Jlieuwc £ctftsct)c (JTouraitl „Men moet thans het beste verwachten De zegt flmtotia Burgemeester is toch geen deserteur ui Niettemin drie Senatoren tegen N-Cuinea-akkoord Zolang Huissen bestaat was raad ongeldig Macmillan tracht alsnog premiers te overreden VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENSTbezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12o81 CHR1STEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD „Staatfutttl is gebleven tngn hert ia le^tispui" HONDEMANDEN HONOEDIVANS VLIELAND In de kring van de werkgevers- vertjonden is men echter over dit gulle gebaar van de overheid niet best te spreken. De werkgevers hadden het wel op prijs gesteld, in dien de overheid alvorens de be reidheid tot het vrijgeven op 24 31 december uit te spreken, overleg had gepleegd met het be drijfsleven. Deze dagen zijn im- voor het bedrijfsleven ook noeilijk. De vraag is nu, of het bedryfs- ven op deze dagen aan het per- wneel ook maar extra verloé Wia toekennen, zonder dat het ontstane wrzuim behoeft te worden inge- aald. Hierop komt immers dc overheidsregeling neer. Vermoede lijk zullen de werkgeversverbon den deze kwestie nog wel aan de orde stellen in een gesprek met de minister van sociale zaken. Nieuws (Van onze parlementsredactie) TNE Eerste Kamer heeft, een kwartier na middernacht, ingestemd met de overdracht van Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties en vervolgens aan Indonesië. Het daartoe strekkende wetsontwerp werd met 63-3 stem men aanvaard. Tegen stemden de heren H. Algra en J. Tjalma (a.r.) en J. Reijers (c.h.). Met name de antwoordrede van de minister-president, prof. dr. J. de Quay, maakte indruk. Naar aanleiding van een opmerking van de a.r.-fractieleider prof. dr. W. P. Berghuis, betoogde hij, het geheel eens te zijn met hen, die zeggen, dat het "gevoel van verbittering thans dient te verdwijnen en dat namokken geen enkele waarde heeft. „Men moet thans het beste verwachten". Veel was vanuit de Kamer gezegd over de kritiek "van de regering op de houding van Amerika. Dat de socialist ir. H. Vos deze kritiek afkeurde, wekte geen verbazing. Wel was dit het geval met de woorden van de KVP-er mr. G. C. J. D. Kropman, die op deze wijze nog eens duidelijk liet merken, dat het beleid van minister Luns bi hem nu niet bepaald in goede aarde valt. Ook dr. Berghuis had erop gewezen, dat het niet Nederland is, dat het Ame rikaanse beleid bepaalt. Het kan dat niet. omdat het niet de verantwoordelijkheid draagt, die Amerika torst. Slechts mr. H. van Riel (lib.) meende, dat de rege ring-Kennedy bü haar houding in het Nieuw-Guineavraagstuk van vormloos heid blük heeft gegeven. Prof. De Quay verklaarde in zijn ant woord het Amerikaanse standpunt aldus, dat dc regoring-Eiscnhower meer de na druk had gelegd op het zelfbeschikkings recht en het verhinderen van Indone sische agressie, terwijl de regering-Ken- nedy steeds meer was gaan toegeven aan de_ Indonesische druk, teneinde te voor komen, dat Indonesië in communistisch vaarwater raakt. Minister Luns voegde daar later aan toe, dat de Amerikaanse politiek sinds Dulles is verzwakt. Bij de Nederlandse regering, zo ver volgde prof. De Quay, waren beginselen in het geding, namelijk de beloften aan de Papoea's. Voor Amerika daarentegen Twee vrije dagen meer Werkgevers niet te spreken over gulle overheid (Van onze soc.-econ. redactie) MINISTER TOXOPEUS heeft de Centrale Commissie voor Ge- organiseerd Overleg in Ambtenarenzaken schriftelijk voor gesteld de vakanties voor de ambtenaren gemiddeld met twee dagen te verlengen. Deze vakantieregeling zou volgend jaar moeten ingaan, maar vooruitlopende op een definitieve regeling wil de minister de ambtenaren ook dit jaar reeds van een langere vakantie doen profi teren. Hij stelt namelijk tevens voor de ambtenaren dit jaar op 24 en 31 december vrijaf te geven. Op deze maandagen zullen de over heidskantoren over het algemeen gesloten zijn. Waarschijnlijk zal de