Schirra op de weer ve aarde Commentaar Jïicmuc feitectje GTouranl Weer onlusten in Oxford verwacht Astronaut riep „Halleluja Reis door de ruimte is uitstekend verlopen Imam toch I niet dood? Kettingbotsing in mistbank - 35 getroffenen Explosie eiste 21 levens en honderd gewonden Herinneringskruis voor dienst in Nw.-Guinea I 19<| D0M1ERDAC 4 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEN DIEN ST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12597 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Staatvasticfe is ahfbleoen mgn bert ia tegljeaspoct" internationale autolijndienster Holland-België dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per week Holland-Zweden per week Woensdag 3 oktober, kwart over eén Nederlandse lijd, op Cape Canaveral, Florida V.S.: een At lasraket verheft zich met toe nemende snelheid van de lan- ceertoren, een Mercury-eapsule neus en in die capsule Wal ter M. Schirra. op weg voor zijn zes-maal-rond-de-aarde-reis Nieuws in één oogopslag De ruimtevlucht van Walter M. Schirra is giste ren uitstekend verlopen. Precies in het doelgebied en op het vastgestelde tijd stip daalde hij aan zijn pa rachute in zee. Schirra verkeerde in voortreffelij ke conditie. De astronaut Gordon Cooper hoopt be gin volgend jaar achttien banen om de aarde te be schrijven. Schirra maakte zes „rondjes". Bij een ontploffing in het telefoonkantoor van New York zijn twintig mensen om het leven ge komen. Een verwarmings ketel, die in een als kan tine ingericht souterrain stond, boorde zich door verscheidene muren. Hon derd mensen liepen ver wondingen op. De Amerikaanse neger student James Meredith zal het komende weekeinde niet in Oxford doorbren gen. Er wordt rekening mee gehouden dat het dan opnieuw tot onlusten en vechtpartijen zal komen ter gelegenheid van de jaarlijkse baseballwedstrijd tussen universiteitsploegen van Missisippi en Houston. De mogelijkheid bestaat, dat deze wedstrijd zal worden verboden. De Amerikaanse rege ring heeft het voornemen de vaart op Cuba geheel te verbieden voor Amerikaan se schepen en voor schepen, die onder andere vlag voor Amerikaanse ondernemin gen varen; bovendien zou het de bedoeling zijn ae Amerikaanse havens te De vergadering van de Tweede Kamer is gister middag enige tijd ge schorst, nadat de socialis tische fractieleider prof. Vondeling zijn misnoegen erover had uitgesproken, dat minister Luns uit de vergaderzaal was vertrok ken. Hij moest weg voor een belangrijke bespreking. De bewindsman heeft de vergadering na zijn terug keer geheel bijgewoond. De burgemeester van de Friesse gemeente Oost- dongeradëel, de heer F. Sytsma, en zijn echtgenote verblijven in de Sowjet- unie. Zij brengen daar een bezoek aan hun pleegzoon, de 25-jarige Louw de Jager, die daar gevangen zit na een veroordeling wegens spionnage. DE 39-jarige kapitein-luitenant ter zee Walter M. Schirra is 5% maal rond de aarde gereisd, de lang ste Amerikaanse ruimtevlucht tot nu toe. Vanuit zijn Sigma 7 seinde Schirra naar zijn voorganger Glenn, dat hij nu eerst het enthousiasme van Glenn en Malcolm Scot Carpen ter voor de ruimtevaart ten volle kan delen. „Ik begrijp waarom jij en Scott ervan houden", zo zei hg, „ik geloof dat het lied „Drifting en Drea ming" nu op zijn plaats zou zijn, maar ik heb geen tijd om te dro men". (In astronautentaai heet het „drifting", wanneer de automatische besturing is ingeschakeld). Vandaag; is het vijf jaar geleden dat de Russen hun eerste Spoetnik de ruimte in hebben gezonden. En Schirra heeft van dit lustrum van de ruimtevaart een grote demonstratie gemaakt. Uiterst koel en beheerst heeft hij de verschil lende handelingen verricht, terwijl zijn cabine met een