Jlieuure gCriJtsdje Gfouraitl Toelating Meredith eist 2 slachtoffers flntr Commentaar Generaal Walker gearresteerd Kans dat Schirra ruimte in gaat vijftig procent Nederlanders welkom in Indonesië Gijzeis vraagt advies over koelkastenacties DINSDAG 2 OKTOBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12596 CHRISTEL1JK-NAT10NAAL DAGBLAD „Staotvttstttft fc difblwtn mf n bert ia U§|easp«tT FEEST van het Concert gebou workest Zie pagina 7 E STAAT MISSISSIPPI \óna Norfietd ALABAMA 1.Hottiesbupg UHJISIANA TNE 29-jarige Amerikaanse neger James H. Meredith is gisteren na een U dag vol terreur ingeschreven bij de universiteit van Oxford in de staat Mississippi voor thet volgen van colleges in de politieke wetenschap pen. Meredith is de eerste neger die wordt toegelaten in de 114 jaar var het bestaan van deze universiteit. De relletjes in en om het centrum van de stad hebben tot nu toe twee mensenlevens geëist. De slachtoffers wer den getroffen door kogels uit de geweren van de federale troepen die naar de universiteit waren gedirigeerd. In tussen is de „aanvoerder" van de actie tegen de toelating van Meredith, ex-generaal Edwin Walker, op last van minister Robert Kennedy gearresteerd. Indien 100.000 dollar voor zijn borg tocht zou worden geschonken, zou hij in vrijheid worden gesteld. Tot van middag was dit echter nog niet ge beurd. Mississippi is de armste staat der Ver. Staten en een der drie staten die nog volledige rassenscheiding op alle onderwijsinstellingen toepassen. De twee andere staten zijn Alabama en Zuid-Cavolina. -m u i H' Zowel op^het terrein van de teit van Oxford als op het plein i gerechtsgebouw in het centrum stad is het gisteren vrijwel de gehele dag tot ongeregeldheden gekomen. Er vielen schoten toen een joelende menigte de legerwagens, waarmee militairen van h< 108ste pantserregiment van de Nationa' Garde met de bajonet op het geweer nac de universiteit gingen, met stenen bc kogelde. De militairen kregen hierbij steun van de federale militaire politie en konden de menigte die buiten zichzelf raakte toen zij onder de federale militai ren negers ontdekte, van het plein drijven. Zij maakten daarbij onder 1 gebruik van traangashandgranaten, militairen hebben zelfs over de hoofden van de oproerkraaiers heengeschoten om vechtpartijen de kop in te rukken Op het vliegveld van Oxford zijn gis teren verscheidene eenheden van de 82ste en 101ste luchtlandingsdivisies aangeko- Opgewonden studenten gooien flessen en stenen naar militairen op het plein voor het gerechts gebouw in Oxford. Vieuws in één oogopslag President Soekarno is nog steeds van plan, eer lang een bezoek aan Ne derland te brengen. Eerst moet het klimaat voor her' stel van de normale be trekkingen verbeteren, en Djakarta verwacht hier voor veel van fle Neder landers. Zij zijn overigens in Indonesië even welkom als andere buitenlanders, zo verklaarde minister Soebanidrio. In het Amerikaanse stadje Oxford is de toe stand nog steeds gespan nen, nadat James Mere dith eh gisteren als eerste neger is ingeschreven als student aan de staatsuni versiteit van Mississippi Honderd vijftig studenten en andere oproerkraaiers zijn gearresteerd, onder wie ex-generaal Walker, die zich aan het hoofd had gesteld van erfn legertje dat verzet wilde bieden tegen de onder federale leiding staande troepen. Met een galaconcert is gisteren de viering van het 75-jarig bestaan van het Concertgebouw te Amster dam gebonnen, zulks in aanwezigheid van H.M. de Koningin en tal van hoog waardigheidsbekleders. De Tweede Kamer is vanmiddag begonnen met de algemene politieke be schouwingen, waarmee het nieuwe parlementaire jaar praktisch is begonnen. De communistisch-Chi- nese premier Tsjou En-lai heeft openlijk toegegeven dat behalve natuurrampen ook fouten de oorzaken zijn van de economische crisis waarin zijn land verkeert. Twee krachtige stormen zijn wellicht een beletsel om de Amerikaanse auglro- naut Walter M. Cchirra zijn