Mieuurc tTeiïisrlic (iToumnl N.S.: Nederland tè auto-mobiel Jljil'2 Yer. Naties bekrachtigen Nw.-Guinea-akkoord President van Argentinië (hartaanval) afgetreden? Commentaar 89 voorstemmers en 14 onthoudingen Dreiging van totale burgeroorlog Tweehonderd ontslagen bij Wester Suiker s5kl ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEND1ENST: bezorging 1819 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 (Bij contract belangrijk* POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2.80 per maand; 0,65 per week. Drifënvfertipte jaargang no. 12588 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD fe fMlmn min btri ia IfftcaspttT in 'n woelige wereld veilig verzekerd Nleuwegracht 8—10 LTKLGMf DE Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren haar goedkeuring gehecht aan het Nederlands-Indonesisch akkoord inzake Nieuw-Guinea. Dit geschiedde door aanneming van een gezamenlijke Ne derlands-Indonesische resolutie met 89 stemmen voor bij 14 onthoudingen, terwijl de vertegenwoordigers van vijf landen, o.a. Portugal en Zuid- Afrika bij de stemming ontbraken. Zeesleepboten van Wijsmulh uit IJmuiden zijn gisteren uit de haven van Antwerpen vertrok ken met aan de trossen de eer ste drijvende olieraffinaderij ter wereld, de „Refine" van de Es- so. Het gevaarte is dertig meter i hoog en gebouwd op een beton- I nen bak van 55 m lengte en 24 j m breedte. Het eiland zal over een afstand van bijna 3000 mij len naar de noordkust van Afri- i ka, bij de nieuwe oliehaven Port Brega, worden gesleept. Op de foto het transport op de Westerschelde (Luchtfoto ANP). Nieuws in De veertien landen die zich van stemming onthielden, waren Frank rijk, Haiti en twaalf Afrikaanse lan den, die merendeels vroeger Franse koloniën waren geweest, namelijk Kameroen, de Centraal-Afrikaanse één oogopslag De Verenigde Naties hebben gisteren het Ne derlandsIndonesische akkoord inzake Nieuw- Guinea bekrachtigd. Het. gebeurde met 89 stemmen voor, geen tegen, bij veer tien onthoudingen- Secretaris-generaal Oe Thant heeft nu volmacht, de overeenkomst ten uit voer te leggen. In Argentinië heeft de marine zich in de strijd gemengd, blijkbaar met de bedoeling, er als derde met het been van door te gaan, waar de twee an deren al enige tijd om vechten. President Guido heeft al ontslag gevraagd (of werd hij gedwongen?) en de opstandelingen zijn de hoofdstad Buenos Aires binnengerukt. De Russische minister van buitenlandse zaken Gromiko heeft in de Al gemene Vergadering van de Verenigde Naties weer eens een felle aanval op de Cubanse politiek van de Verenigde Staten ge daan. Hij herhaalde daar bij de dreigementen, die zijn baas Chrosjtsjef en kele weken geleden al kneende in het gezicht van Kennedy te moeten slingeren. Het diakoncsscnhuis in Suriname zal op 30 no vember worden ingewijd. De laatste goederen voor het ziekenhuis in Para maribo zijn gisteren met het ms Willemstad uit Nederland vertrokken- Het geld voor dit prach tige project werd voor een deel bijeengebracht via de 4 x ZN-actie van de NCRV. De huisbrandkolen- voorziening loopt geen en kel gevaar, ook niet wat het westen van het land betreft. Als minister Toxopeüs zijn zin krijgt, zal de Bij- lermeer (het omstreden poldergebied ten zuidoos ten van Amsterdam) niet aan het grondgebied van de hoofdstad worden toe gevoegd. maar een zelf standige gemeente Bijler- meer worden. Dit heeft de minister aan de Twee de Kamer laten weten. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft er reeds zijn diepe teleurstelling over uitgesproken. Hoe verschillend bin nen de Partij van de Ar beid wordt gedacht over het vraagstuk van oorlog en vrede, wordt duidelijk uit het rapport „In dienst van de vrede, dat deze partij heeft gepubliceerd. Terwijl rebellen Buenos Aires binnentrekken: PRESIDENT José Maria Guido van 'Argentinië, die er door de Marine van was beschuldigd in de strijd tussen de militaire machten ge weigerd te hebben bloedvergieten te voorkomen, zou vanmorgen vroeg zijn ontslag hebben aangeboden bij een Raad van Admiraals der aMrine. De secretaris van de president sprak dit echter