ïlieuiue £ciJtsrl)c ÖTouranl Regeringsgebouw in ingestort: twintig Brussel doden Wereldexpositie in drie steden? Al wekenlang waren er scheuren te zien Papoea's willen al in 1963 stemming Hieu' Zijlstra wil volgend jaar geen lijsttrekker zijn Twee Russen van Y.N. bleken spionnen te zijn Vrees voor de gevolgen anti-poliovaccin van MAANDAG 17 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJKE'ATION AAL DAGBLAD v$tant«*stici) is fMIma mf n bert ia Drieënveertigste jaargang no. 12583 r 1 Reile» konden kort zijn: Groei Geld Gebouwen l Zie pagina 2 SOEKARNO TWINTIG doden en ongeveer 15 gewonden vielen toen een gebouw van het ministerie van economische zaken te Brussel vanmorgen instortte. Onder het pin ligt een nog onbekend aantal personen bedolven. Op het ogenblik van het ongeluk bevonden zich ongeveer 140 ambtenaren in het gebouw. Ooggetuigen vertelden dat om kwart voor tien het vier verdie pingen hoge gebouw plotseling begon te schudden. Enkele seconden later spleet het vrijwel in tweeën en stortte als een kaartenhuis in elkaar. Het aan -een bouwput grenzende gedeelte van het kantoorgebouw stortte in toen een bulldozer de grond aan het effenen was. Er wer den graafwerkzaamheden verricht voor de bouw van een nieuw kan toor. Er werd onmiddellijk groot alarm geslagen en binnen enkele mi nuten kwamen de eerste ambulances en brandweerauto's op de plaats van de ramp aan. Vijftien gewonden konden al spoedig worden bevrijd uit de enorme puinhoop en naar ziekenhuizen worden gebracht. Enkelen van hen wjren ernstig gewond. Tegen half elf moesten de reddings werkzaamheden worden gestaakt uit vrees voor verdere instortingen. Met een SOEKARNO heeft zaterdag de documenten ,ter bekrachtiging van het Nederlands-Indonesische akkoord inzake Nieuw-Guinea getekend, aldus vernam het persbureau Pia van de Indonesische minister van buitenlandse zaken Soebandrio. Hij heeft Soebandrio instructies gegeven aangaande de benoeming van de bestuurder van de Verenigde Naties die in de overgangstijd op Nieuw-Guinea zal t optreden. ws in één oogopslag Op het nationale con gres van Papoea's in Hol- landia is van verschillende kanten gepleit voor het houden van een volksstem ming in 1963 en niet zo als het akkoord voor schrijft eerst in 1969. President Soekarno heeft de documenten van het Nederlands-Indonesisch' akkoord ondertekend. Mi nister Soebandrio is naar New York vertrokken voor het bijwonen van der zit ting der Algemene Verga dering van de V.N. De moeilijkheden, wel ke waren gerezen rond het vertrok van de Papoea studenten naar Nieuw- Guinea, zijn opgelost. Zij gaan donderdag weg. De studenten, die een oriën tatiereis door Indonesië hebben gemaakt, hebben zaterdag van hun bevin dingen verslag gedaan aan de in Nederland studeren de Papoea's. Zij deelde o.m. mede, dat 2000 in In donesië wonende Papoea's spoedig mogelijk naar Nieuw-Guinea willen ver trekken. Minister Zijlstra heeft een brief aan het cen traal comité van Anti-re volutionaire kiesvereni gingen medegedeeld, dat hij zich niet beschikbaar stelt als kandidaat voor de Tweede-Kamerverkiezin gen in 1963. Prof. Zijlstra is van oordeel, dat hij be slist ongeschikt is om op te treden als lid van de Tweede Kamer. De Amerikaanse mi nister van justitie, Robert Kennedy, heeft bekendge maakt, dat twee Russen, die werkzaam waren als ambtenaren bij de Ver, Naties, zich aan spionage hebben schuldig gemaakt. Zij zijn deze zomer in op dracht van de Amerikaan se regering uit de Ver. Staten