o morgen uitgestippel de ruimtevlucht te laten maken. Volgens het Ame rikaanse bureau voor de ruimtevaart schatte dit de kans op doorgaan op vijf tig procent. Begin november zal de miljoenste nieuwe woning van na de tweede wereld oorlog kunnen worden be trokken en wel in Zwolle. De Koningin zal de inge bruikstelling bijwonen. men. Het aantal parachutisten wordt op de sterkte van een regiment geschat. Zij moesten zich gereed maken om naar de universiteit te trekken. Tot vanmorgen hadden zij zich nog niet in de strijd ge worpen. Toen Meredith zich gisteren voor in schrijving bij de administrateur van de universiteit meldde, werd hij van alle kanten uitgejouwd. De nieuwe student verliet glimlachend het gebouw. Blan ke collega's schreeuwden hem toe: „Je handen zijn met bloed bevlekt, hoe voel je je nu?". Tegelijkertijd voerden federale agenten charges uit en ver richtten enkele arrestaties. Nadat Meredith was ingeschreven ging hij naar zijn lokaal voor zijn eerste col lege. Studenten liepen achter hem aan en schreeuwden: „Ga weg nikker". Meredith liet de autoriteiten weten dat hij niet aan studentenactiviteiten zal deelnemen en alleen colleges zal volgen. Hij kreeg een twee-kamerwoning in een der uni versiteitsgebouwen toegewezen nadat hij had meegedeeld dat zijn vrouw elders zou blijven wonen. BESCHERMING Volgens sommige beriohtel» zou meer dan de helft van de studenten van de universitei/t als reactie op de gebeurte nissen rond Meredith gisteravond het studentenhuis hebben verlaten. Enkele studenten hebben gezegd, dat vele ouders waren gekomen om hun zoons en doch ters naar huis mee te nemen. Een woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van justitie deelde gister avond nog mee, dat de federale agenten Meredith op het terrein van de univer siteit zullen blijven vergezellen zolang het nodig is. „Wy zullen hem niet alleen laten zolang er nog enig gevaar hem bestaat," aldus de woordvoerder. Hu zei dat de mensen die waren gear resteerd tot twintig jaar gevangenisstraf en een boete van twintigduizend dollar kunnen worden veroordeeld op beschul diging van het aanvallen van een fede rale agent of van opstand en opruiing. Gouverneur Barnebt heeft zich gister avond opnieuw via de radio tot de be volking van Mississippi gewend. Hij maande tot kalmte. „Hoewel federale troepen onze staat zyn binnengetrokken moeten orde en rust gehandhaafd bly- ven," zo zei hij. Hij deed een beroep op èegenen die uit andere staten rond Mis sissippi waren gekomen met het oog op ac- verwikkelingen rond Meredith, huis terug te keren. De gouverneur verklaarde verder mening te zijn dat de verantwoordelyk- heden voor de relletjes in Oxford bij de president van de Verenigde Staten be rusten. Kennedy heeft de federale troe pen bevel gegeven Mississippi binnen te rukken, waardoor gewelddaden niet uit konden blijven. Barnett drong er bij Kennedy op aan de troepen onmiddellyk het plein voor de universiteit te doen verwijderen. „Wanneer dit is ge beurd," aldus de gouverneur, „zal er eer vrede heersen in Mississippi." Ten slotte herhaalde Barnett zyn uit spraak dat de staat het bestuur van de universiteit van Oxford weer in handen behoort te krijgen. „De gewapende macht integreert de universiteit beslist niet," Toen de student James Meredith gisteren als eerste neger werd inge schreven aan de universiteit van Oxford, braken er in de stad nieuwe onlusten uit. Vergezeld van maarschalk James Mcshane en omgeven door politiemannen in burger begeeft James Meredith zich naar de universiteit. i hy. Voor vervolg zie pagina 9 De voormalige generaal-majoor Walker, die indertijd de troepen aanvoerde in Little Rock, wordt door militairen met de bajonet op het geweer weggeleid, nadat hij heeft geweigerd het gerechtsge bouw in Oxford te verlaten. Nederlander in België gegrepen De Belgische staatspolitie heeft de Ne derlander Paulus de J., uit Eibergen. die ontsnapt was uit de Rekkense in richtingen, gearresteerd. De