|lieuuie £dfcsrl)e GTourant Engeland in E.E.G. is in belang van Gemenebest Ex-professor is als clown gelukkig Knappe verdediging door Maemillan Voor Britten bestaat een acute noodzaak Rusland beschuldigt V.S. van uitdagingen Dr. Stellinga en mr. De Roos in Raad van State Nieuwe kernproeven op grote hoogte Olifant gestolen bij Boltini Spion Soblen overleden Alle 44 inzittenden wellicht omgekomen DINSDAG 11 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12578 Woordsnippers CHRISTELIJKE'ATION AAL DAGBLAD „ftantvasticli i* gbebletea tnyn hert in UgljtnspotT Kun je nog zingen, zing 9t dan mee Zie pagina 7 één oogopslag De Britse premier Mae millan heeft de leiders vaai de Gemenebest!aaiden onomwonden te verstaan gegeven, dat toetreding tot de E.E.G. niet alleen in het belang van Engeland, maar in dat van het ge hele Gemenebest is. „Als Engeland niet toetreedt, zal de economie van En geland en de andere lan den van het Gemenebest voor ernstige moeilijkhe den worden geplaatst. Toetreding opent daaren tegen voor alle ledenstaten nieuwe mogelijkheden." De Verenigde Staten gaan binnenkort hun „bo vengrondse" proefnemin gen met kernwapens her vatten. In navolging van de Sowjetunie, die al en kele maanden geleden (overigens in alle stilte) voor de tweede maal in een jaar tijd aan een grote serie proefnemingen is begonnen. Het is niet be kend. hoeveel proeven de Amerikanen zullen nemen en welke wapens „getest" zullen worden. De regering wil nieuwe garanties geven voor de bedrijven op Nieuw-Gui- nea. De kleine bedrijven, die importeren, distribue ren of diensten verlenen kunnen zich bij de staat verzekeren tegen molest- en politiek risico. Hier onder vallen al die abnor male omstandigheden en gebeurtenissen, die voor het bedrijfsleven aanlei ding zouden kunnen zijn, zijn activiteiten te beëin digen. Naar aanleiding van het economische reuzen- gevecht tussen Philips en de superkruideniers heeft onze sociaal-economische redactie een uitvoerige beschouwing geschreven, die men in dit nummer aantreft. Verwacht mag worden dat de prijzen zullen dalen en dat de consument op allerlei ma nieren van de „strijd" aal profiteren. De in Amerika tot le venslang veroordeelde spion dr. Robert Soblen. die in Londen werd op gehouden en vergif innam op weg naar het vliegtuig, is vandaag overleden. De NCRV gaat in het nieuwe radio- en tv-sei- zoen meer nadruk leggen op actualiteiten. Mocht de NCRV dagelijks vroeg in de ether zijn, dan zou de Radiokrant Vandaag ook dagelijks kunnen ver schijnen. RONDER er doekjes om te \tinden heeft premier Maemillan gisteren tot de in de Britse hoofdstad bijeen zijnde vertegenwoordigers van het Gemenebest gezegd, dat Engeland zich niet afzijdig kan houden het Europese vasteland en dat de Britse toelating tot de E.E.G. in belang van het gehele Gemenebest zal zijn. De belangrijke Gemenebest conferentie (voornamelijk over Engeland en de E.E.G.) wordt gehouden het voormalige koninklijke paleis Marlborough House en zal waarschijn lijk tien dagen duren. In hoeverre Maemillan (en na hem minister Heath, die met de E.E.G. heeft onderhandeld) er in is geslaagd, die achterdocht weg te nemen, moet nog worden afgewacht. Wel is het opgevallen, dat zowel Maemillan als Heat met een luid applaus werden beloond. In de komende dagen zullen andere Gemenebestleiders de toespraken van Mae millan en Heath beantwoorden. Maemillan herinnerde er aan, da de huidige omvang van het Verenigd Koninkrijk en zijn economisch ver mogen niet zodanig zijn, „dat wij zijn te beschouwen als een markt, die groot genoeg is om de toenemende uitvoer van een economisch sterker wordend Gemenebest op te nemen. Hetzelfde geldt voor de uitvoer kapitaal voor industriële doeleinden uit Engeland en de behoefte aan dit investeringskapitaal neemt