Jlicutue tTditsrtie (üourant Rikhye niet een tweede bang dat N.-Guinea Kongo zal worden Commentaar Boze minister wilde al niet meer... Alleen Merauke is een vraagteken Veel „spijtoptanten niet toegelaten In Randstad Holland zijn bossen en perken nodig Twee dagen voor verkiezingen Algerije prooi van terreurbenden WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: aUe afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drief'nvgcrligitf jaargang no. 12585 VERKEER vordt Hoofdredactet CHRISTELIJKE AT ION AAL DAGBLAD „StaatvasUcfi is abeblmti m§n bert ia Ugljenspatt" veiliger Zie pagina 7 Papoea-leiders wensen vreedzame toestand TVE PAKISTAANSE brigade-generaal Rikhey, hoofd van de militaire ■L' bestandscommissie van de Verenigde Naties in Nieuw-Guinea heeft verklaard niet bevreesd te zijn dat de gebeurtenissen in Kongo zich in Nieuw-Guinea na het vertrek van de Nederlanders zullen herhalen. Hij zelf is in Kongo geweest, doch meent dat de toestand in Nieuw-Guinea geheel anders is. De Nederlanders laten een geordend bestuur achter, de Indonesische autoriteiten geven volle medewerking en de Papoea-leiders wensen een vreedzame toestand. De enige plaats waar zich wrij ving zou kunnen voordoen, is Me rauke, omdat daar veel Indonesiërs wonen, maar hij acht dit niet waar schijnlijk. De 1200 gelande Indonesiërs zyn thans verzameld en komen op 1 oktober on der het gezag van de V.N. De 350 Indo nesiërs bü Merauke gaan misschien naar Kaimana, omdat er te Merauke 99 Tweeduizend dossiers behandeld (Van onze parlementsredactie) "V/TINISTER Beerman schrijft de Tweede Kamer in de toelichting op zijn begroting voor 1963, dat hij meent, ruimschoots te heb ben voldaan aan de belofte, dat tussen 1 augustus 1961 en 1 augus tus 1962 tweeduizend aanvragen van spijtoptanten om in ons land te worden toegelaten, zouden zijn afgedaan. Nieuws in één oogopslag Het ministerie van (maatschappelijk werk maakt bij het opvangen en tijdelijk huisvesten van repatrianten uit Nieuw- Guinea geen onderscheid tussen ambtenaren en niet- ambtenaren en hun gezin nen. Wel is er verschil voor wat betreft de fi nanciële consequenties, omdat voor de kosten die Maatschappelijk Werk maakt ten behoeve van de ambtenaren, een recht streekse verrekening plaatsvindt met het minis terie van binnenlandse za ken. In het „spijtoptanten"- beleid zijn de richtlijnen ruimhartig gehanteerd, zo dat van ieder individueel geval alle aspecten volle dig konden worden bezien. Naarmate echter de afdoe ning van de aanvragen voortschreed. werden steeds minder verzoeken aangetroffen, waarin vol doende sterke argumenten voor overbrenging uit, In donesië naar ons land konden worden gevonden. In 675 gevallen moest af wijzend worden beslist. Het besluit om de loon- fase. waarover het salaris- overleg in de centrale commissie wordt gevoerd, van twee tot een jaar te verkorten, houdt in dat op 1 januari een nieuwe pe riode voor de bezoldi gingsontwikkeling van het overheidspersoneel ingaat. Naar de mening van de regering dient ook voor deze periode een algemene ..trend" in de loonontwik keling in het bedrijfsleven uitgangspunt te zijn voor het bezoldigingsbeleid, dat ten aanzien van de ambte naren zal worden gevoerd. Hoewel het personeels tekort zowel bij rijks- als bij gemeentepolitie de re gering nog veel zorgen baart, verwachten de mi nisters van justitie en van binnenlandse zaken dat de thans getroffen maatrege len tot verbetering van de positie van het politieper soneel op de personeels sterkte een gunstige uit werking zullen hebben. In Algerije, waar mor gen algemene verkiezin gen zullen worden gehou den (waarvan de uitslag nu al vaststaat), slaat het terrorisme weer om zich heen. Vooral in het ge bied