met klem tegen, hetgeen de algehele verwarring in het land nog groter maakte. Vanmorgen zou president Guido zijn getroffen door een hartaanval. De minister van volksgezondheid, Padilla, die hartspecialist is, heeft Guido volledige rust voorgeschreven. Zijn voorstel lot aftreden zou vlak na een aanklacht van de Marine zijn gekomen, die de 52-jarige leider de eis had gesteld, dat een uit drie man bestaande militaire juiicla de macht in Argentinië zou overnemen. De marine zou om een spoedvergadering van beide partijen hebben gevraagd. Een zegs man van de opstandelingen verklaarde echter, dat generaal Ongania, die de revolutie veroorzaakte uit vrees voor een militaire dictatuur, weigerde de vergadering hij te wonen. woedden hevige gevech- z«<*ig houdt, maar in feite sympathiseert met de rebellen, heeft zich in de strijd geworpen met straalvliegtuigen van Brit se makelij. Zij hebben een konvooi pa rachutisten beschoten, die van Cordoba naar Buenos Aires onderweg waren om de loyale troepen te versterken. Ver dwaalde kogels zouden in een trein vijf reizigers hebben gedood ten in Argentinië. Rebellerende troe pen hebben een deel van Buenos Aires bezet. Er zijn tientallen doden gevallen. Eenheden van militaire opstandelingen hebben vanmorgen vroeg het regeringsgebouw in het centrum van Buenos Aires bezet. Uren daarvoor had Guido het ge bouw verlaten. Het ministerie van defensie is door pantserwagens" .om singeld. Bij het naderen van het midder nachtelijk uur waren de presiden tiële vertrekken in handen van de loyale troepen. Bij het naderen van het middernach telijk uur waren de presidentiële ver trekken in handen van de loyale troe pen. De Argentijnse minister van marine heeft zijn ontslag genomen zo meldt een communiqué van het ministerie van ma rine. President Guido wordt verantwoor delijk geacht voor de huidige toestand In het communiqué wordt reorganisatie van de regering gevraagd. Een woord voerder van de Argentijnse marine maakte bekend, dat de leiders van de tegenover elkaar staande militaire groe peringen hebben besloten een bijeen komst te houden om de regering te reor ganiseren. Deze bijeenkomst zou om 06.30 uur Ned. tijd op het rine plaats moeten vinden. Mislukt Gisterèn scheen er aanvankelijk een akkoord tussen de rebellen en de rege ring tot stand te zijn gekomen. De re bellen zagen al hun eisen ingewilligd. De door Guido afgezette legerleiders gene raal Lorio en de chef van de generale staf generaal Lagayru. voldeden echter niet aan het verzoek van de president, heen te gaan. Zij gaven hun strijdkrach ten het bevel door te gaan met de ope raties. Bovendien koos de Marine partij voor de beide generaals. Deze groep, de loyalisten genoemd, kant zich tegen de rebel Onlania en de president. De luchtmacht, die zich in naam af- Dinsdag crematie adm. Helfrich De crematie van admiraal Helfrich zal dinsdag a.s. plaats hebben te Driehuis- Westerveld na aankomst van de trein van 1131 uur. BANANEN ,ajA' Verward De berichten uit Buenos Aires over gevechten aldaar bleven steeds bij; der verward. Beide partijen lieten allerijl versterkingen aanrukken op 25 kilometer ten zuidwesten van de hoofd stad. Over en weer zouden met vliegtui gen bombardementen zijn uitgevoerd. Burgeroorlog in Argentinië: rook stijgt op van een barricade, in brand geschoten bij een tref- ten in Olmos, een buitenwijk van troepen en rebellerende solda ten in Olmos, een buitenwijk van La Plata, ongeveer 35 mijl van Buenos- Aires. De telefotu werd gisteren genomen. Zesendertig tanks van generaal Angania baanden zich een weg door het artillerie vuur van de regeringstroepen naar Bue nos Aires. Hierbij gingen drie tanks ver loren en werden tien man gedaad. Nog steeds deden regeringsfunctionarissen, politieke leiders, kerkelijke autoriteiten en zakenlieden in alle Argentijnse ste den pogingen om het uitbreken van een totale burgeroorlog te vermijden. republiek, Tsjaad, Dahomey, Gabon, de Ivoorkust, Madagascar, Maureta- nië, Nigerië, Roeanda, Togo Boven-Volta. Vorig jaar hadden deze landen vruchteloos gepoogd de V.N. te bewegen