Micumo £riitóri)e GTouronl VOORUITZICHT BLIJFT GUNSTIG Commentaar Kabinet-De Quay begon de laatste ronde Onderwijs en defensie eisen steeds groter bedragen Hoop voor toekomst van de Papoea's; openheid voor betere verhouding Indonesië Door lagere belastingopbrengst groter tekort - maar hoog conjunctuur zal voortduren Minister Van Aartsen uit de actieve politiek S.E.R. advies gevraagd over loonontwikkeling 6PBVSPAG 18 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12584 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stantvasticfi it «bekleven rnyn bert in UfljenspotT „Aiel naar het verleden maar naar de toekomst moet onze blik gericht zijn.9* H.M. de Koningin in de Troonrede Zie pagina 7 TROONREDE: MILJOENENNOTA: DE TROONREDE die op deze Prinsjesdag -1962 door H.M. de Koningin is voorgelezen ter opening van de zitting der Staten-Generaal en de miljoenennota die later op de middag door minister De Pous (bij afwezigheid van de minister van financiën prof. Zijlstra) aan de Tweede Kamer is aangeboden, zijn beide gesteld in een toon die getuigt van ver trouwen in de toekomst. Minder dan anders werd in de Troonrede nadruk gelegd op internatio nale spanningen - veel meer is ditmaal gewezen op de mogelijkheden die samenwerking in de wereld biedt. En al ontbreken in de miljoenennota de waarschuwingen niet, minister Zijlstra geeft blijk dat hij de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Vieuws in één oogopslag Frankrijk zal volgend jaar al over een strijdmacht met kernwapens beschik ken, zo heeft de Franse re gering officieel laten we ten. Deze strijdmacht zal bestaan uit een aantal supersonische bommenwer pers van het type Mirage 4, die atoombommen kunnen vervoeren. De Sowjetunie heeft nog weer eens laten weten, dat zij de rechten van de drie westelijke mogendhe den dn West-Berlijn niet erkent- Het viermogendhe- denbestuur zou opgehou den hebben te functione ren, toen het Russische stadscommando werd opge heven. In werkelijkheid be staat het al 14 jaar niet meer. Er is dus ook nu nie-ts nieuws onder de Ber- ljjnse zon. Uit het in Brussel inge storte regeringsgebouw zijn totdusver veertien lijken geborgen. De lijken van twee andere slachtoffers zijn gelokaliseerd. Men kon er totdusver echter nog niet bijkomen. Over het aantal vermisten valt blijkbaar nog niets met zekerheid te zeggen. De Nederlands-Indone sische resolutie betreffende de overdracht van Weste lijk Nieuw-Guinea zal waarschijnlijk reeds don derdag in de Assemblee van de Verenigde Naties in behandeline worden geno men. Intussen zijn drie Papoea-vertegen woord igers op weg naar New York om de debatten als leden van de Nederlandse delegatie te kunnen bijwonen. Vanavond begint de ze ventiende zitting van de VN-assemblee. Verwacht wordt dat de Pakistaanse vertegenwoordiger, Mo hammed Zafroella Khan. als opvolger van de Tune siër Mongi Slim tot voor zitter van dit jaar zal wor den benoemd. Het Sowjet- blok steunt dc kandidatuur van ambasadeur Malalase- kera van Ceylon. Het gesprek over Enge- lands aansluiting bij de EEG is op de Gemenebest afgesloten. Er blijven be denkingen van de zijde der Gemenebestlanden. maar men laat de beslissing aan Engeland zelf over. Men zal een feitelijk besluit respec teren, zelfs indien men niet instemt met de uiteindelij ke voorwaarden. Ook wil men geen veto uitspreken over een definitieve beslis sing. Een Franse li-kolonel, 'Jean-Marie Basrian Rhiry. heeft gisteren bekend de leider te zijn van de moord aanslag op president De Gaulle, die op 22 augustus werd gepleegd- Zoals be kend heeft de organ 'or van de aanslag. Henri Niaux, zich in zijn cel op gehangen. Zoals uit bijgaande staat blijkt, is het begrotingstekort voor 1963 ge raamd op 939 miljoen gulden, een bedrag dat belangrijk uitgaat boven bet tekort dat minister Zijlstra voor 1962 meende te kunnen ramen. De verwachting voor 1962 is echter geheel anders uitgekomen: nu al is