Jiieuwc £ditsrfje (üournnt Kans op arrestatie gouverneur Barnett ÏUitl Macht nu bij in Jemen het leger Commentaar Franse verzetsheldin ziet Nederland f Negerstudent wacht nog op inschrijving Jachtclub te Hollandia uitgebrand Gouverneur Platteel in Nederland terug Echtpaar in Frankrijk omgekomen Na massale executies ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal: 2,80 per maand; 0.65 per week CHRIST ELI J K-IS' ATION AAL DAGBLAD .Stuntvasticfi is gbfblmn mgn bert ia tcgljenspotl" Drieënveertigste jaargang no. 12594 in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Meuwegxachi 8—10 UTKLGMT GOUVERNEUR Ross Barnett van de zuidelijke Amerikaanse staat Mississippi is door de vijfde federale rechtbank die zitting hield in de hoofdstad van Louisiana, New Orleans, schuldig verklaard aan burgerlijke ongehoorzaamheid. De gouverneur, die gistermiddag niet ter zitting was verschenen, moest op vordering van de regering in Washington terechtstaan wegens zijn weigering de 29-jarige neger student James Meredith toe te staan zich als student te laten in schrijven aan de universiteit van Oxford in Mississippi. Meredith die driemaal tevergeefs heeft gepoogd zich te doen inschrijven, was met vele anderen in de rechtszaal. De rechtbank veroordeelde Barnett tot een boete van 10.000 dollar per dag zolang hij weigert aan de uit spraken van de federale gerechtelijke instanties t.a.v. de rassen scheiding gevolg te geven. Ook werd zijn arrestatie gelast indien hij dinsdag de inschrijving van Meredith mocht hebben verhinderd. Een meer dan honderd man sterke afdeling genie van het Amerikaanse legen stad in de staat Tennessee, bin- vlakbij de grens met Mississippi ge legen stad in de staa Tennessee, bin nengerukt. Het is de bedoeling dat deze genie afdeling, indien nodig, hulp verleent aan federale politie, die, met het oog op de ontwikkelingen in Mississippi in gereedheid wordt gehouden. Nieuws in één oogopslag Het federale hof van ap pel heeft de gouverneur van de staat Mississippi, Barnett. schuldig ver klaard aan belediging van de rechterlijke macht. Hij moet een boete van 10.000 dollar per dag betalen zo lang hij weigert de uit spraken t.a.v. de rassen integratie op te volgen en zal worden gearresteerd als hij dinsdag a.s. nog weigert de Amerikaanse negerstudent Meredith aan de universiteit van Oxford toe te laten. Nederlandse vlag nog niet omlaag Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft ter rechtzetting van berichten uit Hollandia als zou op 1 ok tober slechts de V.N.-vlag worden ge hesen, meegedeeld dat op die datum in alle afdelingshoofdplaatsen van weste lijk Nieuw-Guinea de Nederlandse en de VN-vlag gelijktijdig op ceremoniële wij ze zullen worden gehesen. De verscheidene honderden mai sterke politiemacht van de staat Missis sippi die donderdag de toegangen tot het gebouw van de universiteitsstad Oxford bewaakte, om inschrijving van Meredith te voorkomen, was gisteren teruggetrok' Ongeveer 700 studenten van de uni versiteit van South Carolina hebben gouverneur Barnett een telegram ge zonden, waarin hij geprezen wordt wege zijm standpunt tegen integratie de universiteit van Mississippi. Iedere student die ondertekende, droeg 25 dollarcent bij in de kosten van het telegram. Het Russische blad Izwestia bracht bet verhaal op de voorpagina onder de grote kop ..Schandaal in de staat Mississippi". De onderkop luidde „Een nieuwe klap in het gezicht var de zo geroemde democratie". In de afgelopen nacht is het enige vi maakscentrum van Hollandia, de Jacht club, door onbekende oorzaak in brand geraakt en geheel verwoest. De jachtclub was het trefpunt van de Nederlanders in Hollandia en fungeerde als restaurant, bioscoop en waterspor! - centrum. De brand brak een half uur. nadat de laatste bezoekers waren vertrokken, uit. Naar de. oorzaak wordt een onderzoek in gesteld. maar aangezien het gebouw vol ledig is uitgebrand, verwacht men. dat de oorzaak niet zal kunnen worden vast gesteld. De voorzitter