Jlieutuc £eülsrfje (jTouranl Rouwend Spanje maakt een droeve balans op jfmtottt Vele slachtoffers met stroom meegesleurd Amerika geeft aan Israël raketten Neen! zei de gouverneur Kankerpatiëntje (10) schreef boek Officiële cijfers: 341 doden en 464 vermisten Ook Nederland om actie tegen Cuba gevraagd Oude knecht sterft na verwaarlozing «bui DONDERDAG 27 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12592 CHRISTELIJK-^ ATION AAL DAGBLAD V$tantv«*ticii if gbrbltven 0190 hert ia lefljenspatf MARIHUANA geen VERGIF Zie pagina TAE grootste ramp uit de moderne geschiedenis van Spanje heeft vele honderden mensen het leven gekost. Het officiële dodencijfer was vanochtend al 341, maar op dat ogenblik werden nog ongeveer 464 mensen vermist. Er zouden vol gens de laatste berichten 536 gewonden zijn. Het is bekend, dat het kolkende water, dat vaak een hoogte van twee en een hal ve meter bereikte, vele lichamen naar zee heeft meegevoerd. Vandaag werd al een begin gemaakt met het begraven van de slachtoffers van de bliksemsnelle overstr oming, die het gevolg was van een onafge broken regenval van negen uur. Schade: 5 miljard peseta Een terwijl de Spaanse natie rouwt, be ginnen economische deskundigen een stu die te maken van de geweldige gevolgen van de overstromingen voor de economie van Spanje. De materiële schade wordt voorzichtig geraamd op vijf miljard peseta (ongeveer 300 miljoen gulden). Echter zal eerst voor de verwanten van de slacht offers worden gezorgd. Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft vanmorgen uit Madrid vernomen, dat het gebied dat door de ramp werd getroffen, in het algemeen niet door toeristen wordt bezocht. De kans, dat toeristen slachtoffers van de ramp zijn geworden, niet groot is. Zekerheid hieromtrent bestaat nog niet, daar de verbindingen nog steeds verbroken zijn. Overstromingen die gisteren honderden personen in Catalo- nië het leven kostte, lieten deze verwoestingen achter. Overle venden ziet men op deze telefoto bezig, tussen de puinhopen van hun huizen naar vermiste fami lieleden te zoeken. Zoals hier in Tarrasa, was het ook in andere steden en dorpen in de buurt van Barcelona. Het is een beeid dat trieste herinneringen op roept aan de stormvloeden die de Nederlandse kunsten hebben geteisterd. Opnieuw een ramp, opnieuw rouw in honderden gezinnen Nieuws in één oogopslag De ramp die zich door regen en storm in een uit gestrekt gebied rond Bar celona heeft voltrokken, heeft reeds meer dan 341 mensenlevens geëist. Nog 464 personen worden ver mist. De schade is enorm. Reddings- en bergings- ploegen uit vele delen van Spanje zijn naar het ramp gebied getrokken. De Ver. Staten hebben is beginsel besloten Israël raketten te leveren van het type Hawk. Daarmee zal de Israëlische lucht verdediging worden ver sterkt. De Sowjetunie heeft de Arabische landen in de afgelopen tijd van veel oorlogsmateriaal voor Tien jonge Oostduit sers hebben de afgelopen dagen kans gezien via de Oostzee naar de vrijheid te vluchten. Zij zijn thans in Denemarken. Vier vlucht ten in twee kano's, twee sprongen van treilers, twee ontkwamen in een roeiboot en twee zwom men naar een Deens vis sersvaartuig. Een commissie, be staande uit een Nederlan der, een Indonesiër en VN- functionarissen, is uit Hol- landia naar Merauke ver trokken om een onderzoek in te stellen naar de Indo nesische beschuldiging, dat de Nederlanders de Papoea's aldaar van wa pens hebben voorzien. Gouverneur Platteel heeft vandaag verklaard dat zulks onmogelijk is. De VN hebben goedgevonden, dat Nederlandse officieren en onderofficieren na 1 oktober nog blijven voor de opleiding van kader voor het Papoea-vrijwilli gerskorps. O Helikopters van de RAF hebben zeventien drenkelingen, die