van wilaja IV is het onrustig en neemt de re bellie weer hand over hand toe. In de eerste helft van deze periode werden 770 dossiers afgedaan, waarbij op 547 aanvragen in gunstige zin en op 223 aanvragen in ongunstige zin werd beslist. In de tweede helft van de periode (tot 1 juli van dit jaar) be liepen deze cijfers resp. 1165 dossiers, 490 toestemmingen en 675 afwijzingen (Zie vervolg op pag. 6) spanning zou bestaan tussen Papoea' Indonesiërs. Intussen is de Indonesische generaal Wiranata Koesoema naar Dja karta vertrokken om zijn regering hier over te raadplegen, daar de Indonesiërs wensen, dat zij te Merauke blijven. Hij wordt vrijdag terugverwacht. Veertien Indonesiërs, dde na het be stand geïnfiltreerd waren, worden met een Amerikaans vliegtuig naar Indone sië teruggebracht op een door Indonesië ingewilligd verzoek van generaal Rik hye. Vijf hunner waren door de Neder landers ingerekend, en de negen ande ren waren later te voorschijn gekomen. Volgens de Indonesiërs had men bij deze laatste landing niet het bestand willen schenden, maar de onderzeeboot, v uit zij aan land gingen, was ondergedo ken geweest en daardoor was het bevel om het vuren te staken, niet berekend geworden. Rikhye verklaart dat de Indonesiërs zich ordelijk gedragen en misschien bruikt zullen worden om de politie de Papoea-vrijwilligers te helpen bij de bewaring van de orde. Hij deelde voorts mede dat het trek van de 8000 Nederlandse militairen 2 oktober begint en tegen 15 november voltooid kan zijn. Op Biak zijn reeds 80 Pakistaanse manschappen aangekomen en heden werden er 260 verwacht in gecharterde K.L.M.-toestellen. Op 2 oktober worden er 900 te Sorong verwacht met het Ame rikaanse troepensohip General Blatch- ford. Het Papoea-congres begon gisteren de vierde zittingsdag. Er waren 29 deel nemers. Zy konden op bepaalde punten nog niet tot overeenstemming komen zullen in het geheim de beraadslagingen voortzetten. Bevolking nam sneller toe Zü zün het eens over de handhaving van vlag en volkslied, doch weten nog niet of zy loyaal zuilen medewerken aan het akkoord. De vertegenwoordigers van Biak, Merauke en Manokwari menen dat de Papoea's niet aan het akkoord gebonden zijn omdat dit een kwestie is tussen Nederland en Indonesië Heden llden zü tot een overeenstemming ko ten en een resolutie zenden naar de Algemene Vergadering van de V.N. Bereidheid lot- Nieuw kerkelijk TV.-pros:ramma Naar wy by het IKOR vernamen, be staan er gevorderde plannen om te ko men tot een nieuwe kerkelüke uitzen ding in de vorm van een magazine, te verzorgen door de samenwerkende in stanties het IKOR, het Convent van Kerken en het r.-k. Kerkgenootschap, op dezelfde basis als nu het „Logboek". Bübels programma voor de jeugd, wordt uitgezonden. De behoefte aan ruimere kerkelijke televisie-uitzendingen wordt reeds lang gevoeld en de kerkelijke tv-instellin- gen hebben er zendtijd te over voor. Het is de NTS echter by,, de huidige ruimte- en materiaalvoorziening bly- vend onmogelijk, te helpen bü het liseren van uitzendingen. Er is geen studioruimte en er geen technische faciliteiten voor. er echter zendtijdverruiming komt. hebben de kerkeiyke zend'organisaties opnieuw aangeklopt bij de NTS meer faciliteiten. Onderling zijn IKOR, Convent Kerken en RKK het eens geworden in het plan van samenwerking. Ge dacht wondt aan een afwisselend programma met toelichting en film inlassen en wellicht korte gedach tewisselingen over actuele onder werpen. waarop van kerkelijke zijde visie en voorlichting gewenst is. De gedaohten gaan verder uit naar zendtijd, misschien op donderdag avond. in het „nieuwe halfuur" tussen 7.30 en 8 uur. Zulk een programma zou weinig NTS-faciliteiten vergen: met filmappa ratuur