snelheid van ruim 28.000 kilometer per uur door de ruimte raasde. Heel de wereld heefit deze vlucht in spanning gevolgd, niet in het minst zijn echtgenoten en twee kinderen, die thuis op de televisie getuige waren van de lancering van hun man en vader. Zo wel de Russische radio als de televisie heeft aanidaaht geschonken aan de Amerikaanse prestatie. Om tien uur gis teravond verscheen op de schermen een foto van Schirra op het ogenblik waarop hem door een helper zijn ruimtehelm werd opgezet. De Sowjetunie verzekerde ae V.S., dat zij „vanzelfsprekend" niets zouden ondernemen, dat een belemme ring zou kunnen vormen voor het wel slagen van Schirra's vlucht en wenste Schirra een behouden vaart En onderwijl maakte Schirra zijn fo- to's, schakelde van automatische bestu ring over op handbesturing, wendde zich ir. zün cabine zodat de stand van de Signa 7 in de ruimte zich wijzigde Kort om hij volbracht alle handel in een met een uiterste koelbloedigheid. Iedereen was tevreden over de ruimtevaarder. De dokters over zijn lichamelijke toestand, zijn bloeddruk en zijn hartslag. En de mannen van het ruimtevaartbureau over de perfectie van hun berekeningen. Schirra zelf maakte zich tijdens de eerste omwenteling enige zorgen over de temperatuur van zijn ruimtepak. maar gelukkig kon hij bij de tweede omwen teling melden dat ook dit weer normaal was geworden. Op een gegeven moment zei bij. doe lend op de lichtgevende deeltjes die Gleenn als eerste heeft waargenomen: ,.Ik heb de vrienden van vriend John gezien." Door op de wand van de sule te tikken, kon hij de ..vuurvliegen" opwekken. Geleerden hebben de theorie ontwikkeld dat dit ijsdeelties zijn. die zich afzetten op de wand van de cabine ei: verlicht worden door de stralen van de opkomende zon. Toen hij boven de Amerikaanse west kust vloog, voerde Schirra met Glenn een gesprek dat rechtstreeks werd uit gezonden via de radio, wat nog niet eer der was gebeurd. Voortdurend stond hij in contact met de andere leden van de astronautenploeg en beschreef hoe prach tig het landschap zioh onder hem rolde. Voor het eerst in de geschiedenis de ruimtevaart hwft men gisteren bemande satelliet in zijn baan om aarde visueel waargenomen. Dat gebeur- oe aan boord van een volgschip ii Indische Oceaan Nadat van een ander schip de melding binnen was gekomen, dat het weer in de Stille Oceaan ideaal was. met een zwakke wind en slechts enkele wolken, kreeg Schirra bevel om zijn remraket- ten in werking te stellen Maar voorar moest hij de speciale klok, die de rem- aketten in de juiste volgorde in wer king zou stellen, opnieuw afstellen. Dit als gevolg van het feit dal Schirra een uiterst economisch verbruik van de brandstof heeft gemaakt en daardoor het ruimtevaartuig veel zwaarder Slecfhts twee seconden te laat werden deze raketten, die onder aan de capsule n bevestigd en die de snelheid van de Signa 7 met ongeveer 560 kilometer ïur vertraagden, in werking gesteld, t waren momenten van de grootste spanning. Zou de landing van Schirra goed verlopen. Vooral toen bij het bin nengaan van de ionosfeer de radiover binding uitviel, werd deze spanning haast onhoudbaar. Maar op het moment dat de verbinding na zes minuten was hersteld en Schirra de remparachute: boven zich zag opengaan, ging er eer gejuich op in het controlecentrum. Ook deze ruimtevlucht was een succes ge vorden. Aan boord van het vliegkamp- •chip Kearsarge had men de Sigma 7 i! in het vizier. Dat was ook het moment dat Wal ter M. Schirra, de meest succesvolle Amerikaanse ruimtevaarder, weer I gaan denken aan normaal voedsel nlaats van aan de blokjes vast rui tevoedsel met een hoog proteïne gehalte. In de Britse kroonkolonie in Aden b gisteren