nieuwe vakantie regeling voor de ambtenaren nog deze maand in een vergadering van de cen trale commissie voor georganiseerd over leg besproken worden. Bij deze vakan- ticverlcnging zal het mogelijk zijn de vrije zaterdag op een gunstiger wijze (dan vorig jaar dikwijls het geval was) in de vakantieregeling te verwerken. (Voor vervolg zie pagina 13) MENSEN DIE HET GOED BEKIJKEN KIEZEN Dinsdag 18 september Opening der Staten Generaal Zie de pracht en praal op Prinsjesdag met een Aristona TV. één oogopslag Ook de Eerste Kamer heeft de in New York ge sloten NederlandsIndo nesische overeenkomst in zake Nieuw-Guinea goed gekeurd. Drie senatoren stemden tegen. Het waren de heren Reijers (ch), Al gra en Tjalma (beiden ar). Nederlandse en Indo nesische officieren hebben thans met alle Indonesi sche infiltranten op zes na contact verkregen! In Sorong verblijven de meeste, ruim 500. Omdat de duizend man Pa kistaanse troepen niet voor 1 oktober in Nieuw- Guinea kunnen zijn, zul len 300 man met vlieg tuigen zo spoedig moge lijk worden overgebracht. Op het ogenblik is een Amerikaans militair in grijpen op Cuba vereist noch gerechtvaardigd, heeft president Kennedy verklaard. Maar de V.S. zullen snel passende maat regelen treffen, als het re gime van Castro een westelijk land zou bedrei gen of de Sowjetunie de gelegenheid bieden in Cuba een aanvalspositie tegen de V.S. op te bou wen. De Britse eerste mi nister Macmillan heeft in Londen alsnog getracht de premiers van de Gemene- bestlanden te overtuigen van de noodzakelijkheid van Engelands aansluiting bij de EEG. Het ziet er echter niet naar uit, dat zijn pleidooi veel succes zal opleveren. Volgens mededelingen van de Katangaanse eer ste minister Tsjombe zijn Kongolese strijdkrachten van plan dinsdag de Ka tangaanse troepen op dfie plaatsen aan te vallen. Een woordvoerder van de Ver- Naties heeft ver klaard, dat het treffen tussen Katangaanse- en V.N.-militairen bij het Vliegveld van Elisabeth- stad door de Katangaanse autoriteiten zorgvuldig in elkaar is gezet. Nieuwe verkiezingen in Huissen IN Huissen zullen binnenkort nieu we gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Tijdens de gister avond gehouden vergadering is de oude raad, die in functie is gebleven, tot de conclusie gekomen, dat de op 30 mei j.l. gehouden stemming ongel dig is. Het besluit werd genomen met acht stemmen voor en drie ont houdingen. De datum van de 1 stemming zal door B. en W. worden vastgesteld. In een aan de raad gerichte brief zen G S. van Gelderland om. op aantal ernstige overtredingen van bepalingen van de kieswet. Zo was geen van de 120 ingediende aanvraagfor mulieren voor het stemmen bij volmacht voorzien van een aantekening betreffende de inwilliging van het verzoek door B en W.. waardoor alle uitgebrachte vol macht-stemmen ongeldig zijn. Verder waren stemmen uitgebracht door of voor niet-kiesgerechtigdcn. Ook was gestemd voor iemand, die tijdens de verkiezingen was overleden. G.S. hebben de minister van binnen landse zaken verzocht vernietiging van het besluit van de raad tot toelating van de nieuw benoemde leden te bevorderen G.S. deelden ten slotte mede, dat zij de justitiële kant van de zaak buiten be schouwing hebben gelaten en dat zij zich niet verder over de aangelegenheid wensten uit te laten. Alvorens de raad tot stemming over ging uitte een der wethouders felle kritiek op G.S. HU noemde de uiterst formele gronden, waarop dit college de 120 stemmen als ongeldig beschouwde, „belachelük". Er zyn spijkers op laag water gezocht. In welke gemeente, aldus de wethouder, kunnen B. en W. zich metterdaad bemoeien met volmachtstem- men? Zij hebben wel wat anders te doen. Ik zie de burgemeester van Am sterdam al wroeten in stapels volmach ten". De volmachtformulieren waren ook bü vorige raadsverkiezingen niet onder ogen van B. cn W. gebracht. Zolang Huissen bestaat heeft steeds een ongel dige raad zitting gehad. Volgens hem waren dc onregelmatigheden van