ïlicuiue Cciltsrtie GTouranl mi Slechts negen Kamerleden niet eens met akkoord Soekarno biedt diensten aan Koeien kunnen krant niet missen iieuws tn één oogopslag In Senaat donderdag Nieuw-Guineadebat Premier Emanuels naar Nederland ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12576 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Staat tas trtt» k §fcfcWn m|n bert in te^tjetspnt" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Nieuwegrach* 8—10 UTREUHX schep en voor Vier Indonesische repatriëring Ned. troepen PRESIDENT SOEKARNO heeft vier Indonesische schepen aangeboden om de repatriëring van Nederlandse troepen uit Nieuw-Guinea te be spoedigen. Twee van deze schepen zijn de 10.000 ton metende Amboelombo en de 18.000 ton grote Goenangdjati. Van Indonesische zijde werd hieraan toegevoegd, dat dit aanbod werd gedaan, na berichten „over het Neder landse v oornemen het terugtrekkingsproces te vertragen". De schepen zijn aan de Ver. Naties aangeboden, via het Indonesische ministerie van bui tenlandse zaken. De waarnemend secretaris-generaal der V.N. Oe Thant heeft de benoeming bekend gemaakt van José Rolz-Bennett tot zijn vertegenwoordiger in Westelijk Nieuw-Guinea. Rolz-Bennett, een Guate- maleen, zal de eerste regelingen moeten treffen voor de overdracht van het be stuur aan de Verenigde Naties. Hij zal midden september naar Nieuw-Guinea vertrekken en overleg plegen met gou- prwijl de Tweede Kamer don- erdag en vrijdag het gebouw an de Eerste Kamer betrok voor rt grote Nieuw-Guineadebat, <erd er in het Tweede Kamerge- iuw hard gewerkt aan de ver ruwing van 'de grote vergader talTussen de bedrijven door ierd echter ook hier gedebat- lerd en het zou wel een wonder jn als ook in dit gezelschap de imen van de ministers De Quay Ik Luns niet af en toe vielen. Met 127 stemmen voor en negen tegen heeft de I Tweede Kamer gisteren de overdracht van Nieuw- Guinea krachtens de Ne- derlands-Indonesische f overeenkomst aanvaard. De volgende week don derdag zal de Eerste Ka mer het wetsontwerp be handelen. Door de aan vaarding van een amende ment-Oud moest de goed keuring geschieden met een tweederde meerder heid. Om de repatriëring van Nederlandse militairen van Nieuw-Guinea te be spoedigen heeft president Soekarno vier Indonesi sche schepen aangeboden. terugtrekking zou daardoor niet vertraagd behoeven te worden zo als Indonesië vreest. Se cretaris Oe Thant van de V.N. heeft intussen de be noeming bekendgemaakt José Rolz-Bennet tot zijn vertegenwoordiger in Westelijk Nieuw-Guinea. President Kennedy heeft bij het Amerikaanse con- een wetsontwerp in gediend dat hem zal machtigen 150.000 reser- n onder de wapenen lie roepen in verband met 'communistische militaire wapenleveranties aan Cu- Het verzoek werd uit gelegd als een veiligheids maatregel met betrekking ïen eventuele nood toestand. Met ingang van 1 okto ber zullen de Nederlandse spoorwegen de prijs van achtdaagse abonnements kaarten sterk verlagen. Ten behoeve van het be drijfsleven hebben de N.S. nieuwe soorten abon- ;nten gecreëerd. Er zullen onder meer onper soonlijke jaarabonnemen ten komen die op naam een bedrijf kunnen worden gesteld. De heer J. A. Hooge- kamp. burgemeester van Veendam, heeft op het congres van de Neder landse bond van gemeen teambtenaren te Vlissin- verklaard. dat naar zijn overtuiging het over heidspersoneel niet vol doende deelt in de geste gen welvaart. Met name de gemeentesecretarissen en ontvangers hebben een ontoereikende salarisver betering ontvangen. Voor een grote menigte enthousiaste mensen heeft Öe Franse president giste ren in Hamburg zijn oude jstokpaardie bereden. Hij zei tot zijn dood over tuigd te zullen blijven van het feit dat het werk om de volken van Frankrijk en Duitsland met elkaar te verzoenen geheel in over eenstemming is met de [wensen van het volk. NS brengt nieuwe abonnementen De Nederlandse Spoorwegen zullen met ingang van 1 oktober a.s. de prijs van achtdaagse