vertrokken. Op korte termijn wordt een officiële mede deling uit Moskou ver wacht, waarin zal staan, dat de vroegere Russische ambassadeur in Den Haag, Ponomarenko, in Wenen de vroegere Russische mi nister van buitenlandse zaken, Molotof, zal op volgen als permanent Sowjet-afgevaardigde bij het internationale atoom bureau. De 48-jarige ex-ma- joor van het Franse leger, Henri Niaux, die eind vo rige week werd gearres teerd, h'eeft zich in een Pa- rijse gevangenis van het leven beroofd. Hij was de organisator van de jong ste aanslag op het leven van president De Gaulle. Officieel is ontkend, dat tot de groep in België ge arresteerde 'leden van de OAS de beruchte kolonel Argoud behoorde. De meesten zeiden, dat de Pa poea's onmiddellijk aan het werk moeten gaan om hun onafhanke lijkheid van Indonesië te krijgen, maar zij lietn tevens de waarschu wing horen, dat dit moeilijk zou vallen als de Indonesiërs het land eenmaal hebben overgenomen. Al len beaamden eenstemmig de wens van vrijheid. Voor vervolg zie pag. 6) graafmachine werd begonnen het puin systematisch te ruimen. Een man die in het ingestorte gebouw werkte, zei: ..Het leek wel oorlog. Plot seling vlogen de ruiten aaan stukken en daarna begon het gebouw met donde rend geraas in elkaar te zakken." Het gebouw staat in de Wetstraat 70. In deze straat bevinden zich vele rege ringsgebouwen. Al bijna twee weken had men op de derde verdieping, waar een afde ling van de dienst voor de statistiek was ondergebracht, trillingen gevoeld en waren er in de muren scheuren President Tubman bij de Koningin Het het ss Arnhem is gistermorgen uit Harwich in Nederland aangekomen de president van de republiek Liberia, de heer William V. S. Tubman. De president was vergezeld van zijn echtgenote en drie kinderen, namelijk zijn dochter Wil- helmina en zijn zoons William en John, alsmede een gevolg van enkele hoogwaar digheidsbekleders. i Engeland een privébezoek de Prins. Vandaag Stock- President Tubman Nederland gekomen .aan de Koningin ei zou hij met zijn gezelschap holm vertrekken. Omstreeks half twaalf begaven de pre sident en zijn gezin zich van kasteel Oud- Wassenaar naar paleis Soestdijk, waar zij de veredere dag de gast waren van Konin. gin en Prins. In de loop van de avond keerden de buitenlandse gasten terug naar kasteel Oud-Wassenaar. De sjah van Perzië heeft de rege ring opdracht gegeven, zijn verjaardag op 26 oktober niet te laten vieren, in verband met de aardbevingsramp. Al het voor de viering bestemde geld zal de slachtoffers van de ramp komen. de Kamer terug. Ook de SGP ziet zich, sinds het overlijden van ds. Zandt, ge plaatst voor de noodzaak lijstaanvoerder. (Van onze parlementsredactie) TAE minister van financiën, prof. dr. J. Zijlstra, stelt zich de komende U parlementaire periode niet beschikbaar voor het lidmaaschap van de Tweede Kamer. Hij heeft dit 'geschreven aan de voorzitter van de A.R. Partij, dr. W. P. Berghuis. Het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigin gen, dat minister Zijlstra in 1963 gaarne als lijstaanvoerder had gezien, zal de kiesverenigingen nu voorstellen, bij de komende verkiezingen met ver schillende lijstaanvoerders uit te komen. Minister Zijlstra heeft dr. Berghuis |dr. Tilanus komen na 1963 niet in zijn brief, die hij kort voor zijn ver trek naar de bijeenkomst van het In ternationale Monotaixe Fonds in Washington heeft geschreven, niet la ten weren, wat wél zijn plannen zijn. Hij schrijft, dal het hem voor onover komelijke