Jlicutue geihsctf e liTouranl MEER SPANNING IN DE OOSTZONE Bevolking in de voor voedsel rlJ fftiiimrcitaar Engeland kweekt My Fair Ladies WIE Bonn waarschuwt Moskou voor „tweede Hongarije Spierenburg gaat weg bij de K.S.G. Op alle bromfietsen een lierkenningsplaat j e Verf met voldoening Veel sociale maatregelen dank zij dit kabinet D kl is WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1962 f KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJKE AT ION AAL DAGBLAD „Staatvasttch h ahebletta mj}n bert ia Ugljeospatf Drieënveertigste jaarpang no. 12591 zal DE SIGAAR ZIJN Zie pagina 2 D. P. SPIERENBURG ...medestichter K.S.G., Majoor R. Elander van liet Ame- rikaanse leger stapt barrevoets op het dek van het Canadese vliegdekschip Bonaventura, na dat een helikopter hem midden op de Atlantische Oceaan van het Zweedse schip Celerina heeft gehaald. Hij is een van de 48 overlevenden van de ramp met de Amerikaanse Super constella tion die in zee stortte met 76 mensen aan boord. (Voor verslag zie pag. 9) (Van onze correspondent in Bonn). VOLGENS de Westduitse regering is de situatie in de Sowjetzone van Duitsland tot het uiterste gespannen. Zij is naar wij vernemen van plan, de Sowjetunie te wijzen op de gevaarlijke toestand in het door haar bezette deel van Duitsland. Het zou in de bedoeling liggen, dat Gröp- per (de opvolger van Kroll als ambassadeur in Moskou) stappen bij de Russische regering zal ondernemen ter vermijding van een „tweede Hon garije". Intussen hebben twee Russische vliegtuigen gisteren in een van de luchtcorridors naar West-Berlijn een Amerikaans en een Frans vlieg tuig op gevaarlijke wijze gehinderd. De Franse Caravelle werd zelfs tot op vijftig meter genaderd. Amerika en Frankrijk hebben bij de Russen tegen dit provocerende optreden geprotesteerd. Intussen heeft mr, D. U. Stikker, de Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO, in de algemene vergadering van deze organisatie (in Kopenhagen) de waarschuwing laten horen, dat de Russen met een hele serie tegenacties Dezer dagen zal worden bekendgemaakt dat de heer D. P. Spierenburg zal aftreden als lid van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. Naar verluidt zou de heer Spierenburg in aanmerking komen dr. J. Lint horst Homan op te volgen als hoofd van de gecombineerde permanente ver tegenwoordiging van Nederland bij de Europese Economische Gemeenschap en Euratom. De heer Linthorst Homan wordt genoemd als Nederlands kandidaat voor de opvolging van de heer Spierenburg als lid der Hoge Autoriteit. Van officiële zijde in Den Haag kon geen bevestiging worden verkregen. i Nieuws in pslag een oogoi In Oost-Duitsland is - blijkens in Bonn ontvan gen berichten - de toe stand tot het uiterste ge spannen. De Westduitse ambassadeur in Moskou zou opdracht hebben ge kregen de Russische rege ring op de gevaarlijke si tuatie te wijzen. In de luchtcorridors naar West- Berlijn hebben Sowjet- vliegtuigen een Ameri kaans en een Frans toestel ernstig gehinderd. Eerst vanmorgen kwam een einde aan de spanning, die ontstond doordat var- ondersteld werd, dat aan boord van het Zwitserse schip Celerina (dat met 44 overlevenden van de vlieg ramp in de Atlantische Oce aan aan boord op weg is naar Antwerpen) brand was ontstaan. Toen bleek, aat uit de mededeling, dat twee opvarenden brand wonden hadden opgelopen de conclusie was getrok ken. dat het schip in brand stond. Tussen de Sowjetunie en Cuba is overeenstem ming bereikt omtrent de bouw van een grote haven voor de Cubaanse Atlan tische visserij vloot Rus land zal de op 40 miljoen gulden geraamde kosten dragen. Veronderstelt wordt, dat Cuba voorne mens is een vlootbasis aan te leggen op 130 kilometer van de Amerikaanse basis Guantanamo. In Wenen heeft het in ternationaal bureau voor atoomenergie voorberei dingen getroffen voor ae uitvoering