gener lei invloed geweest op de uitslag van de verkiezingen. De meerderheid i deze mening niet i vernietigingsbesluit i n de raad deelde respecteerde het n de Kroon. was de Nieuw-Guineakwestie meer zaak van opportuniteit. Prof. De Quay handhaafde de kritieks die de regering op.Amerika heeft geuit. Hij meende, dat de regering de plicht had deze kritiek te oefenen. Dit betekent niet. dat de re gering de eigen verantwoordelijkheid van Amerika niet erkent, maar ze diende toch ook stelling te nemen tegen het gevaar van toegeven aan agressie. Overi gens is het niet zo. dat de regering het belang van een goede samenwerking met Amerika niet inziet, aldus prof. De Quay. Genoeg te eten Prof. De Quay deed de verheugende mededeling, dat een redelijk aantal amb tenaren nog na 1 oktober in Nieuw- Guinea zal blUven. Ook herriep li|j dc bezorgdheid over de voedselvoorziening, die hü de vorige week had geuit. Met name de rüstvoorzlening is nu door de zorg van de regering voor een vrU lange termün geregeld. Prof. dr. I. Samkalden (soc.) had ge sproken over de Papoea-studenten, die Indonesië hebben bezocht en die op straffe van ontslag zaterdag naar Nieuw- Guinea zouden moeten terugkeren. Deze Papoea's hebben meer verlof gekregen dan hun collega's zei prof. De Quay. Verhalen over ontslag kunnen naar het rijk der fabelen worden verwezen, maar als zij niet voldoen aan hun opdracht, moeten ze zelf de consequenties daarvan dragen. (Zie vervolg pagina 13) K.LM. gaarne terug naar Djakarta De president-directeur van de K.L.M.. drs. E. H. van d$r Beugel, heeft gister middag voor zijn vertrek naar dc IATA- conferentie te Dublin tegengesproken", dat dr. E. van Konijnenburg, ouder- diirecteur van de dienst buitenlandse sa menwerking, reeds thans te Dublin met Indonesische vertegenwoordigers een r-erste contact zou hebben aangeknoopt over herstel van de vroegere K.L.M.- üjn. op Djakarta. Een dergelijk gerucht over dr. Van Konijnenburg, die tot de gtoep-Rijkens behoorde, deed op Schip hol de ronde. Wel beaamde de heer Var der Beugel, dat de K.L.M. gaarne naar Djakarta zal terugkeren en dat Djakarta zeker in aanmerking zou komen voor een tussenlanding op de lyn Amster damSydney. Maar men kan pas over landingsrechten praten wanneer de di plomatieke betrekkingen tussen Neder land en Indonesië hervat woorden, zeid" hü. Nieuw Indonesisch aanbod De Indonesische regering heeft het t(j delijk bestuur van de Verenigde Naties in Nieuw-Guinea een ploeg telecommuni catiedeskundigen aangeboden, die tege lijk met de Indiase generaal Rikhyc reeds naar Nieuw-Guinea waren vertrok Het eerste. 106 meter lange, brugdeel van de brug over het Haringvliet bij Numansdorp is gisteren op zijn plaats gebracht. Het karwei zou eerst woensdag worden uitgevoerd, doch moest 'toen wegens het ruwe weer vi entwintig uur worden uitgesteld. Sleepboten brengen het brug deel in de juiste positie, waarna op de pijlers (duidelijk zichtbaar) zal worden gelegd. (Luchtfoto A.N.P.), H.M. de Koningin heeft gisteren een bezoek gebracht aan Schiedam. Een openluchtspel, dat op het Stadhuisplein werd opgevoerd, gaf in drie kwartier een beeld van de geschiedenis van de 700 jaar oxide stad. De Koningin werd 's morgens verwelkomd door de burgemeester, mr. J. W. Peek, die haar een staaltje van glasblaas- en jeneverstook- kunst aanbood, plus een gymnastiektoestel voor een der jeugdcentra die het Koninklijk paar gaat stichten. Ook bracht de Koningin een bezoek aan de werf van Wilton-Fijenoord. Van de leerlingen van de bedrijfsschool kreeg zij een rood-koperen fluitketel en een pannetje, dat zij zelf hadden vervaardigd, voor het Koninklijk jacht Piet Hein. Bij de foto: Naast de commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, genoot de Koningin zichtbaar van het openluchtspel, dat op het marktplein werd opgevoerd. Niet aanwezig bij kabinetsberaad dat Macmillan, wat hij noemt, misver standen in het Gemenebest over de Euromarkt uit de weg wil ruimen. Oppositie