ïlietuuc £riii<scf)c (Courant Brits kabinet staat voor een ernstige crisis Luchtvaart is niet veilig genoeg MacMillan ontmoet enorme tegenstand Indonesië wil alle vacatures vervullen Bestrijding hartziekten vraagt meer inspanning Worms loopt boos weg (M) WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1962 f KANTOREN: Steenstraat 37. TELETOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 181» u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 i (Bij contract belangrijke POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12579 Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHR1STELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „StfttttMsttrfc k «hrtifttti n*fn bert ia ttfjjeuMMcT Madame Mode schrijft laarsjes voor Zie pagina 7 DIEFENBAKER: Eerst topconferentie Nieuws in één oogopslag De Britse premier Mac millan bevindt zioh sedert gisteren in ernstige moei lijkheden als gevolg van het verzet van het geme nebest tegen Engeland's voorgenomen toetreding tot de E.E.G. De vakbon den hebben al nieuwe ver kiezingen geëist. De so cialisten wachten op een gunstige gelegenheid om politieke munt te kunnen slaan uit de toch nog on verwacht ontstane ver warring. die de eenheid in de conservatieve gele deren bepaald niet zal be vorderen. Dg VN.-.autoriteiten hebben nu op Nieuw- Guiinea contact gemaakt met 1000 Indonesische in filtranten. Volgens hun gegevens moeten er nu nog ongeveer 200 van deze militairen rondlopen. In V.N.-kringen meent men, dat de kans op nieuwe incidenten thans niet meer bestaat. Er is (ten be hoeve van de V.N.) recht streeks radiocontact tot stand gebracht tussen Hol- landia en Djakarta. Op 1 oktober begint ook de uittocht van de Ko- ninfklijke Marine uit Nw.- Guinea. Het „vaarschema" is nu bekend en de ver wanten en bekenden van onze jantjes kunnen nu volop gaan „aftellen" Schout-bij-nacht Reeser brengt thans 'n afscheids bezoek aan de verschil lende onderdelen van de strijdkrachten. Amerika is niet onder de indruk van de waar schuwing. die de Sowjet- unie heeft laten horen in verband met „eventuele Amerikaanse plannen met betrekking tot Cuba, die zouden kunnen leiden tot een internationale kern oorlog." Amerikaanse vak bonden hebben intussen opgeroepen tot het boy cotten van schepen uit de vrije wereld, die op Cuba varen. Dank zij een grote of ferbereidheid van de fa- blijven belangrijke Gogh-verzamelingen Nederland behouden, staat heeft op zich genomen, 'n rijksmuseum „Vincent van Gogh" te bouwen in Amsterdam. gehoopt wordt in de naaste omgeving van het Rijksmuseum en het Ste delijk museum. „Het was de reis van mijn leven," vertelde Ru- di Carrell gisteren op Schiphol, bij zijn terug keer uit Nieuw-Guinea (met vier andere Neder landse artiesten en met de zieke Max Tailleur). Hij vertelde, dat hij „ontzet tend veel" ideeën heeft opgedaan De Britse premier Macmillan verkeert sedert gisteren in ernstige moei lijkheden. De meeste vertegenwoordigers van de gemenehest-landen heb ben nl. onverwacht fel gereageerd op het -door de premier verdedigde Britse vornemen, tot de EEG toe te treden. Zij betwisten niet het recht van Engeland, deze stap te doen, maar verschillen sterk met Macmillan van mening over de gevolgen, die al of niet toetreding van de Britten tot de EEG zal hebben. En het is dan ook niet te veel gezegd, dat het kabinet van Macmillan thans door een ernstige crisis wordt bedreigd. De eerstvolgen de stappen van de premier zullen nauwlettend worden gadegeslagen niet slechts door de leden van het gemenebest, maar ook door sterke po litieke krachten in eigen land, waarbij enkele van zijn eigen volgelingen. Tussen de decors wacht Gaitskell, de leider van de labourpartij, met on geduld op het juiste ogenblik toe te slaan. Intussen hebben de vakbonden al nieuwe verkiezingen geëist over de kwestie van Engelands toetreding tot de EEG Gemenebest wijst EEG-band af Geplaatst tegenover een demon stratie van grote