steeds toe". Dc premier kwam tot de conclusie dat het Britse Gemenebest „noch wat be treft z(jn handel, noch wat betreft dc uitvoer van industriekapitaal, als een ledigonafhankelijke eenheid kan den beschouwd. De banden van het Ge menebest hebben een zeer speciale ge schiedkundige en andere waarde. Doch in onze moderne wereld zijn regionale groeperingen, hoe machtig zij ook kun nen zijn, in zichzelf onvolledig," aldus Maemillan. Engeland, dat slechts op 32 km het vasteland ligt, kan zich niet afzijdig houden. De Britten zijn Europeanen, al dus Maemillan. Zij hebben nimmer los van Europa gestaan en er kan ook hu geen sprake van zijn, dat zij zich op DE Sowjetunie heeft de Verenigde Staten beschuldigd van uit dagingen, die dc wereld in dc ramp van een algemene kernoor log zouden kunnen betrekken. Deze beschuldiging was vervat in een door het persbureau TASS uitgegeven verklaring. In de verklaring wordt gezegd, dat het „thans onmogelijk is Cuba aan te vallen en dan te menen, dat dat voor de aanvaller ongestraft zal blijven. Zulk een aanval zou het begin van het ontketenen van een oorlog zijn". Nieuws in Radio-Havanna heeft gemeld, dat aan de noordkust van Cuba twee vrachtsche pen zijn beschoten door een „piraten- schip". Volgens het radiostation was een van de schepen een Brits vaartuig dat suiker vervoerde naar „Socialistische landen", het andere een Cubaans vracht schip met Melasse. In de uitzending werd voorts gezegd dat de aanval geschiedde bij Cayo Fran ces, een klein eiland voor de kust van de provincie Las Villas, niet ver- van de havenstad Caibarien. Het Britse schip dat beschoten werd, is waarschijnlijk de 7.043 ton metende Nealane, die op 23 augustus uit Havanna vertrok met be stemming Tunesië en op 5 september in Ctibarien was aangekomen. Radio-Havanna meldde voorts, dat een ander Brits schi paan de beschieting was ontkomen doordat het op het tijdschema achterlag. Volgens het radio-station wa ren het Britse en het Cubaanse vaar tuig 'San Pascual), elk achttien keer ge troffen. vrijetijdsverf kwaliteitsverf 47 kleurstalen 10ct in de winkel benoemd tot lid van de Raad van State dr. J. R. Stellinga, die tot nu toe secretaris van dit college was. Voorts is benoemd tot lid van de Raad mr. A. de Roos, wethouder te Amsterdam. Deze laatste benoeming gaat in op 1 november. Door deze benoemingen is het aantal leden van de raad gebracht van 14 op 16. Dr. Stellinga (A.R.) is op 4 mei 1907 ir M. den Uyl, voordragen als opvloger var nasium in Den Haag en studeerde rech ten in Leiden. In 1930 promoveerde hij tot doctor m de rechtsgeleerdheid en in he' Nederlands staatsrecht. Op 1 mei 1931 werd hij tijdelijk ambte naar bij de juridische afdeling van het ministerie van defensie. In juni 1933 be gon z(jn loopbaan bij de Raad van State als commies van Staat. Na enkele andere functies te hebben vervuld, werd hfj 1957 benoemd tot secretaris van de Raad van State, de functie die hfj tot dusver heeft bekleed. Van 1945 af heeft dr. Stellinga les ge geven aan de Belastingacademie te Rot- FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn LAGE RIJNDIJK 57—59 LEIDEN TELEFOON 23135 VERFHANDEL IJ OE( OEGSTGEEST KEMPENAERSTR. 71 TELEFOON 31705 FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 4S terdam. Hij weet nog niet of hij daarmee zal voortgaan. De P v d A-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad zal haar voorzitter drs. J. M. den Uyl, voordragen als opvloger mr. A. de Roos (soc.) afstand houden van het nieuwe Europa in wording. En waarschuwend voegde hij er aan toe: „Als Engeland niet zou toetreden tot de E.E.G., zouden de gevolgen voor zijn economie en die van het Gemenebest zeer ernstig zijn. Het vermogen van Engeland, goederen uit de Gemenebestlanden in te voeren en industriekapitaal ter