en presentatiestudio zou men het in principe afkunnen. By de NTS wordt dit plan (hans in overweging genomen en van bereidheid tot mede werking is alleszins sprake. De minister van financiën ad interim, drs. J. W. de Pous. heeft dinsdag middag de miljoenennota aangeboden. Minister Zijlstra vertoeft in Amerika. Op dc foto: minister De Pous met zijn echtgenote en kinderen, na hun aankomst bij het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. '"TOENEMENDE geweldpleging en -1 onrust werden risteren uit eeheel (Van c JN DE >nze parlementsredactie) Randstad Holland m oet bebossing komen. De rijksdienst voor het Nationale Plan meent, dat meer parken in de geest van het Amsterdamse Bos moeten worden aangelegd, waarvan som mige in de „bufferstroken" tussen de grote stedelijke bebouwingen, daarnaast moeten de recreatiemoge lijkheden op en aan het water wor den uitgebreid. Dit standpunt is neergelegd in een rapport over de mogelijkheden openluchtontspanning, dat de Rijks dienst heeft opgesteld en binnenkort wordt gepubliceerd. Berekend is, dat er nauwelijks 300 m2 recreatieruimte per hoofd van de bevolking beschik baar is en dit cijfer ligt nog lager als men ook rekening houdt met het be zoek uit de dichtbevolkte gebieden vlak over de grens. De uitkomsten van het rapport zullen dienen als uitgangspunt voor het te voe ren beleid, zo schrijft minister Van Aart- sen in de toelichting op zijn begroting voor 1963 aan de Tweede Kamer. Hij deelt mee. dat hij spoed zal betrachten by het verwezenlijken van de voorstellen, die dienaangaande aan hem zullen worden voorgelegd. Over de ontwikkeling van de Randstad houdt de minister periodiek contact met de provinciale besturen. Overigens is hy over deze ontwikkeling niet ontevreden. De spreidingspolitiek van de regering be gint haar vruchten af te werpen, schryft hij. Zo kende het Westen van het land in 1961 voor het eerst weer een vertrek- overschot. En wat „overige Nederland" betreft, zowel in het zuiden als in het oosten ontwikkelt de opneming van de bevolking iich gunstig. Vooral in Gel derland nam het vestigingsoverschot toe. In het grootste probleemgebied, het noorden, loopt het vertrekoverschot, evenals de structurele werkloosheid, duidelyk terug. Overigens blijft de Nederlandse be volking toenemen en zelfs sneller dan in het verleden. Gaven de laatste jaren een stijging met ongeveer 140.000 in woners te zien, in 1961 bedroeg de toe name rond 164.000. Oorzaak is onder meer, dat het aantal emigranten klei ner was dan de aantallen spijtoptanten Rijtoer in de stortregen. Het was heel erg, gistermiddag: de rijen wachtenden, die toch nog naar het station Hollandse Spoor in Den Haag waren gekomen in regenjassen en met plastic kap jes en grote paraplu's, hebben een glimp gezien van Koningin, Prins en vier Prinsessen. Maar dat was ook alles, want toen de stoet hier enige minuten stopte, barstte weer een hevige regen bui boven de hoofden van de toeschouwers en de dames, die bloemen aanboden, los. Het was een héél trieste vertoning. Men spoelde bijna van de straat. Maar men bleef zwaaien onrust werden gisteren uit geheel centraal Algerije gemeld, twee dagen •oordat de Algerijnen naar de stembus zullen gaan om de wetgevende verga dering van hun nieuwe staat te kie zen. Rondzwervende guerillatroepen kregen officieel de schuld van een uitbarsting van moord en roof in het gebied, dat nog steeds onder controle staat van de muitende Wilaja vier. Iedere dag verdwijnen verscheidene Moslims en Europeanen, meestal als alleen door de uitgestrekte voor steden van Algiers lopen of rijden. In vele gevallen worden ze later dood teruggevonden. Anderen verdwijnen zonder een spoor achter te laten. Het kan zijn dat zij