van de club, kapl- tein-ter-zee R. Eibers, zei vanochtend dat een achteloos weggeworpen sigaret- tepeuk de brand kan hebben veroorzaakt. Het bestuur weigert te geloven aan sabo tage. In Jemen is een revo lutionaire raad ingesteld Alsmede een presidentiële raad en een kabinet van zeventien man. Premier is de kolonel Sallal. Radio Sanaa heeft omgeroepen, dat tien voormalige rege ringsfunctionarissen, onder wie twee ministers, zijn terechtgesteld. Het nieu we regime zal de Pan- arabische eenheid bevor deren en zich houden aan het Handvest der V.N.. al dus is verklaard. Een delegatie van Pa poea's gaat in Djakarta een resolutie aanbieden welke onlangs op het na tionale congres van Pa poea's in Hollandia is aanvaard en waarin wordt verzocht reeds volgend jaar een volksstemming te organiseren. Voorts is meegedeeld dat de mili tairen die in Nieuw-Gui- nea hebben gediend, na hun aankomst in Neder land een kerstpakket zul len krijgen. Volgens de laatste me dedelingen heeft de ramp bij Barcelona aan 473 mensen het leven ge kost. Er zijn nog 342 ver misten. De Spaanse rege ring heeft aangekondigd dal een omvangrijk hulp programma zal worden uitgevoerd, dat o.m. zal voorzien- in de spoedige bouw van woningen. Paus Johannes heeft tegen de verwachting in geen agenda voor het ko mende Vaticaanse concilie opgesteld. Hij heeft slechts een algemene lijn aange geven, maar de bisschop pen zullen vrij zijn in de vaststelling van de dag orde. Aan het einde van het in Amsterdam gehouden nationale voedselcongres is een groot aantal conclu sies aanvaard. Onder meer is gesteld dat de hulp aan de z.g. ontwikkelingslan den 'n economische nood zaak is. Meegedeeld werd dat van 22 tot 28 oktober voor de derde maal een bijdrage aan het Neder landse volk zal worden gevraagd voor de Anti- honger actie. (Van onze parlementsredactie) TYTOG onder de indruk van de emo- -*• ties van zijn afscheid is de gou verneur van Nieuw-Guinea, dr. P. J. Platteel, vanmorgen op Schiphol teruggekeerd. Hij vertelde bij zijn aankomst ondermeer dat een rustige verdere ontwikkeling van Nieuw- Guinea tot de mogelijkheden be hoort. „Maar ik kan de reacties van de Papoea's niet voorspellen". Bemoedigend vond dr. Platteel het dat de VN-autoriteiten de toekomst problemen serieus benaderen. Het VN-orgaan voor Nieuw-Guinea, de Untea, zal zoveel mogelijk Papoea's inschakelen. Het is verrassend, aldus dr. Platteel, dat de Papoea's snel in hun rol schieten. Wat betreft de ver dere ontwikkeling van Nieuw-Guinea is ook bemoedigend dat bij de be sprekingen over de begroting voor het VN-tijdperk met Indonesische in stemming veel projecten op de be groting zijn gebracht die Nederland er gaarne op zag. Daartegenover staat de teleurstelling van de Papoea-bevolking. Men vraagt zich af waarom de overdracht nodig en ziet de noodzaak ervan niet in. In de onzekerheid maakt men veelvuldig dat grote aantallen Papoea's uit de ste delijke gebieden terugkeren naar hur streek van herkomst, waar zij zich thuis- voelen. Zij willen daar de ontwikkeling eerst eens aanzien. Ook voor de Nederlanders is het be sluit tot overdracht als een schok ge komen die moeilijk was te verwerken, In Nieuw-Guinea maakte men de in ternationale ontwikkeling niet zo in tensief mee, aldus dr. Platteel. Tot in het kleinste dorp toe. zo benadrukte de gouverneur, is de zelfbeschikking levend begrip, oo kal heeft men schien nog niet goed voor ogen wat de inhoud ervan is. Dr. Platteel acht de Papoea's de ste twee jaar nog niet in staat zichzelf te besturen in diie zin dat zij zelf een begroting voor hun land kunnen op stellen. Daarvoor zullen nog 8 a 9 jaar nodig zijn, zei hij. Wezenlijke functies, waaruit veel Nederlandse ambtenaren wegtrekken, zullen reeds nu door In donesiërs worden bezet. Dr. Platteel zei dat vandaag op Biak een toestel met Indonesiërs werd verwacht dde als kas- ambtenaren voor de dienst van finan ciën zullen fungeren. Nederlandse ambtenaren zulilen de In donesiërs inwerken. Dezen