Jlicuuie £ri tectfe(föuranl Rode Chinezen halen U-2 (Formosa) neer Commentaar Nationalisten geven „vermissing toe s contra Albert eyn en Sim. de Wit Nieuw plan van De Gaulle Volk zal voortaan president kiezen Cola Debrot gouverneur Bouw tweede tv-net gaat beginnen MAANDAG 10 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12577 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantoastlcb is ahtbfroen myn hert ia Icgljcnspotf HOLLANDIA bouwt EEN KERK Zie pagina 2 J^EN U-2 vliegtuig van Amerikaanse makelij en toebehorende aan de na- tionalistisch Chinese luchtmacht is gisteren boven communistisch oTaipehJ China neergeschoten tijdens het uitvoeren van een „gebruikelijke verken- ningsvlucht boven communistisch gebied", zoals de regering van generaal ÏÏFormOSÏÏ "^sjan kai-Sjek dit noemt. Het Chinese persbureau Nieuw China, dat het f n'euws wereldkundig maakte, meldde, dat het toestel boven Oost-China fSwatow Pesco<??res is neergeschoten, door een eenheid van het volksleger. Maar hoe of waar precies werd niet meegedeeld. Nieuw-China noemt de U-2 een vliegtuig voor verkenningen op grote hoogte. Nationalistisch China heeft toegege ven dat het vliegtuig tijdens een ver kenning boven het vasteland is neer geschoten. Met deze mededeling heeft de regering van Tsjang kai_Sjek voor de eerste maal openbaar gemaakt, dat zij Amerikaanse U-2 toestellen heeft gebruikt. In de verklaring van nationalistisch China wordt gezegd, dat dit wel moest om op de hoogte blijven van de toestan den op het door de communisten bezette vasteland. Daartoe waren in juli 1960 twee van deze toestellen van de Lock- heed-fabrieken gekocht, die sindsdien voortdurend zjjn gebruikt. De nadruk wordt gelegd op het feit. dat de V.S. niet betrokken waren bij deze verkenningen boven het Chinese vasteland, hoewel de Amerikaanse rege ring uiteraard toestemming heeft moeten geven voor de aankoop van de U-2' Het is voor de eerste maal dat bekend wordt, dat de V.S. deze toestellen in het. buitenland hebben verkocht. In Washington werd verklaard, dat on danks de toestemming van de V.S. de aankoop een transactie was tussen df regering op Formosa en de Lockheed- fabrieken. Enkele leden van de natio nalistisch Chinese luchtmacht hebben ir de V.S. een opleiding voor de besturing van de TJ-2's ontvangen. De Amerikanen gaven desgevraagd toe, dat de V.S. zouden meeprofiteren van de gegevens die uit deze vluchten boven het Chinese vasteland werden verkregen in het kader van het nol-male uitwisselingsprogramma van militaire gegevens tussen de V.S. en hun bond genoten. Men neemt aan, dat de Chinese com munisten over afweerrakketten beschik- een U-2 van zijn normale vlieg hoogte van 18 tot 27 kilometer naar be neden te halen. Zoals bekend is de U-2 in het nieuws gekomen door de gerucht makende vlucht van Gary Powers boven A LBERT HEYN is niet van plan zijn acties, waarbij bepaalde duur- zame gebruiksartikelen met grote kortingen voor het publiek verkrijgbaar worden gesteld, te staken, nu de N.V. Philips' gloei lampenfabrieken tegen dit grootwinkelbedrijf in het strijdperk is getreden. Het Eindhovense bedrijf heeft namelijk 'de prijzen van zijn mixers verlaagd tot beneden de prijs, die Albert Heyn voor dit artikel berekent. Philips heeft laten weten, dat hij ieder bedrijf bui ten de elektro-technische branche, dat dit terrein betreedt, zal be strijden. Albert Heyn zegt, dat men op de Men wees er van deze zijde op, dat oude voet zal voortgaan „met de markt open te breken" Door een andere, betere distributiemethode kleinere winstmarges is dit mo gelijk, aldus het levensmiddelenbe. drijf. Vieuws in één oogopslag Mr. N. Debrot, chef van het kabinet van de gevol machtigd minister der Ned. Antillen, is benoemd tot gouverneur van de Ned. Antillen, als opvolger van mr. A. B. Speekenbrink. Voor het eerst is een An tilliaan op deze post be noemd. De Chinese communis ten hebben een U-2-toestel van nationalistisch