beschikking te stellen, zou aanzienlijk minder worden". Voor vervolg zie pagina 9 i Luik, de gema- lin van de Belgische prins Albert, vierde vandaag haar 25ste verjaar dag. Amerikaanse beslissing: De V.S. zullen van 22 september af weer enige kernproeven op gro te hoogte nemen. Dit is gisteravond meegedeeld in een communiqué van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie en het ministerie van defensie. Hierin wordt verder -erklaard dat de serie kernproeven in de aampkring, die in april begon en 31 juli tijdelijk werd onderbroken, hervat wordt. Dc nieuwe proeven omvatten ontploffingen op gro te hoogte en het uitwerpen van kern bommen uit vliegtuigen. Uit de stallen van het circus Boltini, dat zijn tenten heeft opgeslagen in Rot terdam, is een kleine olifant gestolen, luisterend naar de naam „Baby". De da der is naar alle waarschijnlijkheid eer lid van het personeel, een kleine donke re Spanjaard met een snor, ongeveer 40 jaar oud. Na de voorstelling van zondagavond verklaarde de Spanjaard tegen een lega dat hij een speciale opdracht zijn directeur had gekregen om maandag met de olifant te paraderen in Utrechtse binnenstad. De directie var circus zegt van een dergelijke afspraak niets te weten. De verdwijning van Baby kan voor het circus catastrofale gevolgen hebben want het dier is de leider van een groep van vier olifanten die dagelijks in het circus optreden. Sinds de verdwijning van Baby weigeren zij hardnekkig te eten. Zolang Baby nog niet zal zijn teruggekeerd, zal het programma-onderdeel dat door de olifanten wordt verzorgd in zijn geheel geschrapt moeten worden want de dieren treden niet zonder hun leider op De Koningin en de Prins heb ben gistermiddag op paleis Soestdijk afscheid genomen van de Amerikaanse generaal Lau- ris Norstad, die op 1 november zijn functie van opperbevelheb ber der geallieerde strijdkrach ten in Europa zal neerleggen. Het gebied rondom het eiland John ston in de Stille Oceaan wordt weer ge sloten. Een raket met een atoomlading vooi een proef op grote hoogte werd 25 juli bij het afschieten op het eiland Johnston vernietigd, waardoor de lanceringsplaats zwaar werd beschadigd. Deze is thans hersteld. Er is tot dusver een Amerikaanse kernproef op grote hoogte gelukt, op 9 juli. Hierbij kwam een waterstofbom hoog boven het eiland Johnston tot ont ploffing. Er werd toen een kunstmatige stralingsgordel onder de natuurlijke Van Allen-gordel gevormd. In dc V.N.-commissie voor het vreed zaam gebruik van de ruimte heeft dc Russische afgevaardigde Platon Morozof gisteren gepleit voor een internationaal verbod voor kernproeven op grote hoog te. Naar zijn mening heeft de Ameri kaanse proef van 9 juli een radioactieve gordel geschapen, die het ruimte-onder zoek belemmert. HU wil internationale samenwerking bü het onderzoek de ruimte, dat hij een zaak van de ge hele mensheid noemde. Dit onderzoek diende uitsluitend een overheidsaangele- Mr. E. H. Toxopeus lijsttrekker van de liberalen? (Van onze parlementsredactie) Nu zowel prof. Oud als de minister vac verkeer en waterstaat drs. Korthals het volgend jaar een punt zullen zetten achter hun politieke carrière, heeft het hoofdbe stuur van de Volkspartij voor Vrijheid er Democratie aan de minister van binnen landse zaken, mr. Toxopeus verzocht, bij de komende Kamerverkiezingen als lijst aanvoerder voor de liberale partij te fun geren. Mr. Toxopeus zal zaterdag aan het hoofdbestuur van de V.V.D. meedelen of hij aan dit verzoek zal voldoen. Als de huidige bewindsman positief reageert en dat ligt in de lijn der verwachtingen zal de V.V.D. één van de vele problemen, waarmee zij thans worstelt, hebben opge lost. Mr. Toxopeus is 44 jaar oud. In 1956 werd hij lid van de Tweede Kamer, in 1959 minister van binnenlandse zaken. Het is