duidelijk dat het thans lopende jaar een tekort zal opleveren dat boven het miljard gulden uitgaat. Oorzaak hiervan is dat de belasting opbrengst niet onaanzienlijk is achtergebleven bij de raming, terwijl onderwijs en defensie steeds grotere bedragen vergen. De minister van financiën verklaart de mindere belastingopbrengst aldus: door de sterke stijging der lonen zijn de bedrijfswinsten teruggelopen en daar door de hieruit geputte belastingen; en dit wordt niet gecompenseerd door de (inmiddels verlaagde) stijging van loon- en inkomstenbelas tingen. Overigens baart dit grotere tekort de minister weinig zorgen en geen sprake van „bezuinigingen". Elders in dit blad wordt Uiteengezet op welke wijze minister Zijlstra dit denkt op te vangen en welke zijn visie is op de toekomstige ontwikke ling. Belangrijk daarbij is de be schouwing die deze (scheidende?) minister heeft gegeven aan de plaats die een eventuele belastingverlaging dient in te nemen in het geheel van een verantwoorde begrotingspoli- tiek. woningen Voor het komende jaar is een bouw programma opgesteld van 90.000 wonin gen met 40 000 woningwetwoningen en 25.000 premiewoningen. Daarmee zal meer dan de helft van de aanwezige bouwcapaciteit gemoeid zijn. zodat voor alle andere bouwwerken opnieuw een strak goedkeuringsbeleid zal worden ge voerd. Ook de ontwikkeling van de bouwkosten baart zorg en hoewel deze regering streeft naar vermindering van de subsidielast constateert de Troonrede toch dat de verhouding van bouwkosten tot inkomen der woningzoekenden in de meeste gevallen van dien aard is dat het rijk financiële steun zal moeten blijven verlenen Nationale herdenking In een der laatste alinea's van de Troonrede wordt meegedeeld dat de re gering het initiatief zal nemen voor een nationale herdenking van de herrijzenis van onze staat in 1813. Er zal een comité worden opgericht onder voorzitterschap van H.K.H. Prinses Beatrix. De regering verwacht dat in plaatselijke en vereni gingsverbanden daarbij aansluitende initiatieven zullen worden ontwikkeld. Enkele andere belangrijke punten uit de Troonrede en miljoenennota zijn: 0 In de loop van het komende parle mentaire zittingsjaar zal de minister van economische zaken de achtste industrialisatienota indienen waarin zal worden gezocht naar de midde len om onze economische structuur te versterken om de internationale concurrentie het hoofd te kunnen Het toerisme in Nederland heeft de speciale aandacht van de regering. Er zal een nota over verschijnen en ook in de miljoenennota worden tal van maatregelen in dit verband aan gekondigd. Veevoederfabriek in Vlijmen uitgebrand Vannacht heeft een felle uitslaande brand een meelfabriek en twee huizen in Vlijmen totaal verwoest. De inventa ris, die bestond voor een groot gedeelte uit machines en een grote voorraad vee voeder en de grondstoffen daarvoor, ging geheel in de vlammen op. Omtrent de oorzaak van de brand kon nog niets worden medegedeeld. De scha de wordt geraamd op een half miljoen gulden. De financiële gevolgen van het Nieuw-Guinea-akkoord zijn in de thans ingediende begroting nog niet verwerkt. Voor de civiele sector is een stelpost van 100 miljoen opge voerd; welke gevolgen het akkoord zal hebben voor het defensiebudget is nog niet bekend. Blijkens de verwachtingen van het Centraal Planbureau (als bijlage toe gevoegd bij de miljoenennota) zal er in het komende jaar een loonstijging van rond zes pet plaatsvinden. Dit betekent dat de ruimte voor per 1 januari 1963 af te sluiten collec tieve arbeidsovereenkomsten rond drie procent zal bedragen. Hierop inhakend wordt in de Troon rede gezegd dat „een verdere stijging van de arbeidskosten onvermijdelijk prijsstijging en verzwakking va Nederlandse concurrentiepositie ten gevolge zal hebben; op den duur kan de werkgelegenheid hierdoor ii vaar komen." Voor de volledige tekst van de Troon, rede en voor de gegevens en beschou wingen uit