moeilijkheden zal plaatsen, als hij in de nieuwe zittingsperiode deel gaat uitmaken van de Tweede „In '956 en ook nog in 1959 kon dit lidmaatschap nog als een tijdelijke en aflopende zaak worden voorgesteld. Nu is dit niet meer mogelijk. De keuze heeft thans, mensenlijkerwijs gesproken, voor mijn verdere levensloop een definitief en beslissend karakter. Het kan nu niet meer gaan om één, twee of zelfs vier Jaar. Het is een definitieve keuze voor een volledige politieke loopbaan." Prof. Zijlsra zet dan uiteen, dat hij weliswaar meer dan tien jaar een actlev» rol heef; gespeeld in de politiek, maar dat hy nooit een echte man-van-de-po- geschikte persoon om meer blijvend in litiek is geworden Hy acht zich niet da de vorm van een Tweede-Kamerlidmaat schap een min of meer vooraanstaande rol in de A.RParty te vervullen. De heer Zijlsra erkent, in te zien. dat zijn negatieve beslissing de A.R. Partij zeer ongelegen komt. Ter ver mijding van elk misverstand en le gendevorming voegt hij eraan toe, dat zijn besluit niets heeft te maken met persoonlijke of zakelijke tegenstellin gen binnen de partij. Met betrekking tot de persoonlijke verhoudingen la ten deze volgens hem niets te wensen over. Ten aanzien van de belangrijk ste actuele beleidsvragen zijn enigs zins belangrijke verschillen van ning thans niet of nauwelijks aa: zig. Ondanks de moeilijkheden, zyn besluit de party plaatst, meent prof. Zyistra, dat het ook voor de party be ter is, dat de beslissing nu wordt geno men. Later zouden de moeilykheden heeft dr Berghuis de brief geschreven slechts groter kunnen zyn. Prof. Zyistra nadat deze met hem op 11 september een gesprek had gevoerd over zyn rol by de komende Kamerverkiezingen. Nu ook de A.RParty zal moeten uit zien naa? nieuwe Ujsttrekkers is er byna geen enxele party meer, die by de ko mende verkiezingen zal uitkomen met de ïysiiianvoerders van 1959. De KVP heeft piot. Romme vaarwel moeten zeg gen, de PvdA mr. Burger. Prof. Oud en ontstaan. De directeur van de dienst had de rijksgebouwendienst in Brus sel gewaarschuwd en er was toege zegd dat inspecteurs de kwestie zou den komen onderzoeken. Nadat voorzorgsmaatregelen waren genomen tegen verdere instortingen wer den de reddingswerkzaamheden weer hervat Onder de vermisten bevinden zich ook twee bouwvakarbeiders, die in de bouwput onder het puin zijn bedol- Tegen het middaguur waren acht doden geborgen. T extiel j aar beurs is bevredigend De gang van zaken op de in Utrecht gehouden Textieljaarbeurs. die evenals de Najaarsbeurs nog tot en met dins- j zal duren, wordt bevredigend geacht. De buers, die voor het eerst op internationaal niveau is gebracht en voornamelijk is gericht op woningtex tiel verheugt zich in goede belangstel- ontvangt behoorlijk bezoek uit het buitenland. Vooral gelooft men dat het bezoek van goede zakelijke kwaliteit is een ook uit Nederland heeft men geen belangrij ke inkopers ter beurze gemist. De buitenlandse deelnemers in de sec tor woningtextiel (onder wie vele tapijt fabrikanten uit Engeland) zijn vol iof over de architectuur en de standver deling van de beurs, die de gehele Juli- anahal beslaat. Deze buitenlanders zijn niet alleen ge komen voor de Nederlandse markt, maar ook en misschien wel vooral voor ont moetingen met buitenlandse zakenlie den. In hun verwachtingen zUn zy niet teleurgesteld. Onder dc buitenlandse be zoekers was belangstelling voor deelne ming aan de beurs in de toekomst waar te nemen. Minder tevreden tonen zich