hebben zich hiertoe bereid verklaard. Ongeveer 500 Nederlandse ambtenaren (20 procent van het totaal) zulten nog in Nieuw- Guinea blijven, vooral de gezondheids dienst blijft goed bezet. Dr. Platteel sprak met de meeste klem tegen dat on der de bevolking van Merauke wapens zoudien zijn verspreid. Dit is noch van Nederlandse, noch van Indonesische zij de gebeurd. Gevraagd over zijn toekomstplannen zei dr. Platteel dat hy die nog niet heeft. „Misschien ergens te zyn of te werken waar het licht van de publici teit niet zo op my is gericht," zo zei hü. Mevrouw Platteel en twee zoons begroetten de gouverneur op Schiphol. Ook was aanwezig staatssecretaris Bot. Even tevoren arriveerde de Papoea-lei der Kaisiepo uit Amerika, waar hy dc bijeenkomst van de Verenigde Naties heeft bygewoond. Kaisiepo vertrekt over enkele dagen naar Nieuw-Guinea Hy wilde geen mededelingen doen. Gadegeslagen door een grote me nigte. bewaken politiemannen de universiteit van Oxford (V.S.) om te voorkomen dat Meredith zich laat inschrijven. Bij een autobotsing nabij Chalon sui Saone in Frankrijk is gisteren het echt paar Van Vuurden uit Rotterdam om gekomen. Hun 18-jarige dochter is me' niet ernstige verwondingen opgenomen m het ziekenhuis te Chêlon. Licht ge wond werd ook de verloofde van he meisje, de 23-jarige Edgar Sorrezs uit Curasao. Het gezelschap keerde terug an vakantie in Spanje. De bestuurder an de Franse auto, waarmee de wagen an de familie Van Vuurden in botsing wam, werd gedood. Verloofde onder auto oostzone uitgesmokkeld De 22-jarige Wolfgang Eulitz. ee Duitser die deel uitmaakt van het syf- fonieorkest van de Ierse radio. heeft vorige maand, zo heeft hij gisteren in Dublin verteld, zijn verloofde door haar onder zijn auto vast te binden uit Oost- Berlijn gesmokkeld. ,Mijn wagen werd vijfmaal van i doorzocht," zei hij. „De marteling duurde drie uur omdat ik niet sneller dan 10 k mper uur kon rijden, mijn ver- Loofde hing namelijk maar enkele centi- rs van het wegdok." Zwaaiend met Nederlandse en Nieuwguinese vlaggetjes, nam de bevolking van het door Nederland overgedragen gebiedsdeel af scheid van gouverneur Platteel. De gouverneur is inmiddels in Nederland aangekomen. BANANEN rjADIO-SANAA heeft i revolutionaire raad i gedeeld dat het opperbevel van het leger een zeven man, een presidentiële raad van 5 man en een kabinet van 17 man heeft gevormd om de pas uitgeroepen „Jcme- nitische Arabische Republiek" te besturen. In de uitzending werd gezegd dat kolonel Salla, opperbevelhebber van de Jcminitische strijdkrachten is benoemd tot premier en voorzitter van dc revolutionaire raad Sallal be houdt dc functie van opperbevelhebber. Het radio-station maakte voorts bekend dat tien voormalige regeringsfunctionarissen, onder wie de voor malige ministers van buitenlandse zaken en openbare zaken zijn terecht gesteld. Ook een broer van de oplangs overleden Imam Ahmed, Ismail Aldin zou zijn geëxecuteerd. Het uitgaansverbod in de hoofdstad Sanaa is inmiddels opgeheven. Het nieuwe opperbevel heeft direct nadat de vorming van het kabinet was bekendgemaakt, de politieke richtlij nen van de republiek vastgesteld: Volledige steun aan de Arabische Liga, het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met alle andere Arabi sche landen en het tot stand brengen van nauwere betrekkingen met Arabi sche staten voor het verwerkelijken van de Panarabische eenheid. Elke vorm van buitenlandse interven tie wordt verboden, men wil zich houden aan het handvest van de V.N. en alle hulp aanvaarden (zonder verplichtingen) van buitenlandse mogendheden, zonder dat inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid en onafhankelijkheid van Jemen. Volgens radio-Sanaa zouden de stam hoofden hun trouw aan de nieuwe ré publiek te kennen hebben gegeven. Be kend is echter dat de meeste stammen steeds vurig voorstander zijn geweest van een Koninkrijk. Inmiddels hebben verscheidene radio stations in het Midden-Oosten bekend gemaakt dat