de miljoenennota verwij zen wij naar de pagina's 6 en 7. Veertien Surinaamse Statenleden op reis Veertien Surinaamse Statenleden e: de griffier zullen een bezoek brengen in de Nederlandse Antillen. Het regeringsgezinde dagblad Surina- e noemt dit ontstellend omdat hieruit :n groo tgebrek aan verantwoordelijk heidsgevoel blijkt, daar het college niet kan vergaderen en omdat het een psy chologisch effect heeft. In enkele ogenblikken werd het Brusselse regeringsgebouw gisteren een troosteloze puinhoop. Brandweer, politie en genietroepen namen actief deel aan de reddingswerkzaamheden, om te trachten de vermisten van onder het puin te bevrijden. (Van een onzer redacteuren) INE minister van volkshuisvesting bouwnijverheid, mr. J. van Aartsen, heeft de voorzitter van de Anti-Revo lutionaire partij, dr. YV. P. Berghuis, mondeling medegedeeld, dat hij bij de komende verkiezingen zich niet r beschikbaar zal stellen voor een Uf&upjliSH -e*? t&rÉjfarto* v&tt </e, Bijgaande grafiek illustreert duide lijk wat er in de huishouding van de Nederlandse staat zoal omgaat. Naast de enorme belastingposten zijn er overige bronnen van in komsten (winsten van staatsbedrij ven, domeinen veninkomsten. De uitgaven zijn wat gelijkmatiger verdeeld, al gaat het leeuwedeel ook dit jaar weer naar onderwijs en cultuur en naar defensie. Regering dringt aan op spoed De regering heeft, blijkens een vandaag voor publikatie vrijgegeven brief van de minister van sociale zaken en volksgezondheid aan de Sociaal- Economische Raad, onlangs aan de S.E.R. verzocht met spoed een advies uit te brengen over de begrenzing van de stijging van de loonkosten ge durende 1963. De regering stelt het op prijs dit advies voor 1 november te ontvangen. Minister Veldkamp herinnert er in zijn brief aan, dat de regering op 13 juli het overleg met het bestuur van de Stichting van den Arbeid heeft her opend over de loonontwikkeling in 1962 en 196S. Dit heropenen van het overleg moet worden beschouwd als een voortzetting van dc besprekingen, die het vorige jaar zijn gehouden. In deze besprekingen, waarbij een be paalde matiging in de verhoging van de loonkosten werd overeengekomen, werd een voortzetting van het gesprek in de loop van 1962 in het vooruitzicht gesteld Minister Veldkamp deelt voorts mede, dat van regeringszijde tijdens de bespre king op 13 iuli enige suggesties zijn ge daan over de loonontwikkeling in I om in dr.t jaar tot een beperking van loonkostenstijging te komen. Recente gegevens kingen hierover de meest recente gege vens over de huidige economische situa tie en over de verwachtingen voor 1963 ter beschikking staan. In dit opzicht acht de minister van bijzonder belang de zgn. Macro-economische ramingen voor 1962 en 1963 die het Centraal plan bureau kortgeleden heeft gemaakt. (De ze ramingen worden vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden, red.). Minis ter Veldkamp deelt verder mede, dat de ze ramingen overigens in hoofdzaak ;enkomen met de gegevens die de regering in juli aan het bestuur van de Stichting van den Arbeid heeft ver strekt. In de loop van het gesprek met de Stichting van den Arbeid, is gebleken, aldus d" Veldkamp, dat het van ver scheidene zijden op prijs werd gesteld indien de regering aan de Sociaal-Econo mische Raad advies zou vragen. In dezi omstandigheden komt het de regering gewenst voor dat. alvorens het gesprek met het bestuur van de Stichting oan den Arbied wordt hervat, de Sociaal- Economische Raad in het licht van d< economische verwachtingen advies uit brengt over dc begrenzing van de stijging der loonkosten gedurende 1963. maatschap van de Tweede Kamer. Bo vendien zal hij zich niet meer beschik baar stellen voor het ambt van minis ter wanneer de A. R. eventueel aan hel volgend kabinet zullen deelnemen. Mr. Van Aartsen, die nog geen vast- mlijnde pionnen heeft voor de toekomst is van oordeel dat thans jongeren zijn plaats zullen moeten