China neergeschoten boven hun grondgebied. Het toestel was, met een ander, in 1960 door de Lockheedfabrieken aan Formosa geleverd. Aangenomen wordt, dat de communisten het vliegtuig, dat voor verkenningsvluch ten op grote hoogte werd gebruikt, met afweerraket- ten omlaag hebben ge haald- Na afloop van het offi ciële bezoek, dat president De Gaulle aan West-Duits- land heeft gebracht, is in een officieel communiqué verklaard, dat Frankrijk en de Bondsrepubliek, teza men met Italië. Nederland. België en Luxemburg, wil len samenwerken ter be vordering van de Europese eenheid. In de buurt van Stuttgart heeft De Gaulle nog een parade van de daar gelegerde Franse' strijdkrachten afgenomen. Het politieke bureau van Ben Bella heeft de datum voor de verkiezin gen in Algerije thans vast gesteld op donderdag 20 september. Enkele duizen den militairen van het be vrijdingsleger zijn de stad Algiers binnengetrokken. Zij hebben zich gelegerd in de oostelijke buitenwijken. Naar verluidt is de Fran se ex-premier Georges Bi- dault en leider van de na tionale raad van 't Franse verzet op zjjn verzoek naar Oostenrijk gebracht, nadat hij vrijdagavond in Italië was gearresteerd en aan een verhoor was onder worpen. In de villa waar in Bidault werd gearres teerd, zou een groot aantal wapens zijn gevonden. De Ver. Staten doen hun uiterste best de andere NAVO-landen ertoe te be wegen het charteren van schepen voor het vervoer van Russische goederen naar Cuba tegen te gaan. Aangenomen wordt, dat Russische technici zijn in gedeeld bij de Cubaanse troepen in de buurt van de Amerikaanse basis te Guantanamo. De programmacommis saris van de NTS. de heer Rengelink, heeft in de ver gadering van de -VARA- verenigingsraad medege deeld. dat de regering heeft besloten toestemming te geven voor de bouw van een tweede televisie-zen dernet. zich kort geleden een zelfde geval heeft voorgedaan toen Albert Heyn tegen een lage prijs een personenweegschaal be-, schikbaar stelde en een groot warenhuis (V. en D.) daarop reageerde met dit zelfde artikel nog iets goedkoper te brengen. Er ligt voor dit soort goederen nog een enorme markt open in Neder land, zo meent Albert Heyn, welk be drijf ook stelt dat de grote warenhuizen in Amerika allang tegen dit soort prij zen verkopen en dat zulks ook al in West-Duitsland en België gebeurt. Het bedrijf stelt zich op 't standpunt rat het op deze wijze voortgaande meewerkt aan de bevordering van lagere prijzen op talloze gebieden. Philips meent, dat Albert Heyn en ook Simon de Wit oneerlijke concurrentie bedrijven en bun acties slechts voeren om een groter omzet aan levensmidde len te verkrijgen. Bij de huidige, ver laagde prijzen hebben zowel Philips als de winkeliers in huishoudelijke appara ten die het Eindhovense bedrijf wil steunen, een deel van de winst laten vallen. fGISTERAVOND is president De Gaulle na een bezoek van zes dagen aan West-Duitsland, dat hem meer dan enthousiast heeft ontvan gen, in Parijs teruggekeerd. Na af loop van de tournee van de Franse president is een gemeenschappelijk Frans-Duits communiqué uitgege ven, waarin wordt verklaard, dat Frankrijk en de Bondsrepubliek, te zamen met de vier andere landen van de E.E.G. Italië, Nederland, België en Luxemburg willen sa menwerken ter bevordering van de Europese eenheid. In de verklaring heet het verder, dat zowel Adenaner als De Gaulle het be zoek van het Franse staatshoofd zien als een zeer belangrijk voorval in de na oorlogse geschiedenis. Het is hun wens de Europese eenheid, waarvan zij de basis tezamen met Italië en de Beneluxlanden hebben gelegd, door hun vriendschap en in samenwer king met hun vier deelgenoten verder te bevorderen en te streven naar versnelde totstandkoming van een verenigd Europa. De Frans-Duitse saamhorigheid zal een steeds sterker wordend element BelOfast Adelborst zelfstrijkende wonder shirts Nil met versterkte boord en manchetten 13.90 zijn bij