een Dakota, afkomstig uit Je men, op één motor geland, hoewel de Jemenitische autoriteiten verboden had den het land te verlaten. De Engelse vlieger Ian Whitton had in Sanaa te horen gekregen, dat hij naar de „tweede hoofdstad" van Jemen. Taiz, moest vlie gen, maar op dertig kilometer van S was een motor uitgevallen. Whitton had daarom besloten Aden te vliegen. Na reparatie ging het toestel alsnog naar Taiz. met de tweede piloot. Peter Tame, als gezagvoerder. Whitton bleef in Aden, waar hij ver telde dat een Noorse piloot in Jemen gedwongen was wapen- en troepentrans porten te verzorgen. Onder de zich aan boord van het toe stel bevindende Europese diplomaten onder anderen de Westduitse di- aat Jürgen Griesbach. Deze ver telde dat in Jemen het gerucht de ron- doet, dat iman Mohammed niet het noorden van het land is uit geweken. Het radiostation van Sanaa heeft be kend gemaakt, dat vier aanhangers van het vorige bewind zijn terechtgesteld. Onder hen waren de vroegere gouver- van Taiz, Mohammed al Wazir. en de vroegere directeur van de luchtvaart, Abdoel Attamim. Op dc rijksweg TilburgDen Bosch is gisteravond, tijdens dichte mist, de gemeente Berkel-Enschot. een 1 tingbotsing ontstaan, waardoor dc 29- iarige Belg M. Nucs uit Ziechum het lev cnis gekomen, acht Belgen drie Nederlanders ernstig zijn gewond en drieëntwintig Belgen lichte ven dingen hebben opgelopen. In totaal werden dus vijfendertig personen bij de botsing getroffen. Omstreeks acht uur moest een Bel gische vrachtauto plotseling afremmen daar voor hem rijdende auto's als gevolg van een ineens opgekomen mistbank langzamer gingen rijden. Een Nederland se vrachtauto kon dit niet tijdig genoeg volgen en boorde zich achter in de Belgi sche wagen. Een personenauto daar weei achter raakte de Nederlandse vrachtwa gen, hoewel de bestuurde*» onmiddellijk naar de rechterberm uitweek. Enkele conden later trof een volle Belgische bus. met arbeiders van Hartog's fabrieken in Oss in volle vaart de twee vrachtwagens. Een tweede bus. eveneens met naar huis kerende arbeiders, kon naar de midden berm van de vierbaansweg de wijk De gevolgen van de botsing w: chaotisch. Een bus en de vrachtwagens werden bijna geheel vernield. Uit de wrakstukken werden een dode en endertig gewonden gehaald. Vele va gewonden hadden beenbreuken opge- Een inwoner van Oisterwijk, de heer W. Damen, die te hulp was gesneld om het verkeer te waarschuwen vooi de gebotste auto's moest zijn hulpvaar digheid met twee gebroken benen be kopen. Bij New Yorkse telefoondienst: op Noord-Manhattan heeft tot dus ver aan 21 mensen het leven gekost, terwijl er ongeveer 100 gewonden zijn. Officiële cijfers werden nog niet gegeven. De ontploffing deed zich gistermiddag voor, in een pas nageziene ketel van de centrale verwarming in de kelder van het -gebouw, waardoor het gevaarte door de daarboven gelegen kantine sloeg. Daar gebruikten op dat ogenblik ongeveer 100 vrouwelijke personeelsleden de lunch. Diegenen die niet op slag dood waren, trachtten in paniek door de rook. stoom en vlammen het gebouw te verlaten. Door de kracht van de explosie wer den meisjes, die op de eerste verdieping aan het werk waren uit het raam ge blazen. In de vloer van de kantine werd een gat geslagen, waardoor vijf mensen naar beneden vielen. Vonnis uitgesteld door tikfout Drie ter dood veroordeelden, die op 16 november in de gevangenis van San Quentin (Californië) terechtgesteld zouden worden, zullen veertien dagen langer leven door de fout van een ty piste. Zij had zich bij het typen van documenten voor de terechtstelling, die volgens de wet geen fouten mogen be vatten, vergist. De drie mannen zullen nu op 30 november naar de gaskamer van de gevangenis worden gebracht. Een vierde man, wiens papieren in orde wa ren, zal op de vastgestelde datum, 16 no vember, ter dood worden gebracht. 