bezorgdheid, als gisteren op de gemenebestconferen tie te Londen is gegeven, zal Mac millan zijn plannen alleen dan kun nen doordrijven, wanneer hij het ri sico aanvaardt, zijn (conservatieve) kabinet in groot gevaar te brengen. Want de premier heeft plechtig be loofd, alleen dan de toetreding van Engeland tot de EEG te zullen be werkstelligen, als hij waarborgen heeft voor de bescherming van de economische belangen van zijn ge menebest-partners. En juist dezen hebben vrijwel als een man de tot dusverre verkregen waar borgen onbevredigend genoemd. Engeland's oudste en voornaamste part ners hebben gisteren gewaarschuwd, dat een ramp het de gehele wereld omspan nende systeem van het gemenebest zal bedreigen, als Engeland op de huidige voorwaarden lid zou worden van de EEG. Macmillan luisterde aandachtig hoe de vertegenwoordigers van oude en nieuwe lidstaten van het gemenebest de hoofdlij nen van de politiek van zijn kabinet be kritiseerden. Velen van hen namen enigszins bedroefd aan dat Engeland ten slotte toch zou toetreden. Geen van hen was echter -tevreden over de voor stellen, die tot n-u toe op de onderhan- Sj vanning Premier Nehroe van India verklaarde, niet te weten hoe het gemenebest kan voortbestaan, tenzy de huidige voorstel len drastisch worden gewijzigd. Voorts zei hij, de EEG als een politieke groepe ring op militaire basis te beschouw- Ook om die reden zou het toetreden v Engeland de politieke eenheid van 1 gemenebest een zware slag kunnen t< brengen. Ook bestreed Nehroe Macmil- lans bewering dat de EEG zal helpen, de wereldvrede in stand te houden. Hy be weerde, dat de EEG juist de spanning tussen oost en west zal vergroten. Deze laatste opmerking onderstreept het zenlyke verschil tussen Nehroe en Mac millan. Daar komt nog bij, dat Nehroe wacht, dat India's derde vijfjarenplan door Engeland's toetreding tot de EEG in ■ar zou worden gebracht, dat het ge hele handelspatroon van India gewijzigd moet worden, dat India's deviezenpositie slechter zal worden en dat de onmogelijk heid om nieuwe werkgelegenheid te scheppen ernstige sociale gevolgen zal hebben De andere landen hebben soort gelijke bezwaren tegen het Britse voor nemen en juist dit maakt het voor Mac millan bijzonder moeilijk, een stap te doen. waarover men het in Engeland zelf (dat zich eveneens voor grote economi sche problemen geplaatst ziet) nog lang Premier Diefenbaker van Canada be pleitte nog een topconferentie van pre miers van gemenebestlanden. voordat Engeland een definitief besluit neemt over toetreding tot de EEG. H(j hield een krachtig pleidooi voor het verstevigen van dc banden tussen de gemenebestlan den. Diefenbaker vroeg zich af, of En geland's plan geen beletsel zal vormen voor het behouden van Engeland's in vloed oP de wereldaangelegenheden. In tegenstelling tot Macmillan meent Die fenbaker, dat de Britse vrijheid van han delen door Engeland's toetreden beperk ter wordt. Ook achtte hy de waarborgen, die de Britten van de EEG hebben ge kregen, niet voldoende voor het bescher men van de belangen van het gemene best. Magazijnmeester van fraude verdacht* De recherche te Bergen op Zoom heeft de 32-jarige ongehuwde Th. D (Dam- veld) aangehouden. De man wordt er van verdacht in zijn functie van maga zijnmeester bij een garaga- en automo bielbedrijf in Bergen op Zoom onder delen uit het magazijn ter waarde van enkele tienduizenden guldens, ten eigen bate te hebben verkocht. Hij zou hier toe gedurende een aantal jaren fictieve rekeningen hebben uitgeschreven. De man is overgebracht naar Breda waar hij voor de officier van justitie is geleid. Keeke Vermeulen uit Gieten mag nu officieel de naam Keeke dragen. Vader Vermeulen heeft van de officier van justitie te Assen toestem ming gekrgen. nadat hij had aangetoond dat de naam „Keke" (met één „e" dus) in Friesland voorkomt. De tweede „e" bleek nu evenmin be- i op te leveren. Moeder Vermeulen is blij dat de soesa rond haar jongste