de samenwerking van alle vrij heidslievende volken en zij zal een voor beeld zijn voor de pogingen die worden gedaan om de vrede te handhaven en te versterken, zo besluit het communiqué Voor vervolg zie pagina 9 de Sowjetunie. Vorige week nog vloog een Amerikaanse U-2 boven Russisch gebied lydens een storm. Communistisch China heeft gisteren verklaard, dat deze U-2-vlucht niet op zichzelf staand geval is, maar deel uitmaakt van een grootscheeps Ameri kaans spionnageprogramma. Er bestaat volgens de communisten, nauw verband tussen het bezoek van generaal Taylor aan Formosa en deze mislukte vlucht. Ned. Antillen jyj». N. DEBROT is benoemd tot gouverneur der Nederlandse An tillen bij Koninklijk besluit van he den. Hij was tot nog toe directeur van het kabinet van de gevolmachtigd mi nister der Nederlandse Antillen in Nederland. Hij is een bekend auteur, rechtsgeleerde en arts. Voor het eerst is een Antilaan in dit ambt benoemd. Twee jaar lang heeft het geduurd eer er een gouverneur benoemd werd sinds drs. A. B. Speekenbrink midden 1960 zijn ambt van gouverneur neer legde. Jarenlang heeft de heer Chr. Winkel het gouverneurschap waargenomen en men had diens benoeming tot gouver neur verwacht, maar de heer Winkel overleed op 9 augustus jl. De heer N. Debrot is zeer bekend on der zijn schrijversnaah Cola Debrot en van zijn hand verschenen „Mijn zuster de negerin", „Bewolkt bestaan" en de gedichtenbundel „Navrante zomer". (Voor vervolg zie pagina II) De viering van het 350-jarig bestaan van het weeshuis in Buren heeft zaterdag bijzondere luister gekregen doordat de echte gravin van Buren, koningin Juliana, een deel hiervan bijwoonde. De leidster van de jon- cjcnsgroep. mejuffrouw P. Kempe, gekleed in het kostuum van de 'stichtster van 'het tehuis, Maria van Nassau, gravin van Buren, bege leidde de Vorstin bij haar bezoek. Zij bood de Koningin een kristallen bokaal aan, waarop het wapen van Maria van Oranje is gegraveerd. Een hoogtepunt van de feestviering was de opvoering van het openlucht spel „Maria van Oranje". Pro gram macom missaris Rengelink: ,De regering heeft dezer dagen be sloten om toestemming te gc de bouw van een tweede tele visie-zendernet en deze bouw ongeveer een jaar duren. Er is nog niet besloten, wie de exploitatie van dit net zal krijgen, maar het lijdt geen twijfel of dat zullen NTS en omroepverenigingen zijn. De NTS staat klaar om te beginnen met een programma van tien uren per week en heeft daarvoor geen finan ciële problemen. Er is al een commis sie benoemd om het programma, dat ingesteld moet zijn op keuze, voor te ..De stervende zwaan" was een van de praalwagens uit het Aalsmeerse bloemencorso, dat zaterdag naar Amsterdam trok. waar duizenden de fraaie stoet gadesloegen. Op de foto ziet men de zwaan bij het passeren van het koninklijk paleis op de Dam. W bereiden en men hoopt daarbij op nog grotere samenwerking van de omroep verenigingen". Dit heeft de programmacommissaris van de NTS, de heer J. W. Rengelink, in zijn functie van televisie-programmalei der bij de VARA zaterdagmiddag mede gedeeld in het tweede deel van de half jaarlijkse vergadering van de VARA-ver- enigingsraad. welke die dag gewijd was aan de bespreking van het winterpro- gramma der omroepvereniging. „Wat ons betreft," aldus de heer Rengelink (daarmede de NTS bedoe lende) „kunnen wij starten op 1 okto ber 1963. Er is bij de NTS geld genoeg voor de nodige studiobouw financiering van een tweede program ma; wij hebben dit reeds met de staatssecretaris besproken." De programmacommissaris wijdde af wijzende woorden aan het ijveren commerciële televisie, daarby ook het rapport-Pilkington aanhalende. Dat ex ploitatie van commerciële televisie of het invoeren van reclame in de televisie noodzakelijk zou zijn voor de financie ring van een tweede programma, wees hy eveneens van de hand met de her haalde opmerking, dat daarvoor in de huidige omstandigheden geld genoeg