J die reeds eerder uit België ge zet was. was gevlucht op een gestolen motorfiets die hy in Antwerpen ver kocht. Nieuwe Canadese ambassadeur De 58-jarige Frederic Buil, die de afgelopen vijf jaar Canadees ambassa deur in Japan is geweest, is nu tot am bassadeur in Nederland benoemd. Dit is maandag in Ottawa bekendgemaakt. Bull is de opvolger van C. P. Hebert, die 29 juli in Den Haag overleed. Gisteren is in Voorschoten de 58-ja- rige scheepstimmerman J. Feenstra uit Leiden bij het oversteken van de Voor- schoterweg door een bus van de NZHVM overreden en op slag gedood. Het verkeer had enige tyd vertraging. De 34-jarige mevrouw A. de Goede- Knobbe uit Belt-Schutsloot is zaterdag middag aldaar door een personenauto aangereden en zeer ernstig gewond. Ze moest naar een ziekenhuis worden gebracht, waar ze inmiddels is overleden De directeur van de gemeentelyke geneeskundige en gezondheidsdienst te Arnhem. S. Boonzaayer is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Twee stormen bij spunten TLTet grote vliegdekschip Kearsarge met zijn zes torpedobootjagers is gisteren in noordwestelijke rich ting vanaf Hawaï vertrokken om, als alles goed gaat, de astronaut Walter M. Schirra na zijn ruimte- vlucht uit zee op te pikken. Of astronaut woensdag inderdaad de ruimte in zal gaan, is beslist niet zeker. Twee krachtige stormen ma ken die kans klein. Het Amerikaan se bureau voor de ruimtevaart maakte een schatting van vijftig procent. De tropische storm Daisy, welke zich —precies richt op het gebied in de At lantische Oceaan waar Schirra zal moe ien landen, indien zijn vlucht na drie omwentelingen gestaakt zou moeten worden, bezorgt de rekenaars de grootste hoofdbrekens. Verder vormt een ongunstiige factor het koudefront, dat zich op het ogenblik beweegt van Mexico naar Florida en dat morgen bewolking zou kunnen veroor zaken. De lancering Is nog steeds vast gesteld voor morgen tussen een en drie Als de lancering door de storm Daisy wordt uitgesteld, dan is er nog een twee de storm die moeilijkheden kan veroor zaken. Dat is de tyfoon Dinah op de Stil le Oceaan die zich langzaam in de rich- van de V.S. beweegt. Deze storm le- alleen gevaar op voor de lancering als Schirra later dan morgen de ruimte zal gaan. Bovendien veroorzaakt deze storm waarschynlijk slecht weer by de lan- dingspunten voor de vierde, vyfde en zesde omloop, ten oosten en noordoosten van het eiland Midway. Bijna ideaal weer is absoluut noodzakelijk in de lan dingsgebieden voordat een lancerings poging zal worden gedaan. Ondertussen blijft Schirra op Cape Canaveral waar hij wel intens zal meeleven met alle nieuws over de twee stormen. De schepen en vliegtuigen die hem moeten opsporen als hy in zee is ge land, zijn reeds onderweg. De beman ningen zijn wekenlang geoefend om in de kortst mogelijke tyd zijn capsule op afhangen van het President Sukarno komt op bezoek als klimaat verbeterd is SOEKARNO wil op een gepast ogenblik een bezoek aan Nederland bren gen om dit land dank te zeggen voor zijn aandeel in de overdracht van het bestuur over west Nieuw-Guinea. Dit heeft de Indonesische minis ter van buitenlandse zaken, Soebandrio, die tevens minister voor Nieuw- Guinea is, aan Ass. Press verklaard Eerst echter moet het klimaat vooi herstel van normale betrekkingen ge schapen worden. Soekarno is voornemen: zich te houden aan zyn belofte om eer bezoek aan Nederland te brengen, maai oas in de komende weken of maander zullen wb weten wanneer, aldus Soe bandrio. De Nederlanders zullen in Indonesië even welkom zijn als ieder ander. Al le tegemoetkomingen die wij andere buitenlanders in het handelsverkeer bieden, zullen ook aan de Nederlan ders geboden worden. De Nederlan ders hebben een groot voordeel omdat zij beseffen dat het Indonesische volk en de Indonesiërs hen kennen, ging hij voort. Hy was er niet zeker van of de Neder landers goede betrekkingen met Indo nesië wensen te handhaven. Dit zal moe- ten