nu tot het verleden behoort. Leidse hoogleraar werkt plannen uit Het ligt in het voornemen van de Leidse cardioloog prof. dr. H. A. Snellen om een instelling in het le- Op Paleis Soestdijk heeft H.M. de Koningin gistermiddag de nieuwe Gouverneur van de Ne derlandse Antillen mr. N. Debrot beëdigd. Foto: De Koningin in gesprek met mr. Debrot na de beëdiging. HAAGSE schroothandelaar L. Worms, die indertijd de schroot- zwendel in de E.G.K.S. aan het licht bracht, heeft meegedeeld dat hij Nederland gaat verlaten uit protest tegen zijn veroordeling we gens smaad aan het adres van de heer D. P. Spierenburg, de Neder landse vice-voorzitter van de hoge autoriteit van de Kolen- en Staal gemeenschap. Hij gaat zich de volgende maand vestigen in Anglet in Zuid-Frankrijk. en De heer Worms heeft meegedeeld, dat hij op het girostrookje waarmee hij zijn boete (van f 250) heeft betaald, nog eens zijn grieven tegen de wijze, waarop de zaak is behandeld, heeft uiteengezet. De heer Worms verklaarde, het vonnis van het gerechtshof te beschouwen als een „bij zonder grote onrechtvaardigheid". Hij zal nog een paar weken in Neder land blijven alvorens zich in het buitenland te vestigen. Of hij nog eens naar Nederland zal terugkeren, hangt af zo zei hij van een ver andering van klimaat. Men zou in Nederland moeten erkennen dat hy de Europese gemeenschap met zijn actie een belangrijke dienst heeft bewezen. De 60-jarige chauffeur B. Karren- beid uit Deventer is gisteren bij het smeren van een bulldozer op een fa brieksterrein in Deventer om het leven gekomen. De chauffeur bevond zich onder een schepbak die aan de bulldozer was ge monteerd, toen deze schepbak plotse ling naar beneden viel. De man werd tegen een der wielen doodgedrukt. Het Westduitse kabinet heeft be sloten het maximum voor de begroting- 1963 vast te stellen op 55,6 (1962 53,5) miljard mark. ven te roepen, die het onderzoek naar en de bestrijding van hart ziekten in de hiertoe bestaande insti tuten zal gaan stimuleren en die het sociaal werk onder aan hartziekten lijdende patiënten zal aanvatten. De Leidse hoogleraar, die over dit plan besprekingen heeft gevoerd ten departemente en met industriëlen vertrekt op 28 september a.s. naar de Ver. Staten, waar hij na afloop van een wetenschappelijk congres con tact zal opnemen met collega's over de wijze, waarop aldaar soortgelijke instituten werkzaam zijn. Prof Snellen is tot zijn plan gekomen, omdat hy van oordeel is. dat waar de stichtingen ter bestrijding van de ge vreesde ziekten, zoals kanker, polio en rheuma. er toe bijdragen het wetenschap pelijk onderzoek te bevorderen en zich ook sociaal voor de aan deze ziekten lij dende mens inzetten, men met betrek king tot de veel voorkomende hartkwalen van een manco kan spreken Gesteund door ouders en familieleden van hartpatiënten werkt op kleine schaal in Leiden en omgeving de Stichting voor Cardiologie, maar landelijk gezien is geen enkel instituut op dit terrein werkzaam. Prof. dr. Snellen hoopt over ruim een half jaar zijn plan te kunnen realiseren. KLM-toestel aan ramp ontsnapt Een DC-8 straalvliegtuig van de KLM. dat op weg was van Amsterdam naar New York, is gistermiddag bU de landing op het Ierse vliegveld Shannon nauwe lijks aan een ramp ontsnapt. De machin« kon met tijdig op de landingsbaan tot stilstand worden gebracht. Het toestel kwam pas tot staan een meter of achttien voorbij het eind van de landingsbaan op de rotsige bodem daarachter. De 50 passagiers en de bemanning va: 9 man zijn met taxi's naar het lucht havengebouw van Shannon gebracht. Dc passagiers zijn later met een andere ma chine verder gereisd. De piloot kon niet verklaren waarom de machine niet tot stilstand te brengen was. De Indonesische minister van buitenlandse Zaken, Soebandrio, heeft verklaard dat Indonesië in staat is alle op Nieuw-Guinea door het vertrek van Nederlandse ambte- T weede-Kamerlicl Van de Wetering overleden naren open gekomen