waarschijnlijk, dat hij, na als lijst trekker te hebben gefungeerd, fractielei der zal worden van de liberale Tweede Kamerfractie. De spion dr. Robert Soblen is vanmor gen om tien over half elf in een zieken huis in Londen overleden, nadat hij, om deportatie naar een gevangenis in Ame rika (waar hij een levenslange straf moest uitzitten) te voorkomen, donderdag een grote dosis verdovende middelen had ingenomen. Sindsdien is h(j niet mei bewustzijn geweest. Dr. Soblen, die in Amerika op vrije voeten was tegen een borgsom van 100.000 dollar, vluchtte in juni van dit jaar naar Israël op de dag dat hij zich bij de ge vangenis moest melden. Hij werd door de Israëlische autoriteiten naar New York teruggezonden, maar toen het vliegtuig, dat hem terug zou brengen, Londen na derde sneed hij zich dc polsen door met een tafelmes en bracht hij zich steekwon den in de buik toe. In allerijl werd Soblen toen opgenomen in het zieken huis. Toen hij na allerlei strubbelingen eindelijk zou worden gedeporteerd, nam hij onderweg vergif in. Scotland Yard onderzoekt, wie hem dat in handen ge speeld heeft. Schuit blokkeerde treinverkeer Een onder een spoorbrug klem zittende zolderschuit heeft gisteravond het trein verkeer tussen Zwolle en Leeuwarden enige tijd geblokkeerd. De zolderschuit Delfzijl Zeven, die getrokken werd door een sleepboot, bleek net enige centime ters te breed voor de spoorbrug over de Herensloot aan het Breedpad te Heeren veen. Het vaartuig werd met een kraan wagen los getrokken. Amerikaans vliegtuig neergestort T^EN KC-135 straaltankvliegtuig -*-J van de Amerikaanse luchtmacht met 44 personen aan boord is ten noordoosten van Spokane (Washing ton) neergestort. Tot dusver zijn 35 lijken gevonden. Er bestaat weinig hoop dat er nog overlevenden zul len worden aangetroffen. Volgens de politie zijn de wrakstukken gevonden in een 450 meter diep ravijn tussen de Kit Carsonberg en de Spokane- TAE FELLE PRIJZENSLAG die thans In ons land tussen enkele grote bedrij ven wordt gevoerd zal naarmate van de positie waarin men zich als toeschouwer bevindt met gemengde gevoelens worden gevolgd. Vooralsnog mag daarbij de con sument als een lachende derde worden aangemerkt. In deze strijd werken stellig motieven van onderscheiden aard door. Het zaken leven pleegt aan de harde kant te zijn en wanneer daar het vrije spel der maat schappelijke krachten beoefend gaat wor den, is dat niet altijd in staat een uit sluitend hoge dunk te geven. Ook in de strijd echter die thans wordt gevoerd is de situatie tamelijk gecompli ceerd. En de vraag lijkt gewettigd, of het niet dc kleine of kleinere middenstan der zal zijn die het kind van de rekening gaat worden. Met een benarde midden stand overigens zijn we ook als volk wei nig gebaat, ook dan wanneer we mis schien inmiddels tegen bereikbare prijs de hand op aantrekkelijke voorwerpen heb ben kunnen leggen. Waarvan dc grote bedrijven in levensmid delen bij deze felle concurrentiestrijd ge bruik maken, is uiteraard de aantrek kingskracht die zekere gebruiksvoorwer pen hebben. Ieder wil wel een koelkast of een mixer. En wanneer het bovendien om speelgoederen gaat. ontwikkelen onze kinderen zich gemakkelijk tot ware pres siegroepen. Die gedachten zitten er ook bij onder de overwegingen van deze bedrijven. Het benutten van deze aantrekkingskracht verhoogt uiteraard hun eigen aantrek kingskracht. Wie naar hen de weg vindt voor een koelkast of een mixer, is tegelijk goed voor de koop van levensmiddelen, waarin ze dan meer in het bijzonder ge specialiseerd zijn. In zulk een uitdagende strijd blijft het antwoord vanzelfsprekend niet uit. Dc tegenstander is uiteraard te sterk en te rijk gesorteerd, dan dat hij zich ook zij nerzijds op de bevochten artikelen niet een geduchte prijsverlaging zou kunnen