is. Zowel hij als de heer Broeksz. radio programmaleider van de VARA. vroegen zich af, of het uitbleven van de vurig- verbeide televisienota niet zal duren tot na de Tweede Kamerverkiezingen in i9G3. De heer Broeksz meende, dat het te verwachten rapport van de commissie- Scholten ook niet meer op tijd zal komen om de staatssecretaris nog vóór de ver kiezingen tot handelen te brengen. Hij sprak er zijn verwondering over uit. dat het interim-rapport over de Wereldomroep nog niet is gepubliceerd: „Wij zullen dan maar afwachten, wat daarover in de Miljoenennota komt te Ook het uitblijven van de omroepwet is de VARA (evenals de andere omroep verenigingen) een doorn in het oog. Wat de exploitatie van een derde radioprogramma betreft, aldus de heer Broeksz, is de VARA ervan overtuigd dat deze aan de omroepverenigingen toe moet vallen. „Wij hebben trouwen-, van het begin af de zendtijd geclaimd en dat kunnen wij doen omdat het TTR-besluil nog altijd zegt dat „de beschikbare radiozendtijd naar billijk heid onder de omroeporganisaties moet worden verdeeld." Intussen heeft de staatssecretaris nog geen toestemming gegeven voor de bouw van een derde radionet en daarna wordt het pas tyd te praten over de wijze waarop dit net zou worden geëxploiteerd. De VARA wil echter alle coördinatie met de bestaande twee programma's afwijzen, in die geest, dat een meer cultureel derde programma niet het peil van de andere twee programma's automatisch wou gaan verlagen. Hij legde er ten slotte de nadruk op, dat er in de gehele wereld geen democratischer omroepbestel be staat dan in Nederland. Dat de om roep op de zuilen steunt is logisch noodzakelijk, verzuiling daarente gen is een kwaad. Generaal Norstad in Nederland Generaal Lauris Norstad, die op 1 no vember a.s. zijn 'functie van supreme al- lied commander Europe neerlegt is van morgen op de vliegbasis Ypenburg aan gekomen voor een afscheidsbezoek aan ons land. Hij werd ontvangen door de minister van defensie, de staatssecretaris van defensie voor marine en het comité der verenigde chefs van staven, 's Mid dags heeft generaal Norstad een bezoek gebracht aan de minister-president. La ter hebben H.M. de Koningin en Z.K.H. de prins der Nederlanden hem in audiën tie ontvangen. Uitvoer naar Canada Ondanks de Nederlandse revaluatie cn de Canadese devaluatie heeft de Neder landse goederenhandel met Canada zich in 1961 (1960) kunnen handhaven op 94 (94,1) miljoen, aldus de Nederlands-Ca- nadese kamer van koophandel. De Nederlandse uitvoer steeg 6.4 (8,2) tot S 33,5 (31,5) min., terwyi die van de Eu;omarkt naar Canada 8,7% toenam. Agrarische produkten bleven 32.9% van onze uitvoer. Zeer belangryk waren non- ferro-produkten. waaronder elcktriscne apparatuur en voorts textiel. IN het weekeinde is een gebied ge luchtdruk van de Golf van Biscaye naar Oost-Europa getrokken. Langs de noordflank ervan bewoog zondag een kleine storing *over het midden van de Noordzee naar Zuid-Zweden. Deze druk- verdeling deed een krachtige zuidweste lijke stroming ontstaan, waarmee warme lucht naar onze omgeving is gevoerd. In Zuidoost-Engeland werden gistermiddag temperaturen van 20 en 21 graden be reikt. Vandaag zal ook plaatselijk in Ne derland de temperatuur boven 20 graden Boven het westen van Engeland be vond zich vanmorgen een zwak front dat een smalle regenzone bij zich had. Dit front zal dc komende nacht of morgen ochtend in Nederland aankomen en óok hier plaatselijk een beetje regen veroor zaken. Het weer zal dan ook minder zon nig zijn dan vandaag. De wind blijft overwegend zuidwestelijk en een kleine temperatuur.'tdaling is waarschijnlijk. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Veranderlijke bewolking en ttjdelUk enige regen. Overwegend matige zuid westelijke wind en iets lagere middag- temperaturen. Zon cn maan 11 september: Zon op 06.06. onder 19 06; maan op: 18.00. onder 02.05. 