9 Vanmorgen is in het ziekenhuis te Weert de elfjarige Nelly Kwaspen uit Budel overleden aan de verwondingen, die zij dondepdag 27 september bij een verkeersongeval had opgelopen. met behulp waarvan vier van hen zich m onder het puin konden bevrijden. De brand, die door de ernstige explosie as ontstaan, kon spoedig worden ge blust. Men achtte het vanmorgen nog mo gelijk, dat zich nog meer slachtoffers onder het puin bevonden. FEDERALE autoriteiten in Oxford houden er rekening mee, dat de spanningen het komende weekeinde opnieuw een uitlaat zullen vinden in onlusten en vechtpartijen. De neger student James Meredith zal daarom zaterdag en zondag niet in de uni versiteitsstad doorbrengen. De autoriteiten overwegen om de jaar lijkse baseballwedstrijd die de universi teit van Mississippi zal spelen tegen de universiteit van Houston af te gelasten. Verwacht wordt dat ongeveer 25.000 stu denten en scholieren deze wedstrijd zul len bijwonen. Ook de Amerikaanse minis- ,-an justitie, Robert Kennedy, durft iic.j niet aan om al zijn troepen uit Oxford terug te trekken. Hoewel hij ver klaarde, dat alles weer rustig en normaal is in Mississippi en dat de troepen die naar Oxford en Jackson zün gestuurd zo spoedig mogelük weer naar hun stand plaatsen zullen terugkeren, heeft hij nog Men behoeft geen astronaut te zijn, maar moet toch evengoed stalen zenuwen hebben, om dit hoge kar wei te klaren: zwiepend op een touwladdertje is deze arbeider op een hoogte van 150 meter bezig, kabels te spannen voor de brug over de Firth of Forth (Schotland) die nu voor tweederde klaar is en de grootste hangbrug van Europa JSu al in Hollandia Indonesische vlag: mocht het wel? Het hijsen van de Indonesische vlag op de Indonesische vertegenwoordiging te Hollandia kwam voor de Verenigde Na ties als een verrassing. Het was een kor- plechtigheid, die werd bijgewoond door 40 Indonesische journalisten. 40 In donesische ambtenaren en 50 in Hollan- vonende Indonesiërs. Slechts enkele Papoea's zagen toe. Een parachutist uit Merauke, die in het ziekenhuis van Hol landia heet te verblijven, stond er bij uniform met een groene baret op het woordvoerder van de V.N.. Aly Khalil, weigerde zich over het gebeurde uit te laten. Hij wist niet of de V N. daar- ingelicht waren geweest. De In donesische vertegenwoordiger zeide, dat tevoren Rolz Bennett had. opgebeld dat deze had gezegd: „Zeker, ga uw gang". Een Indonesiër verklaarde: „De eer- e dingen die gaan verdwijnen, zün de Nederlandse straatnamen" geen tüdstip voor terugtrekking va; troepen vastgesteld. De „campus", het terrein van de uni versiteit, wordt nog steeds bewaakt door 8.000 man zwaarbewapende soldaten. Dat deze bewaking niet overbodig is. bleek gisternacht toen ongeveer 35 studenten voor de flat van Meredith demonstreer den. Zij verbrandden een foto van Me redith en staken vuurwerk af. Militairen maakten aan de betoging een einde. Ar restaties werden er niet verricht. 's Ochtends vroeg werd uit een raam van de tweede verdieping van het flat gebouw waar Meredith woont, een pop naar buiten gestoken, met een kaart om de hals met de woorden: „Ga terug naar Afrika waar je thuishoort". De politie heeft een blanke gearresteerd, die de ka mer van Meredith was binnen gedron gen met de bedoeling hem te doden Universiteitsfunotionarissen proberen de studenten te bewegen weer aan de colleges te gaan deelnemen. In Jackson hebben ongeveer 135 functionarissen een resolutie aanvaard, waarin de geweld daden van de tegenstanders van de tor- lating van Meredith worden