van de generaal blijft Nederland voorlopig ver antwoordelijk voor de hydrografische be richtgeving en publikaties ten behoeve van de veiligheid der scht> waart. Voor de regeling van de scheepvaart in de havens wordt spoedig een oplossing ver wacht. Bij het Papoea-vrijwilligerkorps zal voorlopig een twintigtal Nederlandse officieren en onderofficieren in V.N.- dienst instructeur blijven. Men verwacht, dat de afvoer van Nederlandse troepen en materieel niet bij de plannen zal ten achter raken. De generaal zou vanmiddag van Schip hol naar New York vertrekken. Gister middag werd hij door de Koningin in audiëntie ontvangen te Soestdijk. Dc minister van financiën, prof. dr. J. Zijlstra, zal zaterdagmiddag 13 oktober op 't najaarsconvent van de Anti-Revo lutionaire Partij in Esplanade te Utrecht, spreken over: „De achtergronden van d« financieel-economische politiek. In de morgenbijeenkomst zal de voorzitter var de A.R.P., dr. W. P. Berghuis, het woord SWAN GEEFT DE MODE AAN IN ZAKDOEKEN! Er ging een gejuich op vanuit de banken van de oppositie toen voor zitter Jacques Chamban-Delmas de officiële uitslag van de stemming voorlas. De tegenstemmers hieven de Marseillaise aan, toen Pompidou en zijn ministers de zaal verlieten. De teleurgestelde Gaullisten op vier na. die voor de motie hebben ge stemd en daarop snel uit de partij zijn gestoten, schreeuwden de v stemmers kreten als O.A.S.-moorde naars toe. maar deze aantijgingen werden door niemand serieus geno men, daar de meeste afgevaardigden die hebben geholpen Pompidou weg te stemmen, De Gaulle hebben ge steund in zijn Algerije-politiek Twee voormalige Franse premiers, Rev- naud en Guy Mollet, lelden gisteren de aanval van het parlement op het plan van president De Gaulle om zijn oprol- Kers rechtstreeks door het volk te doen kiezen en niet meer door een kiescollege. Twee uur tevoren bad president De Gaulle er ln een toespraak tot het Franse volk op gezinspeeld, dat hij zou aftreden wanneer zijn plan verworpen werd. „De wet die lk Q voorleg bepaalt dat de pre sident van uw republiek, uw president, door u zelf gekozen wordt. Niets ls meer republikeins, niets is meer democratisch. En lk voeg er aan toe, niets ls n Frans. Het ls zo eenvoudig, helder juist", zo betoogde De Gaulle. De 83-jarige Reynaud heeft zich In ieder geval niet laten overtuigen. Hij merkte op dat hij in het verleden aan de zijde van De Gaulle heeft gestreden voor de democratie, maar nu „met het oog op deze schending van de grondwet moet ik nee zeggen", aldus Reynaud. Hij noemde deze kwestie de ernstigste van na de oorlog en beschuldigde de Franse president er van zijn beloften te breken. De eer van het parlement staat op het spel, zo zeide Reynaud. die de politici van de Vierde Republiek verdedigde op wie De Gaulle een felle aanval had ge daan in zjjn toespraak. Ook de twee voormalige ministers Faure en Floret kantten zich sterk tegen de plannen van De Gaulle. Faure be toogde dat het voortbestaan van de repu> bliek pas werkelijk verzekerd kan wor den door het voorbeeld van Engeland t< volgen en de bestaande grondwettelijke instellingen te eerbiedigen. (Voor vervolg zie pagina 11) Tito met vakantie naar Chroesjtsjef President Tito zal dit jaar een bezoek aan de Sowjetunie brengen, aldus heeft het officiële Joegoslavische persbureau Tanjoeg laten doorschemeren Tanjoeg schreef, dat Leonid Brezjnev, pdesident van de Sowjetunie. tijdens zijn bezoek in Belgrado de uitnodiging hernieuwd heeft van premier Chroesj tsjef, dat Tito zijn vakantie in de Sow jetunie doorbrengt. De uitnodiging aan Tito werd eerder dit jaar gedaan en Tito heeft in een vraaggesprek gezegd, dat hü vermoede lijk aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar zal gaan Volgens buitenlandse waarnemers diende het bezoek van Brezjnev aan Joegoslavië om het bezoek van Tito aan de Sowjetunie voor te bereiden. ^TOOR de Bredase rechtbank heeft gisteren de 43-jarige T. de V. uit Eindhoven terecht gestaan. Deze man heeft sinds 1943 tot nu toe, met een onderbreking van twee jaar, in een krankzinnigengesticht gezeten. In 1961 ontsnapte hij. Hij stal een bromfiets en maakte zich schuldig aan diefstal van een bedrag geveer 100 gulden uit een rijwiel stalling. De verdediger zei