slachtoffers zijn an onwettige benden, of zoals sommige functionarissen veronderstellen, de moor den en ontvoeringen kunnen het werk zijn van een nieuwe ondergrondse ter roristische groepering. De verdwijning gistermorgen van Jacques Vianet, een 33-jarige employé van een Franse petroleum maatschappij, scheen erop te wijzen dat er een syste matische terreurcampagne gaande is te gen Europese functionarissen uit de pe troleumindustrie. In de afgelopen weken anderen verdwenen. Een van hen is dood teruggevonden. Van de drie anderen ontbreekt elk spoor. De vakbonden petroleumarbeiders hebben het politieke bureau van Ben Bella gewaarschuwd, dat zij krachtige acties verwachten om hun leden te beschermen. De bonden dreigden niet direct met een staking, maar het was duidelijk dat ze dat be doelden. Een staking in de petroleumindustrie zou de Algerynse economie, die toch al ernstig is geschaad door het vertrek van de meeste Europeanen plus twee maanden van chaos en anarchie nog ver der verzwakken. Een terreurcampagne tegen door Europeanen geleide Algerijnse industrie- en zou gevoerd kunnen worden door restanten fanatieke Europese extremis ten die de natie willen saboteren, of door extreme Moslims die proberen de laatste Europeanen te verdrijven. (Zie vervolg pagina -6 JONGSTLEDEN maandag, op de dag der universiteiten en hogescholen, heeft de rector magnificus van Delft een rede gehouden, die men juist van een Delfts hoogleraar misschien niet in de eerste plaats zou verwachten. Wie van zijn rede kennis heeft genomen, zal echter moeten toegeven dat zij des te meer welkom was en dat zij, uit deze mond gesproken, een te groter gezag had. De Delftse aftre dende rector heeft namelijk gewaarschuwd tegen een overschatting van de techniek. Dat In onze eeuw de techniek een hoge vlucht neemt. Is onmiskenbaar. Telkens weer wordt het ongedachte tot werkelijk heid. Het menselijk leven zelf dreigt te worden vertechniscerd. Wanneer men be weert, dat de mens de techniek benut, mag op hetzelfde ogenblik de vraag wor den gesteld of de techniek de mens niet in haar ban heeft geslagen. Zeker, de techniek heeft het leven In allerlei opzichten moeltelozer gemaakt. Het mag met dankbaarheid worden vast gesteld. maar tegelijk heeft ze in het leven een geduchte portie onrust gedragen. De mens heeft een onstilbare behoefte ge kregen om zich te verplaatsen, en bij voorkeur zich snel te verplaatsen. Voor de ruimtevaart had de Delftse hoog leraar niet veel goede woorden. Inder daad mogen wij ons wel eens afvragen, of de mens zich hier niet aan een zelf verheffing overgeeft letterlijk en fi guurlijk dan die niet zonder beden kelijke kanten is. En ook met de televisie bleek de hoogleraar niet veel op te heb ben. Techniek teveel, maar tegelijk voor de mensen te weinig hulzen om in te In het betoog van de Delftse rector school al dadelijk de bedenking dat wij, mensen van de twintigste eeuw, de beschikking hebben over een enorm technisch appa raat zonder dat onze geestelijke instelling daarmede gelijke tred houdt. En dan is het onvermijdelijk, dat de mensheid, in plaats van de heerseres over de techniek, haar slavin wordt. Dan roept de mens krachten op waarnaar hij zich steeds meer heeft te voegen en waaraan hij straks geen leiding meer weet te geven. Iedere eeuw stelt aan de mens haar eigen vragen. Iedere eeuw heeft haar eigen pro blematiek, waarop de mens het antwoord heeft te geven, zijn wij opgewassen tegen de problematiek die onze tijd ons stelt? Kunnen we het aan? Proberen we zelfs, het aan te kunnen? Of bedrijven we al leen techniek, en dit laatste in steeds aan grijpender mate? Enige bezinning ls hier wel geboden. De* Delftse rede over het nut van de techniek was zelfs