van een Rus sisch plan voor een breed opgezette samenwerking tussen Oost en West met betrekking tot atoomhulp aan ontwikkelingslanden Er zouden zes gezondheids centra en zes laboratoria worden gesticht. Rusland zou een derde deel van de kosten willen betalen. De regering overweegt alle bromfietsers te ver plichten een herkennings plaat op hun rijwiel aan te doen brengen. Hieruit moet blijken dat de berij der verzekerd is tegen wet lelijke aansprakelijkheid. Deze verplichting zal in gaan zodra de verplichte W.A. verzekering voor motorrijtuigen van kracnt zal zijn geworden. De Westduitse minis ter van buitenlandse za ken, Schroder, en de Brit se onderminister Heath zijn het erover eens ge worden dat de vorming van een politieke unie nu naar de tweede plaats moet worden geschoven daar eers; de toetreding van Engeland tot de EEG moet worden geregel^- De woordvoerder van de Hoge Auto riteit der EGKS heeft vanmorgen bekend, gemaakt dat de Nederlandse regering de heer Spierenburg heeft verzocht weer een functie in de Nederlandse staatsdienst te aanvaarden. Hoewel de heer Spieren burg het betreurt, na ruim tien jaren in de Hoge Autoriteit zijn beste krachten te hebben gegeven aan de opbouw van de Europese gemeenschap voor kolen en staal zijn ambt van vice-voorzitter te moeten neerleggen, heeft hij mede om redenen van persoonlijke aard, besloten aan het verzoek van de Nederlandse re gering gevolg te geven. Voor vervolg zie pagina 9 geconfronteerd zullen worden, als ze iets tegen Berlijn ondernemen. „Het laatste wóórd over Berlijn is nog niet gesproken. De komende winter zullen we nog tal van onverwachte ontwik kelingen het hoofd moeten bieden. Maar als we het hoofd koel houden en vooral blijven samenwerken, kunnen we de storm te boven komen", aldus mr. Stikker. HU drong er op aan, dat de westelüke landen niet alleen hun rechten en posities in Berlijn moeten verdedigen, maar te vens een „modus vivendi" moeten zoeken voor het Berlünse vraagstuk, waarvoor nog geen definitieve oplossing in zicht ls. Een Westduitse delegatie van vüf le den heeft gisteren de V.N.-commissie voor de rechten van de mens verzocht te verklaren, dat „de toestand in de Rus sische bezettingszone van Duitsland en in Oost-Berlun een voortdurende schen ding van de mensenrechten betekent". De aanleiding tot deze initiatieven van de bondsregering zijn de berichten uit de communistische oostzone van Duits land, waarin sprake is van een diepe vertwijfeling onder de bevolking van Midden-Duitsland van wie een deel de economische ineenstorting of zelfs het uitbreken van een oorlog als een verlos sing beschouwt. Het verzet tegen het regime van Walter Ulbricht neemt vooral onder de jeugd -in de oostzone voortdu rend toe. Voor vervolg zie pagina 9 De 13-jarige J. Zwanenveld is giste ren in de Hendrik de Keizerstraat Rotterdam verongelukt. De jongen zat op de bagagedrager van zijn fiets ijsco te eten. Plotseling viel hy met fiets en al om, vlak voor de achterwielen var een manoeuvrerende vrachtauto. De jon gens was op slag dood. Geldt als verzekeringsbewijs (Van onze parlementsredactie ALLE bromfietsen zullen in de toe- komst moeten zijn voorzien van een herkenningsplaat, waaruit kan blijken, dat de berijder tegen wettelij ke aansprakelijkheid is verzekerd. De ministers Beerman, Korthals en Zijl stra overwegen, het voeren van een dergelijke plaat verplicht te stellen zo dra de verplichte W.A.-verzekering voor motorrijtuigen van kracht zal zijn geworden. De bewindslieden schrij ven, dit aan de Tweede Kamer in de memorie van antwoord met betrek king tot het wetsontwerp, op grond waarvan zo'n W.A.