dat De V. volko men ten onrechte in een krankzinnigen inrichting heeft gezeten. Er werd ook de inhoud van een nieuw psychiatrisch rapport bekend, waarin wordt ver klaard dat de man in de maatschappij kan terugkeren. De rechtbank in Bre da veroordeelde hem wegens de twee diefstallen tot een geheel voorwaarde lijke straf. Hij is echter toch weer naar het krankzinnigengesticht (in Woensel) overgebracht, omdat een oud vonnis uit hem nog steeds van kracht is. Vijfentwintig jaar last met „Gerrit de Stotteraar" „Wij hebben nu 25 jaar met Gerrit B. te maken, dat is een uniek jubileum. Hij heeft een groot talent om in te breken, maar zijn uitbrekerstalent is nog groter. Hierdoor heetf hij een grote reputatie gekregen, waarop hij zelt allerminst is gesteld. Ondanks de vijf strafbladen van d« verdachte ben ik echter van mening dat deze man niet onvoorwaardelijk ter beschikking van de regering mag wor den gesteld Ik eis een gevangenisstraf drie jaar met aftrek, voorwaardelijke terbeschikkingstelling en psychiatrisch toezicht", aldus sprak de procureur-gene raal bij het gerechtshof te Amsterdam. toen_de 41jarige Amsterdamse chauffeur B., beter bekend als „Gerrit de Stotteraar", in hoger beroep terecht stond verdacht van een lange reeks dief stallen in begin 1961 in Amsterdam ge pleegd. In zijn requisitoir wees de procureur- generaal er o.m. op dat de aanleg tot stelen bij B. zo is ingeworteld dat er gezien de leeftijd waarschijnlijk weinig :er aan te veranderen is. „Dat deze verdachte steeds zijn slag slaat in de volkswijken, waar de mensen worden bestolen van hun weinige bezittingen, maakt het allemaal bijzonder onsympathiek, hoewel ik natuurlijk geenszins wil adviseren voortaan betere buurten uit te zoeken", aldus mr. Aber- In tegenstelling tot de rechtbank was ij van mening dat B., ondanks alles et in een psychiatrische inrichting thuis In zijn pleidooi zei de verdediger dat de verdachte ten onrechte sinds 1943 in het krankzinnigengesticht heeft geze ten. In 1943 had De V. distributiebon nen gestolen. Uit vrees voor de Duit sers had hij gesimuleerd dat hij ziek was en een Duitse dokter verklaarde hem volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij werd opgenomen in het krankzinnigen gesticht in Woensel. Daar bleef De V. tot 1948. Hij werd toen ontslagen. In 1950 kwam hij weer met de justitie in aanraking. Toen werd een psychiatrisch rapport over hem uitgebracht door wijlen dokter Janssens uit Vught. In dat rapport werd De V. krankzinnig verklaard. Het rap port gaf het advies dat hij moest wor den opgenomen in een krankzinnigen gesticht. De rechtbank in Den Bosch vonniste De V. en gelastte opname in het krankzinnigengesticht. De laatste jaren had de man vaak ge vraagd om te worden losgelaten, maar dit bleef zonder resultaat. Nu ligt er dus het jongste rapport van dokter Ginjpge waarin deze zegt dat de man in de maatschappij kan terugkeren. De verdediger vroeg de rechtbank de veroordeelde deze kans te geven. AMBASSADEUR /IV BONN Binnenkort is de benoeming te ver wachten van mr. G. E. Baron van Itter- sum tot buitengewon en gevolmachtigd ambassadeur te Bonn. Mr. Baron van Ittersum is thans directeur-generaal Europese samenwerking op het departe ment van buitenlandse zaken in Den Haag. Hij volgt in Bonn Jhr. mr. H. F. L. an Vredenburch op. r>. if Aan een twintigtal graven op de Joodse begraafplaats aan de Kneedweg in Enschede is ernstige schade aangericht. Kettingen zijn losgerukt of doorgehakt. Stenen palen, die een omheining markeren, zijn vernield en platen marmer verschoven. Vermoed wordt, dat volwassenen de hand hebben gehad in dit vandalisme. Op de foto de verzorger van de begraaf plaats, de heer M. Regterschot, bij een van de vernielde graven. Temperatuur pak te hoog DE ,E directeur van het Mercury- project, Kraft, heeft gisteren op een persconferentie in Cape Cana veral medegedeeld, dat de ruimte vaartdeskundigen er tijdens de enteling van Schirra in zijn Sigma 7 ernstig aan hebben gedacht hem geen tweede omwenteling te~*faten beginnen. De temperatuur in zijn ruimtepak liep namelijk te hoog op. Zij steeg geleidelijk tot 88 graden Fahrenheit, wat drie graden boven de „rode streep" was. Men waarschuwde de grondstations en len maakte zich gereed