De heftige aanvallen op zijn beleid door mannen als Dlefenbaker. Menzies en Nehroe heeft nieuwe moed gegeven aan opposanten in Macmillans eigen Conservatieve partij. Deze lieden zien nu een mogelykheid om Macmillans politiek om te buigen of op de jaar- lykse vergadering van de conservatie ve partij in Llandudno in Wales of in het Lagerhuis zelf. De kabinetsvergadering werd kenne lijk door Macmillan belegd om er voor te zorgen dat al zyn ministers in het TJREMIER Macmillan heeft giste- ren een informele en volkomen persoonlijke poging gedaan zijn Euromarktpolitiek aan de kritische Gemenebestleiders te verkopen. Mac millan heeft nu groot persoonlijk be lang bij de kwestie Zijn aanblijven als premier van Engeland kan ervan afhangen of hij zijn plan om Enge land met de Euromarkt te verbinden, succesvol kan verdedigen. Het wekte verwondering, dat Macmil-stu'c, blÜven meespelen. De vergadering lan afwezig was bij de vergadering van werd voorgezeten door de plaatsvervan- zijn kabinet om in Malborough House f*nd minister-president Richard A. But te trachten de Gemenebestleiders voor N.?n.,wie algem.eei? verwacht zyn zienswyze te winnen De conferentie d Macmillan uiteindelijk zal opvol- Gemenebestleiders, die nu vier da- ®en" gen heeft geduurd, heeft zich in kleine En zelfs als de 68-jarige Macmillan groepjes gesplitst om de details van de alle stormen het hoofd kan bieden die BrusseLse onderhandelingen te bespre- de Gemenebestleiders en leden van zijn *n eigen partü kunnen veroorzaken, blijft Macmillan. die als een meesterlük po-1 hem nog een vraagstuk over Utlek tacticus wordt beschouwd, maakte zal de EEG. - en wel In het Mixen de gelegenheid gebruik om zich der Frankrijk - Engeland werkeliik in tussen zyn critici van het Gemenebest de Europese groepering toelaten of zul- begeven en hen In gesprekken onder len ze de prijs daarvoor voor Macmillan vier ogen te betrekken. te hoog maken. Onder degenen die hij aanklampte wa rn de Australische premier Robert Menzies en de Canadese minister-presi dent John Diefenbakei, die beiden heb ben verklaard dat het Britse lidmaat schap van de E.E.G. het Gemenebest uiteen zou kunnen doen vallen. Uit Britse kringen wordt JN de nacht van donderdag op vrijdag is door de uitstraling een grote tempe ratuurdaling voorgekomen. Enkele sta tions meldden een minimumwaarde van 2 graden. Op 10 cm werd hier en daar zelfs het vriespunt bereikt. Het hoge- drukgebied dat gisteren nog boven En geland gelegen was, is in een snel tempo naar Midden-Europa getrokken en het verwijdert zich naar Oost-Europa. De barometers gaan nu weer dalen op dc nadering van een depressie die enkele honderden kilometers ten zuidwesten van Ierland ligt en die morgenochtend bij de ingang van het Kanaal wordt verwacht. Nadat er aanvankelijk nog weinig be wolking zal zijn, neemt de bewolking morgen geleidelijk toe en bestaat er kans op regen in de namiddag. De wind neemt toe uit zuidoostelijke richting, zodat cr tijdelijk iets warmere lucht uit Zuid- Duitsland wordt aangevoerd. Nachtvorst is de komende nacht zeer onwaarschijn lijk. De Bilt verwacht tot zaterdagavond Minder koude nacht. Morgen aanvan kelijk zonnig weer, later meer bewol- rentie gehouden. Internationaal bezien, laten de politieke partijen ook in deze tijd nogal eens van innerlijke verdeeldheid blijken. Wat de Britse stfciallsten thans aan verzet tegen de Europese integratie te zien geven. kan. dunkt ons. de Nederlandse socialisten nauwelijsk welkom zijn. En ook wat het liberalisme betreft, dit vertoont over de grenzen soms gestalten die moeilijk de instemming kunnen hebben van de Neder landse liberaal. Voor het Nederlandse liberalisme Is In tussen de verdeeldheid die het in deze dagen zelf laat zien. niet tot het inter nationale beperkt Bekend is al. welk een moeite men heeft om iemand te vinden die de partij als zodanig kan represente ren. Drs. Korthals heeft het. om welke reden ook. al laten afweten. Het heet. dat hij