-verzekering ver plicht wordt gesteld. De herkenningsplaat dient om het op sporen van bromfietsers, die schade heb ben veroorzaakt, te vergemakkelijken. De plaat zal worden afgegeven door de verzekeringsmaatschappij, waarbij de bromfietser is verzekerd. Ze zal een combinatie van letters en cijfers bevat ten. Uit die letters en cijfers kan dan worden nagegaan, bij welke maatschap pij en op wiens naam de verzekering is gesloten. Een dergelijk systeem is reeds in Duitsland van kracht. Volgens het wetsontwerp worden niet verhaalbare schadeclaims voldaan uit een in te stellen waarborgfonds. Als mo gelijkheid was geopperd, alle bromfiet sen officieel te laten registreren op kos ten van dat waarborgfonds. Deze kosten zouden echter veel hoger zijn dan het voordeel, dat deze wijze van registratie zou meebrengen. Een veel eenvoudiger systeem is, de verzekeraar voor te schrijven, als bewijs van verzekering een van letters en cij fers voorziene herkenningsplaat af te geven, die dan zichtbaar aan de brom fiets moet worden bevestigd. Voordeel van dit systeem is oo"k, dat. bij verkoop van de bromfiets, de nieuwe eigenaar zich niet voor re gistratie behoeft aan te melden, maar gewoon, wanneer hü na hooguit een jaar, want langer lopen deze ver zekeringen niet een nieuwe ver zekering sluit, vanzelf een nieuwe plaat door zijn maatschappij krijgt uit gereikt. De bewindslieden geloven, gezien de concurrentie tussen de verzekerings maatschappijen niet licht een verzeke ring zullen weigeren, waardoor een be zitter van een motorrijtuig niet aan de wettelijke verzekeringsplicht zou kunnen voldoende. Uitzondering vormpn mis schien notoire „brokkenmakers", maar deze zijn een gevaar op de weg. Mee gedeeld wordt ten slotte, dat alsnog is besloten, dat ook de handwagens met hulpmotor onder de verzekeringsplicht zullen vallen. Een produkt van de Sikkens Groep, Zwarte lonen vormen gevaar (Van onze parlementsredactie) E ZWARTE LONEN vorm. een gevaar, schrijft minister Veldkamp in de toelichting op zijn begroting van sociale zaken volksgezondheid voor 1961. Dat ge vaar bestaat hierin, dat ze de loon kosten en zodoende mede prijzen op ongewenste wijze hoog drukken. De zwakke groepen in de samenleving worden daar bij uitstek het slachtoffer van. Begrijpelijk, dat de bewindsman van sociale zaken deze verzuchting slaakt, want iets verder in zijn toe lichting herinnert hij eraan, dat de officiële loonontwikkeling toch ook al snel verloopt, zo snel zelfs, dat de gering ook dit jaar weer een matiging gewenst acht.*De passage over de lo nen is een van de weinige gedeelten in de memorie van toelichting, waar in dr. Veldkamp zich bezorgd toont. Elders overheerst in het algemeen een toon van zonnig optimisme over wat Haast symbolisch voor de aan staande overdracht van Nieuw- Guinea is deze radiofoto, die Ass. Press vandaag uit Hollandia seinde: gouverneur dr. P. J. Platteel, in de laatste dagen van de uitoefening van zijn hoge ambt, in gesprek met de verte genwoordiger van Oe Thant, mr. José Rolz-Bennet (rechts) in de tuin van het gouverneurspaleis in Hollandia. de afgelopen jaren bereikt werd en wat nog op stapel staat. Wat werd bereikt? De AO W-uitkerin gen gingen omhoog, de AWW werd her zien, .de Kinderbijslagwet wordt inge voerd, een interimregeling voor dc in- validiteusrentetrekkers werd ingediend. Mede dank zij de hoogconjunctuur kon niet alléén de volledige werkgelegenheid worden gehandhaafd, en was het niet alleep mogelijk, de extra aanwas van de beroepsbevolking, als gevolg van de naoorlogse geboortegolf, aan werk te helpen, maar zelfs moest een toenemend beroep op buitenlandse werkkrachten worden gedaan. Daarnaast werd een belangrijke ver betering van de inkomenspositie van de werknemers bereikt.Van 1958 tot 1961 bedroeg de toeneming van de loonsom per werknemer in de bedrijven ruim 17 en van 1958 tot 1962 ruim 26 pet. In die zelfde perioden stegen de kosten van het levensonderhoud met ongeveer 5 en 8 pet. Dank zij de vrijere loonvorming, die dit kabinet heeft ingevoerd, konden de laagstbetaalden