voor een snelle beslissing over het in werking stellen de remraketten toen de cabine voor de eerste maal over de Amerikaanse vestkust vloog. De temperatuursstijging was begonnen toen Schirra zich boven Australië be vond. Hij was er echter even voor hu Hawaii ging in geslaagd de tem peratuur in zijn pak te regelen en tot l graden terug te brengen. De deskundigen waren hef er toen nog iet over eens of de vlucht moest door- lan, na in allerijl met Schirra en Scott Kind verongelukt in kleuterschool Op de kleuterschool in Deil is gisteren de vijfjarige Arie Vos verongelukt. Met de juffrouw waren de kinderen een spelletje aan het doen in het klaslokaal Arie was in de schoolgang waar hij op gymnastiektoestel dat zich daar be vindt, het z.g. paard, geklommen was. Hij viel met het toestel om en kwam er onder terecht. Het kind moet onmiddel lijk dood zijn geweest. Carpenter gevoerde gesprekken, besloten zij de tweede omwenteling toch te laten beginnen. Deze beslissing werd genomen anderhalve minuut voor de remraketten voor de lahding in werking hadden moe. ten worden gesteld De directeur van het programma bemande ruimtevluchten. Kleinknecht. zei op dezelfde persconferentie dat de volgende Amerikaanse ruimtevaarder in het begin van het volgend jaar vieren twintig uur dn de ruimte zal doorbren gen cn achttien omwentelingen om de aarde zal maken. Hij verwachtte deze vlucht in januari of februari In goede conditie Twee artsen van de NAS A., de Ame rikaanse organisatie voor ïvcht- en ruimtevaart, die Schirra hebben onder zocht, hebben verklaard, dat zijn licha melijke conditie „zeer goed" is. Schirra had op zijn ruimtereis 1,8 kilo in gewicht verloren, „maar dat is min der dan na een rugbywedstrijd", aldus de dokters. Zij hadden bij Schirra geen sporen van kosmische straling aangetroffen, geen veranderingen in zijn evenwichtsorgaan geen andere afwijkingen in zijn licha melijke toestand. Schirra had geen moei lijkheden bij het eten en heeft ook geen last gehad van ruimteziekte, waarover de Russische ruimtevaarder Gagarin had geklaagd. Inmiddels heeft de Russische premier. Chroejstjef. president Kennedy een ge lukwens gezonden naar aanleiding van de geslaagde ruimtevlucht. met het ver zoek zijn hartelijke felicitaties over te brengen aan Schirra. PRANKRIJK heeft zijn kabinetscrisis de eerste sinds 1958. Maar plachten voorheen de crises veroorzaakt te worden door de verdeeldheid tussen de elkaar uit puttende en verzwakkende partijen, dit maal heeft het parlement zich in tamelijk ver gaande eensgezindheid te weer ge steld tegen één man, de president. Het ging ditmaal dan ook om de rechten van het parlement zelf. De Gaulle wenst een herziening van de Franse grondwet. Het parlement voelt echter bezwaar zo wel tegen de wijze waarop hij die her ziening wil aanbrengen als tegen het doel dat hij ermee beoogt. In beide opzichten wil hij zich rechtstreeks tot het volk wen den, wil hij de beslissing aan het volk laten, er stellig op vertrouwend dat het volk zich achter hem zal scharen. Op deze weg vindt hij het parlement tegenover zich. De Gaulle heeft het erop gezet, dat niet het parlement en niet ook enig a*ider. desnoods zeer uitgebreid k'escollege de keuze van de president der Franse repu bliek zal toevallen: het volk zal het heb ben te doen. per referendum dus. Maar eerst zal het volk, ook weer bij recht streekse uitspraak, in de grondwet de daarvoor vereiste verandering moeten goedkeuren, derhalve al wederom buiten de volksvertegenwoordiging om. Dit nu heeft het parlement niet willen nemen. Zelfs voor velen van zijn trouwste vrienden was dit voornemen van De Gaulle trouwens onaanvaardbaar. Ook naar hun overtuiging is er een grens aan de overi gens reeds enorme bevoegdheden die hij zich heeft toegeëigend. Hun ernstigste be denking is, dat de toekenning van al deze macht aan de president straks tot een systeem zou worden, ind'cn althans de president zijn zin zou krijgen. Hier schuilt dan ook de oorzaak van het verzet. Men wil wel erkennen, dat het noodzakelijk was, destijds De Gaulle tot zulk een concentratiepunt van macht te maken. Het parlement had zijn verleden ook wel zeer tegen. Door zijn voortdurend gekrakeel had de volksvertegenwoordiging zich in een staat van