posten binnen 24 u. te bezetten en dat de Indonesi sche troepen in staat zouden zijn aan alle gebeurlijkheden in Nieuw- Guinea het hoofd te bieden. In Nieuw-Guinea hebben de militaire waarnemers der Verenigde Naties, vol gens de Indiase generaal Rikhye con tact gekregen met duizend Indonesische militairen en er moeten nog slechts tweehonderd worden opgespoord. De 21 waarnemers die de uitvoering van het bevel tot staking van het vuren moeten verzekeren, zijn op vele punten ge plaatst. De Indonesische vertegenwoordiger heeft ingestemd met het voorstel van Rikihye om 180 Indonesiërs met een Ne derlands sdhip van Misool naar So rong over te brengen. Het grootste deel van zijn taak is nu voltooid en sinds 1 sep tember zijn geen incidenten gemeld. Hij vertrouwt dat zijn opdracht spoedig zal zijn voltooid als beide partijen goede wil blijven tonen. Mr. Debrot naar de Antillen Mr. N. Debrot, die gisteren door H.M. de Koningin beëdigd is als gouverneur der Nederlandse Antillen, wordt zondag verwadht op zyn geboorte-eiland Bo naire. Maandagaochtend zal hij aan boord van Hr. Ms. Van Ewijck om 10 uur op Curacao aankomen, en na een kort ver blijf in het gouvernementshuis in de Staten worden ontvangen. Over twee maanden zal hy korte tijd in Den Haag vertoeven om zijn zaken in het Antil- lenhuis af te wikkelen. £JUBA, het in de Amerikaanse sfeer ge legen eiland, wordt meer en meer een twistappel tussen de Verenigde Staten en Rusland. Het kan ook niet andere, of het uitdagende bewind van Castro, dit communisme aan de eigen voordeur, deze Russische satelliet zwervend aan de eigen kust. moet de Amerikanen een pijnlijke doom in het oog zijn. Zij moeten het er varen, hoe Rusland erop uit is. het eiland tot een militair bolwerk te maken. Zo voor het oog ligt het daar als een pistool, gericht op de Amerikaanse borst. Naar het uiterlijk ziet het er voor Ame rika dan ook niet best uit. Hoe zal de Amerikaanse regering de bewogen ge moederen in eigen land tot rust kunnen brengen? Niet weinigen zijn door de aan wezigheid van dit brok communisme in de nabije omgeving hevig geïrriteerd. Toch heeft deze medaille ook en zelfs voor Chroesjtsjef een keerzijde. Cuba be tekent voor Rusland weliswaar een voor uitgeschoven post. Maar minder dan er gens is het blinkend goud. Want duidelijk is wel. dat de Rus zich grote moeite en inspanning moet getroosten om Cuba be halve militair ook maatschappelijk op de been te houden. Naar het uiterlijk is Cuba een etalage, gewend naar de noord- en vooral ook naar de midden- en Zuidamerikaanse wereld, maar wie even door de schijn vermag heen te zien. zal moeten erkennen dat, sociaal gezien, de propagandistische be tekenis van Cuba, zijn sociale aantrek kingskracht op anderen, gering kan zijn. Natuurlijk is het bezit van deze satelliet aan de Amerikaanse kust voor Chroesj tsjef niet zonder betekenis. Die betekenis is met name symbolisch. Het is immers mogelijk gebleken, dat in de nabijheid van Amerika zelf een communistisch land ligt zonder dat Amerika er iets aan kan verhelpen. Niet voor niets maakt Chroesjtsjef fel misbaar in het document, dat hij thans als waarschuwing aan Amerika heeft op gesteld, en waarin hij naar zijn gewoonte alles overhoop haalt en alles met elkaar in verband brengt. Ook dit laatste. Want zoals het Cuba concentreert, zo is het Amerikaanse belang, dat Cuba wordt ge zien ais een op zichzelf staande en ge- isoleerde zaak. Militair valt voor Amerika aan Cuba niets te doen. Maar liet mag niet zonder leed wezen vaststellen, dat Chroesjtsjef grote zorgen heeft om het ook maatschappelijk een klein beetje op de been te houden. Naarmate de Verenigde Staten erin sla gen het sociale peil in de omringende lan den op te voeren, naar die mate zal dc aantrekkingskracht van Cuba als com munistische etalage afnemen. Het behoeft zo niet alleen voldoening te zijn, wat de Rus aan Cuba beleeft Het kan immers ook nog in ander, in sociaal opzicht