overdekt waren met brandwonden en behoren tot de overle venden van de ramp met de Amerikaanse Super- Constellation, van het Zwitserse schip Celerina gehaald. Zij zijn naar Cork gebracht. Met 384 tegen 7 stem men heeft het Amerikaan se huis van afgevaardig den een resolutie aangeno men, waarin de Sowjet unie en Cuba worden ge waarschuwd de veiligheid van de Ver. Staten en het westelijk halfrond niet in gevaar te brengen. Er is al een nationaal fonds gesticht om de eerste en ergste nood te kun nen lenigen. Het zwaarst getroffen werd Tarassa, een industriestad van 120.000 inwoners. Er zijn daar al meer dan 150 lijken geborgen en verwacht wordt, dat het aantal doden daar de 200 nog te boven zal gaan. In een fa briek werden de lijken van .78 arbei ders gevonden. Zij konden niet meer ontsnappen, toen het aanstormende water het «ebouw ineen deed storten. Tarassa ligrt aan de voet van een heu vel, waarvan het water omlaag stroom de met zulk een kracht, dat meer dan 100 huizen meegesleurd werden en vijf textielfabrieken als het ware met de grond gelijk werden gemaakt. Ook wer den twee steenfabrieken en ongeveer 450 auto's een prooi van de razende watermassa. Een stalen spoorbrug van meer dan 600 meter lang en meer dan 600 meter rail van de baan werden verwoest. Een trein met 600 passagiers op weg naar Barcelona kwam kont voor de breuk in de baan tot stilstand en de passagiers werden voor een ramp bewaard. Onder de doden van Tarassa bevonden zich zes arbeiders, die uit een bar kwamen, waar zij wijn gedronken hadden en die naar buiten stapten en meteen door het aan stormende water werden verzwolgen. „Dozijn bulldozers'' „Het was verschrikkelijk," aldus een overlevende. „Het water scheen de kracht te hebben van een dozijn bull dozers. Wij zagen gebouwen, waarvan niemand dachit dat er ooit iets mee zou gebeuren, instorten als kaartenhuizen. Ik vocht uit alle kracht om mijn vrouw en mijn twee zonen te redden en ik slaagde er ten slotte in. Ik weet niet. hoe de hel is, maar die kan niet erger zijn dan die overstroming. Overal dre ven lyken. Ik wist niet. welke kant ik op moest gaan." Na het middaguur stak in de getrof fen streek weer een harde storm op. De autoriteiten, die willen voorkomen, dat er nog meer slachtoffers vallen, hebben bevel gegeven, de zwaarst ge troffen gebieden te doen ontruimen. On danks het fèj>t, dat het ook gisteren nog regende, zakte het water snel. De auto. nited'teai hebben veldkeukens ingericht Vele van Spanje's mooiste textielfa brieken zijn onherstelbaar vernield. De kosten voor de fabriekseigenaren, voor de arbeiders, die er het leven hebben afgebracht en voor de verzekerings maatschappijen moeten angstaanjagend hoog zijn. Waarnemers, die de schade hebben gezien, spreken van verliezen van miljarden peseta's. Met de afleve ring van binnen, en buitenlandse ordens moet worden gewacht tot de fabrieken hersteldzijn. Enkele van dc verwoeste bedrijven waren kort geleden uitgerust met materialen, die in het kader van het jongste ontwikkelingsplan der re gering in het buitenland waren aange kocht. (Zie bijzonderheden ook elders Ingrijpen echter niet nodig (Van onze parlementsredactie) A MERIKA heeft ook Nederland gevraagd ertoe bij te dragen, dat aan Cuba geen strategische goe deren worden geleverd. Het verzoek is gedaan in de Raad van de Noord- TAE Verenigde Staten hebben beginsel besloten een aantal luchtdoelprojectielen njet beperkte actieradius aan Israël te leveren om dat in de Arabische buurstaten voorraden van bepaalde Russische wapens worden aangelegd. Zegslieden verklaarden, dat de pro jectielen van het type „Hawk" zijn, De overeenkomst voor de levering van deze ;ns is in de afgelopen twee maanden gesloten. Het nieuws hierover is te Wash