prinsen van de afgezette Jemenitische koninklijke familie een poging willen ondernemen om de revo lutie van het leger neer te slaan. Twee Canada lanceert ruimteschip Een Canadees ruimteschip, het eerste iat ooit is ontworpen en gebouwd were door een ander land dan de V.S. of Rus land. is gisteravond gelanceerd. Het moet in een baan om beide polen komen. Het ruimtesdhip, de Alouette. is uit gerust met de langste radio-antenne die in de ruimte is meegevoerd, zo ver klaarden functionarissen. t is de bedoeling dat de Alouette gegevens verstrekt over een elektrisch geladen luchtlaag in de ionosfeer die radioverbindingen stoort. Het experiment wordt uitgevoerd in samenwerking met de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben voor een lanceer basis gezorgd. Ook de lanceringsraketten ;n Thor voor de eerste trap en een Agena B voor de tweede trap zUn door hen geleverd. De satelliet draait in een uur en drie kwartier om de aarde. De afstand tot de aarde bedraagt rond 960 km. De lan cering geschiedde vanaf de Amerikaanse luchtbasis Vandenberg in Californië. Fa D. Kret en Zn. emirs, Saif al Ismail (een oom van de vermoorde Imam Mohammed al Badr) Saif al Ahmed (een broer van de Imam) zouden reeds met stamhoofden en krijgers op weg zijn naar de hoofdstad. In Arabische diplomatieke kringen hield er rekening mee dat andere emirs zich wellicht bij de contra-revolutie zul- ■n aansluiten. Het gezantschap van Jemen in West- Duitsland heeft in een communiqué be kendgemaakt dat de opstand op het punt staat ineen te storten. Volgens deze be- kenmaking zouden aan de koninkiyke familie trouw gebleven hoofdofficieren, de Mohammedaanse geestelyke leiders en de stamhoofden uit de verschillende delen van Jemen prins Hassan hebben gevraagd de leiding op zich te nemen een volksbeweging tegen de opstan delingen in Sanaa. Het Jemenitische ge zantschap In Londen heeft ook laten weten dat het prins Hassan als de wettige Imam beschouwt. Het radiostation van de rebellen in Jemen heeft voorts bekendgemaakt dal de Sowjetunie de nieuwe regering van Jemen heeft erkend. Ohroesjtsjef zou hebben laten weten dat de Sowjetunie „elke aanval vanuit het buitenland het hoofd zal bieden". TN NIEUW-GUINEA gaat de situatie nu snel ingrijpend veranderen. Nog wei nige dagen, cn aan de Nederlandse ver antwoordelijkheid voor land en volk ginds is een einde gekomen. Het betekent een afscheid, dat weemoedig stemt en om meer dan één reden smartelijk moet heten. Meer dan ooit is het nu tijd, dat ons spreken overgaat in een gebed. Van velen mogen wij overigens weten, dat evenzeer in de straks voorbije tijd het spreken en ook het handelen door het gebed gedra gen is geweest, het gebed van henzelf en eveneens van anderen. Maar aan het spre ken en aan hef handelen is nu een grens gesteld. Js er nog iets wat wij voor het land en het volk van Nieuw-Guinea kun nen doen? Wij mogen ons dan bewust zijn, dat ons nog altijd de mogelijkheid van de beste inbreng voor Nieuw-Guinea gelaten is, de inbreng van het gebed, en de wetenschap mag ons dankbaar stemmen, dat morgen ten onzent uit wellicht alle kerken een gebed voor het volk van Nieuw-Guinea zal oprijzen. In de wereld neemt de kerk een eigen plaats in. vervult zij een eigen functie, heeft zij haar eigen mogelijkheden. Zij heeft de bemoedigende en vertroostende verkondiging van het evangelie. Zij staal midden onder de mensen, is menselijk met de mensen, maar tilt er boven uit, opent vergezichten ook in een vastgelopen sa menleving, doorbreekt de impasses en wekt ons op fot een ander dan alleen maar horlzon*aal beleven. Nu. bij de overgang der tijden, is daar de kerk om ons te roe pen waar het ons vreemd te moede is. om ons te roepen tot voorbede en gebed. De omstandigheden hebben ertoe geleid, dat voor de bescherming van Nieuw- Guinea dc wapens niet zijn geheven. Er zijn echter ook wapens van andere, ho gere orde. Er is in het bijzonder het wa pen van de mens die het ook en juist in moeilijke situaties gelovig van God ver wacht. Misschien hebben we. ook ten aanzien van Nieuw-Guinea. nog teveel zelf willen doen. We waren trouwens van goede bedoelin gen bezield. Het werk echter is ons bij de handen afgebroken. We hebben onze verantwoordelijkheid, die we ernstig na men. moeten overgeven. In zulk een situa tie mag zich rustig weten die in zijn bid den de verbinding onderhoudt met zijn Heer. Morgen geven wij in ons gebed Nw.