abonnementskaarten drastisch verlagen. Kostten deze kaar ten, die recht geven op onbeperkt rei zen over het gehele net, tot dusverre 52 gulden in de tweede en 75 gulden in de eerste klasse, per 1 oktober zullen deze prijzen resp. 40 en 58 gulden wor- Speciaal voor het bedrijfsleven heb ben de N.S. twee nieuwe soorten abon nementen gecreëerd, beide geldig voor onbeperkt reizen. Allereerst komt er een abonnementskaart voor drie, zes of twaalf maanden, waarop (niet tegelijk) twee personen kupnnen reizen. Voorts worden onpersoonlijke jaarabonnemen ten uitgegeven, die op naam van een be drijf kunnen worden gesteld en waarop ieder personeelslid kan reizen. De algemen abonnementen voor twee personen zullen voor de eerste klasse 1800 gulden per jaar en voor de tweede 1250 gulden kosten. De onpersoonlijke kaart kost 2600 gulden (eerste klaè) en 1800 gulden (tweede klas). Ook het systeem der vastrechtbewij- zen wordt goedkoper. Dit wordt f 25,- per maand. Met ingang van 1 oktober aanstaande wordt een vastrechtbewijs ingevoerd met een prijs van 25 gulden per maand, waarop naar keuze kaartjes voor. de eerste of tweede klasse gekocht kannen worden. Ten slotte wordt, eveneens met ingang van 1 oktober, de mogelijkheid op de stations om enkele-reis- of retour- kaarten, geldig voor een dag volgende op die van afgifte verkrijgen, uitgebreid. Tot dusver gold een voorverkooptermijn van twee dagen. Deze wordt nu verlengd tot drie dagen. Bij een kaartje voor de heenre^ bijvoorbeeld op vrijdag kan men nu meteen op het station van ver trek een kaartje voor de terugreis op de daarop volgende maandag krijgen. Lening Genieenlenbank flink overtekend De Bank voor Nederlandsche Gemeen ten deelt mede dat op de 4;<j 30-jarige obligatielening 1962 II van f 50 miljoen 6 september zoveel is ingeschreven, dat een belangrijke reductie nodig is. Kamerdebat Nieuw-Guinea (Van onze parlementsredactie) /"NM kwart voor vijf gistermiddag heeft de Tweede Kamer de historische beslissing genomen: met 127 stemmen vóór en 9 tegen aanvaardde ze de overdracht van Nieuw-Guinea krachtens de Nederlands-Indone sische overeenkomst van 15 augustus. De tegenstemmers waren de KVP- ers Weiter, Moorman en Van Rijckevorsel, de anti-revolutionairen Meu- link en Roosjcn, de socialist Scheps en de staatkundig-gereformeerden Van Dis, Kodde en Mieras. Het wetsontwerp tot goedkeuring van de over eenkomst zal nu volgende week donderdag nog door de Eerste Kamer worden behandeld. Als de senatoren het aanvaarden (waar niemand aan twijfelt), kan het akkooord tijdig in de Algemene Vergadering van de VN aan de orde worden gesteld. Het goedkeuringsontwerp moest gisteren met een tweederde m derheid worden aangenomen. Dat was noodzakelijk geworden door de aanvaarding van een amendement- Oud (lib.), medeondertekend door de fractieleiders De Kort (kath. v.), Bur ger (soc.), Bruins Slot (a.r.) en Tila- nus (c.h.). Om het punt van een even tuele strijdigheid van de overeen komst met de Grondwet te omzeilen, werd in het amendement voorge steld aan het wetsontwerp de be paling toe te voegen, dat de goed keuring „voor zoveel nodig" ge schiedt met inachtneming van arti kel 63 van de Grondwet. Daarin staat dat in een overeenkomst in de Grondwetsbepalingen kan worden afgeweken, indien de ontwikkeling in de internationale rechtsorde zulks vordert lo dat geval is echter parlementaire goedkeuring van de betrokken overeen komst met een tweederde meerderheid vereist. De regering, gesteund door de meeste sprekers in de Kamer, hield gis teren vol. dat het akkoord van New York niet in strijd is met de Grondwet, maar tegen de aanvaarding van het amende ment-Oud c.s. had zij geen bezwaar. Even voor de eindstemming hebben de heren Roosjen (a.r.) en Moorman (kath. Kennedy vraagt Congres: OM AAN ELKE SITUATIE HET HOOFD TE BIEDEN President Kennedy heeft vrijdag bij het Amerikaanse Congres een wetsontwerp ingediend, dat hem zal machtigen 150.000 reservisten onder de