innemen. Ruim negen jaren is mr. Van Aartsen in Den Haag wethouder van economische zaken geweest. Op 24 oktober 1958 werd hij, daartoe uitgenodigd door de toenmalige m ter-president dr. W. Drees, minister verkeer en waterstaat, waarbij hij J. Algera opvolgde. In 1959 nam hij de portefeuille van volkshuisvesting bouwnijverheid van ir. H. B. J. Witte Voordat hij in 1948 lid van de Haagse gemeenteraad werd, waarbij hij tegelijk tot wethouder werd benoemd, was mr. Van Aartsen secretaris van het Verbond an Protestants-Chr. werkgevers. Man liep door ahob; door trein gedood De 61-jarige G. J van der Riet is gistermiddag omstreeks kwart voor vijf op een door een automatische halve overwegbomen beveiligde overweg in stallatie in Diemen tegen de trein Am sterdam Hilversum gelopen. De mar werd op slag gedood. De beveiligingsin stallatie werkte normaal. De trein kreeg vijftig minuten vertraging. L^E.V kleine depressie, die over >U Noordzee naar het zuiden trok. pas scerde vandaag ons land. Daarbij Uwe- vooral in het westen ran het land talrijke buien voor. Tegelijkertijd werd de koude noordelijke luchtstroming in onze omgeving tijdelijk onderbroken. Morgen draait, aan de achterzijde van genoemde storing, de wind weer naai noordelijke richtingen. Er zal dan op nieuw koude lucht worden aangevoerd, waarin naast opklaringen plaatselijk ook buien zullen voorkomen. De ko mende nacht kan de temperatuur in het binnenland tijdens opklaringen tot lage waarden dalen. De afgelopen nacht dit ook al het geval, toen de tempera tuur op verschillende plaatsen in hei binnenland 2 a 3 graden werd. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Opklaringen, maar ook plaatselijk en kele buien, voornamelijk In de kustge bieden. Overwegend matige wind uit noordelijke richtingen; koude nacht met hier en daar mist, morgenmiddag de zelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Zon en maan 19 september: zon op 06.20, onder 18.48; maan op: 22.03. onder 12.58. 20 september: laatste kwartier. HOOGYY'ATER SCHEVENINGEN I 19 september: 6.31 vm.; 18.52 n.m, TNE TROONREDE van vandaag zal de laatste zijn uit deze kabinetsperiode. Als zodanig kan zij worden beschouwd als een voorlopige balans die wordt opge maakt. De zittingstijd van een kabinet is ten on zent gewoonlijk vier jaar en zo ook ple gen de Troonreden gekenmerkt te worden door dat jaar uit de vier waarin zij wor den uitgesproken. De eerste zal dan een aankondiging kunnen zijn van voornemens en plannen, de tweede zal reeds concreter kunnen zijn, in de derde wordt aanvanke lijk geoogst wat aan voornepicns en plan nen werkelijkheid is geworden, en de vierde kan reeds voorultreiken naar de afsluiting van de regeringsperiode. Dit is overigens een grove indeling, want bij alle verschillen hebben alle Troon reden, in welk jaar ook uitgesproken, te gelijk veel gemeenschappelijks. Buiten dien trouwens blijven de mogelijkheden legio. Een Troonrede kan een inventaris zijn van een bestaande situatie. Ze kan ook de situatie bekend veronderstellen en zich bepalen tot een greep uit het wet gevingsprogram. Ze kan ook beide doen. Maar ook dan zal, desnoods niet met zo veel woorden, een zittend kabinet voor het vierde jaar van zijn bewind op de afslui ting enig accent leggen. Zo ook vandaag, en het huidige kabinet heeft daartoe temeer aanleiding, nu het melding mag maken van een bevredigen de toestand op meer dan een gebied. Dit geld' met name het economische en het sociale leven. De economische bedrijvigheid, zo lezen we, handhaaft zich in ons land nog steeds op hoog niveau, ai is er vertraging gekomen in de groei. Verheugend is de volledige bezetting van ons produkMeapnaraat. ver heugend de minimale toeneming van de welvaart. Wat het sociale betreft, er heeft zich een verschuiving voltrokken ten gunste van de inkomens der loontrekkenden. Ook in het afgelopen jaar konden sociale verbe teringen tot stand worden