ington bekendgemaakt naar aanleiding van persberichten, die in het buitenland over de transactie verschenen zijn. De „Hawk" is een projectiel dat va grond af gelanceerd wordt tegen lucht doelen. Projectielen van een soortgelijk type zijn volgens Amerikaanse informa ties door de Sowjetunie reeds geleverd aan Irak en wellicht ook aan de Ver enigde Arabische Republiek en Syrië. Bovendien, aldus zegslieden, beschik ken de V.AR. en Syrië over straalbom- menwerpers van Russische makelij en is ook dit voor de Verenigde Staten een reden geweest om Israël de projectielen te leveren. De overeenkomst is nog niet definitief, aar in regeringskringen te Washington wordt verwacht dat dit weldra het geval zal zfjn. atlantische Verdragsorganisatic. Dc Nederlandse regering acht het ech ter niet noodzakelijk in de huidige omstandigheden in te grijpen. Uit hel onderzoek is gebleken, dat gewoonlijk met Nederlandse schepen slechts een enkele maal levensmidde len, medicamenten en insectenbestrij dingsmiddelen naar Cuba worden ver scheept. De transporten worden ver richt met gecharterde vaartuigen en hebben vrij onregelmatig plaats. Zoals men weet hebben twee andere NAVO-bondgenoten, West-Duitsland Engeland, wel gehoor gegeven aan Amerikaanse verzoek. In West-Duitsland wordt een verordening voorbereid, waar bij voor het charteren van schepen er schepelingen voor vaarten op Cuba eer vergunning wordt vereist. De Britse rege- ring gaat minder ver. Zij heeft de Britse reders slechts verzocht, geen goederen van strategisch belang naar Cuba te schepen. Kritiek op KLM Een woordvoerder van het ministerie in buitenlandse zaken heeft commen taar geleverd op de kritiek, die in enkele Amerikaanse bladen op de K.L.M. was uitgeoefend. Volgens deze kritiek ver voert de K.L:M. grote aantallen personen uit communistische landen naar Cuba, zij een mogelijke bedreiging vormen de veiligheid van de Verenigde Sta ten. De woordvoerder van het ministerie tn buitenlandse zaken heeft daarop ge antwoord dat de K.L.M. de enige maat schappij is die een rechtstreekse verbin ding tussen West-Europa en Havanna on derhoudt. Door de Cubaanse en de Tsjechische luchtvaartmaatschappij wordt rechtstreeks tussen Praag en Cuba ge vlogen. Beide maatschappijen verzorgen negentig procent van het passagiersver- keer tussen Europa en Cuba. Het aandeel de KTj.M. bedraagt slechts tien pro cent, aldus de woordvoerder. De K.L.M. zal haar vluchten voortzetten. Zwitsers bankgeheim De Zwitserse bondsraad heeft gisteren besloten het bankgeheim te beperken en alle Zwitserse financiële instellingen te verplichten het vermogen van Jood se slachtoffers van het naziregiem aan te geven. De bondsraad nam met 87 tegen vier stemmen een wetsontwerp an dat voor in de inventarisatie van alle te goeden van buitenlandse slachtoffers van vervolgingen. De waarde van deze te goeden wordt op 4 tot 40 miljoen gul den geschat. De Zwitserse regering wil zoveel mogelijk de rechtmatige erfge namen achterhalen en de rest van de te goeden in een specoaal fonds storten. De 51-jarige weduwe M. K. uit Schinnen is gearresteerd, na het overlijden van haar 68-jarige knecht, de heer P. Th. Otten. De man werd 10 september naar het ziekenhuis gebracht, nadat een arts ondervoe ding had geconstateerd. De weduwe vordt er nu van verdacht schul dig te zijn aan verwaarlozing van dc oude man. die bij haar als land arbeider in dienst was. Toen de man enige tijd geleden ek werd. bet de weduwe een arts komen, die de ondervoeding consta teerde en directe overbrenging naar het ziekenhuis in Sittard bevorderde. Toen de man daar overleed, werd het selijk geacht sectie te verrichten. Daarna waarschuwde men de politie. voldoende aanleiding vond om de weduwe K. Ie arresteren. Zij