een extra loonverho- ging krijgen. Wat staat op stapel? Minister Veld kamp deelt mee, dat aan de verdere voorbereiding van een wet op de beidsongeschiktheidsverzekering wordt LEIDEN gewerkt. Het advies van de SER over de in de toekomst te voeren loonpoli tiek wordt momenteel bestudeerd en het standpunt van de regering hier over zal worden verwerkt in het ont werp-Aj;beidsvoorwaardenwet. Dan ls er de mededeling, dat de over heid uit de schatkist zal meebetalen aan de kosten, die het gevolg znllen zijn van de aangekondigde arbeidsonge schiktheidsverzekering en de zlektekos- •erzekering. Het totstandkomen van beide verzekeringswetten betekent, dat aantal huidige regelingen kan ver vallen. Deze regelingen kosten de over heid nu nog geld. Dit geld komt vrij vervallen en zal dan worden be stemd als overheidsbijdrage in de nieu we verzekeringsregelingen. Ten slotte ontwikkelt minister Veld kamp nog enkele gedachten over het in de toekomst te voeren beleid met betrek king tot de volksgezondheid. Hij wijst erop. dat al heel wat regelingen ter vergroting van de sociale zekerheid zijn getroffen, maar dat de planning met be trekking tot de volksgezondheid nog in de kinderschoenen staat. Volgens dr. Veldkamp moet in de eerste plaats wor den gedacht aan de vraagstukken op het terrein van de langdurig zieken en de geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Auto tegen boom: twee doden Bü een uitwükmanoeuvre op de Mo- lendük in Schyndel is gistermiddag een personenauto met drie Inzittenden tegen een boom gereden. De bestuurder de auto, de 40-jarlge heer Vughts uit Schijndel, en een der inzittenden, 1-jarige mevrouw J. Schepens-dc Baay uit Sint Oedenrode, werden op slag ge dood. De heer Schepens werd ernstig gewond opgenomen in het ziekenhuis in Veghel. Mevrouw Schepens was moeder van negen kinderen. Het ongeluk gebeurde doordat de heer Vughts met zyn auto te veel naar links uitweek voor een van rechts uit een zandweg komende wagen, bestuurd door de heer P. uit Schijndel. VERFHANDEL omdat de minister van binnenlandse zaken Wijft bij zijn weigering om de Bijl mermeer bij het Amsterdamse grondge bied te voegen. Die onstemdheid wordt naar onze indruk buiten de hoofdstad weinig gedeeld en ook in Amsterdam zelf is zij naar ons gevoelen niet algemeen. Men kan begrip hebben voor de hoofdste delijke teleurstelling en niettemin van mening zijn, dat de minister «en juist standpunt inneemt. Wij voor ons zijn be reid, hem hierin te steunen. Wat hier aan de orde is. is het vraagstuk van de uitbreiding der moderne steden. Amsterdam raakt volgebouwd en wil uit breken uit zijn gemeentelijke grenzen. De minister echter geeft dc voorkeur aan krachtige randgemeenten. Ook ons komt dit verkieslijker voor. Misschien kunnen steden die steeds groter worden strekken ter meerdere glorie van hun bestuurders, maar ook dat is zeer betrekkelijk het geval. Men mag in het algemeen immers rustig stellen, dat naar mate de steden in omvang toenemen de band tussen burgerij en bestuur zwakker wordt. In de grote gemeenten hebben de bewoners niet zo heel veel meer aan bur gerzin met elkaar gemeen. Onder dit laatste moet de verwezenlijking van de democratie lijden. Men kan dan wel trachten, door de vorming van wijk raden en dergelijke daarin te voorzien, maar dit heeft slechts zin indien men erin slaagt die raden meer dan adviserende bevoegdheden te geven. Dit laatste nu blijkt moeilijk, maar daarom lelden ze ook een beperkt bestaan. Voor stedelijke complexen, zoals ons land er verscheidene begint te kennen, is dan ook het zoeken naar andere, nieuwe be stuursvormen. met handhaving van de ge meentelijke zelfstandigheid, toe te juichen. Men denke aan Waterweg en IJ. Er kan op het eerste zicht iets ontmoedi- gends in schuilen, wanneer een grote stad moet ervaren dat haar grondgebied is uitgeput. Wij