echter de niet talrijk vertegenwoordigde firma's in de sector confectie en tricotage, die zich door de veelheid aan woningtex tiel wat teruggedrongen voelen. In over leg met deze deelnemers zal voor het volgend jaar moeten worden nagegaan om men kan komen tot een meer repre- sentatlece deelneming aan de beurs. Het isolement van de Te^.tieljaars- beurs ten opzichte van de Najaarsbeurs die verder in haar geheel aan het Vre- denburg wordt gehouden, wordt wel op prijs gesteld door een groot aantal deel nemers die alleen zakelyke bezoekers wensen. Fabrikanten van merkartikelen echter zouden liever temidden van an dere groepen exposeren om nog meer publieke belangstelling te trekken. Minister Toxopeus VVD-liistfrekker Het hoofdbestuur van de WD heeft besloten de party te adviseren met lijstaanvoerder voor het gehele land uit te komen. De minister van binnenlandse zaken. mr. E. H. Toxopeus, zal worden verzocht als zodanig te willen optre den, als de algemene vergadering daar mee akkoord gaat. De heer Toxopeus heeft zich inmid dels hiertoe bereid verklaard. Verder is besloten de algemene vergadering vooi te stellen voortaan de functies van voor zitter en ondervoorzitter van het hoofd bestuur onverenigbaar te verklaren met het voorzitterschap van een der Kamer fracties. Het hoofdbestuur zou het de beste op lossing achten wanneer onmiddellijk na de verkiezing van de Tweede Kamer een nieuwe ondervoorzitter zou kunnen optredene die voorbestemd zal zijn prof. Oud in 964 als voorzitter op te volgen. De heer Van Riel, die hiermede volle dig instemde, heeft zich bereid verklaard na afloop van deze verkiezing zyn func tie als ondervoorzitter neer te leggen. In maart 1963 zal de partij zelf de dan op te treden ondervoorzitter kunnen be- In Amerika worden proeven genomen met een groot soort beweegbare vlieger. Het vreemde apparaatdat paraglider wordt genoemd, is een proefmodel van een toestel, dat astronauten bij terugkeer in de damp kring behouden naar de aarde moet laten terugkeren. De piloot, die op de foto in de paraglider zit, is Milt'on O. Thompson, die binnen vier minuten van een hoogte van ongeveer 1800 meter behouden op de grond aankwam. een door de Amerikaanse minis ter van justitie, Robert Kennedy, on dertekende bekendmaking is zater dagavond te Washington bekendge maakt dat twee Russische ambtena ren van de V.N. in de V.S. voor de Sowjetunie hebben gespioneerd. De betrokkenen zijn de 31-jarige Joeri Misjoekop en de 38-jarige Joeri Zatt- sef. Beiden zijn in de afgelopen zo mer uit Amerika vertrokken. Zaitser was werkzaam op de afdeling voor politieke en veiligheidszaken van dc V.N., terwijl Misjoekof als vertaler was ingeschakeld bij de V.N.-dienst voor het verslaan van conferenties. In Kennedy's bekendmaking wordt gezegd dat de jonge republikeinse ju rist Richard Flink, die door zijn partij kandidaat is gesteld voor een functie in het bestuursapparaat van de staat New York. een groot aandeel heeft ge had bij het aan het daglicht brengen Deze week BLAZERS zuiver wollen Barathea 65.- PANTALONS o.a. in modern midden-grijs 2975 - 39" de praktijken van de twee spione rende Russische V.N.