het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's te verzekeren. Geen verwijtengeen somberheid De vaste vertegenwoordiger van Nederland bij de V.N., mr. C. W. A. Schürmann, zeide, dat hij zich zou ont houd en van vreugdebetoon, verwijten of ongepaste somberheid. Hij zou noch hoera roepen noch klagen. Hij hoopte, dat het tijdelijk uitvoerend gezag van de V.N. de kracht en de wijsheid zou vinden om de taak met tact en be kwaamheid uit te voeren en dat hel resultaat van de vrije keuze der Papoea's alle betrokkenen tot eer zou strekken. Op het langdurige Nederlands-Indo nesische conflict wilde hij niet ingaan, want dit zou getuigen van een norse houding, en was overbodig. Wel noem. de hij het volkomen duidelijk dat het hier geen kolniaal probleem betrof.. Nederland had aangeboden Nieuw- Guinea onmiddellijk te verlaten en het bestuur aan een internationaal lichaam „Geen maatregelen van overheid" TAE directie van de Centrale Sui- ker Maatschappij heeft zich ge noodzaakt gezien tot een drastische inkrimping van de Wester Suiker raffinaderij. Daarom zal aan onge veer 200 op basis van weekloon werkzame personeelsleden met in gang van drie november a.s. ont slag moeten worden aangezegd. Een gedeelte van de speciale produkten van W.S.R. zal voortaan bij de biet suikerfabrieken van de C.S.M. wor den vervaardigd. De Wester Suiker heeft 775 personeels leden op weekloon en 90 op maandsalaris. Aan 182 weekloners is ontslag; aangezegd per 3 november. De ontslagen z(jn geval len bij die personeelsleden die het laat ste zijn aangenomen en die acht of min der dienstjaren hebben. Zij die de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben kunnen in dienst blijven. De ontslagenen tot 40 jaar krijgen een uitkering van een halve week loon per vol dienstjaar die boven de 40 jaar een weekloon eveneens per vol dienstjaar. De directie heeft toegezegd zo veel nlogelijk hulp te verlenen om voor de ontslagenen passend werk te zoeken. Het bestuur van dc C.S.M. motiveert het ontslag als volgt: Door verschillen de oorzaken is de wereldprijs van wit» suiker gedaald tot ongeveer het niveau van de grondstof ruwsuiker. Daardoor is een lonende exploitatie niet meer mogelijk zonder overheidsmaatregelen. Verschillende landen kennen deze maat regelen, Nederland echter niet, ondanks protesten van vele zijden. De maatschappij is allesbehalve ge lukkig met het overheidsbeleid. In 1954 werd een bespreking met de ministers Mansholt en Zijlstra gehouden waar de gehele suikerindustrie aanwezig was. Hierbij werd toegezegd, dat er een re geling voor de twee raffinaderijen ge maakt zou worden. Op 23 september 1960 werd plot seling een streep door deze regeling gemaakt. Er werd een aflopende rege ling gecreëerd waarbij verondersteld werd dat het gehele bedrijf in 2Vi jaar geliquideerd kon worden. Deze aflo. pende regeling werd gemaakt zonder enig onderzoek, of dit nu allemaal wel konaldus de directie. Een dergelijke abrupte beëindiging was niet verant woord en de C.S.M. heeft hier, zij het ten koste van grote financiële offers, niet aan meegedaan. Bij de regeling, gemaakt voor de sui kerhuishouding 1961-"62. in welk jaar men een grote overproduktie aan sui ker had, greep de regering wederom ten nadeie van de W.S.R. in, aldus het be stuur De moeilijkheden zijn niet alleen het gevolg van overheidsbeleid. Be paalde landen, zoals Amerika. Engeland en Japan, zijn in staat dermate te con curreren. dat het voor de Nederlandse suikerindustrie niet meer mogelijk is daar tegen op te werken. over te dragen, mits dit zou zorgen voor vrije zelfbeschikkng. Nieuw-Gui nea is een hoofdstuk in de geschiedenis van het recht tot zelfbeschikking, het welk een grondbeginsel is van het handvest der V.N. en dat steeds door iedereen is verheerlijkt. Nederland betreurt dat er gen af doende middelen konden worden ge vonden tegen het gebruik van geweld, zodat Nederland gesteld was voor de keuze tussen zelfverdedigng of over dracht zonder dat de bevolking haar wil had kunnen uiten. Oorlog zou heb ben betekend dood en vernielng voor de Papoea's en hun land alsook voor vele Nederlanders en Indonesiërs, zon. der