veroorloven. En daarmee is dan de mam- moetstrijd eerst recht ontbrand. Het ant woord overigens, te weten deze nog ver grote prijsverlaging, geeft hier en daar aanleiding tot de argwaan, of dan be paalde winstmarges toch niet reeds al te hoog waren. Een voordeel van deze strijd kan zijn, dat er beweging komt in het prijzenfront. De ervaring leert immers, dat een prijs verlaging zich gemeenlijk niet gemakke lijk voltrekt. Waartegenover echter al te drastische inbreuken in bestaande toe standen ook weer gevaarlijk kunnen wor den. Want ons economisch bestel is on vermijdelijk gecompliceerd. En dan kan het gebeuren, dat de man die in liet mid den staat, dc middenstander dus, de ware klappen krijgt. berg 30 km ten noordoosten van Spokane. Aan boord van het verongelukte toestel bevonden zich 40 militairen en een vier koppige bemanning. D KC-135 van het strategische luchtcommando was onder leg van de vliegbasis Ellesworth in South Dakota naar de vliegbasis Fair- ndag op dinsdag passeerde een front ons land. dat hoofd zakelijk in de noordelijke provincies regen van betekenis veroorzaakte. Na dc front- passage stroomde koelere lucht binnen. Intussen heeft zich tussen een hogedruk- gebied boven Zuid-Europa en een depres sie ten zuidwesten van Ierland een krach tige stroming ingesteld, die zeer zachte van oorsprong subtropische lucht in de richting van het Kanaal en Zuld-Engeland stuwt. Voorafgegaan door een warmte- front met opnieuw enige regen zal de zachte lucht morgen ons land binnenstro- waarbij er in de zuidelijke prorinci», waan op 1836. onder 0332; 13 Sept.; vol- Tendens langzaam stijgend kans op opklaringen bestaat, maar elders maan. nog wel veel bewolking overdrijft. De zuidwestelijke wind neemt toe, aan dc kust tot 6 of misschien 7 beaufort. De Bilt verwacht tot woensdagavond Overwegend zwaar bewolkt met t(jde- lük enige lichte regen of motregen, mor gen overdag enkele opklaringen, vooral in het zuiden van het land. Matige, aan de kust nu en dan krachtige zuidweste lijke wind. Iets warmer (Opgemaakt te 11.15 uur). Zon en maan. Hoogwater Scheveningen 12 sepL 1.16 v.m.; 13.46 n.m. D. Helder Ypenbui Vbss ülli -:f If op: 06.08. onder 19.04; Helsinki pLOWN Charlie Boas uit de nkaan. Aan dc universiteit speciaal het circus, en meen- brengt maar niet veel mu- V.S. is via wetenschappe- van Michigan studeerde hij de dat hij beter clown kon ziek, vuur dat nooit uitgaat, lijke graden in het circus ge- filosofie en daarna doceerde zijn dan iets anders. Zo was een bokswedstrijd waarin al komen. Hij was twee jaar ge- hij aan twee Amerikaanse het en meer zat er niet ach- leen de scheidsrechter k o" leden nog hoogleraar in de universiteiten om vervolgens ter. Bovendien, zo zei hij, wordt geslagen geografie aan de universiteit in I960 over te gaan naar dc ben ik er dol op kinderen te van Brits Columbia, maar gaf universiteit van Brits Colum- laten lachen. dH werk op voor hot oiremp bi». H|j is de traditional, clown, J 5 ..Professor Ui Dat „as iij„ acadomischo De volwassonon, 10 is rijn een spiojol die de "maat ervarine. houden nog steeds schappij wordt voorgehou- Boas zei: „Een goed clowns- Boas heeft zijn gezin ook de sprong laten maken van dc hogeschool naar het cir cus. Mevr. Boa;, verkoopt kaartjes, de zevenjarige zoon doet af en toe mee aan het een van de sternummers in zwanezang, een rondreizend circus. Hij besloot zich De 35-jarige Boas is Ame- irrdk6f,ij^d clownsnummer en de vijf jarige dochter loopt mee in de show- van de oude stunts, het or- den, en daarom lachen ook circusstoeten, busmess te wijden, en dan kest dat veel verwarring volwassenen er om". jrcnoble Nice »iur, M(Inches ZUrich w 6 19 22 15 0.5 wzw 2 22 15 vlndstll 24 13 vinditil 24 10 rlndattl 32 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1