- Guinea ook over aan een andere dan aardse macht. Toen wij destijds in Nieuw-Guinea zelf met mensen uit zending en onderwijs de toestand bespraken zoals deze zou kun nen worden, was steeds weer hun be scheid: Nederland heeft aan Nieuw-Gui nea het beste gebracht wat gebracht kon worden. Dat was het Woord van God, en wat er ook veranderen zou. dit feit zou blijven. Is dit niet iets om het afscheid, hoe moeilijk het ons vallen moge, te plaat sen in een ander licht? ,,/Jc zie er verschrikkelijk uit. Van welke kant je het ook bekijkt". maan op 6.38. onder 18.22. T\c septembermaand heeft ons i nig mooie dagen gebracht o een periode van nazomerweer te kunnen spreken. Gisteren steeg de tempartuur nog tot bijna 18 graden bij vrij zonnig weerVandaag passeerde een zwak sto- mgsfrontje dat slechts hier en daar wat lichte regen bracht. Inmiddels is er bij de Golf van Biskaye een nieuwe depres sie tot ontwikkeling gekomen, waarvan het centrum zondagmiddag al bij Enge land wordt verwacht. Een regenfront hiervgn zal via West-Frankrijk snel naar het noord-oosten trekken en kan reeds zondagmiddag of -avond ons land be reiken. De wind gaat daarbij in kracht 1 toenemen uit zuidelijke richting, maar blijft tijdens het weekeinde nog vrij HOOGWATER SCHEVENINGEN zachte lucht van 14 a 15 graden aanvoe ren. Het afsched van september zal daarom morgen minder gunstig zijn dan zich vandaag liet aanzien. De Bilt verwacht tot zondagavond: Aanvankelijk opklaringen. Morgen In de loop van de dag toenemende bewol king en later plaatselijk enige regen Matige, aan de kust tydelUk krachtige. nc.je misschien harde wind tussen zuid en Penbur zuidwest. Over het algemeen weinig ver- üelde andering in temperatuur. (Opgemaakt Bilt om 11.151. t? JsLf 3 p „d. uontriB ZON EN MAAN Zondag 30 sept.: zon op 8.00, onder jy^ADAME GILLE, de meest gedecoreerde vrouw van heette en thans 57 jaar oud nine het leven van vele ge- vult. In een der scènes gooit gravenstiehting zullen ma- Frankruk. is gisteren voor is, werd op het vliegveld be- allieerde vliegers. hij Irina van een spoorbrug dame Gille en Irina niet aan een tweedaags bezoek aan groet door de directeuren van Met haar arriveerde de het water in. Irina. die in wezig kunnen zijn wegens ons land op Schiphol aan- de Fox Film Nederland, de Franse filmster Irina Demieh. „De langste dag" haar de- verplichtingen elders. Zij zijn gekomen. De enige decoratie heren J. H. F. van Ewijk en die in de film de rol van buut maakt, is de nieuwste nu dus reeds hier op een ze. die zij droeg bestond uit een A. D. Werkheim. Zij brengt Janine Boitard speelt. Har- ontdekking van Zanuek. promotiebezoek dat ten doel minuscuul rood lintje in het haar bezoek aan ons land nl. telijk werd zij begroet door Op de galapremière, die op heeft dc film in ons land knoopsgat van haar mantel: in verband met dc komende de Nederlandse acteur Ar- 10 oktober in het Haagse vooraf enige bekendheid te de onderscheiding van het premiere van de Amerikaan- nold Gelderman. die in de Aslatheater zal worden ge- geven. Legmen van Eer. se film „De langste dag", die door de Amerikaan Zanuek geven ten bate van de Ne- De première zal worden ,o^SC» - eAdin: de invasie op G juni 1944 uit- geproduceerde film de rol derlandse bond van oorlogs- bijgewoond door prinses Bea- tlie in 1944 Janine Boitard beeldt. Op die dag redde Ja- van Duitse schildwacht ver- slachtoffers en de Oorlogs- trix. S loc kb ■sopenh Londec Bocdcai Nice ??:x 19 10 1 ZZW 2 18 2 17 10 0.2 Indent! :6 10 0.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1