gebracht, maar reeds eisen nieuwe sociale vraagstukken de aandacht. YVe zouden zeggen: laten we ook als volk dankbaar zijn, dat ons de mogelijkheid wordt gegund ze aan te vatten. In deze situatie van economische wel vaart en sociale verzorgdheid moet tref fen, dat dc woningvoorziening nog niet is zoals ze behoort te zijn. Hoe gaarne had den we gezien, dat dc Troonrede ons daar omtrent meer in het vooruitzicht had kun nen stellen. S'eeds weer moet blijken, dat we ais volk hier voortijdig zijn beland bij de grenzen van onze nationale capaciteit aan bouwmogclijkheid. Afgezien echter van dit toch zo belang rijke terrein van overheidszorg stemt dus het beeld van dankbaarheid. Het mag een situatie zijn, die ons onze plicht tot ver antwoordelijkheid, ook als volk, te ster ker doet gevoelen. Op het aanscherpen van die verantwoordelijkheid behoort het regeringsbeleid bij voortduur te zijn gericht. Niet voor niets ziet de regering bijvoorbeeld de bezitsvorming, die zij .voorstaat, ook als een middel juist tot spreiding van verantwoordelijkheid. Zo is er binnenslands veel dat tot dank stemmen mag. Dit alles zou de juiste sfeer kunnen zijn voor een nationale herden king van de herrijzenis van onze staat in 1813, welke herdenking de regering blijk baar voor ogen heeft. De vermelding hier van tot zelfs in deze Troonrede doet ver moeden. dat de regering zelf van de mo gelijkheid dezer herdenking een en ander verwacht. Wij hopen er het beste van, doch zijn te dezen lichtelijk sceptisch gestemd. De mens van vandaag leeft te hevig in het heden dan dat hij zich tot een anderhalf- eeuws jubileum van deze aard voelt aan getrokken. Misschien zal nochtans voor een bescheiden viering nog enige belang stelling bestaan. Acht de regering voor deze nationale viering temeer grond aan wezig, nu zij en daar opent de Troon rede zelfs mee moet gewagen van het geen zo diep in ons nationale leven heeft ingegrepen, en wel het gedwongen los laten van Nieuw-Guinea? Wat dit aangaat kon blijkbaar weinig meer resten dan althans de hoop, dat het de bevolking van dat land ook in de toekomst wel mag gaan. Vermelding verdient intussen, dat de re gering evengoed geheel open staat voor een verbetering van dc verhouding met Indonesië. Het is goed. dat dit zo is ge steld. De verhouding is destijds niet door ons verbroken; dus mag worden verwacht, dat het initiatief voor de verbetering van elders wordt ondernomen. De wetenschap echter van het openstaan onzerzijds voor die verbetering kan aan dit initiatief stel lig bevorderlijk zijn. Maar ook voor het overige laat de Troon rede wel uitkomen, dat we openslaan. Ook nu immers wordt onze aandacht gericht op onze plaats in het internationale be weeg der volken, en met name op de vor men van internationale samenwerking, waarbij ook ons land toenemend wordt betrokken. Er Ls, ook internationaal, nog veel te doen; men denkt maar aan de ontwikkelingsgebieden. Afzonderlijk willen we in deze Troon rede nog wijzen op de voorgenomen Grondwetsherziening. Deze zal, vermoeden wij. behalve de wijziging die noodzakelijk is geworden door het loslaten van Nieuw- Guinea. ten doel hebben een herziening van de grondwettelijke regeling der troon opvolging. alsmede een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 23 tot 21 jaar. Er ware over deze Troonrede nog meer te zeggen. Maar men neme zelf van haar inhoud kennis. Ook taalkundig wel ver zorgd als zij ls. laat zij zich trouwens goed lezen. Volmaakt Is zij niet, maar de vol maakte Troonrede zal nooit geschreven worden. Wel voldoet deze Troonrede aan ver scheidene eisen die men in redelijkheid stellen mag. Naast een algemene tekening van de huidiee. op belangrijke punten niet ongunstige situatie weet zij, ook bij het aanbreken van het voor dit kabinet laatste regeringsjaar, nog voldoende concreets te bieden, dat evenzeer de belangstelling prikkelt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1