willen ook niet beweren, dat iedere grenswijziging uit den boze is. Maar boven een almaar groter wordende mam- moetstad, waarin het burgerschap almeer wordt tot een anonieme aangelegenheid, achten wij te verkiezen de grote stad die door zelfstandige randgemeenten omge- Inderdaad zal het dan op allerlei gebied op samenwerking moeten aankomen. Nieu we bestuursvormen kunnen dienen om dat te realiseren. Zou dat onmogelijk zijn? Dat zou eerst recht ontmoedigend moeten he ten. Maar dat het zo zijn zou, wil er bij ons niet in. Zoals het trouwens van een hoofdstad mag worden verwacht, neme ook Amster dam, desnoods na verwerking van zijn teleurstelling, dit juistere standpunt in. KIT A OEGSTGEEST KEMPENAFRSTR 71 TELEFOON 50105 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn LAGE RIJNDIJK 57—59 TELEFOON 83135 Jk ben Tommy in de juiste sfeer". FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe R(jn 4£ in de Golf van Biscaye ontwikkelde, is langzaam in oostelijke richting voortge schreden. Samenhangend hiermede bleef in onze omgeving de barometer dalen en namen dc luchtdrukverschlllen toe. Bij de zuidkust van Noorwegen wakkerde de zuidoostelijke tuind tot stormkracht aan, in ons Waddengebied tot krachtig Voor het storingsgebicd uit is zeer vochtige lucht Frankrijk binnenge stroomd. Hierin komt veel bewolking en plaatselijk regen voor; het komende etmaal zal deze zone met somberder weer ook tot Nederland doordringen. De wind J8.: blijft daarbij nog overwegend tussen zuidoost en zuid. Bij de Azoren bevindt zich een krach tig gebied van hoge druk. Langs de noor delijke rand hiervan beweegt een actieve depressie. Ze koerst naar het oostnoord oosten in dc richting van Schotland. Deze ontwikkeling maakt het waarschijn lijk, dat ook na morgen de wind nog enige tijd uit zuidelijke richtingen zal Tendens langzaam dalend ZON EN MAAN: 27 september: zon op 06.33, onder 1.29, maan op 04.46, onder 18.26. 28 september: nieuwe maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 27 september: 2.29 v.m.; 14.48 n.m. Temper Ween. seiteldh il Si u\U donderdag- viis» Eeide Oe Bilt De Bilt verwacht avond: Bewolkt en plaatselijk enige regen. maar aanvankelijk in het noorden van Eindh het land nog weinig bewolking. Zwak- SV^imb ke tot matige wind uit zuidelijke rich- stoclch. tingen. Dezelfde temperaturen als van- Oslo daag of iets lagere. (Opgemaakt te kop®)41- 11.15 uur. TAE Britse regering heeft jonge dame maken", gisteren de oprichting verklaarde lady Cha drie maanden daar i van de netheid worden zullen gisteren dc oprichting verklaarde Iadv Chartity gen de meisjes fleurige jurk- besteed. Deskundigen bekend gemaakt van een Tylor, die belast is met het jes, cosmetica en nylon kou- schoonheidssalons zullen een verheteringsschool voor meis- toezicht op de gevangenis- sen dragen, maar roken, cursus in de make-up geven, jes tussen de 14 en 21 jaar sen voor vrouwen. t.v. en foto's van zangers en die een gerechtelijke veroor- Het centrum, dat ƒ850.000 acteurs zullen verboden zijn. De meisjes moeten 'soch- deling achter de rug hebben, heeft gekost, zal vandaag ge- Dc meisjes zal geleerd tends om half zeven aan de „Wij zullen ze daar al de opend worden, liet ligt in de worden, hoe zij zich moeten slag en zij zullen tot half ze- dingen leren die van een buurt van Stoke on Trent. gedragen en verder zal veel ven 's avonds in de gegeven meisje worden in opvoeding, han denarbeid, kunst, muziek en volksdansen. Per week zul len zij 75 cent zakgeld ont vangen. Overdag zullen dc meisjes koken, wassen, schoonma- andere huishoudelij- Bocdeaux Grenobl» Nice Berlijn Frankiurt Madrid l.bcw h. bew 22 12 0.1 20 15 24 25 13 0.4 aantrekkelijke Gedurende hun verblijf aandacht aan het bevorde- zijn. Van acht tot tien uur ke taken moeten verrichten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1