bleek echter voortvluchtig, doch maandag men haar in Schinnen grijpen. Zij ging vreselijk te keer, maar ten slotte kon men haar toch in de gevan genis van Roermond onderbrengen. De heer Otten, die indertijd b(j het echtpaar K. in dienst was getreden, na dat de vrouw, die huishoudster was. haar werkgever in het huwelijk was getreden, had zelf altijd beweerd goed behandeld te worden. Bh zijn overlijden oog hh echter nog zeventig pond. De inwoners van Schinnen hadden al leermalcn kunnen constateren dat de heer Otten er bijzonder slechts uitzag. De justitie zal morgen uitmaken of i zo ia. in hoeverre, de weduwe schuld heeft aan het overlijden van r.ar knecht, die vreemd genoeg, ge- ei gerd heeft in een inrichting te worden ondergebracht en steeds vol hield het bij de weduwe naar zijn zin te hebben. Recreatie wordt prettiger gemaakt (Van onze parlementsredactie) Minister Cals wil ertoe bijdragen, dat juist in die gebieden van het land ge legenheid voor openluchtrecreatie wordt geschapen, waar dat gezien de bevol kingsdichtheid e.d. het meest gewenst is. Door middel van overleg en het toeken nen van subsidies zal de bewindsman trachten, dit doel te bereiken. In de toe- liohting op zijn begroting wijst hij erop, dat vooral hier en daar in het Westen van het land reeds bestaande vormen van bodemgebruik zullen moeten wijken voor de recreatieve voorzieningen van belangrijke omvang ten behoeve van de gro te-stadsbevolking. TNE TOELICHTING bij dc thans vcr- schenen rijksbegroting van sociale zaken maakt met begrijpelijke voldoening en billijke trots melding van hetgeen on der het huidige kabinet op sociaal gebied is verricht. Dat is ook niet weinig. Over liet geheel genomen staat ons land er. sociaal gezien, goed voor. Dc sociale wetgeving begint meer en meer haar afronding te krijgen. De ene achtergebleven groep na de an dere wordt naar voren gehaald. En zo is de economisch gunstige situatie, waarin het ons als volk vergund is te verkeren, mede benut om op sociaal terrein te on dernemen wat verricht moest worden. Er is volle werkgelegenheid. Bovendien kon de aanwas van de beroepsbevolking worden opgevangen. De loonsom per werknemer ging belangrijk omhoog, be langrijk meer dan de kosten van het le vensonderhoud. zozeer zelf« dat nu enige matiging geboden lijkt. Dit alles is niet alleen aan de regering te danken. Er was een verheugende medewerking van dc organisaties uit bet bedrijfsleven. Zowel van werkgevers als werknemers, en de eensgezindheid waarmede de arbeids vreugde is bewaard, heeft wel profijt af geworpen. Maar Het aandeel van de rege ring is in deze toch ook groot geweest. In feite is afgerekend met dc mening, als zouden alleen socialistische bewindslieden borg zijn voor een sterke sociale^politiek. Er is integendeel onder de huidige niet- socialistische bewindslieden ook wel ten goede gedaan waartegenover het socialis me afwijzend stond. Het komt ons passend voor, in dit ver hand met lof dc naam van de staatssecre taris Roolvink te noemen. In de eerste periode van het thans zittende kabinet hebben de omstandigheden ertoe geleid, dat op dc schouders van de staatssecreta ris een last kwam te drukken, zwaarder dan gebruikelijk mocht heten. Hij heeft die last op zich genomen en het is zeker niet in de laatste plaats aan liem te dan ken. dat de sociale situatie onder de om standigheden van toen niet geleden heeft. Het ligt voor de hand, dat na de sinds dien aangebrachte wijziging in het kabi net dit noemen van dc staatssecretaris minder geschiedt. Intussen heeft ons volk toch maar kennis kunnen nemen van zijn verd'easten en bekwaamheden en wan neer het kabinet nu in het laatste rege ringsjaar op sociaal terrein oogsten gaat wat het aan voorzieningen liceft gezaaid, dan