wapenen te roepen, in verband met de communistische militaire le- \erantics aan Cuba. Van de zijde van het Witte Huis werd verklaard, dat de president deze maatregelen nodig achtte vanwege het kritieke karakter van de internationale toestand. Zegslieden van het leger menen, dat er tot dusverre geen aanwijzingen zijn, dat er ook werkelijk spoedig reservisten zullen worden opgeroepen. Men ziet het verzoek van Kennedy als een maatre gel om, tijdens het reces van het Con gres (tot 28 februari a.s.) aan eventuele noodsituaties het hoofd te kunnen bie- Bcidc partijen in Senaat en Huis van Afgevaardigden waren reeds eerder van de stap, die de president wilde onder nemen. op de hoogte gebracht en zowel Republikeinen als Democraten stelden zich er achter. President Kennedy heeft dinsdag jl. een verklaring uitgegeven, waarin ge zegd werd, dat de Sowjetunie aan Cuba raketten, motortorpedoboten en andere militaire voorraden heeft geleverd. De president waarschuwde Cuba en Rus land. dat de Verenigde Staten zich zul len verzetten tegen elke agressieve han deling op het Westelijk halfrond. De V.S. zullen in Navo-verband de kwestie van het vervoer van genoemd materieel door schepen uit Navo-landen, bespre ken. „De Rode Ster", het blad van de Sow- jet-strijdkrachten, heeft vrijdag geschre ven. dat Cuba niet alleen zal staan in geval van moeilijkheden met Amerika. v.) gistermiddag nog In korte verklarin gen uiteengezet waarom ztf onmogelijk hun stem aan het akkoord konden geven. Hun respectievelijke fractiegenoten Meu- link (a.r.), Welter (kath. v.) en Van RÜckevorsel (kath. v.) hadden dit woens dag al gedaan. De heer Roosjen zei het zeer bondig: „Het geven van mUn stem aan dit wetsontwerp zou betekenen een goedkeuring van en insteming met een akkoord, waarbü enkele honderdduizen den mensen tegen de wens van de meer- Gisteren is de 21.000 ton metende Amerikaanse zware kruiser New port News voor een bezoek van vier dagen in Amsterdam voor an ker gegaan. Het bezoek draagt een informeel karakter derheid van het volk waartoe zij beho ren, worden uitgeleverd aan een dicta toriale regering. De Nederlandse rege ring heeft het uiterste gedaan om dit te voorkomen. Het uitbrengen van mijn stem tegen het akkoord betekent dan ook niet een afkeuring van het regerings beleid, maar een protest tegen deze karikatuur van de internationale rechts orde, waarmee wij thans worden gecon fronteerd", aldus de a.r. spreker. De oud-staatssecretaris van marine, vice-admiraal Moorman, sprak van een „verbijsterende ontwikkeling", die uit eindelijk tot deze overeenkomst heeft geleid. „Als de laatste Ghurka is afge marcheerd, zal de zwartste terreur over de Papoea's neerdalen", zo voorspelde hij. Verbitterd sprak hij over de houding van Amerika en over de V.N., die geweld en agressie tolereren, mits ze door een Aziatische staat tegen een Europees land worden gepleegd. Ook de christelijk-historisehe heer Van de Wetering legde een korte stemverkla ring af. Hij had bij een eerdere gelegen heid andere oplossingen bepleit dan waarin het akkoord nu voorziet. Maar. zo constateerde hij gelaten, die mogelijk heden zijn nu niet meer te verwezenlij ken, Met het oog hierop wilde hij ziin stem aan het wetsontwero niet onthou den. (Vervolg op pagina 5/ Te Hilligersberg is op 60-jarige leef tijd overleden mr. J. C. Th. Pull teï Gun- ne, die sinds 1947 griffier van de arron dissementsrechtbank in Rotterdam was. De Oostenrijkse gendarmerie en berggidsen hebben gisteren gezocht naar Nederlandse toerist de 60-jarige Am sterdammer Ludwig Melchior. HIJ wordt sinds twee dagen vermist.. Melchior is woensdag per stoeltjeslift de Hausleralm opgegaan, en is sindsdien niet meer gezien. Platteel. Rolz-Bennett is ook V.N.