veroordeeld, maar de rassenscheiding wordt verde digd. Generaal zocht 1200 man De commandant van de troepen der V.N. in Nieuw-Guinea. brigade-generaal Khan uit Pakistan, heeft twaalf uur lang boven Sorong rondgevlogen om uit te kijken naar 1200 man Pakistaanse troe pen voor de V.N., die nooit aankwamen. Hij is gisteren in Hollandia terugge keerd zonder een spoor van hen te hebben gezien. Het schip bleef nl. weg omdat het een defect aan de machine had te Singapore en wordt nu zaterdag verwacht. Boeren kampen met schulden De drie centrale landbouworganisaties hebben afgesproken zo veel mogelijk ge gevens te verzamelen over de schulden last. waarmee de boeren op de gemeng de bedrijven op het ogenblik hebben te kampen Van verschillende kanten is al aangedrongen op maatregelen ten behoeve van deze bedrijven, die onder meer door de prüsontwikkeling voor varkensvlees, eieren en slachtpluimvee in moeilyke omstandigheden zijn geko men. Men zoekt thans naar een basis voor hulpverlening. Onder meer heeft men in overweging het verlenen van korte, renteloze kredieten aan hen. die grote schulden bij hun leveranciers van voer hebben De Nederlandse pluimveefederatie had verzocht een steun van twee gulden per leghen te verlenen. Deze idee is echter niet met onverdeeld enthousias me ontvangen, al heeft men haar niet definitief verworpen. C. Brandsma lid van de Tweede Kamer De heer C. Brandsma uit Heemstede is voor de PvdA benoemd tot lid van de Tweede Kamer. Hij werd benoemd m de plaats van de heer C. J van Lien- den uit Eindhoven, die met ingang van 1 oktober ontslag had genomen als lid vain de kamer. 0 De 11-jarige Jacobus W. den Boer uit Uithuizen te Zandeweer (Gr.) is gisteren bij het vissen in de Meedster- maar gevallen en verdronken I7RN kleine storing is i; tempo van Frankrijk geving naar het noordoosten getrokken. Deze heeft daarbij in ons land opnieuw enkele regen- en onweersbuien gebracht Aan de achterzijde van de storing de buiigheid af. draaide de wind naar het noordwesten en wakkerde daarbü tijde lijk wat aan. Koelere lucht van de Noord zee stroomde daardoor landinwaarts. De storing wordt op korte afstand gevolgd door een hogeldrukoebied dat het weer zal gaan beheersen. De regenkansen wor den daarom klein. Tijdens zwakke win den kan er in de nacht plaatselijk mist gevormd worden. De Bilt verwacht tot vrüdagavond: Droog weer met enkele opklaringen en voornamelük in de nacht en ochtend plaatseiyk mist. Ongeveer dezelfde tem peraturen. Zwakke tot matige wind aan- vankelijk uit noordelüke, later uit zuide- lüke richtingen. (Opgemaakt te 11.15 u.). ZON EN MAAN' Vrijdag 5 oktober: zon op 06.46 onder 18.10; maan op 13.22, onder 21.52.' Zaterdag 6 oktober: eerste kwartier. TJET IS WEL heel goed, dat steeds meer in de Westerse landen de aandacht wordt gevestigd op erbarmelijke toestan den in onderontwikkelde gebieden. De hedendaagse mogelijkheid om goed ge ïnformeerd te zijn draagt tot onze ken nis in deze wezenlijk bij. Aangename lectuur is het niet. Het is integendeel een schokkend verhaal over mensen die honger lijden, die letterlijk aan alles gebrek hebben, die met vele ziekten hebben te kampen, die dikwijls jong sterven. Nu deze nood er is. is het goed, dat wij ermee geconfronteerd worden. Wij in onze behoorlijke kleding, in onze nette huizen, wij die iedere dag ons voldoende kunnen voeden, die dikwijls meer dan het strikt nodige ontvangen. Onze kinderen krijgen behoorlijk onderwijs, kunnen opgeleid worden voor tal van beroepen, behoeven straks niet weerloos in het leven te staan. Onder de indruk behoren we te komen van het feit, dat miljoenen alles missen van hetgeen ons in ruime mate wordt ge schonken. In vele gebieden moet