machteloosheid ge bracht. En over'de grenzen was er hel slepende conflict met Algerije, dat nie mand kon oplossen. In deze situatie is toen de figuur van De Gaulle naar voren gekomen. Men heeft bewilligd in het onvermijdelijke. dat hij de dienst ging uitmaken. En hij heeft het gedaan. Maar wat als een tijdelijke dienst was bedoeld, dat vil de president nu tot een blijvende maken- Hij heeft namelijk, als over zoVele zaken, ook zijn gedachten over de staat en over het staatshoofd. Deze gedachten w enst hij te verwezenlijken met de vasthoudendheid w aarmee hij ook in andere gevallen resultaten heeft geboekt. Het parlement échter, na een periode van inzinking zich zijn plaats weer bewust wordend, heeft het niet willen slikken. Nu zal ook over deze nieuwe problema tiek wel het woord zijnaan het volk. (Advertentie) HEUGAFELT prima tapijt in vele warme kleuren :r vierkante meter^ 20.7 Zeer lage legkosten BULTHUIS 7yA het wegtrekken van een kleine storing is het weer in Nederland der invloed gekomen van een hogedruk gebied, waarvan het centrum dicht langs ons land trok. Een ander hogedrukge- bied breidde zich vanmorgen geland uit. Tussen de twee hogedrukgebieden is het koufront aanwezig van een actieve depressiet die in een snel tempo juist ten westen van de Britse eilanden naar hel noorden bewoog. Het koufront daaren tegen trekt slechts langzaam en vertoont geringe actiuiteit. Het beweegt langzaam in de richting van Nederland. De koufrontpassage zal zich vermoedelijk beperken tot een tijde lijke toeneming van de bewolkingf waar bij vrijwel geen regen zal vallen. De wind blijft over het algemeen zwak en de komende nacht kan er zich plaatselijk De Bilt verwacht tot zaterdagavond Op de meeste plaatsen droog weer met tijdelijk mist of laaghangende bewolking. Weinig verandering in temperatuur. Overwegend zwakke wind (Opgemaakt te 11.15 uur). Tendens langzaam stijgend Zon en maan Vrijdag 5 oktober: zon op 6.46, onder 18.10; maan op 13.22, onder 21.55. Zaterdag 6 oktober: eerste kwartier. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Nasoetion is gereed om de Papoea's neer te slaan TTEDEN WERD een vliegtuig van de Garuda Indonesian Airways met tien Indonesische stafofficieren tc Hollandia verwacht, onder wie overste Soeharto. die hoofd van de Indonesische missie bij het hoofdkwartier van de Verenigde Na ties zal worden. Tot nog toe zjjn er slechts v(jf Indonesische officieren onder leiding van generaal Wlranata Koesoe- ma. Maandag wordt een Indonesisch Hercules-toestel met 27 Indonesische of ficieren en een aantal jeeps verwacht. Deze gegevens bewijzen de juistheid de geruchten dat Indonesië zeer spoe dig behalve een groot aantal burger ambtenaren ook vele officieren van alle strijdkrachten te Hollandia wil plaatsen. Dit is overigens veel sneller gegaan dan iedereen te Hollandia had gedacht Overal hoort men de mening, dat binnen enkele weken de toestand zal ziin be reikt die cr pas zou moeten bestaan na de bestuursoverdracht aan Indonesië in mei. enige uren na de bestuursoverdracht aan de V N. te Hollandia kwamen, zijn er donderdag een twintigtal aan het werk gegaan, waarvan twaalf op het de partement van financiën, waar zij hoofd van de belastingdienst inspecteur der belasting en douane-ambtenaren wer den. Bij economische zaken zijn twee Indonesiërs te werk gesteld en bij de gou- vernements-secretarie drie. Ongeveer veertig wachten nog op een bestemming. De chef-staf van de Indonesische strijd krachten. generaal Nasoetion. heeft te Djakarta verklaard dat „kolonialistische Nederlanders en separatistische Pa poea's" trachten de ..hereniging" van westelijk Nieuw-Guinea met Indonesië hinderpalen ln de weg te leggen. In een rede op de dag van de strijdkrachten zeide hij voldoende aanwijzingen te be zitten, dat kolonialistische Nederlanders en separatistische Papoea's tijdbommen in de vorm van gewapende troepen en separatistische politieke raden gereed maken om het denkbeeld van een Pa poea-staat in stand te houden en voort te gaan met het verwerpen van het rood-en-wit en het Indonesia Raja. ..Wij staan gereed met tientallen bataljons ter verzekering van de veiligheid in ge heel West-Irian", zei hij. Temper.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1