-vertegenwoordiger in Katanga ge weest. De VN-missie onder leiding van de In dische generaal Rikhye werkt de laatste dagen bijzonder snel. De generaal ver klaarde vrijdag, dat hij uiterst tevreden is over de gemaakte vorderingen. Met in gang van vandaag zouden Amerikaanse luchtmacht-toestellen beginnen met het overvliegen van Indonesische infiltranten van Nieuw-Guinea naar Ambon. Volgens Rikhye zijn vrijwel alle Indonesische pa ra's nu gelocaliseerd. In totaal zouden er 1100 zijn, en voorts nog 450 gevangenen en 150 vermisten, van wie velen in het oerwoud moeten zijn omgekomen. Met toestemming van de Nederlandse autoriteiten zijn 180 infiltranten van het eiland Misool naar Sorong overgebracht, omdat op Misool voeding en watervoor ziening zeer slecht waren. Aan Djakarta is een telegram verzonden door de VN- missie met het verzoek om per schip le vensmiddelen te vervoeren naar Sorong voor 1000 Indonesische militairen en vol doende voor een maand. De infiltranten zijn op het ogenblik bij de Nederlandse militairen „in de kost". Volgens Antara, is er door Indonesië, Nederland en de V.N. gesproken over de vraag, welke gangbare munt in de inte rim-periode als wettig betaalmiddel zal moeten gelden, dus van 1 oktober 19f>2 tot 1 mei 1903. Amerikaanse Hercules-vliegtuigen heb ben reeds twee vluchten gemaakt naar Merauke en voedsel en geneesmiddelen uitgeworpen voor de Indonesische infil tranten; heden zou een vliegtuig naar Kaimana vliegen. De Nederlandse auto riteiten hebben toestemming verleend voor de komst van een onbewapend In donesisch marineschip naar Sorong om een maand voorraden voor duizend man af te leveren. Waarnemers van de V.N. zullen zich aan boord bevinden. Se luchtvloot van de V.N. telt thana akota's, 6 helikopters, 2 watervlieg tuigen en enige Amerikaanse Hercules toestellen. Nederlandse PTT-ambtenaren hebben in samenwerking met Indonesische tech nici een radioverbinding tussen Hollan- dia en Djakarta tot stand gebracht. Gewroet Twee Indonesische militairen in burger hebben de laatste weken reeds enige ma len 's avonds een bezoek gebracht aan Indoneslsch-gezinde lieden by Hollandia. Zy gaven toe uit een onderzeeboot ge land te zyn ter bestudering van proble men. Uit Sentanl wordt gemeld dat ge wapende Indonesische militairen een kamportg bezocht hebben en de bevol king wapens hebben getoond. Over dit laatste bezoek is een klacht Ingediend b(j de waarnemers der V.N. Premier mr. S. D. Emanuels van Su riname zal 17 dezer naar Nederland ver trekken ter bespreking met Brits Guy ana. Suriname meent dat de CorantUn geheel tot zUn gebied behoort. derom een eind de maand september de, eerste maand met de letter r. inge schoven. Het weinig zomerse weer in de vakantiemaanden, het vele nieuws ook in wat we voorheen wel komkommertijd plachten te noemen, dit alles heeft de overgang bijzonder ongemerkt gemaakt. Vrijwel zonder dat we het ons bewust waren, is de tijd gevorderd. Wat de septembermaand inhoudt, weten we. Met deze maand hervat zijn leven zijn gang. De seholen zijn al begonnen. Op kantoor of fabriek zijn de vakanties nu wel aehter dc rug. Het werk waeht. En dit geldt het werk in allerlei opzich ten. Het geldt een veelheid aan activiteiten. Daarvoor moet nu weer ruimte worden gemaakt. Gemakkelijk is dat niet altijd, nu er zo heel veel is dat onze aandacht vraagt en beslag wil leggen op onze be- lanentelling. De mens van vandaag ver veelt zich niet zo gauw: eer ziet hij zich geplaatst voor een noodzaak van een juiste en verantwoorde verdeling. In deze maanden ook kan het gezinsleven een kans krijgen, een kans die wij het vol gaarne zullen gunnen. Wat op gang zal moeten komen is eveneens het ortranisa- tieleven. Ook wat dit aaneaat, zijn wij in ons goede land niet zonder, maar be- twi'fe'd moet worden of de Inhoud wel altijd even waardevol wordt geacht als de vorm. Van het organisatieleren geldt hetzelfde als van zovele andere goede Taken: het zal zijn wat wij er gezamen- Uik van maken. Daar 's bet 1»uedwerk en daar ziin de catechisaties. Nog aitiid pieren de meeste jeugdorganisaties hun toogdaren te hou den zo tegen het einde van het vereni gingslaar. ais het ware als een afslui ting van