13 september: volle maan. TTET thans beëindigde statiebezoek van de Franse president aan Duitsland mag stellig worden aangemerkt als een histo risch gebeuren. Reeds indien het beperkt ware geweest tot een bezoek van louter formele aard, zou het belangrijk zijn ge weest. Ook dan immers zou het via de staatshoofden een ontmoeting van twee volken zijn geweest, volken bovendien die in de loop der tijden en niet het minst nog in de laatste eeuw vele malen eikaars vijanden zijn geweest. Maar de Franse president is er buitendien in geslaagd om aan dit bezoek de inhoud te geven van zijn persoon, ja van zijn markante per soonlijkheid. Men mag geneigd zijn, in dit bezoek van De Gaulle aan Duitsland een bevestiging te zien van he'geen hem altijd als visioen voor ogen heeft gestaan. De pijnlijke affaire met Algerije heeft hem lang de handen gebonden. Ook daarvoor had hij overigens ziin visioen, hoe onwezenlijk het aanvankelijk mocht voorkomen. Intussen echter heeft hij de constellatie van Europa, zoals hij deze had gedacht, niet losgelaten. En in zijn gedach'en daar omtrent paste niet in dc laatste plaats dit statiebezoek. Bekend is, welke ge dachten De Gaulle met betrekking tot Europa koestert. Het moet voor hem wor den een Europa der vaderlanden, nader een Europa dat zich groepeert om een hecht aaneengesloten machtig Frankrijk en een machtig Duitsland. Het kan niet anders, of deze conceptie van het nieuwe Europa moet bij velen gevoe'ens van beduchtheid oproepen. Met de gedachte van het werkelijk ene Europa heeft zij ook weinig gemeen. Van Inte gratie die deze naam waarlijk verdient, heeft deze conceptie ook niets. Gelukkig behoeft vooralsnog niet te wor den gevreesd, dat het bezoek van de Fran se president aan Duitsland behalve een persoonlijk succes in dit opzicht tevens een politiek succes is geworden. Ook voor zover hij hier de Duitse bondskanselier Adenauer aan zijn zijde mocht vinden, kan deze weten, tot zelfs in zijn eigen regering weinig steun te zullen vinden, ïn de bepaling van de buitenlandse po litiek van zijn land Is de positie van de Duitse bondskanselier nu eenmaal minder sterk dan die van de Franse president in het zijne. Zo zijn de politieke gevolgen van deze reis door Duitsland minder duidelijk. De waarde van de ontvangst zelf, deze be zegeling van vriendschap tussen van ouds vijandige staten, blijft echter groot. Auto onder trein: twee doden Op de met knipperlichten cn bellen be veiligde overweg bij het blanke loodsje in de Nieuwleusener straatweg te Nieuw- leusen is vanmorgen om half acht een volkswagenbusje, bestuurd door de 27- jarige heer J. Grit uit Westeinde (Nieuw- leusen), door de sneltrein Leeuwarden- Rotterdam, komende uit de richting Mep- pel, gegrepen. De heer Grit kwam hier- hij om het leven, evenals zijn passagier, de 52-jarige heer H. Compagner uit Meele. Tendens langzaam stijgend Nieuwe postzegel van zes cent Binnenkort zal een begin worden ge maakt met de vervanging van dc fran keerzegels van het z.g. cijfertypc. ont worpen door J. van Krimpen, door ze gels met voor Nederland karakteristieke afbeeldingen. Als eerste zal de cijfcr- type-zegel van 6 cent worden vervan gen door een zegel waarop een polder landschap is afgebeeld. geiteldh |ii o Temper. b I II D. Beider Vpenburg Eelde De Bil» Twente onbew! onbew. li bew 1. bew. 9 5 6 istil 17 12 0 18 12 0 19 13 0 7 10 0 119 0 Eindb Zd -Limb Helsinki zw bew. 1. bew. zw. bew. ïo 2 18 9 0 19 10 C 0 0 Oslo Kopenh Aberdeen gh. bew. 1. bew. 7W bew stil 5 15 10 0 '.•i 14 0 7 ]9 Adam Brussel Parus Bordeaux 1. bew. 1. bew. onbew, 1. bew. wint 2 ld 13 0 10 10 0 i8 6 0 22 8 0 29 Iti 0 Nice Berlijn onbew. wlnc li 3 20 11 0 2b 19 0 MÜnchen ZUricb Locarno onbew. onbew. 1 bew 1 bew. onbew 2 2 19 8 0 19 b 0 21 8 0 25 9 0 Belgraot Athene onbew onbew. onbew. windstil windstil 24 5 0 22 7 0 Rome Madrid onbew windstil 32 IS 0 27 15 0 Lissabon onbew. windstil nw 3 31 20 0 17 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1