bepaalde voorwaarden voor herziening binnen de partij niet of onvoldoende ver vuld heeft kunnen krijgen. Thans schijnt mr. Toxopeus zich op het leiderschap te beraden. Maar ook hem mag de situatie nauwelijks aantrekkelijk heten. Wie zal op een vooruitgeschoven post willen staan in een partijformatie, waarin de kritiek hoogtij viert, de inner lijke binding echter zwak is? De huidige liberale partij ten onzent is reeds naar afkomst sterk heterogeen. Men vindt er de oude vrijheidsbonders in te rug. maar ook verscheldcncn uit de Vrij zinnig-democratische partij. Of. om een andere onderscheiding aan te geven, die even werkelijk is, men treft er overtuigde liberalen in aan. maar niet minder velen die alleen uit negatieve overwegingen voor het liberalisme hebben gekozen. En allen laten zich gelden, de laatsten niet het minst. Onder zulke omstandigheden laat de een heid zich niet licht bewaren. Aan de christelijke partijen wordt wel eens als verwijt voorgehouden, dat zij geen basis kunnen bieden voor innerlijke eenheid, maar het lijkt nogal riskant om vanuit de liberale en eveneens om vanuit de socialistische partij zulk een verwijt te formuleren. Binnen de liberale hoek heeft zich nu een „liberaal democratisch centrum" gevormd. Maar reeds heeft het liberale Algemeen Handelsblad bezwerend de vinger opge heven en gewaarschuwd tegen een „partij in de partij", ja in dit verband zelfs al gewaagd van een bijl aan dc wortel van de liberale eenheid. Het probleem echter is in feite, dat de liberale eenheid zelf onvoldoende gewor teld moet heten. Daaraan zal dit centrum ook weinig kunnen veranderen. Zijn prille bestaan is er alleen een nieuwe aanwij zing van. niet de eerste, zo min als het ook dc laatste zal zijn. (RITA) „De claxon doet het, Pap". Tendens langzaam stygend HOOGWATER SCHEVENINGEN 15 september: 3.38 v.m.; 16.05 nm. 1 Temper. 11 ïz S 8 BÏ SÉ |S king i D. Helder t tegen de avond kans op regen, tfpenbure tot matiee zuldnnstpliikn wlmt Zwakke tot matige zuidoostelijke en iets warmer. (Opgemaakt te 11.15 u.t De sin ZON EN MAAN Etndh* 15 september: zon op 06.13, onder 18.57; Hefiinju' Stockh QP HET Binnenhof in Den goed meer. In de kamer van den aangaf: Salzburg, Haag liep gisteren een de chef van zijn kabinet trof hij met zijn hoofdcommissaris breedlachende burgemeester hij vanmorgen een stapel van politie officieel een in- Chr. G. Matser van Arnhem, kranten, waarin berichten temationaal verkeerscongres hadden gestaan over burge- bijwoonde. Maar burgemees- particulier om zelfs maar de schijn van een mis- „dienstweigering" te vermij- verstand in 't spel, de koper den, met i omstandig alibi meester Matser. Hij zou deze ter Matser was blijkens een de Arnhemse taxiondernemer tenrijk geweest, kon hii U'CpK hppl nnnnvnllpnrl nn Ha l i- n.lti u xt„iJ de Eerste Kamer (waarin hij week heel onopvallend op de aantal kranten in Delft ge zitting heeft voor de KVP) veiling van oude koetsjes en zien. Een ochtendblad be- aan de orde waren, konden andere stalattributen in Delft richtte dat zelfs breeduit op stadhuis vonden enkele jon- hem nauwelijks een brede hardnekkig hebben gestre- de voorpagina, zich afvragend ge secretaressen het nog maar lach ingeven. Wat dan wel? den om een kostbare koets wat de Arnhemse burge- een duistere zaak. De kran- De verwarringen over zijn op de kop te kunnen tikken, meester, wel met een oude ten lagen er immers verblijfplaats in de afgelopen terwijl des burgemeesters postkoets (die hij zou heb- wcek. Op liet Arnhemse agenda een heel andere plaats ben gekocht) moest doen en stadhuis wist men het niet en heel andere werkzaamhc- of hij niet tevreden was met H. Matser, een vroegere stal- tonen. „Heus. ik ben ér ge- houder. Maar op 't Arnhemse weest", zei hfj. Hij had een J'im belangrijke zaak vergeten, realiseerde hij zich: Hij had verzuimd een ansichtkaart uit Oostenrijk te sturen aan de argwanende dames op het Oslo Tbcw

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1