blyken uit de gang van zaken -r Nieuw-Guinea in de overgangstyd. Indo nesië wil onmiddellijk na de overdracht op 1 mei een grootsscheeps ontwikke lingsplan beginnen waarvoor alle mede werking van de buitenwereld nodig :s, aldus Soebandrio, die niet wilde zeggen hoe Indonesië zich de schadevergoeding voor de in 1957 in beslag genomen Neder landse eigendommen voorstelt. Soebandrio vertelde nog op een in formele bijeenkomst met een delegatie van het Papoease volkscongres dat zijn land geen aanspraak maakt op Portugees Timor en Noord-Borneo. Soebandrio zocht allo Papoea's te helpen by de hand having van orde en rust in Nieuw- Guinea. T ratten Ds. Roemainoem sprak van de „zeer ernstige ziekte die de Nederlanders had den achtergelaten", namelijk de Papoea- vlag, die volgens hem tot moeilijkheden kan leiden en een snelle geneeswijze ist. De aanwezigen barstten in tranen uit, toen dr Leimena sprak over „het einde van het Nederlandse kolonialisme". Hij noemde dit de „wil van God voor de eenheid van het gehele Indonesische volkdat ruim 17 jaar gescheiden was geweest" Soekarno begroette gisteren de Roe meense president Gheorghui Dej, die een staatsbezoek van twaalf dagen brengt Soekarno zeide, dat het i Indonesië een dag van vreugde omdat Indonesië nu „geheel bevrijd was ven het kolonialisme na het stry- ken van de Nederlandse vlag" Nieuw-Guinea. Guinea, de Indiase brigade-generaal I. J. Rikhye, wordt morgenochtend kwart over negen uit Karatsji op Schiphol verwact om in Den Haag met enkele ministers en staatssecretarissen alsmede het comité verenigde chéfs van staven besprekingen te voeren De uittocht uit Nieuw-Guinea is thans in volle gang. Vanochend kwam een DC-8 op Schiphol met 50 militairen voorts hoogwaardigheidsbekleders de resident van Merauke, mr. F. R. J. Eibrink Jansen aan In zeven weken worden voor militair vervoer 44 ex tra vluchten met DC-8's en DC-7's var de K.L.M. uitgevoérd. Met de UJn- diensten worden 5700 manschappen vervoerd. Morgen geen courant In verband met de 3 okto berviering te Leiden zal de courant morgen niet verschij nen. De kantoren aan de° Steenstraat zijn de gehele dag gesloten. De redactie is alleen 's ochtends telefonisch bereik baar. is te zien gegeven ten overstaan van heel de wereld komt aan twee mannen respect toe. Het zijn een blanke en een zwarte. De blanke Is de Amerikaanse president, de zwarte de negerstudent. Om met de laatste te beginnen, hij heeft ook in voor hem moeilijke en smartelijke omstandigheden eerbied afgedwongen door zijn rustige en waardige houding. Waarop» hij aanspraak maakte was het recht van iedere Amerikaanse burger. In feite heeft hij spitsroeden moeten lopen voor allen die van donkere huidskleur zijn. Toen hij eenmaal binnen het gebouw van de uni versiteit was, bleek het eerste college te zullen handelen overAmerikaanse koloniale geschiedenis. Zeker toevallig, maar niettemin tekenend. Hij zelf heeft echter toch mogen ervaren, dat, alle ver zet daartegen ten spijt, de gelijkstelling zich voltrekt. Zelf is het hem vergund geweest, daaraan een bijdrage te leveren die wel eens heel belangrijk kan blijken. Maar het gaat moeilijk en moeizaam. Ook de president der Verenigde Staten komt respect toe. Er rustte op hem bij de bekleding van zijn hoge post weer een zware verantwoordelijkheid. Hij is in de ze maanden een wel veel geplaagde. Niet ieder van zijn besluitvormingen is een juiste, wij weten het. Maar wat moeten ook voor hem zelf de besluiten vaak diep ingrijpend zijn. We kunnen ons de bewogenheid indenken, Waarmede hij getracht heeft de weerspan nige gouverneur op diens heilloze weg te doen keren. Doch toen betoon van macht onvermijdelijk was gebleken, volgde dit snel, krachtig en doeltreffend. Het ging ook om hoge goederen en beginselen. Er zijn in Mississippi thans velen, die zich behoren te schamen. Onder hen staat de gouverneur voorop. Hij heeft in andere opzichten graag vooropgestaan, we hopen dat hij de