een redelijke oplossing. Daarom heeft Nederland met een bezwaard gemoed besloten tot overdracht aan Indonesië, doch het zou dit niet heb ben gedaan als de V.N. niet hadden deelgenomen in de uitoefening van het recht van zelfbeschikkng. Het nu volgende hoofdstuk kan ge. wagen van zorgen en teleurstelling, maar het kan ook gewagen van be- krachtigng van het recht en geschre. ven worden in een geest van goede wil en vertrouwen. Nederland trekt zich gedwongen terug en dit maakt het onmogelijk te voldoen aan de verplichtingen jegens het Pa poea-volk. Nederland is bereid drie jaar lang jaarlijks 10 miljoen dollar bij te dragen ten behoeve van de bevolking. Nog steeds heeft Indonesië rviet verklaard of het dit aanbod niet aanvaardt. Indonesië duldt geen inmenging De Indonesische minister van bui- enlandse zaken, die het eerst het woord had genomen, vroeg de zegen van dc vergadering voor de akkoor den. Hij prees Oe Thant cn Bunker beloofde, dat Indonesië zou stre- naar het welzijn en de harmonie i alle volkeren van het eiland op dat zij zouden verenigd worden in hun verlangen om door middel van volksstemming in 1969 bij Indo- i te blijven, maar Indonesië zou zijn paraatheid om pogingen van bui ten af om onenigheid tussen de vol keren van West-Irian of tussen hen het volk van Indonesië te zaaien, tegen te gaan. Indonesië bereidt zich oor op elke noodtoestand. Soebandrio hoopte dat het einde van liet geschal zal leiden tot betere betrek kingen tussen Indonesië en Nedeidand. Hij vertelde dat uit alle delen vam In donesië vrijwillige bijdragen binnen vloeien zowel van armen als van rijken oor de ontwikkeling van Nw.-Guinea. (Voor vervolg tie pag. 6) Het bestuur van het produktschap oor zuivel is in principe bereid om over te gaan tot het subsidiëren van verkoop automaten voor melk. De consumptie- melkcommissie van het produktschap zal ;s worden gevraagd over de wijze waarop de subsidie kan worden ver- Advertentie) Ondanks het lawaai en het moeilijker bereiken van onze zaak tijdens de ver betering der Haarlemmerstraat, loont het de moeite om onze zaak te bereiken. U vindt bij ons. kwaliteit, lagere prijzen vakmanschap. Goud, Zilver, Juwelen. Horloges, Klokken, Cassettes. Wij dan ken U by voorbaat voor uw moeite, d. WATER. Haarlemmerstraat 207 TAE VERENIGDE NATIES zijn deze week in algemene vergadering bijeengeko men. Als volk van Nederland hebben wij in de afgelopen maanden als het ware aan hei nationale lijf moeten ervaren, dat de waarde van dit gezelschap een betrek kelijke is. Het heeft immers niet kunnen verhinde ren, dat ons een belangrijk rijksdeel, waar voor wij een eigen verantwoordelijkheid hadden, onder dreiging met geweld is af gedwongen. Deze belevenis strekte er niet toe om ons vertrouwen ln de verplichting die het gezelschap zelf in deze zaak op zich heeft genomen sterker te maken. De waarde van het instituut is dus een betrekkelijke. Men doet verstandig het ook als zodanig te zien. Het zijn nog te vaak minder de rechtsoverwegingen dan de politieke, die er beslissend zijn. Het geen intussen niet zeggen wil, dat het ge zelschap, zij het dan een betrekkelijke, geen waarde zou hebben. De meest voor de hand liggende betekenis ligt uiteraard in de ontmoeting als zodanig. Deze is reeds nuttig. Men ziet elkaar niet langer als abstracte vaagheden op een afstand, men ziet elkaar van aangezicht tot aangezicht. Men wrokt ook niet langer op een afstand, maar men spreekt de grieven onverdroten tegenover elkaar uit. De Verenigde Na ties bieden een mogelijkheid, indien al niet tot uitpraten, dan toch tot praten. Men zegt het er met woorden en niet met wapens. Een mogelijkheid tot het afblazen van stoom is nog altijd te verkiezen boven een explosie, veroorzaakt doordat de stoom geen uitweg vond. Daarnaast is er het werk dat zonder veel gerucht vanwege dc Verenigde Naties wordt verricht. Daarbij denken wij na tuurlek m*er in het bijzonder aan de voortdurende, zij het weinig geruchtma kende activiteit ten gunste van de minder ontwikkelde gebieden. Maar ook afgezien hiervan is het goed. dat het gezelschap zijn oog over