een uitdaging vormen tot Ameri kaanse activiteit. (Van onze parlementsredactie) Het christelijk-historische Tweede- Kamerlid, de heer F. H. van de We tering, is vanmorgen in zijn woning in Den Haag aan de gevolgen van een ernstige hartaanval overleden. Hij is 66 jaar geworden. De heer Van de Wetering is in 1948 in de Kamer gekozen In de christelijk- historische fractie gold hij vooral als deskundige met betrekking tot overzeese aangelegenheden en financiële zaken. Onder de Papoea's, wier toekomst hij zich uitenmate aantrok, telde hij vele goede vrienden. De heer Van de Wetering heeft steeds een goede gezondheid genoten, maar ongetwijfeld hebben hem de afgelopen weken twee zaken bijzonder aangegre pen. het overlijden van zijn broer en de gang van zaken met betrekking tot Nieuw-Guinea. Reeds zondagmorgen heeft hij een eerste hartaanval gehad. Sindsdien is zijn toestand verergerd. Zijn stoffelijk overschot wordt zaterdagmor gen om elf uur op de begraafplaats Westduinen in Den Haag begraven. In de Tweede Kamer zal de heer Van ae Wetering waarschijnlijk worden opge- volgd door de Friese Gedeputeerde, de heer H M. Gerbrandy uit Sneek. Op de christelijk-historische lyst volgt diens naam op die van staatssecretaris Cal- meijer en staatsraad Helders, die beiden ongetwijfeld voor een benoeming als Kamerlid zullen bedanken. (Zie ook pagina 9) TAE DEPRESSIE, die gisteren boven de Ierse Zee aankwam, geland naar de Noordzee getrokken en verwijdert zich nu in de richting van de Baltische staten. Aan zijn zuidflank stroomde vannacht zachte lucht ons land binnen, maar deze werd by een koufrontpassage weer door minder zach te lucht vervangen. Dit ging overal, be halve in de zuidelijke provincies, met nog al wat regen gepaard. Aan de ach terzijde van de depressie draait de wind het komende etmaal naar noordweste lijke richting en dan volgt de instro ming van koude lucht waarvan het brongebied bij Noord-Scandinavië ligt. Naast opklaringen komen hierin af en toe buien voor. De wind die aan de kust van 68 bft opliep, neemt in kracht af. De Bilt verwacht tot donderdagavond Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien. Later afne- D. mende bewolking en op de meeste vL_ plaatsen droog. Naar noordwest rui- oe'mii mende wind en afnemend tot matig Tendens dalend Zon en maan: 13 september: zon op 6.10, onder Temper. Station W#e"- feiteldh ff x hlif u J^ORD Brabazon van Tara, mening te uiten in de toe- «peld dat, als het huidige doelstelling, die op veiliger Dat een industrie die rege- een der voornaamste spraak die hij heeft gehouden tempo zich handhaaft, op ba- luchtverkeer is gericht, zei ringssteun ontvangt en die luchtvaartfiguren van Enge- op de jaarlijkse conferentie sis van 1 omgekomen pas- hij „Ik beschuldig u hier van internationaal volledige zeg- sagier per miljoen afgelegde machtsmisbruik, hebt niet genschaj» heeft over de tarie- mijlen, we tegen het eind alles gedaan wat mogelijk is. van deze eeuw 10.000 passa giers per jaar doden land, heeft gisteren de grote van het internationaal ver luchtvaartmaatschappijen van beschuldigd niet al het mogelijke te doen ruchtvaartverkeer te maken. bond voor luchtverkeer. (IATA). Gemiddeld, aldus Lord Bra veiliger bazon, doet zich thans een; per maand 'n luchtramp van ongeluk meemaken, Lord Brabazon verklaarde grote omvang voor. Een be- Lord Brabazon. met nadruk alleen zijn eigen trouwbaar profeet heeft voor- Sprekend over d< ven zich in zulk een finan ciële poel bevindt, gaat het begrip van de gewone man W te boven. In het normale za aldus le luchtvaartmaatschappijen kenleven zouden zulke be- zich bevinden, zei hij: „U drijfsresultaten terecht lata- bent in gebreke gebleven. niet getolereerd worden. Over de financiële de andere dag een vliegtuig- lykheden waarin vrijwel al- Londeo Nice Pranic/uri MUnchen Zurich Genëvo Wenen Innebruck Athene 18 16 0.3 19 17 0.1 21 16 0.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1