onmiddellijk hulp worden geboden, wil voorkomen worden dat duizenden sterven van honger en ellende. Maar daarnaast behoort het Westen de Verenigde Staten, dc welvarende Europese volken vooral zich bezig te houden met een vorm van steun, waardoor de econo mie de achtergebleven gebieden blijvend op een hoger peil wordt gebracht. De landbouw moet daar meer produktief worden. Deskundige voorlichting van de bevolking is volstrekt noodzakelijk. Het Westen beschikt over mensen die hier lei ding kunnen geven. De groei der bevolking in onderscheidene Aziatische en Afrikaanse landen eist voorts ook vooral vermeerdering van industriële bedrijvigheid en ontwikkeling van wat er aan bodemschatten nog in de grond is ver borgen. Er moet kapitaal worden geïn vesteerd; ook daartoe is het Westen in staat. Het vraagstuk der onderontwikkelde ge bieden mag ons niet met rust laten. Reeds de wetenschap dat ze er zijn legt ons ver antwoordelijkheid op. En van verant woordelijkheid zal men eens verantwoor ding moeten afleggen. Men vergetc ook niet, dat het communis me overal zijn agenten heeft, die voort durend stemming trachten te maken. Maar geheel afgezien daarvan liggen er plich ten. Er kan van daden een prediking uit gaan en met daden kan het werk van de zending worden ondersteund. Kansen lig gen hier tot een eigentijdse beleving van het evangelie. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur T>IJ Koninklijk Besluit is een Nieuw-Guinea-herinnerings- kruis ingesteld. Dit kruis wordt toe gekend aan militairen van marine, land- en luchtmacht, die in 1962 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest in Nieuw-Guinea of in de aangrenzende gebieden. Voor toekenning van dit kruis kunnen eveneens in aanmerking komen niet- militairen, Nederlanders, die zich in het hiervoren genoemde jaar in militaire zin verdienstelijk hebben gemaakt. Aan hen. die in militair verband heb ben deelgenomen aan een door de mili tairen overheid bevolen actie, verken- nings- of patrouilletocht wordt een gesp toegekend. De toekenning van de gesp is onafhankelijk van de duur van de actie of tocht. Zij die in aanmerking komen voor een gesp maken daardoor automatisch aan spraak op het kruis, ook al zijn zij kor ter dan drie maanden in Nieuw-Guinea in werkelijke dienst geweest. Het kruis kan eventueel met gesp ook posthuum worden toegekend. Het versiersel bestaat uit een vier- armig kruis van goudkleurig metaal waarvan de vertikale armen langer zijn dan de horizontale in het hart van het kruis bevindt zich op de voorzijde een cirkelvormig schild. Op het schild is in sterk reliëf een vüfpuntige ster aange bracht met als randschrift de woorden Nederland en Nieuw-Guinea, het geheel gedekt door de koninklijke kroon. Op de keerzijde van het kruis is even eens een cirkelvormig schild van gelij ke grootte aangebracht, waarop is af gebeeld de leeuw uit het rijkswapen, het geheel eveneens gedekt door de konink lijke kroon. Het kruis wordt gedragen op een zijden lint met aan dc boorden smalle strepen onderscheidenlijk rood, wit. blauw en blauw, wit, rood met een brede middenbaan van groen. ,L-S- a*hï|ïj gh bew nnw S gh. bew nw 5 16 14 14 17 14 4 gh bew .vindstil gh. bew w 2 17 14 3 22 U gh bew wzw 4 regen z 2 24 14 0 15 11 1 mist windstil gh. bew wnw 2 15 11 0 17 8 0 16 11 0 17 8 0 16 4 0 01 Tegen ,wW 2 zw bew, w 3 h. bew. wnw 1 mist! windstil 17 14 0.4 22 13 6 22 11 0 22 13 1 20 7 0 onbew. n 6 zw bew zzo 24 17 0 24 13 0 25 13 0 22 7 0.4 1. bew.1 wzw i onbew 1 windstil 24 9 0 2.1 13 0 24 8 0 mist 1 windstil onbew j windstil 25 6 0 25 10 0 onbew 1 windstil 27 13 o' h. bew. 1 windstil 1 bew windstil 25 0 23 16 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1