moed kan opbrengen om het eveneens te doen in de erkenning, dat hij verkeerd heeft gehandeld. Gespannen zijn onze verwachtingen in tussen niet, de man is hard. Het heet, dat hij ouderling is in zijn kerk, wat zijn er in de loop der tijden vanuit het christen dom toch een dwaasheden begaan. Ook de christenen behoren wel zeer van zich zelf af te zien; niet zelden vormen zij voor anderen een verhindering om tot hun Heer te komen. Schaamte past ook voor de studenten. We zien in de studerende jeugd gaarne de intellectuelen van morgen. Laat het ons in dit opzicht niet al te bang behoeven te worden. Mississippi kome alsnog tot be zinning, het aanzien van Amerika heeft door het gebeurde al meer dan genoeg geleden. (KITA) „U moet precies de weg volgen, die we hier voor u uitgetekend hebben en als u dan bij de laatste straat bent, gaat u gewoon rechtsai". HDerwijl bij IJsland een depressie aan- -*■ wezig is, handhaaft zich boven Rus land een omvangrijk hogedrukgebied. Tussen de twee luchtdruksystemen in voeren zuidelijke winden warme lucht naar onze omgeving. Deze lucht is ge leidelijk onstabieler geworden, zodat er in ons land enkele regen- of onweers buien voorkwamen. De luchtdrukveran deringen in onze omgeving zijn op het ogenblik niet groot. Het ziet er daarom naar uit, dat de temperatuur ook morgen boven normaal zal zijn, waarbij de kans op enkele regen, of onweersbuien blijft bestaan. De Bilt verwacht tot woensdagavond Veranderlijke bewolking met plaatse- der 18.15, maan op: 11.16, onder 1 lyk enkele buien. Zwakke tot matige oktober: eerste kwartier, wind uit zuldelüke richtingen. Dezelfde Donderdag 4 oktober: zon op 6.44, c of iets lagere temperaturen (Opgemaakt der 18.13. maan op 12.20, onder 21.10. te 11.15 uur.) Tendens langzaam stijgend Zon c te sporen. Alles zal r TVE staatssecretaris van economi- sche zaken, drs. Gijzeis, heeft naar aanleiding van de reclame-ac ties van enkele grootwinkelbedrij ven in de levensmiddelensector, waarbij zij het publiek in de gele genheid stellen branchevreemde duurzame gebruiksartikelen (onder meer koelkasten) te kopen, ver klaard, dat hij niet zonder meer tot het oordeel kan komen dat de gren zen van de toelaatbare concurrentie- methoden worden overschreden. Hy heeft het hoofdbedrijfschap detail handel verzocht aandacht te wijden aan de recente ontwikkeling van de verkoop- akties en hem hierover van advies te dienen. De staatssecretaris is er hierby van uit gegaan, dat de bestaande wet geving niet in een bestrijding van deze verkoopakties voorziet. De staatssecretaris heeft dit medege deeld in antwoord op schriftelijke vra gen van het Tweede Kamerlid Van den Heuvel (Kath. v.). Voor zover de staatssecretaris bekend is. wordt bij de akties inderdaad een prijszetting gevolgd, waarby wordt af geweken van de tot nu toe gebruikelijke marches tussen in- en verkoopprijzen van de gespecialiseerde handel in deze artikelen. Dit leidt nog niet tot de con clusie dat van een ongewenste verstoring van de marktverhoudingen moet worden gesproken. Een veelheid van omstandig heden nxoet by> de beoordeling in acht worden genomen. De akties vertonen geiykenis met ver koopakties die eerder zijn ondernomen door fabrikanten van merkartikelen en detaillisten, aldus de staatssecretaris. Hij acht het niet uitgesloten dat door de akties een verschuiving in de overi gens zeer dynamische sektor van de le vensmiddelenhandel zelf optreedt. Der gelijke wyzigingen behoeven volgens hem nog geen ongewenste verstoring te betekenen. Het hoofdbedryfschap detailhandel stelt reeds een hernieuwd onderzoek in naar de omvang van het cadeaustelsel en naar de vraag hoe beperking van dit stelsel eventueel kan plaatsvinden. Het hoofdbedryfschap zal nu dus ook aan dacht wyden aan deze nieuwe verkoop akties. Temper. Station ...«Wh II feb !l V penburg VUss Eelde^ Elndh Zd.-Lunb Helsinki Stockh. Oslo Kopenta berd eer Lissabon

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1