he' iaar. Zou de mogeli'kheid niet een* onderzocht moeten worden van een fooed-». niet aan het eind maar aan het her»"? Deze bijeenkomsten znl'en m"- de <e- sHmuieHng van de geestd«ft 7»*n bedoeld: welnu de stimulans dient bij vonrVMir aan het begin te worden be oefend. Daar ziin de maatschappelijke en poli tieke organisaties. Ook zli ziin afhankelijk van hetgeen er aan activiteit wordt in gedragen. Nog te dikwiils moeten zc het hebben van de hlHvende trouw van wei nigen Wat de poliMek betreft, het straks aan te vangen parlementaire jaar zal er tevens een ziin van landcliike verkiezin gen, d'c bovendien wel eens wat vroeg gehouden zouden kunnen worden. Dat be tekent dan tegeliik de noodzakelijkheid ook daar van een tijdig begin met de werkzaamheden in eigen kleine kring. Ten slotte en niet het minst zijn er de activiteiten in het kerkeliik leven. Daar in het bijzonder zal men zich afhankelijk weten van de wen van boven. Maar die zegen mag worden ingewacht als ant woord op gehoorzaamheid, ook toals deze zich in werkzaamheid uit. Kortom, er is veel te doen. Laten we dankbaar zijn voor geschonken mogelijkheden. En tonen we terstond, ze niet onbenut te willen laten. (RITA) „Je kui.i oelcr ocieejd tegen juffrouw Jansen zijn. Over een paar jaar zal zt jc onderwijzeres zijn. Tommy." de herfst gegaan. De depressies hebben weer het initia tief genomen, waardoor er ook vandaag nog enkele buien vielen plaatselijk met onweer. De aangevoerde lucht is te koud zodat wc vooral 's avonds weer bij het kacheltje terecht komen. Een lucht van hogedruk brengt morgen een tijdelijke verbetenng met zonnige perioden, maar blijft het bij 15 tot 17 graden nog te koel. Ook de verdere vooruitzichten blij ven onbestendig, want reeds maandag kan eet volgend oceaanfront alweer tot bij ons doordringen. De Bilt verwacht tot zondagavond: Perioden met zonneschijn en afnemend buiig. Krachtige tot matige, aan de kust aanvankelijk nog harde wind, tussen noord-west en west. Weinig verandering In temperatuur. (Opgemaakt 11.15). ZON EN MAAN Ypcuburg Zondag: zon op 6.03, onder 19 uur. Eeldc Maan op 16.28, onder 0.00. Dc Bili Maandag^ zon op 6,05. onder 19.08. Êindb' Tendens langzaam stygend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur "pEN Zuidafrikaanse renvrouw maakt schien op de meest ongewone te verhongeren, omdat tenge- wijze ter wereld gebruik van volge van de droogte de wei- kwaï oude kranten. Zij mengt ze de gronden in slechte condi- tot voer voor haar vee en tie verkeerden. Twe> Zij verzamelde dus meer inktlucht de kranten. proeven beweert, dat lang werd de omgeving door kend mengsel de dieren erop gedijen. droogte geteisterd en was er dieren te voederen. Mevrouw G. P. Jacobs (65) alleen maar bruin borstelig oude kranten, kocht meer maar ik neem niet afmaken. Toen melasse en zette door met met een bleekmiddel' °P het idee, oude haar mengsel. De toestand inkt weg te maken, voor ik sjjuB 4~—ivan haar dieren op dit dieet het werd met de dag beter. vertelde, dat zij zich noodzaakt zag dit voer men te stellen, toen de zeven gen de hongerdood, stuks vee en drie paarden op haar boerderij bij Springs, gras onder de struiken. Het leek een hopeloze strijd te- eten' cobs. kook. Ik scheur elke dag tien tot twaalf kranten de aan snippers en kneed ze tot „Mijn moeilijkheden zijn een papperige massa. Ik doe nu voorbij", zei dc vinding- er dc soda bij, niet meer dan ,De dieren begonnen tc rijke boerin, terwijl zij een een theelepel en kook het vertelde mevrouw Ja- bak ,liielden even op en begonnen opnieuw. Dc proef Mevrouw Jacobs kon haar bleek een succes te zijn". het mengsel liet spul onder regelmatig roeren, zien, „mijn koeien genieten Dc melasse geeft het voer van het voer. De paarden zijn voornaamste geur en hebben een afkeer van de smaak". Luxemb Pary$ Bordeaux 3renoble Nice franiSur München ZUrlch Genève Madrid M.illun i Lissabon Uj a« ït Si regenb. I bew.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1