heel nuttig. (RITA) „Ik heb die doek over de televisie gelegd, omdat ik anders mijn huiswerk beslist kan maken" 7VM 1945 hebben wij niet koude en gure Prinsjesdag gehad. De temperatuur varieerde tussen 11 en 13 graden en er viel bijna 20 mm regen. De kleine depressie die langs onze kust naar het zuiden trok, was verantwoordelijk voor deze gure herfstdag. In het noorden en oosten van ons land bleef het echter de hele dag droog met zonnige perioden. Inmiddels stijgt de luchtdruk langzaam en is er van enige verbetering sprake met zonnige perioden en iets hogere middag- temperaturen. De koude lucht is inmid- deU tot de Middelland,, Zee doorbed™- gen. In een deel van Zwitserland werd gisteren nog geen 10 graden bereikt. De sneeuwgrens in de Alpen daalde tot on geveer 1500 meter. Ook uit Italië is de grote warmte nu verdreven en viel er no een lange droogte periode eindelijk wat regen. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Koude nacht met hier en daar mist en kans op nachtvorst. Morgen overdag zonnige perioden en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Droog weer. behoudens een enkele verspreid voor komende bui in de kustprovincies. Zwak ke lot matige noordelijke wind. ZON EN MAAN 20 september: zon op 06.21. onder 18.45: Tendens langzaam stijgend mean op 22.46. onder 14.07. 20 september: HOOGWATER SCHEVENINGEN 20 september: 7.17 v.m.: 19.43 n.m. J^ICHTELIJK ontstemd verliet met wie hij Liberia de Ver. raëi. Hy kreeg als antwoord dienstregeling der KLM ge- nuleren. In plaats van met de de Nigeriaanse minister Staten, Canada, Zweden van voorlichting de heer T. O land had bezocht wa S. Benson gisteren ons land na enkele weken geleden plaatsen dat de KLM pas donderdag machine naar Tel Aviv had en dinsdags geen enkele raadpleegd. Daarin staan de El El Al kort bezoek. De oorzaak geboekt op de EI-AI-lynmachl- verbinding was. Een vertegen- Al-vluchten niet vermeld. Minister Benson Hy had geen zin dit misnoegen lag niet in ne die gistermiddag van Schip- woordiger van Philips, die de derdag te wachten trekken, stapte hy 's middags as boos. enkele uren later in een KLM- tot don- machine naar Parys, om van- het feit, dat Nederland hem hol i bevallen. Doch ais ge volg van een misverstand kon hy zijn voorgenomen naar Israël niet ultvoei Tel Avlv vertrok. minister eerder in het bedrijf zyn eigen departement in Ni- belde daar nlt met een ander toestel i zyn drie landgenoten, zyn 's Morgens liet de minister telecommunicatie yn secretaris in het Hilton- had rondgeleid, bezoek hotel navragen hoe laat Laos te vertrekken. Eerst Hilversum gerla op en deelde Iichtelyk op Schiphol werd het mlsver- zlch hierover onderde verontwaardigd mede, dat de kreeg op boekingen voor zUn wereldreis op Schiphol moesten Schiphol dezelfde mededeling, niet deugden en besloot zUn deren, aangezien hét El Al- het vertrek naar Is- KlaarblUkelyk had iedereen de hele bezoek naar Israël te an- toestel al bjjna in Rome wu Station Weers- geiteldh ii a x£ ii\U h D. Helder SiST""" Eelde onbew. onbew. L 3 3 2 1 14 10 14 6 13 9 13 4 16 22 2 Twente Eindh h bew. sss 2 13 1 0 11 6 8 Helsinki Stoclch. zw bew. zw. bew n° 7 3 14 4 0 16 3 0.1 Kopenh Aberdeen l. bew. regen Sn, 4 15 0 0 16 8 0.1 BrumJ 1. bew. gh bew. nne 4 13 6 21 12 7 16 Parys Bordeaux Nice h. bew 1. bew. 1. bew w 3 no 7 windstil 16 8 0 18 2 0 16 2 0 Berlijn Frankfurt MUncheo regen zw bew. zw bew. w 2 zzw 2 zzw 2 13 8 3 14 7 4 9 4 9 Geneve zw 2 o 2 13 2 1 20 4 0 Innsbruck Belgrade Athene Ruïne h hew gh bew zw hew h bew h 1 4 dstll 11 2 0.4 11 0 2R 22 0 2'. 17 0 Madrid Mallorca Llsaabon h. hew. zw bew. 1. bew windstil windstil wzw 3 29 15 0 27 14 2 24 16 03

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1