-ambtenaren. twee Russen hadden Flink bijdrage van drieduizend dollar ter be strijding van de kosten van zyn ver kiezingscampagne aangeboden, wanneei hy hen inlichtingen wilde verschaffen zaken betreffende de inwendige dienst van Amerikaanse regeringsorga nisaties en persoonlijke gegevens 'loedryke leden van de repu blikeinse partij. De Russen hadden Flink ook. in ruil )or de aangeboden financiële steun, gevraagd om. wanneer hij gekozen zou zijn, in toespraken een voor de Sow jet- gunstige politiek aan t« bevelen. Soekarno nodigt Paus uit Soekarno heeft paus Joannes uitge nodigd tot een bezoek aan Indonesië door bemiddeling van aartbisschop Soegio- pranato, die volgende maand naar Rome zal gaan. Ook de opperbevelhebber van de Zuid- slavische vloot, admiraal Mate Jarkovic is tot een bezoek aan Indonesië uitge nodigd. Hij zal begin oktober gast zijn van schout-bij-nacht Martadinata, chef staf van de Indonesische vloot. Generaal Maxwell Taylor, die 1 okto ber generaal Menitzer opvolgt als voor zitter van de Amerikaanse commissie van stafchefs, is zondag van Bangkok Djakarta vertrokken op een rond- lyfORGEN, de derde dinsdag, is een be langrijke dag in ons nationale leven. De dag van heden is in een ander opzicht belangrijk. Nu richt zich namelijk de belangstelling op de universiteiten. Van daag toch wordt aan de meeste univer siteiten door die hoogleraren die in het afgelopen jaar het rectoraat hebben be kleed verslag uitgebracht over dat jaar. (Aan de Vrije Universiteit zal dit aan staande woensdag het geval zijn). Het universitaire leven pleegt zich niet in de eerste plaats in de publiciteit te voltrekken. Men zoekt er de publiciteit niet. is er integendeel wars van. hetgeen overigens niet uitsluitend goede kanten heeft. Want als het goed is, maakt ook het universitaire leven een wezenlijk be standdeel van de huidige menselijke sa menleving uit. En ook hier kan de inte gratie alleen op de basis van bekendheid gestalte krijgen. Te belangrijker zijn de verslagen, zoals deze vandaag worden uitgebracht en die tot in de krant worden gepubliceerd. Het universitaire leven is betrokken in de toenemende democratisering die onze tijd te zien geeft. Voer steeds meer jongeren worden universiteiten en hogescholen toe gankelijk. Daarover behoort men zich te verheugen, al roept het soms vragen op. Geheel in deze lijn ligt het, wanneer, zo als ook vandaag in de uitgebrachte ver slagen het geval is geweest, wij als volk van Nederland op de hoogte worden ge houden. ja deelgenoot worden gemaakt van zorgen en problemen waarvoor het uni versitaire onderwijs zich, niet het minst door zijn groei en toenemende specialise ring. ziet geplaatst. Trouwens, we hebben ook recht op deze kennis, al ware het alleen door de enorme kosten die het hedendaagse hoger onder wijs vergt en die uit de opbrengst van de belastingen moeten worden voldaan. Maar bovendien om andere redenen. Want zo als de universiteit openstaat voor het leven, zo grijpt omgekeerd het hoger on derwijs steeds dieper op het leven in. Van groot gewicht is hier de wederzijdse in stelling op elkaar. Daar is onder meer het probleem, hoe het beste de overgang naar universiteit en hogeschool kan worden bewerkstelligd. Over het bij velen moeilijk op gang ko men van de studie merkt dan een der hoogleraren op, dat de laatste twee jaren van de middelbare school lichamelijk zo wel als geestelijk zulk een zware belas ting vormen, dat de student moreel en intellectueel wel stevig in zijn schoenen moet staan, wil de vrijheid van het eer ste jaar aan de universiteit of de hoge school hem niet naar het hoofd stijgen, stijgen. Dit is trouwens het belangrijke van deze verslagen, dat niet met een opsomming van feiten, hoé interessant soms, wordt volstaan, maar dat, zoals overigens hoog leraren betaamt, waar het pas geeft ook naar wat