dc wereldglobe Iaat gaan. Daarmede doet het uitkomen, dat het niet onverschillig staat tegenover de kans op conflicten, waar deze ook zouden kunnen uitbreken. In al zijn zwakheid en onvol komenheid heeft het iets van een geweten en geeft het uitdrukking aan de gemeen schappelijke verantwoordelijkheid. Wat ons bij de keuze van de nieuwe voor zitter, een mohammedaan uit Pakistan, trof, was, dat deze zijn hoge ambt aan vaardde met een verklaring die tegelijk een gebed was. Dit kan ons Iets te zeggen hebben. Want met verwijten alleen, hoe gerechtvaardigd wellicht op zichzelf, zijn we er. ook voor wat betreft dit trefpunt tussen de volken, niet. Er is iets hogers waaraan de Verenigde Naties behoefte hebben; we mogen het haar niet onthouden. ÏTET hogedrukgebied dat bepalend voor het weer van de laatste dagen, heeft zich de afgelopen nacht in de rich ting van Frankrijk verplaatst, daarbij langzaam in betekenis a/nemend. Voor ons houdt dit in dat de uiind ge durende het weekeinde in plaats van noordwestelijk wat meer westelgk zal worden. De bewolking zal wisselend zijn even als de laatste dagen, waarbij tijdens zon nige oerioden maximum temperaturen van 15 tot 16 graden zullen bereikt wor den. Ee.i trog die vanmorgen Schotland bedreifli'.e, maakt de neerslagkanscn voor morgen enigszins onzeker. In het ongun stigste geval kan er deze zondag dan een regenzone over ons land trekken. Wij wijzen onze lezers er nog even op, dat morgenmiddag om 13.35 uur offi cieel de herfst begint. Van enig verschil in het weer kan hierbij echter geen spra ke zijn. daar de herfst allang een feit is geword zn De Bilt verwacht tot morgenavond: Aanvankelijk nog veel bewolking, la ter opklaringen. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige, morgen langs de Wadden af en toe vrU krach tige, naar west tot zuidwest krhnpende Èêlci wind. In het algemen iets hogere mld- B,lt dagtemperaturen. Opgemaakt 11.15 uur). elnVb' Stationair ZON EN MAAN Zondag: zon op 0626. onder 1838; r.aan op 00.32, onder 16 39. Maandag: zon op 06.28. onder 1836; naan op 01.33, onder 17.12. 26 september nieuwe maan. HOOGWATER SCHEVEN1NGEN 23 september: 11.02 v.m.; 23 47 n.m. 24 september: 12.28 vm.; Weert at SB Temper. CCkteldh 35 sz II ÏE?' ipoorboekje staat met in de achtergronden van het zakje kon poorboekje cn daarmee ook meer dan e inzicht in de Nederlandse zün drie kilometer hoge opla ge veruit aan de top Nederlandse pubiikaties. Het Spoorwegen zelf. Er is tevens het meest bestudeer- der meer In, dat het spoor- aan te t rekenboekje. Dit is te ie- boekje op zyn byna 300 pagi- omschre- één Jaar verkopen de Neder landse Spoorwegen 200 miljoen culiere reizen. Dat betekent, dat aile zen in het boekje getiteld „Wat niet in de dienstregeling staat", een uitgave van de Nederland se Spoorwegen, die tegelük een kleine half miljoen tekens, variërende orwegen hebben Nederlanders 17 keer per jaar rentiestrijd zo goed mogeiyk wordt duideiyk in de trein zitten. Zü leggen voor de dag te komen stellen 120.000 zitplaat- tezamen acht miljard kilome- de spoorwegen zes hoge eisen drieduizend kilometer ter af. hetgeen inhoudt dat de aan hun produkt. Die eisen individuele reizen gemiddeld zün: frequentie en regelmaat, een miljoen kilometer per jaar snelheid, betrouwbaarheid, aan- daarop dagelijks 150.000 trein- lang zyn. De schryver van het boekje het jongste spoorboekje de gekruiste hamertjes tot be- kilometers, dat wil zeggen de Is verschenen. stekjes en glaasjes. Dc tyd, totale afstand, die elke dag concludeert, dat de Nederlan- gehele Nederlandse opnieuw door reizigerstreinen der mobiel genoeg Is. Het is ling (dienstregeling op de wordt afgelegd, in totaal 60 de grootste zorg ant van een sigaren- miljoen kilometer per jaar. In de Nederlander passing aan de hoofdstromen het verkeer, aansluitingen de systematische afwlkke- het treindienstpatroon. N.S., dat aldus de N.S.-uitgave: „Wat niet teveel niet ln het spoorboekje staat". Helsinki Stockh- Oslo Kopenh A berd eer Londeo A'dara Brussel mm Frankfurt mW?I'S Mallorca Lissabon

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1