is het niet meer dan billijk, dat daar bij de staatssecretaris niet in de vergetel heid geraakt. Dit behoorde, zo dachten wij, vandaag bij het uitkomen van de nieuwe begroting van sociale zaken gezegd te worden. Zware Russische kernnroef Het observatorium van Uppsala In Zweden heeft gisteren een nieuwe Rus sische kernproef geregistreerd. Het ging liier om een ontploffing in de damp kring met een kracht van 30 megaton, teweeggebracht in de omgeving van No va Zembla. Dit is de dertiende Russische kernproef, sinds 5 augustus in Zweden geregistreerd. Vrijdag 28 september en zaterdag 29 september reportage GRAND GALA DU DISQUE T\e afgelopen nacht en vanochtend ts een front, dat behoort bij een kleine boven Schotland gelegen storing, ons land gepasseerd. Het bracht overal regen. De om 7 uur vanochtend afgetapte hoe veelheden liepen uiteen van een paar tiende tot uier millimter. Op ongeveer 600 kilometer ten zuidwesten van IJs land is een diepe Oceaandepressie gekomen. Deze zal het eerstkomende etmaal waarschijnlijk maar weinig van plaats veranderen en is daarom voor het weer in ons land voorlopig van weinig betekenis. Het ziet er ecfiter naar uit, dat ten westen van Ierland een nieuwe storing tot ontwikkeling komt, die in de richting van de Golf van Biscaye gaat koersen. Voor deze storing uit vormt zich een zwakke rug van hoge druk. Deze zal morgen ook het weer in Nederland be ïnvloeden. Er komen daarom opklarin gen, maar omdat de atmosfeer nog enigs zins onstabiel is, zijn ook enkele ver spreid voorkomende buien te verwachten. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Wisselende bewolking en enkele ver spreid voorkomende buien. Vannacht en morgenochtend vroeg hier en daar mist. Aanvankelijk zwakke, later matige tot vrü krachtige wind, krimpend naar zuid. In het algemeen iets hogere fiindh temperaturen overdag. (Opgemaakt om -Limb li ie temper Station TJ AY - 1' fer ■f.è 21 lielde Je BUI 11.15 uur). Zon c Vrdag 28 september: zon op 06.34, De 29-jarige neger Meredith (ge heel links) wordt door gouverneur Burnett van Mississipi de toegang tot de universiteit van Oxford geweigerd. (Zie pagina IJ). 7E stonden in de rij gisteren het hardst om nog een exem- tienjarig meisje, liepen bon- lezen, schreef hij: „Probeer over haar dochtertje: „Suzan- Voor de Engelse boekw in- plaar op de kop te kunnen derden Engelsen naar hun toch altijd heel dankbaar te ne klaagde nooit over haar kels. Binnen enkele uren was tikken. Het boek is van de boekhandelaar. zijn wanneer je gezond bent ziekte. Haar poes en haar po- in verscheidene zaken het zo- hand van een tienjarig meis- De opbrengst van het boek en sterk. En doe alsjeblieft nv waren de belangrijkste juist verschenen boek uitver- je. Suzanne Reynolds heette is geheel bestemd voor de alles wat je kunt. om die kin- onderwerpen voor haar ge kocht. „Snowy And The ze. In februari van dit jaar kankerbestrijding. Een van deren, die niet kunnen lopen sprekken. En vooralde Christmas Foal", Snowy en stierf ze aan kanker. Nog de meest vooraanstaande chi- en spelen zoals jij, die mis- sprookjes, die zij tot laat in het kerstveulen heet het. Het juist de dag voor haar ster- rurgen van Engeland, Cecil schien jaren lang op hun bed de avond zat te schrijven. We was geen Shakespeare die dit ven wist ze het manuscript tc Wakeley verzorgde het voor- moeten liggen, te helpen ge- hebben niets veranderd aan werkje het licht deed zien. voltooien. Voor het sprookje, woord. Speciaal voor de kin- nezen." haar „Snowy". Alleen zo hier Toch liepen de mensen om geschreven door een ziek deren die het boekje zullen Suzannes moeder vertelde en daar een paar leestekens.' Sluclcb sas., MUncher

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1