meer diepte wordt afgestoken. (RITA) „Waarom zei u niet, dat er achter het huis een goudvissenvijver was7" Gebruik van vaccin III ontraden De Amerikaanse openbare ge zondheidsdienst heeft zaterdag het gebruik van het anti-poliovaccin type drie (dat door de mond wordt toegediend) van dr. Albert Sabin voorlopig afgeraden. Deze maatre gel werd genomen, nadat enkele da gen tevoren de Canadese minister van gezondheid het middel had ver boden, omdat zich onder dc vier miljoen Canadezen die met dit vac cin zijn behandeld vier gevallen hadden voorgedaan van personen, die daarna kinderverlamming kregen. Het vaccin, dat uit levend poliovirus wordt gemaakt en dat zoals gezegd via de mond wordt ingenomen, zou niet schadelijk zijn voor kinderen. Het oudere door dr. Salk uitgevonden anti- poliovaccin is samengesteld uit dood Dr. Sabin vond echter een middel, dat bescherming bood tegen een poliovirus, dat voor het Salkvaccin immuun was ge bleken. Volgens de gezondheidsdienst hadden zich in totaal zestien ziektegeval len voorgedaan bij personen die tegen polio waren behandeld. Drie van hen waren met Salkvaccin en de overigen met het via de mond toegediende Sabin- vaccin behandeld. Geneeskundigen acht ten het echter mogelijk, dat zij voor de vaccinatie reeds met polio waren besmet jezonnetje niet geheel verstek zal laten gaan. Toch doen alle kijkers langs de straten goed een regenjas bjj de hand te houden, want wij btyuen ook morgen nog in een te koele en onstabiele lucht stroom liggen. Deze wordt in stand ge houden door een depressie by Zuidwest- Noorwegen. Vooral boren het water van de Noordzee onstaan buien die met een vrij krachtige noordwestenwind de kust provincies binnendrijven. Het zal daarom morgen wisselend bewolkt zijn met kan» op een bui, afgewisseld door zonnige perioden. De middagtemperatuur zal in de buurt van 15 d 16 graden liggen. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Opklaringen, maar ook nu en dan buien. Overwegend matige wind tussen west en noordwest Aanhoudend koud weer. (Opgemaakt te 11.15 uur. ZON EN MAAN 18 september: zon op 06.18. onder 18.50: maan op 21,26. onder 11.43. 20 september: laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 18 september: 5.48 v-m.; 1730 n.m. O il Ui li SC JJET directorium van de Naar aanleiding van po- van een dergelijke manifes- komt wanne Koninklijke Nederland- gingen die zouden worden tatie niet door plaatselijk tie verdeeld se jaarbeurs meent, dat een ondernomen om Amsterdam chauvinisme mag laten lei- Amsterdam, eventuele wereldtentoonstel- op de agenda te krijgen voor den. Utrecht ling in Nederland niet uit- het organiseren van een we- sluitend in Amsterdam moet reldtentoonstelling, heeft de De heer G. G. Meester, een worden georganiseerd maar algemeen directeur van de der andere directieleden manifestatie dient te Jaarbeurs, drs. J. H. D. de Jaarbeurs meent, dat een gebruikt de manifesta- snelle verbinding tot stand )u worden over kan worden gebracht, msterdam, Rotterdam en trecht Drs- v*n der Kwast zal 27 september naar Seattle reizen Dc aanwezige expositiege- om 2ich daar „p de hoo8,e t, stellen van de wereldtentoon- bouwen kunnen dan korden nodig worden i een veel grotere der Kwast medegedeeld, dat wereldtentoonstelling in Ne- uitgebreid, terwijl tussen de stelling, zoals die door de zich bij de organisatie dcrland 't best tot haar recht drie steden een perfecte en Amerikanen is opgezet. 29

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1